ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
83. Տարի ԱՐԽԻՒ 11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2022

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ŞĞMĞNĞE GZIĞUBĞ>UZR

GZIĞUMUZ WUZQZUCNPNFZŞĞND İ:ULZ

ND UZUĞEUĞNDKRDZG^

NĞ MUIUĞNDŞJUD KŞĞKRİ AUZETH


Rzvhti ,uz+k t^ fuüg)zşğnd gzığndkrdzzşğg^ nğnz= vşz muıuğndu, 13 ıuğrt r fşğ^ ağuhuğumndu, znğ muznzuüğndkşuz lnwirz ıum htı= t muıuğndrz srzvşd ıuğşfşğ<! Uwi ausuhuımşğrz fğuw kuy ığndu, t zu.uhuığuiıumuz ub.uıuz=rz şd uxu<rz gzığndkrdzg wuxu<rmuw Mrğumr^ uwirz=z 16 Anmışsçşğrz^ ışpr hrır ndzşzuw *ğkuürdpr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer ausuğ!

?ğızu<uz ub.uıuz= mg ıuzrz zuşd srdi fuüg)zşğnd gzığumuz wuzqzucnpnfzşğg^ mg zu.uhuığuiındrz kşmzu,ndzşğnd juzmşğg^ fşğuışindkşuz m'şzkuğmndrz gzığujuzmşğg^ nğst şı= uğerdz=zşğndz suirz öşmndjnds mg pğmndr Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtzndkşuz% fudşğujsuz ausuğ!

Fudşğujndszşğg iıuzult şı= gzığumuz wuzqzu.ndsçşğtz mg huauz<ndr nğ uznz= ,uzndjndszşğnd sr<njud ağuhuğumşz gzığndkrdzzşğnd kndumuzzşğg^ gzığuışpusuişğg^ gzkujumuğüşğg^ nğnzj htı= t aşışdrz gzığnpzşğg% =ndtz ünğ,u,şlnd ausuğ^ zuşd yuiıukndpkşğg^ önği =ndtuğmnpzşğ hrır zşğmuwujzşz =ndtuğmndkşuz huandz!

*ğkuürdpr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw gzığumuz wuzqzu.ndsçg uduğırz çşğu, t çnlnğ gzkujumuğüşğg^ gğu, t uzağucşbı wuwıuğuğndkrdzg^ giı nğnd gzığndkrdzg ışpr hrır ndzşzuw 16 Anmışsçşğrz!

Şğmğnğe gzığubğ<uzr srdi çnlnğ fuüg)zşğnd gzığndkrdzzşğg hrır rğumuzuzuz gzeauzğuhti Eşmışsçşğ usindz! Uznzjst ndk fuüg)zşğnd huğuüuz uzzmuı vszuj sşğ gzkşğjnpzşğndz mnpst^ nğnfaşışd uwe fuüg)zşğg fşğnwrbşul .zeğnw uxuğmuw ,uzndjndszşğg ağuhuğumşjrz ausuwz=r buçukukşğkrz nd srdi +ğukşğkrz st<^ iumuwz uwe ,uzndjndszşğg vağuhuğumndşjuz {SUĞSUĞU´rz st<!

Gzkşğjnpzşğnd mnpst sşör ndppndu, çuösukrd auğjndszşğnd huıouxnf^ iırhndşjuz= lndiuçuzşl auğjg^ nğnfaşışd sşğ kşğkr zmuısusç sş, uzuğeuğndkrdz mg muıuğndr! Jud+= iğır uzuğeuğndkşuz aşprzumzşğg uwz kupumuzzşğz şz^ nğnz= susndlrz u<umjşlnd^ susndlrz uğeuğ+ğtz s+ışzulnd^ sşğ suwğşzr lşöndz nd sbumnwkg =uğnöşlnd ausuğ .nğnfu,r st< sn.rğ vşz knpndğ^ şğç ustz uxrknf şd wuımuhti arsu% gzığndkrdzzşğnd işsrz mg ünfuöeşz rğşzj juzmşğz nd zu.uü,şğg!

Rzvht#i ,zndze uxud çuzuftog! Yuiıuçuz İşlrzu Inpuz şğmğnğe gzığubğ<uzr gzığumuz wuzqzucnpnfzşğnd uzndznf srdi kşğkşğnd aşı sruirz öuzüşj zuşd sşğ .sçuüğuındz şd huauz<şj nğ ,uzndjndsr ausuğ öşpvşul ürznf uxu<uğm ıuz= rğşzj! Sşğ kşğkg znwzhti rğ aubnduğmzşğg muıuğşj nd uxu<uğmşj öşpvşul ürz sg uwi ,uzndjndsr ausuğ nğ hrır ağuhuğumndtğ ndk uz<uı fuüg)zşğnd ausuğ &(tğrürdp^ Htbrmkub^ Mtırmyubu^ :uiürdp^ Ündğndvtbst^ Şzrürdp^ Hnwuogürdp şd Twndhr İ$ Şpru/ şd hrır üğudtğ lsuz t< sg!

