ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
83. Տարի ԱՐԽԻՒ 04 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2022

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

KNDĞ?RU MG EUIUHUĞIT USŞĞRMUZ%

AUĞUDUWRZ MRHĞNİRZ U>UMJŞLND AUĞJNF


Kndğ=rnw şd Usşğrmuwr sr<şd mğzuw auindzzul erduzuürıumuz aşğkumuz kzondmg! Auğjg uwi uzüus m'uxzvndr Mrhğnir mpörrz nd kğ=umuz şd wndzumuz önwü auzğuhşındkrdzzşğndz! Üupızr= vt nğ fşğ<rz bğ<uzrz Usşğrmu uz+ğrzum +cuzeumndkrdz jnwj mndıuw Wndzuiıuzrz^ mg çuösuhuımt ihuxuörzndkrdzg^ mg örzt uwe şğmrğg^ aumuxum uwz rğnpndkşuz nğ Kndğ=ru nd Wndzuiıuz ZUK*r eubrz=r uzeus hşındkrdzzşğ şz şd giı eubrz=r muznzueğndkşuz^ vşz mğzuğ wuğqumrl rğuğnd fğuw!

Ndğşsz rzvn#d Usşğrmu uwe=uz sş, ihuxuörzndkrdz mg mndıumt Wndzuiıuzr st<^ arsu ul aşğkg auijzşlnf Wndzumuz Mrhğnir Auzğuhşındkşuz!

Znğ nğnbndsnf sg^ Usşğrmuwr Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkşuz mnpst Wndzumuz Mrhğnig gzeüğmndu, t usşğrmşuz uöüuwrz huauhuzzşğnd hrdğnwr hşıumuz ünğ,gzmşğndkşuz ,ğuüğrz st<! Uwi =uwlrz ets aumuöeşlnf^ Kndğ=ru erışl mndıuw nğ Usşğrmu mnpszumul euğqu, t^ .u.ışlnf mpörr şğmnd hşındkrdzzşğnd sr<şd auduiuğumbxndkrdzg! {Zsuz+ğrzum =uwlşğnf Usşğrmu mg mnğizjzt Mrhğnir auğjr uğeuğ^ szuwndz nd muwndz lnd,suz auizşlnd ünğ,gzkujrz st< brzrv eşğ ndzşzulnd muğnpndkrdzg´^ wuwıuğuğşj kğ=umuz mnpsg! Kndğ=rnw Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkşuz wuwıuğuğndkşuz st< bşbındşjud nğ Kndğ=ru Kğ=umuz Mrhğnir uzfıuzündkşuz şğub.udnğz t^ aşışduçuğ uzağucşbı çnlnğ =uwlşğg hrır uxzndrz mrhğnijr kndğ=şğnd uzfıuzündkrdzg uhuanfşlnd ndppndkşusç!

Ndbuüğud t zuşd uwz rğnpndkrdzg^ nğ Usşğrmu şğmnd buçuk uxu< ul vşpşul zmuıu, t Wndzumuz Mrhğnir fuğvumuösrz ötz= suıumuğuğşlnd iuasuzuyumndsg^ uwirz=z uimt şı= Wndzumuz Mrhğniz ul mğzuw örzndrl usşğrmşuz ötz=-örzuskşğ=nf nd xuösumuz uwl uzağucşbındkrdzzşğnf!


*ğkuürdpr Kupuwrz :nğandğer gzığndkşuz işsrz

HUIĞRUĞ? AUWĞG RĞ SIU;NDSZŞĞZ

ND UMZMULNDKRDZZŞĞG MG ÇUCZT AUSUWZ?RZ AŞI


Ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd Kupuwrz :nğandğezşğnd gzığndkşuz ünğ,gzkujg sşğ uhğndszşğnd ül.udnğ auğjg euğqu, t!

Muznzuüğndkşuz ausuquwz gzığndkrdzzşğg htı= t fşğ<uzuz srzvşd ıuğşfşğ<^ ndiır uimt şı= üğşkt ustz buçuk^ ausuwz=r uzeuszşğg htı= t şğkuz şmşpşjrzşğ nd =ndtuğmşz rğşzj gzığumuz ışpusuişğnd st< gzeüğmndu, şmşpşjrzşğnd kşmzu,ndzşğnd juzmşğndz ausuğ!

