ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
83. Տարի ԱՐԽԻՒ 28 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2022

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

VUDNDB*PLND ÜZEUMG NDPUĞMŞJ AUWUİIUZR EUBIG

Kndğ=ru-Auwuiıuz aubındkşuz ünğ,gzkujg fşğ<rz stm usinduw gzkuj=rz ışp=uwlr st< t^ nğnfaşışd auw-uığhtwoumuz wuğuçşğndkrdzzşğnd y.ğndz rğufroumg musuw-umusuw^ ndppumr mus uzndppumr mşğhnf m'uöet uwi ub.uıuz=rz fğuw!

Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğ Stflrdı Vudndb+plnd uwi auğjr^ rzvhti zuşd auw-uığhtwouzumuz aumusuğındkşuz suirz .+işjud Lni Uzotlgir st<^ kğ=umuz ausuwz=r zşğmuwujndjrvzşğnd aşı auzerhsuz gzkuj=rz! Zu.uğuğg zu. wrbşjndj nğ 44+ğşuw huışğuöstz şı= Mnfmuir st< iışp,ndu, t .upupndkşuz nd muwndzndkşuz skznlnğı^ rim szuwndz .upupndkşuz ausuğ huwsuz t nğ Auwuiıuz nd Uığhtwouz iınğuüğşz .upupndkşuz huwsuzuürğg% wuımuhti Uığhtwouzr uxu<uğmu, mtışğnf! Vudndb+plnd umzmuğmşlnf {Öuzüşöndğr sr<uzj=´rz^ giud nğ uwcs uğetz Ardiriuwrz sr<uzj=g eueğu, t uğşdşl=-uğşsndı= uxşdındğr st< uwlgzığuz=uwrz sr<uzj= gllult! Uwcs htı= t =zzuğmşl Sr<rz sr<uzj=g% Uığhtwouz^ Kndğ=ru^ Fğuiıuz^ şkt Auwuiıuzz ul rğumuzujzt uwi zu.uü,şğg^ uwe şğmrğz ul m'gzeüğmndr ünğ,gzkujrz st<^ bşbışj Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğg!

Üulnf auw-kğ=umuz ünğ,gzkujrz^ Vudndb+plnd üzeumg ndpuğmşj Auwuiıuzr eubı^ gişlnf nğ Auwuiıuz rğ fğuw şpu, ozbndszşğnd huıouxnf vr mğzuğ uxzşl ausuğqum =uwlşğg^ nğnz= Kndğ=rnw iğırz mg .+irz!

Fşğ<udnğndkşuz Zu.uğuğg sşpueğşj Usşğrmuwr auwmumuz iyrdx=r muğü sg bğ<uzumzşğg^ nğnz= giı rğşz^ ets şz Kndğ=rnw aşı wuğuçşğndkrdzzşğnd çzumuznzujsuz!


HUIĞRUĞ? AUWĞG

ZNĞ NDPŞĞQNF SG ERSŞJ CNPNFNDĞERZ


Usşz$ İ$ Huığruğ= Auwğg ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd gzığndkşuz uwi bğ<uzrz gzığndkrdzzşğtz rğ umzmulndkrdzzşğnd şd uhuüuwr ,ğuürğzşğnd suirz üupuyuğzşğg çuczşj cnpnfndğerz aşı^ uz<uı ülnd.zşğnd ıum ausu.sçşlnf auğjşğg şd uwz suğıuağudtğzşğg^ nğnz= ağuıuh lnd,ndszşğnd mg muğ+ırz ausuwz=r mşzindzumndkrdzg uhuanfşlnd ausuğ!

Znğrz Usşzuhuındndkrdzg mg .+ir ehğnjzşğnd^ şğrıuiuğendkşuz^ Huığruğ=uğuzr nd susndlr ersuüğudu, ağusuwumuzzşğnd suirz^ ö+ğumjndkrdz şd ausu.ndsç ub.uıuz= ihuişlnf cnpnfndğetz! Sşör ausuğ .riı muğşdnğ t uwz rğnpndkrdzg^ nğ Huığruğ= Auwğg uzeğueuğqu, t Hnliuauw susndlr +ğauiuğumuz froumrz^ bşbışlnf szuwndz +cuzeumndkşuz muğşdnğndkrdzg% susndlr ünwuışdsuz ausuğ!