?uzr sg cus wşınw^ İşlrzu Inpuz euğqşul öuzüşj sşğ kşğkrz nd giud nğ sşğ şd srdi kşğkr mnpst ığndu, iumuürzr sr<şd aimuwumuz ıuğçşğndkrdz sg muw^ uz huauz<şj r<şjzşl uwe iumuürzg^ auijzşlnf uwi+ğnduw huwsuzzşğnd ıum uzmuğşlr ündsuğr sg! Rğşz wuwızşjrz= nğ uwi+ğnduw huwsuzzşğg zmuır ndzşzulnf srdi kşğkr mnpst ığndu, ürzg orbe vr mğzuğ gllul^ uzhuwsuz i.ul sg muw! Işpşmujndjrz= nğ vşz= mğzuğ ,uzndjndsg ağuhuğumşl rğşzj ındu, iumuürzr ausuquwz! :zeğşjrz= nğ uzüus sg şdi .+ir srdi kşğkrz aşı şd obet ündsuğg!

Uwzndaşışd srdi kşğkr huıui.uzuındz nğ infnğumuztz buı ju, ürzşğ ındu, tğ &s+ıudnğuhti stm-arzüşğnğeg/ uzeğueuğqud rğ i.ulrz şd,uzndjndsr ağuhuğumndstz uxu< gzığumuz wuzqzucnpnfrz wuwızşj nğ uouhuğuz=r huıouxnf i.ul aubnduğmzşğ gğu, tğ! Aumuxum uwz rğnpndkşuz nğ Irmrz İşlrzu Inpuz nd (tğrürdpr Kupuwrz :nğandğeg eğumuz s+ışjnds sg jndjuçşğşj^ srdi kupumuzzşğg yn.uzum i.ulg iğçuüğşlnd şd şğmnd mnpsşğnd ecünandkrdzg sşpsşlnd^ ku=zndşjuz kşğkr i.ulr şırz^ rğşzj ,uzndjndsg ağuhuğumşjrz uwe kşğkrz st<^ nğ i.ulsusç ,r,upşlr ürz sg ındu, tğ^ wşınw vtğ mğju, şıeuğq gzşl rğ zu.uhti ındu, ürztz! Uwihti sşğ kşğkg öna euğqu, t! Udşlr_z^ ul udşlr muğşdnğ t uwz nğ uwi i.ulr huıouxnf iışp,ndu, t uwzhrir gzmulnds sg^ kt sşğ kşğkg vuyuöuzj çuğqğ ürz mg huauz<t!

Judnf erışl mndıuz= nğ çnlnğ uwi çuzuftoşğg uğquzuüğndu, şz Kğ=uauw Fuüg)zşğnd Srndkşuz &TĞFUH/r zusumuüğndkrdzzşğnd .sçumrz st< şd kupumuzzşğtz n_v stmg wrbşjndju, t susndlr ersuüğudu, ecnduğndkrdzzşğnd suirz^ vt giu, nğ zsuz+ğrzum uzuğeuğ fuğ=uür, sg nğeşüğşlg orbe vt^ orbe vt =uzr sg pğndbr ausuğ zhuıumuwuğsuğ zmuışl nd hubı+zumuz ,uzndjnds sg ağuıuğumşl sruwz şğmnd kşğkr st<^ önaşlnf srdi kşğkg! M'ndöşz= gzeü,şl nğ uirmu uzfuwşl s+ışjnds sgz t!

Uwi znwz fuğrvzşğg^ nğnz= ustz uxrknf mg wrbşjzşz susndlr muğşdnğndkrdzg^ u< nd uaşum mg .+irz suslnw ecnduğndkrdzzşğnd suirz şd ıuğçşğ bğ<uzzşğndz ub.nwc eşğumuıuğndkrdz ndzşju, şz ausuwz=uwrz mşuz=r st<^ jud+= arsu^ şğç muğşlrndkrdz iışp,ndu, t rğşzj .+i=g ünğ,r fşğu,şlnd^ muıuğşlnd rğşzj .niındsg şd u<umjndkrdz jndjuçşğşlnd zşpndkşuz st< wuwızndu, susndlrz^ jnwj ındrz rğşzj uzuözndndkrdzg^ aşğ=şjrz rğşz= örğşz=^ sşör huğıueğşlnf ör<nds sg nğ vt gzendzndu, nd hrır vgzendzndr!

Wuımuzbumuz t zuşd uwz srdi rğnpndkrdzg^ nğ şğğnğe gzığumuz bğ<uzr wuzqzucnpnfg^ çujuğqumuhti uzışiu, t auwmumuz +ğukşğkşğg% Hu=gğürdpr nd Şbrlürdpr fuüg)zşğnd uzndznf ığndu, ,uzndjndszşğnd ausuğ şd öuznz= ağuıuğumu, t sruwz stm buçukukşğkr st<!

