ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
83. Տարի ԱՐԽԻՒ 13 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2023

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

Htw+plndr gzığumuz wuzqzu.ndsçg iıujud hşıumuz fudşğujndsg

 şd ünğ,r l,ndşjud

KUPUWRZ :NĞANDĞER GZIĞNDKRDZG% 12 SUĞI 2023RZ T -

GZIĞNDKRDZZŞĞG  HRIR MUIUĞNDRZ KŞMZU;NDZŞĞND :NDSÇŞĞNF


Auzüriı bndzv sg =ubşjrz= nğhti ausuwz=r uzeus! Htw+plndr şmşpşjşuj gzığndkrdzzşğnd auğjg kşdumn.şj ünğ,zumuz auzüğnduzt zşği! Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtzndkşuz mnpst zbuzumndu, gzığumuz wuzqzu.ndsçg uxuzj cusuzum mnğizjzşlnd^ şğtm cusueğndkrdz uhuanfşj Sbumnwkr şd Öç+iubğ<ndkşuz Zu.uğuğndkşuz Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtzndkşuz Rikuzhndlr uxu<rz bğ<uzuwrz ız+ğtzndkşztz şd anz şğkulnf iıujud hşıumuz fudşğujndsg% ünğ,r l,ndşlnd ausuğ!

Suzğusuizndkrdzzşğndz uzeğueuxzult uxu< aupnğeşz= nğ Kupuwrz :nğandğer gzığndkşuz kndumuzg wiıumuju, t% 12 SUĞI 2023 &?nfr irdzumzşğndz st< mg ağuıuğumşz= wuzqzu.ndsçr suslnw aupnğeuüğndkrdzg^ önğ sşör ığusueğşj çuzçşğ^ yuiıuçuz% İuğ+ Htzmlşuz/!

Şğşmnwşuz wuzqzu.ndsçg uzeğuzrm cnpnfg ündsuğşj (tğrürdpr İ$ Fuğeuzuzj şmşpşjdnw .nğağeuğuzrz st<! Gzığumuz wuzqzu.ndsçr Uışzuhşı :uvrm İuğglgr ül.udnğndkşusç usçnp< muösg% Uğkndz Kt=rğ+plnd^ Buzk Vu=su=og^ Muğtz Vtkrzüuwu^ yuiıuçuzzşğ% Iulrıu Şnzkuz şd İuğ+ Htzmlşuz nd uıuszuçnwc Üuğndz Ünfuz suzğusuiz+ğtz =zzuğmşjrz gzşlr=zşğg^ gzığndkrdzzşğg ığusuçuzumuz uduğırz auijzşlnd ndppndkşusç!

Wiıum t nğ ustz rzv hrır imir ötğnwtz! Uwirz=z hrır huahuzndr 60+ğşuw gzığumuz ünğ,gzkujr cusmtıg^ nğ usğuüğndu, t muznzuüğndkşusç! Wuzqzu.ndsçg şğtmnduw cnpnfr nğnbndszşğg zmuır ndzşzulnf wu<nğe buçukuimöçrz uzsr<uhti gzığndkrdz muıuğşlnd ersndsg hrır zşğmuwujzt Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtzndkşuz şd hrır qşxzuğmt ausuhuıui.uz =uwlşğndz!

Zu. hrır mu.ndrz gzığujndjumzşğg şd =ndtuğmnpzşğ hrır muğşzuz şğkul şd iındüşl rğşzj uzndz-sumuzndzzşğg^ wşınw hrır auiıuındrz kşmzu,ndzşğg% uwi uzüus n_v kt uzauıumuz suizumjndkşusç^ uwl .ndsçşğnf şd r fşğ<nw hrır muıuğndr gzığndkrdzg^ nğndz mg ihuit ausuwz=g!