Gzığumuz ünğ,gzkujg mg çujndr *ğkuürdpnf! Wuxu<rmuw Mrğumr^ 16 Anmışsçşğrz^ gzığndkşuz +ğ t$ muösndu, t şğmnd juzm% muhnwı şd oşğsum! Oşğsum juzmg mg zşğmuwujzt uwcsnd Kupuwrz :nğandğeg^ usçnp<uju, znğ uzeuszşğnf^ rim Muhnwı juzmrz st< znğ kşmzu,ndzşğ şz!

Gzığndkşuz işsrz Usşz$ İ$ Huığruğ= Auwğg rğ sıu,ndszşğz nd umzmulndkrdzzşğg çuczşj ausuwz=r uzeuszşğndz aşı! İınğşd^ kğ=şğtz çzuüğnf sşğ gzkşğjnpzşğndz mg zşğmuwujzşz= uwe sıu,ndszşğg$-


\\\

VAKIF SEÇİMLERİNDE

ADAY EKİPLERDEN BEKLENTİLERİMİZ

PATRİK SAHAK II.

ORTAKÖY S. ASDVADZADZİN KİLİSESİ VAKFI SEÇİMİ


Ortaköy Vakfı finansal açıdan cemaatimizin başarılı ve varlıklı bir vakfına dönüşmüştür. Bu vakıfta mevcut bulunan finansal kaynakların ve gelirlerin hakkaniyetli ve amaca uygun kullanılması bir cemaat meselesidir. Aday ekiplerden aşağıdaki beklentilerimiz doğrultusunda kamuya açık yazılı taahhütte bulunmalarını talep etmekteyiz. Ekiplerin seçime en geç bir hafta kala programlarını ve taahhütlerini, aday ekipteki tüm üyelerin isim ve imzalarıyla patriklik makamına teslim etmeleri gerekmektedir.  Teslim eden ve etmeyen aday listeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

A. Vakfın düzenli gelirlerinden vakfın sorumluluğundaki kurum ve mülklerin giderleri karşılandıktan sonra kalan gelir aşağıdaki gibi pay edilir.

1. %40 ila %50 arası belirlenecek bir oranın diğer okulları desteklemek için ayrılması:

a. Ya tüm okullar belirlenecek standart ve kriterlere göre pay alırlar. Üleştirmede öncelik ve ağırlık açığı olan okullara verilerek gerçekleştirilecek bu paylaştırmada Beykoz Vakfının dağıtım modeli örnek alınabilir.

b. Ya da esas olarak iki okulun finansal garantörlüğü (sponsorluk, hamilik) üstlenilerek ve bunların yıllık tüm açıkları kapatılarak paylaştırma gerçekleştirilir (örneğin, Samatya Sahakyan-Nunyan ve Feriköy Merametçiyan Okulları). Onların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan meblağla diğer okullara da proje bazında yardım yapılabilir.

c. Yardım alan okulların Ortaköy Vakfına hesap verebilir şeffaflığı garanti etmesi gerekmektedir. Garantörlük üstlenilen okulların vakıflarında ortak bir yönetim üyesinin bulunmasının bu şeffaflığın ve çift yönlü güvenin sağlanmasında büyük katkısı olacaktır.

2. %15 ila %20 arası belirlenecek bir oranın sosyal yardım faaliyetleri için ayrılması: Fakirler kollarına destek (erzak yardımı, kira, düğün, cenaze, nakdi vs.), öğrenci bursları, vs.

3. %5 ila%10 arası belirlenecek bir oranın gençlik faaliyetleri için ayrılması: Mezunlar derneklerinin proje bazlı desteklenmesi, spor kulüpleri, dans, folklor ve koro faaliyetlerinin, vs., desteklenmesi.

4. %5 oranında bir finansmanla Ermeni dili ve kültürünün desteklenmesi: Batı Ermenicesini korumak için fon, Ermenice ve din kültürü öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve desteklenmesi, sınıf öğretmeni yetiştirmek için özel burs imkânı.

5.  %3 ila %5 arasında bir oranın Ermeni basınını desteklemek için ayrılması: Gazete ilanları ve gazetelerin öğrencilere dağıtımının sübvanse edilmesi şeklinde,

6.  %7 ila %10 oranında bir destek Patrikhane giderleri için: Patrikhane personel aylıkları, İstanbul dışında Anadolu cemaatlerimiz için verilecek hizmetlerin, içte ve dışta temsiliyetin artırılması, kurulacak cemaat ortak komisyonlarının (Gençlik, Sanat ve Kültür, Eğitim, Finans, Protokol, Burslar) ve ruhaniler hazırlama çalışmalarının desteklenmesi.