İınğşd^ kğ=şğtz çzuüğnf sşğ gzkşğjnpzşğnd ndbueğndkşuz mg wuzqzşz= Huığruğ= A+ğ sıu,ndszşğz nd umzmulndkrdzzşğg$-


VAKIF SEÇİMLERİNDEN BEKLENTİLERİMİZ

Patrik Sahak II


Cemaat yönetim mantığımızda yenilenme kaçınılmazdır. Mevcut yönetimler bazen bireysel büyük başarılara imza atmış olsalar da ortak akıl, irade ve bütçe oluşturma konusunda yetersiz kalmışlardır. Öyle ki cemaat içi örgütsüzlükten kaynaklı büyük bir savrulma içinde olduğumuz ortadadır. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretebilmenin yolu bundan böyle seçilecek yönetimlerin sadece kendi vakıflarına değil cemaatin bütününe karşı sorumlu oldukları bilincine varmalarıdır.

Bu duyarlılıkta ve vizyonda yöneticiler seçemezsek toplumsal sorunlarımıza çözüm bulmamız bir hayalden öteye geçemez. Bu cemaatin bir ferdi ve halkım tarafından seçilmiş bir patrik olarak bu seçimlerden beklentilerimi şöyle özetleyebilirim.

1. OKULLARIMIZ: Ortak akıl, proje ve bütçe oluşturmamız gereken en önemli kurumlarımız okullarımızdır. Azınlık olarak değerlerimizi gelecek nesillere aktararak tarihsel yolculuğumuza devam etmek istiyorsak bunun yolunun eğitimden geçtiğini kabul etmemiz gerekir. Şimdiye dek okul yönetimleri her ne kadar samimi girişimlerde bulunsalar da ortak bir eğitim politikası oluşturmak konusunda başarısız kaldılar. Çünkü bu sorunları ele alabilecek ve çözümler üretip uygulamaya koyacak ortak örgütlenmeleri oluşturamadılar. Teoriden pratiğe geçişin yollarını bulamadılar.

a. Bütçeler: Buradaki temel sorun varlıklı vakıfların, ihtiyacı olan vakıfların abartılmış açıklarla ve bütçelerle yardım istedikleri iddiasıydı. Bu güveni tesis etme babında, yeni Seçim Yönetmeliğinin verdiği haklar doğrultusunda, bir yöneticinin üç vakıfta görev yapabilmesi mümkündür. İhtiyacı olan vakfın bir yöneticisinin varlıklı bir vakıfta da görev yapması bu güvenin tesisinde önemli bir adım olacaktır.

b. Himaye sistemi: Bu ise ihtiyacı olan okulların varlıklı vakıflar tarafından himaye edilme sistemiyle paralel düşünülmelidir. Şu anda gelir fazlası olan vakıfların şu okulları himaye etmesini önermekteyiz:

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı: Getronagan Lisesi ve Topkapı Levon Vartuhyan Okulu.

Ortaköy S. Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı: Sahakyan-Nunyan Lisesi ve Feriköy Merametçiyan Okulu.

Karagözyan Yetimhanesi Vakfı: Bezciyan Okulu

Anadolu Yakası Kadıköy, Kartal, Beykoz ve S. Haç Tıbrevank vakıfları: Kalfayan Yetimhanesi.

Bu paylaşım zaman içinde değişiklikler gösterebilir.

c. Örgütlenme: Seçimler sonrası mutlaka Okullar Eğitim Birliği oluşturulmalı ve eğitim kalitesi ve planları üstünde komisyon çalışmaları yürütülmelidir.

2. GENÇLİK: 4 ila 18 yaş arası nesil için okullar vasıtasıyla cemaatimizin gelirlerinin büyük bir kısmı sarf edilirken, 18 yaş ve üstü gençlik için neredeyse burs vermenin dışında yönetimler hiçbir ortak vizyon ve proje geliştirmemektedir. Okul Mezunları Dernekleri, Spor Kulüpleri, Dans ve Müzik Toplulukları, sanatsal ve kültürel etkinlikleri destekleyecek, mekân ve finansman kolaylıkları sağlayacak ve gençlik sorunlarıyla ilgilenecek yöneticileri iş başına getirmek zorundayız.