Auduzuçuğ buışğ mg aşıu=ğ=ğndrz kt rzvht#i zbuzumndu, şz gzığumuz wuzqzu.ndsçr uzeuszşğg! Uxu<rz erıuğmndszşğtz sşmzşlnf mğzuz= gişl nğ wuzqzu.ndsçg muösndu, t Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtzndkşuz pğmndu, bndğ< şğşindz kşmzu,ndzşğnd juzmr sg st<tz muıuğndu, gzığndkşusç^ uwirz=z huımuz suğsrzzşğ uwe 30 uzqşğnd st<tz zbuzumu, şz uwi uzeuszşğg^ huıui.uzuınd hubı+zr sg mnvşlnf öuznz=! Çnlnğz ul mg .niıuzuz uzmnpszumul s+ışjndsnf şd uzuvux ünğ,ndztndkşusç rğumuzujzşl ünğ,gzkujg^ uğeuğ nd kuyuzjrm gzığndkrdzzşğ uhuanfşlnf =ndtuğmnpzşğndz ausuğ!

Zu.uışindu, t gzığndkrdzg muösumşğhşl 12 Suğı 2023rz^ zmuır ndzşzulnf gzığumuz muznzumuğünf auiıuındu, znduöuünwz +ğrzumuz cusmtızşğg! Gzığndkrdzg hrır muıuğndr kşmzu,ndzşğnd .ndsçşğnf^ zmuır ndzşzulnf uxznduöz 7 arszumuz şd 4 huaşiır &7 uxudşl 4/ şd uxudşluünwzg 11 arszumuz şd 6 huaşiır &11 uxudşl 6/ +ğrzumuz iuasuzuvuyşğg!

?ndtuındyşğnd auğjnf .zerğ sg hrır vglluw! Şkt zu.nğe qu.npu, gzığumuz ünğ,gzkujr bğ<uzrz çnpn=r ersndszşğ muıuğndu, trz İusukruz nd (tğrürdpg endği qüşlnd huıouxnf^ uwi uzüus =ndtuındyşğ hrır öşışphdrz İusukrnw^ (tğrürdpr^ *ğkuürdpr şd Hrdwrd=ıtğtr şmşpşjrzşğnd şd Tiuşuz şd Üuğumt+öşuz fuğuğuzzşğnd st<!

Sşör mg szuw wu<npndkrdz supkşl gzığumuz wuzqzu.ndsçrz^ nğndz çnlnğ uzeuszşğg ausuwz=rz st< wuğüuz= fuwşlnp uzauızşğ şz kt_ uihuğtör^ kt ausuwz=uwrz ünğ,ndztndkşuz bznğard!

---


BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI SEÇİM TERTİP HEYETİNİN

12 OCAK 2023 TARİHLİ İLK TOPLANTISINA İLİŞKİN BASIN BİLDİRİMİDİR.


İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün 12.01.2023 tarih E 6230459 sayılı yazısı ile göreve gelen Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti, ilk toplantısını 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olup, Heyet üyeleri, aralarında yapmış oldukları görev taksimatı neticesinde, Haçik Sarılı’ın başkan; Artun Tekiroğlu’nun sekreter üye, Garen Çetinkaya’nın veznedar üye ve Saro Benglian’ın basın sözcüsü olarak görev almalarına karar vermişlerdir.

Haçik Sarılı, Karun Kovan, Artun Tekiroğlu, Dalida Yontan, Garen Çetinkaya, Şant Çakmakçı ve Saro Benglian’dan oluşan tüm üyelerin hazır bulunduğu oturumda mutabık kalınan diğer hususlar kısaca şöyledir:

- Seçim Tertip Heyeti, 18.06.2022 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31870 sayılı Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi veçhile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden almış olduğu yetkiye dayanarak, önümüzdeki hafta başı itibarıyla toplantıda hemfikir kalınan seçim tarihi, ilgili seçim çevresi ve kayıtlı seçmen listelerini de ibraz etmek suretiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunacak ve seçimin yapılabilmesi için müsaade ve yetki talep edecektir.

- Başvurumuzu müteakip Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce tanzim edilecek yetki belgesinde de uygun görülmek ve onaylanmak şartıyla seçimin, Seçim Yönetmeliğinde hüküm altına alınan asgari yasal süreler de nazara alınarak 12 Mart 2023 tarihinde yapılması öngörülmektedir.