Kşğkri 85 ıuğnduw ıuğşüğndkşuz st< çuösrji auzerhu, şz= zsuz+ğrzum uzuğeuğndkrdzzşğnd nd lxu, şz=^ iumuwz uwi+ğnduw huwsuzzşğnd st< ,uwğuwşp ,uzğ t susndlr froumg nd uwlşdi b=şpndkrdz t lxşl şpu,rz ausuğ! Sşğ gzkşğjnpzşğnd ozbrv sş,usuizndkrdzg öuzüşj :sçuüğuındz nd auğjndj kt rzvn#d ,uzndjndszşğ vşz ığndrğ {SUĞSUĞU´rz! Uwi çnlnğr huıouxnf sşz= sşğ huğı=g mg zmuışz= ışpşmujzşl auiuğumndkrdzg^ nğ wuxu<rmuw +ğşğndz hrır şğkuw izındm şd hrır ünğ,u,t rğ =ndtz nd şpu, uzuğeuğndkrdzg mg knpndz= auzğndkşuz .porz!

SUĞSUĞUİKİNCİ BÖLGE SEÇİM TERTİP HEYETLERİNİN

YAPTIĞI YANLIŞ  VE GAZETEMİZE YAPILAN HAKSIZLIK


Bilindiği gibi cemaat vakıflarının 13 yıldır yapılamayan seçimleri yeni yönetmelik uyarınca bu yıl sonuna kadar yapılmış olacak. Bu bağlamda çalışmalar hız kazanmış olup ilk seçimler bu Pazar Ortaköy Kilisesi vakfı için gerçekleştirilecek. Diğer vakıfların da seçim tertip heyetleri yoğun bir çalışma içindeler, aday listeleri hazırlanıyor, seçmen listeleri gözden geçiriliyor, sonuçlar da VGM’e bildirilerek onaylar alınıyor.

Onaylar alındıktan sonra da yeni yönetmelik gereği seçim tertip heyetlerinin seçim tarihlerini, sandık mahallerini, oy kullanmak için seçmenlerin yerine getirmeleri gereken işlemleri veya sağlamaları gereken evrakları ve benzeri ayrıntıları gazeteye ilan vererek duyurmaları gerekiyor. Ortaköy Vakfı Seçim Tertip heyeti tüm bu işlemleri tamamladı, gereken ilanı verdi ve Pazar günü seçimi yapacak.

İkinci bölgede bulunan tüm diğer vakıflar ise genelde Aralık ayında seçime gidiyorlar. Bunlardan sekiz tanesi, okurlarımızın dikkatinden kaçmamıştır, geçtiğimiz hafta içinde cemaatimizin haftalık gazetesine ve diğer günlük gazetesine söz konusu ilanı verdiler, ancak bu ilanlar gazetemiz MARMARA’da yayınlanmadı. Okurlarımızdan gelen birçok soru nedeniyle konuya açıklık getirmek üzere bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. Çünkü ortada gazetemize yapılan büyük bir haksızlık var ve maalesef bu haksızlığı yapanlar da her fırsatta ve özellikle şimdi, bu seçim arifesinde, kendi listelerini ve projelerini tanıtırken basını desteklemek, basına adil yaklaşmak, anadilimizi ve kültürümüzü korumak konusunda mangalda kül bırakmayan vakıf yöneticileri.

Olay şu şekilde gelişti. 2. bölge seçim tertip heyetleri adına Sayın Selina Doğan diğer cemaat gazeteleri ile birlikte gazetemizi de arayarak ilanlarla ilgili indirimli bir fiyat teklifi vermemizi talep etti. Gazetemiz de toplamda 8 ayrı vakıf için (Feriköy, Beşiktaş, Gedikpaşa, Hasköy, Kuruçeşme, Yeniköy, Boyacıköy, Eyüp Surp Yeğya) verilecek ve tam bir sayfayı kaplayacak olan bu ilanlar için hesaplamalarını yaptı ve indirimli bir fiyat teklifinde bulundu. Ancak daha sonra Sayın Doğan gazetemizi arayarak bir başka gazetenin verdiği fiyatla bizim aramızda çok büyük fiyat farkı olduğunu bildirip verilen fiyatı bugünkü şartlarda olanaksız bir rakama indirmemizin istendiğini söyledi. Gazetemiz, bu ilanlar için diğer gazetenin verdiği fiyatın günümüz koşullarında mümkün olamayacağını, bir yanlışlık olması gerektiğini kendilerine ifade ederek istenilen fiyat aralığında ilanları ya­yın­la­manın olanaksız olduğunu bildirdi ve ken­dilerinden diğer gazeteyle bir kez daha konuşup fiyatı kontrol ettirmelerini rica etti.

Akabinde normalin çok altında (aşağı yukarı beşte bir) fiyat veren gazete yetkilisi de hatasını fark ederek ilanlar yayınlanmadan önce seçim tertip heyetine acele ile yanlış bir hesaplama sonucu hatalı fiyat verdiğini bildirdi. Ancak Sayın Doğan’ın ve Feriköy Vakfı yönetiminin olumlu yaklaşımına rağmen diğer vakıf yöneticileri bu hatanın düzeltilmesi ve her iki tarafın da mağduriyetinin giderilmesi için gerekeni yapmak yerine, olmayacak  bir fiyat veren gazetenin yanlışı arkasına gizlenerek, ilanları sadece yanlışlıkla bu gülünç fiyatı veren ve ardından bu teklifinden geri dönemeyen diğer gazeteye vererek gazetemizi mağdur etti.  