3. ERMENİ BASINI: Cemaat içi yaşantımız hakkında halkımızı bilgilendirmek ve cemaat dışında bizim tanıtımımızı sağlamak açısından Ermeni basınımızın yeri ve önemi tartışılmazdır. Dil ve kültürümüzün somutlaşmış bir ifadesi olan basının vakıf gelirlerinden yeterli pay alabilmesinin onların varlıklarını sürdürebilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ekonomik şartlar nedeniyle sadece reklam gelirleriyle varlığını sürdürmeye çabalayan Ermeni basını artık özel olarak sübvanse edilmeye ihtiyaç duymaktadır.

4. PATRİKHANE: Türkiye Ermeni Patrikhanesi masraflarını, genel olarak kilise törenlerinden gelen katkıyla ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılamaktadır. Cemaat vakıflarının doğal, mantıki ve geleneksel olarak katkıda bulunmakla yükümlü bulundukları patriklik bütçesine maalesef uzun yıllardır, rahmetli Mesrop Badriark zamanından beri, anlamlı bir katkıları olmamıştır. Patrik olarak, Değabahlık döneminden itibaren, vakıf yöneticilerinden patrikhane giderlerini karşılamak için hiçbir yardım talebinde bulunmadık. Çünkü bir sisteme, bir ilkeye ve hakkaniyetli oranlara dayanmayan, sadece vakıf yöneticilerinin gelişigüzel, keyfi ve düzensiz katkılarının patriğin ve patrikliğin otoritesine zarar vereceğini öngörmekteyiz. Maddi katkıda bulunan yöneticilerin bunu patriklik üstünde bir baskı unsuru olarak kullanabilme tehlikesi söz konusudur. Bu anlamda sadece Beykoz Surp Nigoğayos Kilisesi Vakfından patrikhaneye yardım kabul etmekteyiz. Çünkü bu vakıf resmi bir taahhütnameyle gelirlerinin belli bir yüzdesini patriklik bütçesine ayırmakta ve düzenli olarak aktarmaktadır. Bu modelle elbette cemaat vakıflarımızın katkılarını bekliyoruz. Umuyoruz ki vakıf seçimleri sonucu oluşacak yeni vakıf yönetimleriyle patrikliğimiz bu konuyu detaylarıyla istişare ederek cemaatimizin diğer kurumlarının bütçeleri gibi Patrikhanenin de bütçesi ortak bir plan çerçevesinde düzenlenecektir. Bu sayede kilise törenlerinde halkımızın yükü de hafiflemiş olacaktır.

SAHAK II

Türkiye Ermenileri Patriği

27.09.2022


UĞSTZ ÜĞRÜNĞŞUZ :*İŞJUD 13 İŞHIŞSÇŞĞR

WUĞQUMSUZ SUİRZ


Auwuiıuzr fuğvuhşır nd Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğr Zrd Şnğ= uwjşlndkşztz nd anz muwuju, ışiumjndkrdzzşğtz şı=^ uwi uzüus Auwuiıuzr Uzfıuzündkşuz :nğandğer ?uğındpuğ Uğstz Üğrünğşuz üzuj Ndubrzmkgz! Uz usşğrmujr zşğmuw nd zu.mrz hubı+zşuzşğnd^ eşihuzzşğnd^ ?uxztmr arszuğmr nd fşğlnd,umuz uwl mşeğnzzşğnd uzeuszşğndz aşı auzerhnds sg ndzşjud^ zşğmuwujzşlnd ausuğ 13 İşhışsçşğr luwzu,udul wuğqumndsg şd uznğ aşışduz=zşğg!

Üğrünğşuz suızuzbşj nğ Uığhtwouz zşğ.ndcu, t Auwuiıuzr anpşğtz zşği nd ihuxzulr= t auwuiıuzşuz cnpnfğeufuğndkşuz! Giud nğ şğmrğg auiıuıumus t cnpnfğeufuğndkşuz ousçuwtz gzkuzulnd auğjnf!