- Detaylarına seçim tarihinden en az 45 gün önce yapılacak ilan metninde yer verilmek üzere, seçimlerin en az 7 asil ve 4 yedek (7+4) ile en çok 11 asil ve 6 yedek üye yasal hadleri gözetilerek, blok liste usulüyle yapılmasına; oy sandıklarının Feriköy, Samatya, Ortaköy ve Büyükdere Kiliseleri ile Esayan ve Karagözyan Okullarına konulmasına; adı geçen vakıf yönetim kurullarının bu konudaki ön izinlerinin alınmasına, söz konusu seçim ilanının Beyoğlu Üç Horan Vakıf merkezi haricinde Seçim Yönetmeliğinin cevaz verdiği, cemaat mensuplarının kolaylıkla erişebileceği sair yerlere asılmasına ve internet üzerinden çeşitli mecralarda ilan içeriğinin paylaşılmasına, keza seçmen ve kesin aday listelerinin de cemaat mensuplarının erişimi bakımından kolaylık arz eden yerlerde askıya çıkarılarak, sair mecralarda duyurulmasına karar verilmiştir.

- Dijital ve elektronik alt yapı sağlanmak suretiyle seçim güvenliğinin tesisi için çalışmalara başlanmasına; istişarelerde bulunmak ve muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere konunun teknik uzmanlarının Seçim Tertip Heyeti’nin müteakip toplantısına davet edilerek, fikir teatisi cihetine gidilmesine karar verilmiştir.

- Üyeler, İşbu oturumda karar altına aldıkları tüm hususların, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün olur ve onayının alınması suretiyle derhal yürürlüğe konulacağını kabul ve beyan ile toplantıyı sonlandırdılar.

- Seçim Tertip Heyeti’nin müteakip toplantısı 16.01.2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


HUIĞRUĞ? AUWĞG FUĞUMNDU; T MĞRYNF


Uwi +ğşğndz ub.uğar çuösukrd şğmrğzşğnd st< ülnd. çuğqğujndju, t mğrynf fuğumndszşğnd sş, ulr= sg! Fuğumndu,zşğtz stm suig erdğrz m'uzjgzt arduzendkrdzg^ çuwj wuou. mg lişz= zuşd ,uzğ eth=şğnd suirz! Hubı+zumuz wiıum ındşulzşğ vmuz^ srzveşx muğ,şi bndğ<çnlnğg ustz suğe arduze t^ ausuwz=uwrz sşğ ehğnjzşğndz st< znwzhti çuğqğ ausşsuındkrdz mg muösşz arduzendkşuz eth=şğg!

Mğrynf fuğumndu, t zuşd Huığruğ= Auwğg! Şğtm Huığruğ=uğuzr suslnw erduzg wuındm aupnğeuüğndkşusç sg ışpşmujndj uwi suirz^ zbşlnf nğ Huığruğ= Auwğg hupuxndkşzt nd mğryt uöendu, t^ üızndşlnf euğsuzndsr ıum! Uwi huıouxnf srzvşd 17 Wndznduğ Znğrz Usşzuhuındndkşuz İ$ Şğndiupts nd.ıuüzujndkşuz kndumuzg^ çnlnğ ışiumjndkrdzzşğg^ auzerhndszşğz nd uwjşlndkrdzzşğg <z<ndu, şz!

Huığruğ= Auwğg mg szuw çcrbmzşğnd aimnpndkşuz ıum^ uxnp<umuz froumg sıuanürv vt!

SUĞSUĞU-r gzıuzr=g uzjşul glluw m'git Huığruğ= A+ğ^ supkşlnf uğuü şd muıuğşul uhu=rznds!


ŞĞTM MG :UWIUĞ NPÇ$ IRÜĞUZ T($ ÜUĞUMT*ÖŞUZR ANÜRZ

Üuğumt+öşuzjrzşğ nüşmnvşjrz nğçuznjr arszueğr wrbuıumg


Çu.ıudnğndkrdz t şğç ,uxuwndkrdz mg suındjuzşi^ lud ünğ, sg mg ışizşi^ çuğşğuğndkrdz m'gzşi^ uxu=şlndkrdz sg m'rğumuzujzşi şd m'uzsuaujzşi uzndze uwzhti^ rzvhti mg çznğnbtğ sş,z Kndsuzşuz$ {Uzj şz mşznds itğ nd .zends^ üşpşjmndkrdz^ üuzq nd üua^ suag sşğz t^ sşz= suarzg^ suğend ünğ,z t srbı uzsua´!

