ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
81. Տարի ԱՐԽԻՒ - 24 Ապրիլ 2021 © NorMARMARA 2001 - 2020
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ԳԻՐՔ

24 Uhğrl - Lni Uzotlgir nd Rikuzhndlr st< uwi+ğ mg çujndrz

JNDJUAUZETİZŞĞ R WRBUIUM AUWMUMUZ

UAUÇŞMVUMUZ MUÖSUMŞĞHNDKRDZZŞĞND MNPST ZUAUIUMNDU;

KNDĞ? ERDUZUÜTIZŞĞND


Kndğ=rnw Auzğuhşındkşuz Zu.uüuandkşuz Aupnğeumjndkşuz Çuczr Zu.uüua (uağtıırz Ulkndz wuwızşj kt 24 Uhğrlr uxrknf uwi+ğ 24 Uhğrlrz Lni Uzotlgir nd Rikuzhndlr st< srucusuzum hrır çujndrz UİULUr nd srdi Auwmumuz uauçşmvumuz muösumşğhndkrdzzşğnd mnpst ihuzzndu, kndğ= erduzuütızşğnd wrbuıumrz zndrğndu, jndjuauzetizşğ! Uwi uxkrd jndjuauzetir muösumşğhrvzşğg wuwızşjrz kt m'uzr,şz auwmumuz uauçşmvumuz muösumşğhndkrdzzşğg!

Jndjuauzetirz stmg hrır çujndr Lni Uzotlgir st< nğnfaşışd uxu<rz uzüus Lni Uzotlgir st< tğ nğ auwmumuz uauçşmvumuz muösumşğhndkrdzg ihuzzu, tğ kndğ= erduzuütızşğ! Rim Hnlinw st< jndjuauzetig hrır çujndr İrğ=torr muwuğuzrz st<! Jndjuauzetig hrır wrbşjzt kt 1970umuz kndumuzzşğndz nd uzmt fşğ< UİULU-r nd srdi uauçşmvumuz muösumşğhndkrdzzşğnd mnpst muösumşğhndu, wuğqumndszşğnd gzkuj=rz zuauıumndşjuz 58 kndğ= =upu=ujrzşğ nğnzjst 31-g erduzuütı mus erduzuütır gzıuzr=r uzeus tğ! Rğşzj mşuz=g mnğizjndju, trz zuşd 77 uzqşğ^ frğudnğndu, trz auğrdğudnğzşğ! Jndjuauzetig zndrğndu, hrır glluw wrbuıumrz uwz kndğ= erduzuütızşğnd nğnz= aşğniuçuğ rğşzj hubı+zzşğndz fğuw szul buğndzumşjrz 1973-1984 kndumuzzşğndz şd zuauıumndşjuz!

Zuauıum erduzuütızşğnd jndjuauzetig Lni Uzotlgir st< çuj hrır glluw 24-26 Uhğrl kndumuzzşğndz^ rim Rikuzhndlr st< çujndu, jndjuauzetig çuj hrır szuw srzvşd 30 Suwri!

Uwi uxkrd ağuıuğumndu, aupnğeuüğndkşuz st< m'gindr nğ fşğnwrbşul jndjuauzetizşğnf Kndğ=ru luwz çujuığndkrdzzşğ mndıuw Auwmumuz auğjr st< obsuğındkrdzzşğg ,uz+kujzşlnd ndppndkşusç muıuğndu, ub.uıuz=r suirz!
24 Ապրիլ 1915 թուականով սկսած ցաւառիթ ընթացքին եւ իր ազդեցութիւններուն բերմամբ Հայ ժողովուրդին մօտ գոյացած է ակնարկները դէպի անցեալ սեւեռելու սովորութիւնը, որ անխզելի կերպով կը շարունակուի մինչեւ այսօր։ Դիւրին չէ, մեր ժողովուրդին կէսէն աւելին կլանող Մեծ Եղեռնը մեր ընկերային ծիներուն ներմուծուած ըլլալով, սերունդէ սերունդ փոխանցուած է ցաւերու բոլոր երանգաւորումներով եւ իր յառաջացուցած բարկութիւնն ու արդարութեան պահանջքը գրեթէ վերածուած է ազգային նկարագրի։ Այնպէս որ, թէ՛ սփիւռքի եւ թէ՛ Հայաստանի մէջ Հայոց դէմ յանդիման մնացած բոլոր հարցերու ընկերաբանական վերլուծման պարագաներուն, Մեծ Եղեռնը անպայման կ՚ընկալուի որպէս սկզբունքային հիմնակէտ։ 24 Ապրիլը մեզի համար եղած է սկզբնակէտի դժբախտ թուական մը։ Հայեր, ժամանակի հաշուարկման պարագային նկատի կ՚առնեն Մեծ Եղեռնը նախորդող եւ անոր յաջորդող ժամանակաշրջանները։

Բնականաբար այս պարտադրեալ ցաւին ծանր հաշուեցուցակի անդրադարձը ցոլացած է Հայոց հոգեկան ներաշխարհին վրայ։ Ցաւը, շատ անգամներ բնական գոյացութիւն չ՚արտօներ։ Որովհետեւ ցաւը իմաստաւորելը ամենադժուարին հարցերէն մին է։ Սակայն հարկադրուած էք զայն իմաստաւորել։ Որովհետեւ միշտ ունիք քալելու ճանապարհներ, ընելիք գործեր, պարտաւորութիւններ եւ ցանկութիւններ։ Որքան ատեն որ ցաւը կը գոյատեւէ, կը մնայ որպէս բանտարկեալ անխօս ապստամբութեան ծիրէն ներս։ Ան, ներկան անցեալի բոլոր սեւ երանգաւորումներով կը գունաւորէ եւ ի վերջոյ դուք ձեզ կը դատապարտէք մոխրագոյն եւ տժգունած կեանքի մը տիրանալու վիճակին։ Ցաւերը, ի մասնաւորի մեծ ցաւերը կը ներկայանան որպէս մեծագոյն խցան, արդիւնաբերութեան եւ նոր սկիզբներու առջեւ։