Ayrıca, daha da  önemlisi, gazetemize karşı sanki fahiş fiyat uygulayan bir kurummuş algısı yaratılmasına sebebiyet verdi. Tüm bu tartışmaların ERVAB yazışma grubunda yapıldığını ve kimsenin de kalkıp burada basının sıkıntılarını hatırlatıp, böyle bir adaletsiz davranışın doğru olmayacağını, birkaç kuruş için resmi bir ilanın sadece tek bir gazetede yayınlanmasını tercih edip diğerini mağdur etmenin kendilerine yakışmayacağını belirtmediğini de üzülerek hatırlatalım.  

Her fırsatta basınımızın önemini hatırlatan, basınımızın zorluklarından bahseden, gazetelerin içinde bulunduğu darboğazların önemini sağda solda vurgulayan ve çeşitli zamanlarda cemaat içinde aktif görevler alan bu yöneticiler ne yazık ki tam ettikleri lafları eyleme dönüştürme fırsatı gelmişken, tam bu kadar sıkıntı içinde olan basına bol keseden ettikleri destek vaadini biraz olsun gerçekleştirme fırsatını yakalamışken, sa­mi­mi­yetsizliklerini belli etmişler, olmayacak ve kabul edilmeyecek bir dayatmaya tenezzül ederek kendi kendilerini yalanlamışlardır. Bu arada 3. bölge seçim heyetinin de Bakırköy ve Yeşilköy vakıfları adına verilen ilanları Ermenice günlük gazeteleri tamamen yok sayıp sadece haftalık gazetede yayınlamasının da ne anlama geldiğini okurlarımızın takdirine bırakıyoruz.

Gazetemiz 85 yıllık yayın hayatı boyunca benzer haksızlıklarla defalarca karşı karşıya  kalmış olduğu halde bunlara karşı çoğu zaman sessizliğini korumuştur.  Ancak günümüz koşullarında son derece zor günler geçiren basının artık sessiz kalma lüksü yoktur.

Okuyucularımızın büyük çoğunluğu da bizleri arayarak neden bu ilanların Marmaraya verilmediğini sorgu­lamışlardır. Tüm bunlardan dolayı önümüzdeki günlerde sandık başına gidip oyunu kullanacak olan toplumumuzu bu konuda bilgilendirmeyi görev sayıyor ve yapılan haksızlığı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.


VUDNDB*PLND MNV NDPPŞJ KĞ?UMUZ İYRDX?RZ

{Ub.uışjt= auwmumuz iyrdx=r ets´


Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğ Stflrdı Vudndb+plnd İkğuöhndğm üuju, t Şdğn.nğandğer :nğağeuğuzumuz Fşaucnpnfr &Ş::F/ Zu.uğuğuj cnpnfrz! Uwjşlndkşuz ,rğtz zşği Zu.uğuğ Vudndb+plnd Kndğ=rnw ardhuıniuğuzr st< stmışpndşjud kğ=umuz ausuwz=r zşğmuwujndjrvzşğndz aşı^ uwl auğjşğnd muğürz^ +ğumuğür çşğud auw-kğ=umuz wuğuçşğndkrdzzşğnd auğjg! Uzeğueuxzulnf aubındkşuz ünğ,gzkujrz^ Zu.uğuğg zbşj aşışdşulg$ {Sşğ şğmrğg m'ndöt nğ ıuğu,=ubğ<uzrz st< .upupndkrdz ırğt! Auwuiıuzr aşı wuğuçşğndkrdzzşğg çzumuznzujzşlnd auğjrz st< uxrk iışp,ndu, t Uığhtwouzr ıuğu, wupkuzumtz şı=´!

Stflrdı Vudndb+plnd zmuır ndzşzulnf auwmumuz iyrdx=r ausu.sçndu,ndkrdzg^ gzeü,şj nğ uğıuiuasuzuçzum kndğ=şğg u_l udşlr muösumşğhndu, htı= t glluz auwşğnd çupeuısusç! {Üulnf Kndğ=rnw^ sşz= =rv sg udşlr sruizumuz htı= t glluz=! Usşğrmuwr st< arszu, şz= kndğ=-usşğrmşuz pşmufuğ .nğandğe sg^ nğ imiu, t uğerdzudtı ub.uıuz= ıuzrl Kndğ=rnw ets ndppşul auwmumuz iyrdx=r öğhuğındkrdzzşğg <ğşlnd auğjnf! Sşz= sşğ muğşlrz hrır gzşz=^ nğhtiör Şdğnhuwr st< znwzhti aö+ğujzşz= uwe ausu.sçndu,ndkrdzg´!

Zu.uğuğr .+i=şğndz ausuquwz^ (ğuziuwr st< 800 auöuğ kndğ= m'uhğr^ aşışduçuğ uznz= mğzuz udşlr uğerdzudtı =upu=umuzndkrdz sg fuğşl! {Jud+= uwiışp ul muw auwmumuz iyrdx= sg^ nğndz stm suig çuğr zhuıumzşğ vr aşıuhzeşğ! Uznz= ets şz Kndğ=rnw nd Auwuiıuzr^ rzvhti zuşd Auwuiıuzr nd Uığhtwouzr sr<şd wuğuçşğndkrdzzşğnd çzumuznzujsuz! Sşz= mg .+irz= iyrdx=r sg suirz^ nğ ets t lud wuğuçşğndkrdzzşğnd qşdudnğsuz nd kbzusumuz fşğuçşğnds sg ndzr! Kndğ=rnw rb.uzndkrdzzşğnd umzmulndkrdzz uwz t nğ end= udşlr muösumşğhşul qşdnf qşğ quwzg mg çuğqğujzt= uwi iyrdx=r ets´^ zbşj Vudndb+plnd!