XNDİŞĞ MG YU:VRZ ND?ĞUZRNW ETS

VMXNDŞLND AUSUĞ


24 Yşığnduğr wuğqumndstz şı=^ şğç Xndiuiıuzr rb.uzndkrdzzşğg hzeşjrz nğ Nd=ğuzrnw ets xuösumuz ünğ,npndkrdzzşğnd mg imitrz şğmğr uzfıuzündkrdzg huahuzşlnd ausuğ^ rğufroumg ustz uzjznp +ğ ünwz yn.şj! :uwıuxum nd uzihuişlr qu.npndkşuz suızndşjud imöçzumuz +ğşğnd muw,umzuwrz ,ğuürğg^ nğnf xndiumuz ö+ğ=r ağusuzuıuğzşğg mg wndiuwrz uxuzj nğşdt lndğ< ersueğndkşuz auizrl srzvşd ?rwşd şd Xndiuiıuzr huwsuzzşğg kşlueğşl uwe Nd=ğuzrnw rb.uzndkrdzzşğndz! Mujndkrdzg aşıöaşıt yn.ndşjud r zhuiı Nd=ğuzrnw^ nğnfaşışd usçnp< Uğşdsndı=g muzüzu, t uwe şğmğr mnp=rz nd ustz ışiumr +üzndkrdzzşğnf mg ö+ğumjr uwe şğmğrz! Muimu, vmuw nğ huışğuösg n_v kt Xndiuiıuzr nd Nd=ğuzrnw^ uwl Uğşdsndı=r nd Xndiuiıuzr sr<şd t! Fşğ<rz stm usinduw gzkuj=rz nd=ğuzumuz çuzumg imiud aumuwuğqumndszşğnf fşğuırğuzul rğ anpşğndz^ .ndouh iışp,şlnf xndiumuz ö+ğ=rz st<! Xndiuiıuzr aşprzumndkrdzg imiud .uğ.lrl nd uwe huıouxnf suizumr ö+ğuaudu= axvumndşjud şğmğrz st<! Srzv ö+ğuaudu=g imiu, tğ^ znwz +ğşğndz^ xndiumuz ndcşğndz mnpst üğudndu, nd=ğuzumuz bğ<uzzşğtz zşği ul auzğuaudu= muıuğndşjud Xndiuiıuzrz sruzulnd auğjnf! 23-27 İşhışsçşğrz muıuğndu, auzğu=ndtr uğerdz=zşğg wuxu<rmuw +ğşğndz wuwızr hrır glluz^ çuwj srzv uwe Xndiuiıuz ö+ğuaudu= rğumuzujzşlnf m'ndöt uzhuwsuz fşğueuiudnğndszşğ rğumuzujzşl çuzumrz st<^ nğhtiör wşınw uğeuğuzuw Nd=ğuzrnw ets huışğuösg$ huışğuösg hrır glluw n_v kt Nd=ğuzrnw^ uwl Xndiuiıuzr ıuğu,=zşğg .u.ışlnd ausuğ^ =uzr nğ üğudşul anpşğg hrır glluz Xndiuiıuzr sui!

Üulnf xndişğndz^ infnğumuz suğerm vşz ndöşğ huışğuösrl +ıuğ şğmğr sg st<^ uirmu uznzj ausuğ auwğşzr=g hubıhuzşlnd mxrd sg vt^ uwl şğmğr pşmufuğndkşuz uzaşxuışi =upu=umuzndkşuz nd uzçupqulr =uwlşğnd uğerdz=g^ nğ sş,ukrd suaşğ şd ızışiumuz ,uzğ .zerğzşğ mg çşğt şğmğrz!