7. %10 oranı Ortaköy Vakfının özel kullanımı için

8. Bu taahhütlerdeki hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere, Patriklik (ya da ERVAB) çatısı altında kurulacak ortak finans komisyonu tarafından yılın belli bir ayında yapılması amaçlanan çalışmalarda tüm bilanço ve belgelerin sunulacağı garantisinin verilmesi gerekmektedir. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu bir modellemedir. Bu minvalde bir bütçe planlamasını aday ekipler kendileri çalışarak hazırlamalıdırlar.

B. Bu finansal beklentilerin yanı sıra ekiplerden:

1. Ortak eğitim çalışmalarını etkin bir katılımla destekleyeceklerine ve alınacak kararlara uyacaklarına,

2. İki dönemden fazla aynı vakıfta görev üstlenmeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını bekliyoruz. Zaten iki dönemi dolduranların, yöneticiliklerinin bu son dönemi olacağına dair yazılı bir vaatte bulunmaları gerekmektedir.

Seçim çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Pederane dualarımla

Sahak II

Türkiye Ermenileri Patriği

03.10. 2022


UĞJU:R RB:UZNDKRDZZŞĞG HUIĞUİI ŞZ

LRUĞCT? QŞDUVUYNF ÇUZUMJŞLND UIĞHTWOUZR AŞI


Uğju.şuz 44+ğşuw huışğuöstz şı= uğquzuüğndu, öuğüujndszşğg^ zuşd auwmumuz nd uığhtwouzumuz mnpsşğnd sr<şd çuzumjndkrdzzşğg jnwj ındrz nğ htı= t yn.şl Uğju.r auğjnf zu.mrz suğıufuğndkrdzg!

Uğju.r uzfıuzündkrdzg mg üızndr xndi .upupuhuazşğnd şzkumuwndkşuz zşğ=şd^ Auwuiıuz vr_ mğzuğ hubı+zumuz nğşdt =uwl uxzşl^ aşışduçuğ uwcs Uğju.r pşmufuğndkşuz mg froumr auzeti üul znğ zu.uqşxzndkrdzzşğnf şd erğ=nğnbndszşğnf^ uğju.uauwndkrdzg yn=ğrm anprz st< huaşlnd ausuğ!

Iğndu, gllulnf nğ Auwuiıuz nd Uığhtwouz mg çuzumjrz .upupndkşuz huwsuzuüğr bndğ<^ Fuğvuhşı Yubrzşuz wuwıuğuğu, tğ nğ Puğuhupr auğjnf arszumuz çuzumjuwrz mnpsg htı= t glluw Uğju.g! Öuğüujndszşğnd lnwirz ıum^ Uğju.r uzfıuzündkşuz .nğandğeg gzeluwzndu, muösnf cnpnf sg ündsuğşj auğjşğg =zzuğmşlnd ausuğ! Nğnbndşjud nğ Uğju.r rb.uzndkrdzzşğg huığuiı şz Uığhtwouzr aşı çuzumjndkrdzzşğ fuğşlnd aumusuğındkşuz lnd,suz bndğ<^ şkt fşğumuzüzndr çuzumjuwrz lruğct= qşduvuyg^ uwirz=z şkt Uğju.r Auzğuhşındkrdzg ouzvjndr nğhti lrrğud mnps! Rğşzj ausuğ uzgzendzşlr t nğşdt yuiıukndpk^ nğ mğzuw uzışişl puğuhupşuz aumusuğındkşuz ünwndkrdzg^ auğndu,r ıum ezşl uğeuğ lnd,suz aşxuzmuğg şd iuasuzuyumşl Uğju.r cnpnfndğer rz=znğnbsuz rğudndz=r şd uwe rğudndz=g rğujzşlnd uğerdz=zşğnd sr<uöüuwrz ouzuvndsr muğşlrndkrdzzşğg!


Uığhtwouz auiıuışj nğ

13 İşhışsçşğr wuğqumndstz şı= 17 xuösuüşğr ndzr

ÇNLNĞ ÜŞĞRZŞĞG HTI? T FŞĞUEUĞQNDTRZ

SRZVŞD 30 İŞHIŞSÇŞĞ^ ÇUWJ$$$


İşhışsçşğşuz znğuünwz wuğqumsuz aşışduz=nf ul üşğşfuğndu, auw örzndnğzşğ muz Uığhtwouzr s+ı! Uığhtwouzr rb.uzndkrdzzşğg ŞSRUrz hubı+zuhti wuwızşjrz nğ 17 auw xuösuüşğr ndzrz^ gzeauzndğ ışpşmndkrdzzşğ yn.uzjşlnf uznzj suirz! ŞSRU suzğusuizndkrdzzşğ huauz<şj üşğrzşğnd suirz^ suizudnğuçuğ çcbmumuz =zzndkrdzzşğnd nd uwl auğjşğnd fşğuçşğşul^ çuwj Uığhtwouz çuduğuğndşjud gzeauzndğ ışpşmndkşusç!