HLRZ?GZ YUBRZŞUZR ND ULRWŞDR AŞI :*İŞJUD  PUĞUHUPR ÇZUMVNDKŞUZ RĞUDNDZ?ZŞĞND SUİRZ


Uwi bğ<uzrz şğç +ğumuğür fğuw t Auwuiıuzr nd Uığhtwouzr sr<şd .upupndkşuz huwsuzuürğ iınğuüğşlnd auğjg^ buışğnd ausuğ auimzulr vt kt rim r#zv hrır glluw Puğuhupr muğüufroumg^ rzvht#i hrır hubıhuzndrz uğju.jrzşğnd rğudndz=zşğg! Şğtm uwi .zerğzşğg =zzuğmndşjuz Usşğrmuwr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğrz mnpst$ uz aşxuquwznf .+işjud Fuğvuhşı Yubrzşuzr nd Zu.uüua Ulrwşdr aşı! Uzeğueuğq şpud Yğumr =uxumnps auzerhsuz uğerdz=zşğndz! Fuğvuhşı Yubrzşuz nd Tzkgzr Hlrz=gz gzeü,şjrz nğ uığhtwouzumuz örzşul ndcşğg htı= t auzndrz Auwuiıuzr rz=zrb.uz anpşğtz^ zuşd htı= t huahuzndr örzuendlg! Wrbşjnds şpud uwz suirz nğ Auwuiıuz nd Uığhtwouz stmöstmnd anpuwrz usçnp<umuzndkrdzg htı= t ouzvzuz SUMr Muznzueğndkşuz nd Ulsu Ukuwr axvumuüğr arsuz fğuw% .upupndkşuz huwsuzuürğg sbumşlnd^ iuasuzuöuınds nd iuasuzuü,nds rğumuzujzşlnd ub.uıuz=rz st<!

İuasuzzşğndz fğuw Şdğnsrndkşuz erınğezşğ ışpumuwşlnd suirz nğnbndsg znwzhti ünğ,zumuz =uwl zmuındşjud fiıuandkrdzg usğuhzeşlnd ışiumtıt!

Öğnwjzşğnd suirz Tzkgzr Hlrz=gz üğuxndszşğ gğud Kfrkkgğ-r rğ hubı+zumuz t<rz fğuw^ erışl ıulnf nğ m'np<ndzt wuxu<gzkujg% şğmnd şğmrğzşğnd sr<şd hubı+zumuz .upupndkşuz çuzumjndkrdzzşğnd st<! Usşğrmujr hubı+zşuz euğqşul bşbışj nğ çuzumjndkrdzzşğnd sr<njud huığuiındşlr= ausuquwzuürğg ışdumuz .upupndkşuz auizşlnd srum ousçuz t!

Çujr uımt^ Auwuiıuzr Fuğvuhşız nd Usşğrmuwr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğg .+işjuz Puğuhupr auwndkşuz uzfıuzündkşuz nd rğudndz=zşğnd hubıhuzndkşuz suirz! Bşbışjrz uwz mtıg nğ Puğuhupr nd Uığhtwouzr rb.uzndkrdzzşğnd sr<şd =zzuğmndszşğnd ausuğ uzağucşbı t auiıuışl sr<uöüuwrz ünğ,r=umuös sg! Uzeğueuğq şpud auw xuösuüşğrzşğnd auğjrz!

Üulnf Ulrwşdr aşı aşxu.+iuwrz öğnwjrz^ Hlrz=gzr muıuğu, üğuxsuz ausuquwz^ usşğrmşuz mnpsg bşbıu, t Puğuhupr cnpnfndğer rğudndz=zşğnd nd şğub.r=zşğnd fşğuçşğşul =zzuğmndszşğg!

Wrbşjzşz= iumuwz nğ Rlaus Ulrwşd wuwıuğuğu, tğ nğ vr huığuiındrğ Uğju.r auğjnf =zzuğmnds muıuğşl nğşdt şğmğr^ uwe muğürz Auwuiıuzr aşı^ hzeşlnf nğ Uğju.r st< uhğnp {auwşğg rğşzj auwğşzumrjzşğz şz^ ndiır rğşz= hrır nğnbşz kt r#zv qşduvuynf hrır .+irz uğju.uauwşğndz aşı´! 6 Anmışsçşğr Yğumr =uxumnps auzerhsuz wuwıuğuğndkşuz st< Puğuhupr mus anz uhğnp auwşğnd suirz nğşdt çux vmuw! Tzkgzr Hlrz=gz Rlaus Ulrwşdrz wuwızşj nğ Usşğrmu huığuiıumus t wuxu<rmuwrz şdi zhuiışlnd çuzumjuwrz ünğ,gzkujrz nd Mnfmuir st< .upupndkşuz şd muwndzndkşuz!