Xndişğ mg yu.vrz nd mg l=şz şğmrğg^ uhuiıuz üızşlnf +ıuğ şğmz=r ıum! Aşxuışirlr muwuzzşğ =uzr sg +ğt r fşğ npnpndu, şz ışiuzrdkşğnf^ kt rzvhti =rlnsşkğzşğnf hnvşğ muz iuasuzumtışğndz s+ı! Sş, suig mg yu.vr Auwuiıuz^ Fğuiıuz mus Puöu.iıuz! Uwi fşğ<rzr rb.uzndkrdzzşğg wuwıuğuğşjrz nğ şı hrır ndpuğmşz uwz xndişğg^ nğnz= çuzum muzvndu, şz^ üulnf Auwuiıuzr mus Fğuiıuzr^ uwi şğmnd hşındkrdzzşğg nğşdt uğüşl= vşz ezşğ$ uğetz rim sş,ukrd ani= sg şpu, t! Xndiuiıuzr huımuz suğsrzzşğg çuzum muzvndşlnd ıuğr= ndzşjnpzşğnd şğmğtz şl=g muz.şlnd zhuıumnf =uwlşğ uxud nd şğmnd +ğ uxu< ö+ğuaudu=r mşeğnz auiıuışj Fğuiıuzr aşı iuasuzumtırz fğuw$ uznz= nğnz= mğzuz çuzum muzvndrl^ euıuhuğındu, şz şğkul nd mxndrl! Wuzndz rzvr#$$$! Uwi auğjndsg buışğnd çşğzrz st< t^ rim huıui.uzg n_v stmg mg ünaujzt!


WNDZUİIUZR UĞIU?RZ ÜNĞ;NJ ZU:UĞUĞG AUWUİIUZR ST>

{?uğıtizşğg fşğuışindkşuz şzkuğmşlnd =upu=umuzndkrdzg euıuhuğındu, t qu.npndkşuz´


Auwuiıuz şğtm muğşdnğ ardğ sg şdi ndztğ =upu=umuzndkşuz çzuüuduxr st< nd şkt aubndşz= kt fşğ<rz +ğşğndz rzvhrir şğkndeuğq muw =upu=umuz auğkumrz fğuw^ muğşlr t şzkueğndkrdzzşğ gzşl nğ şğmrğg mg ynğqt iışp,şl çuğşmus hşındkrdzzşğnd znğ .ndsç sg^ nğnz= huığuiı şz rğşzj ö+ğumjndkrdzg çşğşlnd Auwuiıuzr auğjşğnd lnd,suz! ?uzr sg buçukt r fşğ erduzuürıumuz ausumuğüg +ğ nd ürbşğ m'ub.uır^ fıuzüzşğg sşpsujzşlnd^ auduzumuz huışğuösr ihuxzulr=zşğg vtön=ujzşlnd ndppndkşusç! Şğtmnduw ardğg Wndzuiıuzr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğz tğ Zr=ni Işzırui^ nğ Şğşduzr st< çuzumjndkrdzzşğ fuğşj rğ hubı+zumrj Uğuğuı Srğönwşuzr nd Fuğvuhşı Yubrzşuzr aşı! Iğndu, gllulnf nğ şğmnd şğmrğzşğg sş, .zerğzşğ ndzrz şpçuwğumuz Kndğ=rnw nd Uığhtwouzr aşı^ aşışduçuğ Şğşduztz azvu, huıüuszşğg ndppndu, trz uwi fşğ<rzzşğndz! Itzırui wiıum ndpşğq sg yn.uzjşj uwz şğmrğzşğndz^ nğnz= mg ynğqşz fşğuiuasuzşl =uğıtizşğg^ bşbışlnf nğ qu.npndkşuz hrır suızndr fşğuışindkşuz =upu=umuzndkrdzg! {Wndzuiıuz wuou. bşbıu, t nğ m'u<umjr çnlnğ hşındkrdzzşğnd rz=zrb.uzndkşuz nd anpuwrz usçnp<umuzndkşuz şd uirmu uzbndbı mg fşğuçşğr zuşd sşğ lud gzmşğ Auwuiıuzrz! Sşz= mg auduıuz= iuasuzzşğnd uz=umışlrndkşuz´^ giud Işzırui! Uz uzeğueuğqud Uığhtwouzr mnpst Auwuiıuzr xsçumn,suz^ Wndzuiıuzr ausşğub.ndkrdzg wuwızşlnf Auwuiıuzr muxufuğndkşuz nd cnpnfndğerz!