110usşuw uzjşul sg muw Üuğumt+öşuz nğçuznjr huısndkşuz st< nd ktşd auiıuındkrdzg uwcs nğçuznjr sg auzüusuz=g vndzr^ uwl euğqu, t ausuwz=ri ustztz lud fuğcuğuzzşğtz stmg^ çuwj auğndiı ıuğşüğndkrdz sg m'usçuğt işğndzezşğndz! Iuğçşğ bğ<uzzşğndz^ ıuğçşğ uxu=şlndkrdzzşğ uxu<zuaşğk şpu, şz Üuğumt+öşuz ıuz fuğrvzşğndz ausuğ şd iumuwz r"zv sş, çu.ıudnğndkrdz nğ uwe uxu=şlndkrdzzşğndz uxgzkşğ^ şğçş= vt uzışindu, arszuerğ Irüğuz Üuğumt+öşuzr wrbuıumg^ wuğüuz=r ındğ=g^ şğu.ıuürındkşuz huğı=g işğndzet işğndze yn.uzjndu,^ uğsuıuju, t Üuğumt+öşuzjrzşğnd iğırz st<!

Uduzeuçuğ^ nüşmnvndsg mg muıuğndr Irüğuz T)$ Üuğumt+öşuzr suanduz +ğnduw% 11 Wndznduğrz s+ıumuw Arzübuçkr mus Mrğumr +ğg! Uwi ıuğr ul znwzg şpud huğuüuz! Şğtm^ 12 Wndznduğrz uxındgzt imişul Üuğumt+öşuzjrzşğ uhğşjuz rğşzj arszueğr wrbuıumnf nd lrnfrz rğşzj huğı=g muıuğşjrz Üuğumt+öşuz çuğşausçud gzıuzr=r uzeuszşğndz auzeth!

Uğuğnpndkrdzzşğndz uxu<rz muwuzg Pulukrnw İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv şmşpşjrz tğ! Üuğumt+öşuz Iuz :zusumulndkşuz Uışzuhşız nd uzeuszşğg^ fuğcuğuzr ız+ğtzndarz^ ndindjrvzşğz nd .ndsç sg ubumşğızşğ zşğmuw üızndşjuz İ$ Huıuğuürz şd Anüşauzüiışuz wuındm hubı+zrz^ önğ suınwj Anüb$ I$ Üuihuğ Uçp$ Muğuhşışuz^ uxgzkşğumuwndkşusç Sşl=nz ?azw$ Ygzuğoşuzr!

Itğndzumuz up+k=tz uxu< =uğnöşlnf^ auwğ İndğçg erışl ındud nğ rz= şdi Üuğumt+öşuzr iuz şpu, t nd ahuğı t nğ uwi+ğ nğhti fşpuğudnğ anüşdnğumuz mg suizumjr uğuğnpndkşuz! Anüşauzüiır gzkuj=rz wrbuıumndşjuz Üuğumt+öşuz üşğeuiıuzr çnlnğ zz<şjşulzşğg^ Üuğumt+öşuz ıuz auzündjşul çuğşğuğzşğg^ .zusumulzşğ^ ız+ğtzzşğ^ mğkumuz sbumzşğ şd iuıuğnpzşğ!

Wu<nğe muwuzg Brblrr auwnj üşğşösuzuındzz tğ! Anz Üuğumt+öşuz üşğeuiıuzr eusçuğuzrz s+ı^ muıuğndşjud Anüşauzüiışuz wuındm muğü! Ubumşğızşğ ,uprmzşğnf öuğeuğşjrz npçujşul arszueğr brğsu=uğg şd up+kşjrz çuğşğuğ gzıuzr=r uzeuszşğnd anüdnwz!

Üuğumt+öşuzjrzşğ vsnxjuz zuşd çuösufuiıum ız+ğtzndar Npç$ İrğuznwb (tğnd.auzg^ nğndz hubı+zufuğndkşuz bğ<uzg çujuxrm şpu, t şd uzsnxuzulr ıuxşğnf uğquzuüğndu,% Üuğumt+öşuz Iuz huısndkşuz t<şğndz fğuw!