Usşğrmujr hubı+zşuz np<ndzşlnf 17 xuösuüşğrzşğnd fşğueuğqg^ mnv ndppşj nğ Ulrwşd buğndzumt b+buyşlr =uwlşğ uxzşl^ .upupndkşuz ünğ,gzkujrz u<umjşlnd ndppndkşusç!

Erışl ıuz= nğ buçuk sg uxu< ul Hlrz=gz aşxu.+inf öğnwj ndzşju, tğ Auwuiıuzr nd Uığhtwouzr rğ hubı+zumrjzşğndz aşı! Uğuğuı Srğönwşuz^ Tzkgzr Hlrz=gz nd Otwandz Huwğusnf rğşzj ışiumtızşğg zşğmuwujndju, trz Cgzşdr st< muwuju, Srğönwşuz-Huwğusnf auzerhsuz suirz!


ÜL:ND:ŞPR İNDĞ MUKNDU;ZŞĞND ;ĞUÜRĞG MUĞŞDNĞNDKŞUSÇ  M'GZKUZUW AUWUİIUZR ST>

Inv$ I+=k$ Sr=uwtl-Öü+z Sndğuı+plnd uğcuzujud huındnw  ürğr


Fşğ<rz =uzr sg ıuğrzşğndz^ iyrdx=uauw wuwızr çcrbmzşğnd suizumjndkşusç Auwuiıuzr st< wuındm ,ğuüğnf sg ub.uıuz= mg ıuğndr ül.ndpşpr rbşsr= indğ mukndu,zşğg euğsuzşlnd ndppndkşusç! İyrdx=uauw suizuütızşğtz stmz ul zu.mrz hnliuauw^ zşğmuwri Üuzuıuwr {Ulhtğkuwr ausuliuğuz´r <pufrğuçndcndkşuz suizuütı^ Inv$ I+=k$ Sr=uwtl-Öü+z Sndğuı+plndz t! Uz ıuğnduw st< =uzr sg uzüus uzhuwsuz Auwuiıuz m'şğkuw nd ışpdnwz fğuw mg aimt ub.uıuz=r fğuw^ mukndu, uzjndju, arduzezşğnd fşğumuzüznpumuz yndlg udşlr uğerdzudtı euğqzşlnd ausuğ!

Şğtm^ Inv$ I+=k$ Sr=uwtl-Öü+z Sndğuı+plnd^ rzvhti zuşd Mltzıtwlr {Gıftzkrik mukndu,r ausuhuğyum mşeğnz´r <pufrğuçnwc Sr=uwtl Üğrünğşuz nd Hnikgzr ausuliuğuzr huındumul ın=knğ Frütz Huhrmşuz Şğşduzr st< auzerhnds sg ndzşjuz Uxnp<uhuandkşuz Zu.uğuğ Uzuarı Uduztişuzr aşı! Uznz= ndğu.ndkşusç yuiışjrz nğ mukndu,g euğsuzşlnd ,ğuürğg auiuzşlr mg euxzuw zuşd suğöşğnd çzumvndkşuz ausuğ$ uğeuğşd uwcs uğetz Mrdsğrr çcbmumuz mşeğnzrz st< znwzhti mg ünğ,t uwi ,ğuürğg! Uzeğueuğq şpud zuşd mukndu,r aşxuçcbmndkşuz öuğüujsuz^ suizuütızşğg fşğuhuığuiışlnd muğşlrndkrdzzşğndz^ zuşd sruizumuz ünğ,şlumuğü sbumşlnd uzağucşbındkşuz! Auzerhsuz uduğırz Zu.uğuğ Uduztişuz huındnw ürğşğ wuzqzşj çcrbmzşğndz^ rğşzj çşğu, zbuzumulrj uduzerz ausuğ!


ÜŞĞSUZUJR ÜRIZUMUZZŞĞ ND SIUDNĞUMUZZŞĞ

MG  HUAUZ>ŞZ UXMU:ŞL UIĞHTWOUZR AŞI AUSUÜNĞ;UMJNDKRDZG


Yğumr {*ğşğ´ buçukukşğkg mg aupnğet nğ üşğsuzuauw huısuçuzzşğ  Uğyrzt Suzrtğnwr &Srdzr./ nd I+=k$ Auwm Suğırğnişuzr &Ynkiıus/ zu.uqşxzndkşusç  Üşğsuzrnw st< ağuhuğumndşjud Huauz<uürğ sg! Uwi huauz<uüğnf Üşğsuzrnw^  Udiığrnw nd Öndrjşğrnw aşprzumudnğ ürızumuzzşğ mg euıuhuğışz Uığhtwouzr  mnpst Auwuiıuzr fğuw muıuğndu, wuğqumndsg! Udşlr_z^ uznz= mg huauz<şz%

- Eueğşjzşl ausuünğ,umjndkrdzg Uığhtwouzr ürıumuz uwz  auiıuındkrdzzşğndz aşı^ nğnz= mg iuıuğşz uwe şğmğr wuğqumnpuhubı =upu=umuzndkrdzg^  mg .şpukrdğşz huısndkrdzg mus zşğüğudndu, şz Uğju.r auwmumuz wndbuğquzzşğg  nvzvujzşlnd ünğ,rz st<!