Auwmumuz lğuındusr<njzşğg mg üğşz nğ wnwz Zu.uğuğg =zzueuışj zuşd Kndğ=ruz nd hzeşj nğ Kndğ=ru mg ynğqt +üındrl iışp,ndu, .uxzum frıumtz nd uzwuğüulrj gllul muwndzndkşuz zmuısusç! Giı rğşz Kndğ=ru uwi huandz mg ihuxzuw huışğuösr imirl Wndzuiıuzr ets^ srzveşx Wndzuiıuz huığuiı t şd mg yuyu=r brzrv şğm.+indkrdz ndzşzul Kndğ=rnw aşı^ sr<uöüuwrz rğudndz=r bğ<uü,nf şd hubıhuzşlnf rğ rğudndz=zşğg!

Uığhtwouzr rb.uzndkrdzzşğnd ausuğ {uğju.şuz auğj´ vmuw^ çuwj ndbuüğud t nğ Zr=ni Işzırui Şğşduzr st< uzeğueuğqud uwi .zeğrz nd giud nğ Wndzuiıuzr erğ=nğnbndsg uzynyn. t$ Wndzuiıuz m'u<umjr .upup^ yn.ueuğq gzendzşlr lnd,ndszşğnd auizşlnd ıuğçşğumrz^ euğqşu_l sr<uöüuwrz rğudndz=r ,rğtz zşği! {Sr<uöüuwrz rğudndz=g {indğç mıumuğuzz t´ sr<uöüuwrz wuğuçşğndkrdzzşğnd nd =upu=umuzndkşuz ausuğ´ bşbışj Işzırui!

Üulnf Auwuiıuzr Fuğvuhşırz nd Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğrz^ şğtm uznz= Işzıruir aşı auzerhndszşğnd gzkuj=rz wuwıuğuğşjrz nğ sr<uöüuwrz auzğndkrdzg auijtumuz wiıum wuwıuğuğndkrdzzşğ v'gzşğ şd uwe sşğqşjndsnf znğ wuzjuünğ,ndkrdzzşğnd ousçuw mg çuzuw! {Uığhtwouz uxudşluhubıumuzuz nd wuzjuünğ, zmğındszşğ ndzr^ ndiır htı= t nğ sr<uöüuwrz muxnwjzşğg auijtumuz nd ausuğct= uğquüuzüzşğnf öihşz uwe şğmrğg nd muz.şz uğmu,u.zerğ =uwlşğg şd auduzumuz znğ wuğqumndszşğg´^ giud Uğuğuı Srğönwşuz!


YUBRZŞUZ VGZENDZŞJ SUE-R ÜL:UDNĞ ?UĞINDPUĞG

{Ağuhuğum´ +ğukşğkg^ nğ wuwızr t xndiustı mşjndu,=nf^ rğ uwi+ğnduz krdrz st< mg üğt nğ Fuğvuhşı Yubrzşuz vgzendzşj SUEr ül.udnğ =uğındpuğ İkuzrilud Öuig^ nğ arzü +ğ szuj Şğşduzr st<^ wndiulnf auzerhnds sg ndzşzul Fuğvuhşırz aşı! Kşğkr lğuındndkrdzg ağuhuğumşlt uxu<^ erışl ıuz= nğ SUE 13 İşhışsçşğr wuğqumndstz buçuk sg wşınw sruwz huındrğumndkrdz sg ndpuğmşj Auwuiıuz^ uwirz=z uwz uışz^ şğç {çuzg çuzt uzju, tğ uwlşdi´ nd uığhtwouzumuz ö+ğ=tz iınğuçucuzndszşğ zşğ.ndcu, trz Auwuiıuzr rz=zrb.uz anpuıuğu,=!