Nüşmnvsuz auzerindkrdzzşğnd fşğ<umtıg eğndşjud fuğcuğuzr st<! Anz çnlnğg sruizuçuğ oubumşjrz Irüğuz T)$ Üuğumt+öşuzr irğu, oubg% lndçruz^ kkndr şd şprzqr^ uhu% ağndbumr aşı! Sışğsrm sr<ufuwğ tğ^ oubşğg infnğumuztz udşlr ausşp% kuk.ndu, irğnw nd wuğüuz=r mukrlzşğnf! Öğnwjzşğg ül.udnğuçuğ mşeğnzujuz fuğcuğuzr uzjşulr gzest<tz% zşğmuw +ğrzumşlr auzüğnduzr nd uhuüuwr ,ğuürğzşğndz fğuw!


ŞĞMND MUĞŞDNĞ ARDĞ% AUWUİIUZR ST>


Auwuiıuz şğtm ardğgzmulşj şğmnd muğşdnğ hubı+zşuzşğ! Stmg% (ğuziuwr :nğağeuğuzr Zu.uüuaz t^ srdig% Fğuiıuzr Fuğvuhşıg! Şğmnd=rz ul uwjşlndkrdzg wuımuzbumuz t Auwuiıuzr nd Uğju.r ausuğ uwi ıuüzuhulr bğ<uzrz! (ğuziuwr Uöüuwrz Cnpnfr zu.uüuag wşısr<+ğtr cusşğndz t nğ auiud Auwuiıuz^ gzmşğumjndkşusç )ğuziujr .ndsç sg hubı+zşuzşğnd! Şutl Hğundz-Yrft sşmzndstz uxu< Ersuışığ-r rğ hubı+zumuz t<rz fğuw muıuğşj ndbuüğud üğuxnds sg$ {Sşz= şmu, şz= fşğuauiıuışlnd uwi =nwğ şğmğr auzeth sşğ u<umjndkrdzg uwz çuzt şı=^ şğç =uzr sg buçuk uxu< Uöüuwrz Cnpnfr mnpst sruquwzndkşusç gzendzndşjud Auwuiıuzrz u<umjşlnd çuzuqşdg! Sşz= m'u<umjrz= auwşğndz´!

(ğuziujr ünğ,rvg Önduğkznj +eumuwuzrz st< ersudnğndşjud rğ auw hubı+zumrj Ultz İrsnzşuzr mnpst! Iğndu, gllulnf nğ hubı+zumuz auzerhndszşğz nd çuzumjndkrdzzşğg uwi+ğ şz^ şğtm şğşmnwşuz Yrft şd Ultz İrsnzşuz uxrkz ndzşjuz öç+izşlnd ürbşğuwrz Şğşduzr üşpuışirl hnpnıuzşğndz fğuw!

Şğtmnduw +ğg huısumuz euğqud zuşd Fğuiıuzr Fuğvuhşır uwjşlndkşuz şd çuzumjndkrdzzşğnd uğerdz=nf! Uwihti Rğu=lr Puğrhubfrlr nd Fuğvuhşı Zrmnl Yubrzşuz iınğuüğşjrz şğmnd hşındkrdzzşğnd =upu=ujrzşğnd ausuğ yn.ueuğq uxuzj sndı=r uğı+zuüğr ousçnğeşlnd suirz ausuquwzuürğ sg! Auwuiıuzr =upu=ujrzşğ Fğuiıuz hrır muğşzuz uwjşlşl zuşd Uw-Ir =uğışğnf!


WNDBUIŞIĞ

T>ŞĞ 80UMUZ KNDUMUZZŞĞND *ĞUÜĞTİ - 13


10 Wndlri 1988^ Mrğumr

Şğtm ürbşğ fşğ<uhti ynknğrm sg huwkşjud nd <şğsndkrdzg rğ iuiımndkrdzg mnğizjndj! ?uzr sg +ğt r fşğ ıuüzuhzşğnd st< trz=^ =uzr =uzr uzüuszşğ muğ,şjr nğ hrır .şpendrs ıu=tz!

Uwi uxud+ı muznd. ,nf üujr^ çuwj ,nfg $$$BUĞ