- Uığhtwouzr st< vmuösumşğhşl ürıumuz sr<njuxndszşğ^ gzığşlnf  şğğnğe şğmrğ sg!

- :iı+ğtz knwl vıul nğ ürıumuz ağuıuğumndkrdzzşğnd st<  mşp,ndr huısndkrdzg^ wuımuhti Uğju.r auwmumuz wndbuğquzzşğg upnduzujzşlnd  ynğqşğg!

{*ğşğ´ mg aupnğet nğ Hu=ndr st< zu.uışindu, qşxzuğm sg  uğetz rim zu.uqşxzndkşuz aşprzumzşğnd <uz=şğndz bznğard ışpuyn.ndu,  t Kr)lri! Kşğkr ausuquwz uwi huauz<uürğg şd Uığhtwouzr aşı vausuünğ,umjşlnd  mnvg uzzu.ueth t uwz uxndsnf^ nğ Uığhtwouzr ets huw=uğr st< mg sızşz  zuşd ürıumuz bğ<uzumzşğ!


PŞDNZE UĞ?$ WRBUIUMNDŞJUD İ$ VUĞ:UYUZR S*I


Stzatkkgzr İ$ :uv Şmşpşjdnw st<^ 9 Anmışsçşğ 2022^ Mrğumr uxud+ı^ uğuğnpndkşuzj auzeriuhşışj Hnlinw Huığruğ=ndkşuz Sruçuzzşğtz Anüb$ I$ Wuğndkrdz Fğe$ Iusuışuz! İ$ Kuğüsuzvuj Fuğeuhşıuj I+zr wu<nğenp inwz uğuğnpndkrdzg uxrk gz,uwşj^ nğ şmşpşjdnw st< İ$ Vuğ.uyuzr İğçuhuımşğr s+ı zbndr İ$ Kuğüsuzvuj Fuğeuhşıuj zbuzumndkrdzg! Çğb$ Lşdnz İğm$ Ulkgyuğsu=r şd Çğm$ İusndtl M$İğm$ Vuyndkşuzr ül.udnğndkşusç şmşpşjdnw ihuiudnğzşğz nd ausuwz=g ndğu.ndkşusç np<ndzşjrz Auwğ İndğçr zşğmuwndkrdzg!

Wuduğı İ$ Huıuğuür^ Auwğ İndğçg^ yux= ındud Uiınd,nw^ İ$ :uv Şmşpşjdnw st<r uğuğnpndkşuz ausuğ^ zmuır ndzşzulnf nğ Hnlinw Huığruğ=ndkşuz ausuğ .nğağeuzbumuz iğçndkrdzzşğnf şd wrbuıumzşğnf lr şmşpşjr sgz t Stzatkkgzr İ$ :uv Şmşpşjrz! Wu<nğerd^ şmşpşjdnw sndı=rz üızndnp Vuğ.uyuz İ$ Uiındu,u,zr iğçuhuımşğrz huısumuz şd anüşdnğ .nğandğerz uzeğueuxzulnf^ wuwızşj nğ uwe iğçuhuımşğrz zşğmuwndkrdzg anüşdnğ ndğu.ndkrdz t zuşd Usşğrmuwt auğrdğudnğ =rl+sşkğzşğnf aşxnd Hnlinw ausuğ şd giud$ {Ndppuyux şd Muknlrm şmşpşjdnw uduzendkşuz st< muz çuösuhrir iğçuhuımşğzşğ^ iumuwz uznzjst nsuz= nv sruwz mg wrbşjzşz indğçr sg zşğmuwndkrdzg uwl mg yn.uzjşz uzjşulr huısumuz wrbnpndkrdzzşğg zşğmuwrz şd uhuüuwrz! Uau uwzhrirz t Vuğ.uyuzr iğçuhuımşğg^ nğ rğ ousçnf mg auizr Uğsubumuz fuğeuhşızşğnd şd anüşdnğ ,uxuwndkşuz wrbnpndkrdzg´!        