\\\

20 İşhışsçşğrz SUEr ül.udnğ =uğındpuğ İkuzrilud Öuir ül.udnğu, huındrğumndkrdzg cusuzşj Şğşduz^ zu.uışindu, tğ nğ huındrğumndkrdzg arzü +ğ hrır szuğ Auwuiıuzr st<^ srzvşd 25 İşhışsçşğ! Uwjşlndkşuz zhuıumz tğ {ndindszuirğşl rğufroumg Auwuiıuzr nd Uığhtwouzr iuasuzrz^ uxu<uğmzşğ zşğmuwujzşl uxmuw luğndu,ndkrdzg znduöşjzşlnd ausuğ´! M'şzkueğndtğ nğ şğmğr pşmufuğg hrır gzendztğ SUEr ül.udnğ =uğındpuğg! R fşğ<nw iuasuzuwrz rğufroumr sşpsujndsg uwi+ğ uxu<zuaşğk .zerğ t^ çuwj Yubrzşuz vgzendzşj xndi hubı+zşuz! Fuğvuhşıg İkuzrilud Öuir cusuzndstz şğmnd +ğ uxu< sşmzşjud Zrd Şnğ=^ auzerhnds sg ndzşjud SUEr nd Xndiuiıuzr krd stm kbzusr ZUK*r Ül.udnğ =uğındpuğ Şuzi İknlktzhgğmr aşı! Srzv uwe Öui Auwuiıuzr st< auzerhndszşğ m'ndzşzuğ şğmğnğe muğür {hrdğn=ğuk´zşğnd aşı% yn.zu.uğuğ^ ö+ğ=şğnd ağusuzuıuğ^ Uzfıuzündkşuz .nğandğer =uğındpuğ^ şdlz$!

Şğtm wuwızr euğqud nğ Öui Yubrzşuzr Zrd Şnğ=şuz auzerhsuz suirz ışpşmuzult şı=^ zu.uışindu,tz =uzr sg +ğ bndı sşmzu, t Auwuiıuztz! Kt wiıum n#ğ +ğg^ wuwızr vt! Yuiı t nğ İkuzrilud Öui 22 İşhışsçşğtz şı= n_v stm auzerhnds ndzşju, t^ uwirz=z sş, auduzumuzndkşusç uwe +ğ sşmzu, t Auwuiıuztz´!


\\\

{Ağuhuğum´r lğuındndkşztz nd Auwuiıuzr rb.uzustı upçrdğzşğtz aupnğendu, fşğ<rz +ğşğnd wuwıuğuğndkrdzzşğtz muğşlr t şöğumujzşl nğ SUErz uzeusumjndkrdzg uxmu.şlnd mus uwe eubrz=tz aşxuzulnd auğjg uwi +ğşğndz çndxz =zzuğmndszşğnd zrdk t Auwuiıuzr st<!


İ$ YĞMRV UÖÜ$ ARDUZEUZNJG YUXUDNĞ

ZNĞ ERSUÜ;NDKŞUSÇ SG MG ZŞĞMUWUZUW AUSUWZ?RZ

Wuxu<rmuw buçuk^ 5 Anmışsçşğrz^ İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjtz zşği hrır iuğ=ndr auzeriudnğ uğuğnpndkrdz sg şd çujndsg hrır muıuğndr uwz wuğmuçucrzzşğndz^ nğnz= fşğumuxndjşlnf nd fşğuznğnündşlnf^ eğndu, şz arduzezşğnd şd szuwndz çzumrvzşğnd ığusueğndkşuz ıum! Şğtm uwjşlşjrz= Arduzeuznj nd uzqusç ışiuz=^ uğquzuüğşjrz= aimuwumuz uwz ub.uıuz=g^ nğnd bznğard arduzeuznjg mg buar yuxudnğ znğ ersuü,ndkrdz sg!

Sşğ fupnduz krdnf luwz+ğtz uğquüuzü hrır auzeriuzuz= uwe znğ ynyn.ndkrdzzşğndz şd çujsuz auzerindkşztz uxu< üupuyuğ hrır ıuz= kt rzvht#i çuğşyn.ndu, t uxnp<uhuaumuz sşğ uwi muğşdnğ auiıuındkrdzg!

Lndiuzmuğ SNDĞUI TÖTĞ


WNDBUIŞIĞ

:*İ? ?UZR SG WU>NPNDKRDZZŞĞNDİ SUİRZ

E$


Auğmud ustz suğe mşuz=r st< ndzr wu<npndkrdzzşğ şd qu.npndkrdzzşğ! Nsuzj s+ı qu.npndkrdzzşğg udşlr buı şz =uz kt wu<npndkrdzzşğg! Nsuzj s+ı ul aumuxumg^ wu<npndkrdzzşğ udşlr buı şz =uz qu.npndkrdzg! M'şğşdr kt şi uwz $$BUĞ