27 İşhışsçşğrZ^ Usşğrmuwr Zu.uüuar uöüuwrz uzfıuzündkşuz auğjşğnf .nğağeumuz Ot= İulrfuzr zu.uqşxzndkşusç muwuju, tğ muğşdnğ auzerhnds sg$ Auwuiıuzr Uzfıuzündkşuz :nğandğer =uğındpuğ Uğstz Üğrünğşuz nd Uığhtwouzr Zu.uüuar +üzumuz Ar=stk Auorwşd çuzumju, trz rğuğnd aşı! Ausuquwzndkrdz ünwuju, tğ nğ srzvşd 30 İşhışsçşğ fşğnwrbşul 17 üşğrzşğg uöuı uğqumndtrz nd pğmndtrz Auwuiıuz^ çuwj$$$! Uğstz Üğrünğşuz erışl ındud nğ aşğkumuz uzüus Uığhtwouz vmuıuğşj rğ iıuzqzu, huğıudnğndkrdzzşğg!


FZUİNDU; ŞZ ETHR RĞUZ IUZNP

 ŞLŞMIĞUMUZ ÜR;ŞĞG


13 İşhışsçşğr iuasuzuwrz xuösumuz ünğ,npndkrdzzşğnd gzkuj=rz uığhtwouzumuz çuzumr örzndnğzşğg krğu.udnğu, şz ethr Rğuz ıuznp şlşmığumuz ür,şğg şd buğ=t auzu, şz öuznz=! Auwmumuz mnpsg ıumudrz vt mğju, fşğuznğnüşl uwe ür,şğg^ nğnfaşışd s+ışzulndz hti mğum mg çujndr nd uzmuğşlr mg euxzuw sr<usındkrdzg!
AĞTRJ ZNĞ IUĞRRZ UXKRD

BZNĞAUDNĞUMUZ UWJŞLNDKRDZ


Ağşuw ausuwz=rz Znğ Iuğdnwz% X+b au-Buzu I+zrz uxrknf^ Z$U$I$İuaum Ç$ Huığruğ= Auwğg 3 Anmışsçşğ 2022^ Şğmndbuçkr^ cusg 16$00-rz^ bznğaudnğumuz uwjşlndkrdz sg ındud Ğuçndzuhşı Ğud Rj.u= Aultfuwrz! Znğrz Usşzuhuındndkşuz m'gzmşğumjtğ Huığruğ=umuz Yn.uznğe% I$ Üğrünğ Ud$ ?azw$ Iusuışuz!

Znğrz Usşzuhuındndkrdzg wuzndz Huığruğ=umuz Uknxr şd Auw ausuwz=rz wuzqrz Ğuçndzuhşır bznğaudnğşj Ağşuw ausuwz=g şd çuğşsupkndkrdzzşğ gğud! Ğuçndzuhşı Aultfu^ rğ ndğu.ndkrdzg wuwızşj inwz =upu=ufuğumuz uwjşlndkşuz uxrknf!

Gzendzşlndkşuz yndkuju, tğ zuşd Auw Muknprmt Ausuwz=r Froumudnğr Yn.uznğe%I$ Fuğeuz ;$ Fğe$ Üuöuzoşuz^ nğ wuzndz Üşğuhuw,ux Irğn< bznğaudnğşj :u.usuhşıg!


WNDBUIŞIĞ

ŞĞÇ MG HUBIHUZNDRZ MUINDZŞĞZ ND BZRMZŞĞG

U$


Ustz rğrmndz m'uzbuğcuzuz= aşxuışirlr ünğ,r=r ersuj nd umuz< mndıuz= rğrmzuwrz lndğşğnd aupnğendszşğndz! Ndzrs şğmnd muwuzzşğ^ nğnzj lndğşğnd aupnğendsg rs zu.gzığu,zşğz şz! Uznz= +ğg =iuzgvnği cus lndğ mus lndğşğnd suirz $$$BUĞ