Auwğ İndğçg wu<nğerd^ wuwızşj nğ znwz Uğsubumuz Fuğeuhşıuj yupuzürz sui mg muöst Şğ<uzmuwrbuıum Pşdnze Uğ=şhi$ Endğşuzg^ nğndz brğrsg mg üızndr İ$ :uv Şmşpşjdnw qu.umnpsşuz .nğuzrz zşğ=şd! Uwi uxrknf^ wrbşlnf Pşdnze Uğ=şhrimnhnig^ buğndzumşj fuğeuhşındkşuz şd İ$ Kuğüsuzrv Fuğeuhşızşğnd uxu=şlndkşuz suirz .+irl! İ$ Kuğüsuzrv Fuğeuhşızşğtz İ$ Sşiğnh^ Uiınd,nw +üzumuzndkşusç Auw Cnpnfndğerz n_v sruwz zndrğu, tğ ıuxşğ^ uwl% sr<znğe euğqu, tğ^ nğ Uiındu, .+ir Auwşğtz% Auw cnpnfndğer uzauızşğndz! Uwluhti Auw Şmşpşjdnw huısndkşztz ç.u, wrbnpndkrdzg zşğmuwujzşlnf^ wuwızşj nğ 5ğe euğndz muıuğndu, ub.uındkrdzg zuşd rğ huıüusg ndzr sşğ+ğşuw cusuzumzşğnd auwndkşuz! {Rğud t kt^ iyrdx=r huwsuzzşğnf Auw Cnpnfndğer st< mg z+iğuzuw Auwu.+indkrdzg şd Auwşğtznf rsujndkrdzg^ iumuwz uwi çnlnğrz st< şmşpşjrz şd şmşpşjumuz uğuğnpndkrdzzşğg srum ö+ğndkrdzz t^ nğ muğnp t iyrdxi ub.uğar ıuğu,ndu, Auw Cnpnfndğeg srujzşl´^ giud Auwğ İndğçg^ şd bşbışj nğ Auw Şmşpşjrz^ srum ö+ğndkrdzz t nğ lşöndumuz şd sbumndkuwrz ecnduğndkrdzşğndz st< rim mğzuw srudnğşl Auw Cnpnfndğer öudumzşğg!

Rğ .+i=şğnd uduğırz^ Auwğ İndğçg wuwızşj zuşd^ kt% İ$ Kuğüsuzvuj I+zg^ zuşd uznduzumnvndkşuz +ğz t Hnlinw Z$U$I$ İuaum Ç$ Huığruğ= A+ğ^ rzvhti zuşd Uğşdşlşuz kşsr çuğş.zus Uxu<znğe Anüb$ I$ Sşiğnh Fğe$ Huğiusşuzrz! Uwi uxkrd bznğaudnğşlnf rğşzj uznduzumnvndkşuz +ğg^ cnpnfndğeg şdi ağudrğşj nğ sruzuz çuğşsupkndkşuzj! Uwi uxkrd^ wuındm up+k= çuğqğujndj ux Uiındu,^ fuiz uğuü uhu=rzsuz I$ Sşiğnh Fuğeuhşırz!

?uğnör uduğırz^ ışpr ndzşjud anüşauzüiışuz hubı+z^ nğnf ül.udnğndkşusç Şğ<uzmuwrbuıum Pşdnze Uğ=şhirmnhnir^ auzüiışuz up+knf wrbuıumndşjuz r Auwuiıuz^ R Hnlri şd r iyrdxi ub.uğar şğ<uzmuwrbuıum fuğeuhşızşğg şd auw üğr nd ehğndkşuz ihuiudnğzşğg!

Anüşdnğ uğuğnpndkşuz uduğırz^ şmşpşjdnw iğuag ışpr ndzşjud zuşd irğnw işpuz^ nğndz gzkuj=rz zşğmuzşğ İ$ :uv Şmşpşjdnw huısumuzrz şd ux+ğşuwrz suirz uxudşl şdi ışpşmndkrdzzşğ yn.uzjşjrz!   

Htı= t zbşl^ kt% Stzatkkgzr İ$ :uv Şmşpşjrz Uğşdşlşuz Kşsr usşztz huısumuz şmşpşjrzşğtz srz t! 1986rz İ$ Şğndiuptsr Huığruğ= Knğüns Suzndmşuzr USZr Uğşdsışuz Kşsr Uxu<znğendkşuz +ğşğndz^ İrsnz İusinzşuzr qşxusç ü,ndu, t Vuğ.uyuz İ$ Uiındu,u,zr iğçuhuımşğg% zsuznpndkşusç Uğsubnd İğçuhuımşğrz! İğçuhuımşğr çujsuz şd +,suz uğuğnpndkşuz zşğmuw şpu, t Hnlinw Şğuzubznğa Bznğa= Huığruğ= Üulndiışuzg^ rğ s+ı ndzşzulnf zuşd Üşğb$ I$ :ucum Uğ=$ Huğiusşuzg!  Ux uwe^ inwz auzüğnduzg uxrk şpu, t^ Uğsubnd Fuz=r şd Huluknd İ$ Ağşbıumuhşıuj Şmşpşjdnw uzndzzşğnf wrbuıumşlr nd.ır auimujnpndkrdzg^ ordpudnğndr zuşd Stzatkkgzr İ$ :uv Şmşpşjdnw st<! Uwi uduzendkrdzg wuımuhti muğşdnğndkşusç mg bşbındr şmşpşjdnw ıuğşmuz ı+zu.sçndkşuz +ğ% İ$ :uvfşğujr I+zrz!


WNDBUIŞIĞ

UZQĞŞDTZ FŞĞ> - U$

Ürbşğg auzüriı =zuju, tr srzvşd uxud+ı! Uxud+ındz şğç uv=şği çujr nd endği şmuw uzmnpztz^ mrzi giud$

- Uwe nğ=uz .nğndzm =zujşğ şi! Usçnp< ürbşğg nğnındszşğ şpuz^ muw,umzşğ yuwluıumşjrz^ sr<nj sgz ul ışpuıuğuy uzqğşd ışpuj! Endz çzud v$$$BUĞ!