Անցեալի աղէտներուն յառաջացուցած վէրքերու յորձանքէն պէտք է ուշ կամ կանուխ ձերբազատուիլ։ Սուգ պահելը ապաքինման ընթացք մը ըլլալով հանդերձ, զայն կարելի չէ ընկալել որպէս ընդմիշտ շարունակելի վարմունք։ Ահաւասիկ հազարաւոր տարիներ առաջ նման հարուածներու տակ տուայտող Իսրայէլացիներ երբ անցեալի դառն յիշատակներէն չէին կրնար ձերբազատուիլ, Աստուած Հին Ուխտի մարգարէներէն Եսայիի միջոցաւ կը յայտնէր, թէ սխալ էր իրենց որդեգրած յոռետես կեցուածքը եւ զանոնք կը հրաւիրէր յուսադրուելու.

«Առաջուանները մի՛ յիշէք, ու հին բաները մտքերնիդ մի՛ բերէք։ Ահա ես նոր բան մը պիտի ընեմ, որ հիմա պիտի յայտնուի։ Միթէ զանիկա պիտի չգիտնա՞ք։ Ես անապատի մէջ ալ ճամբայ պիտի բանամ Ու անջրդի երկրի մէջ գետեր պիտի բղխեցնեմ։ (Եսայի, 43.18-19)

Այս փառաւոր տիեզերքը ամէն օր նորանոր հնարաւորութիւններով, բոլորովին նոր հորիզոններու կը բացուի։ Ժամանակը միայն անցեալէն ու ներկայէն չէ որ կը գոյանայ։ Ապագան, հազարումէկ անակնկալներով պատրաստ է անհատներն ու ազգերը օրհնելու։ Անսպասելի անկիւններէն յոյս կը բղխի։ Բաւ է որ սերմը կարենայ ապրիլ. ան, ժայռերու մէջ անգամ իր ճանապարհը կը գտնէ։ Տիեզերքի արդար Տէրը հարկաւ թէ հալածուածներու համար «անապատի մէջ ճամբայ, անջրդի երկրի մէջ գետեր» պատրաստած է։ Իւրաքանչիւր օր կը ծնի նոր արեւածագով եւ նորանոր առիթներով։ Որպէսզի կարենանք սորվիլ մեր ներոյժին վստահիլ, լաւագոյնս գիտակցիլ մեր ի ձեռին ունեցած արժէքներուն, եւ գոհութիւն ու փառք տալ Աստուծոյ անսահման ողորմութեան փոխարէն, պարտինք անցեալի նեղութիւնները պահ մը մոռնալ։

Ահա այս իմաստութեամբ Հայ Առաքելական Եկեղեցին 2015 թուին, 24 Ապրիլի վրայէն հարիւր տարուան սուգի քօղը վերցնելով զայն վերածած է արժանաւորապէս տօնելի Սրբոց Նահատակաց տօնակատարութեան։

Այսօր մենք կը յիշատակենք Ա. Համաշխարհային Պատերազմի օրերուն իրենց կեանքը կորուսած մեր ժողովուրդի եկեղեցական եւ աշխարհական զաւակները, որոնք սրբադասուած ըլլալով կը դիմենք անոնց բարեխօսութեան: Տօնակատարման օրն է այսօր անհուն անհամար նահատակներու ծաղկապսակ յիշատակը պանծացնելու: Սուրբ Եկեղեցին որոշեց ու վճռեց իր խորաթափանց իմաստութեամբը պայծառակերպել բիւրաւոր նահատակներու յիշատակը, սրբադասելով զանոնք օրացոյցի նոր տնօրինումով մը եւ իրենց արեան կարմիրը օծելով երկնային լուսաճաճանչ կապոյտով: Սուրբե՜ր են բոլորը. Արժա՛ն եւ իրա՛ւ:

Բայց եւ այնպէս գիտենք, թէ շատեր չունին այս Աստուածատես հայեացքը եւ կուզեն մխրճուիլ ու մնալ ընդմիշտ Եղեռնի անել լաբիւրինթոսներու մղձաւանջին մէջ: Բայց մենք կենդանի ազգ մըն ենք. ունինք քալելիք ճամբաներ ու կապոյտ հորիզոններ, հասնելիք եւ կերտելիք փայլատեսիլ ապագայ մը: Մեր Եկեղեցին երբ 24 Ապրիլի վրայէն սուգի քօղը վերցուց, հոն միայն աւերում, արցունք, կորսուած կեանքեր չգտանք, այլ գտանք նաեւ ողբերգութեան ճնշումով գոյացած մարդկութեան ադամանդները. տոկունութիւն, իր մոխիրներէն վերստին յառնելու ճարպիկութիւն, հակառակ ամէն ինչի գոյատեւելու կամք եւ «սուրի մնացորդացներէն» իսկ բազմանալու անսպառ արտադրողականութիւն, որոնք շատ քիչ ժողովուրդի վիճակած են։ Ուստի, երբ մեր ժողովուրդի ներկան եւ ապագան կ՚արժեւորենք, պէտք է գիտնանք նաեւ հպարտանալ անցեալէն մեզի մնացած այս ժառանգով։

Պէտք է յիշենք եւ յիշեցնենք անցեալը ոչ թէ այնպէս, ինչպէս՝ կարծես թէ երէկ պատահած անբուժելի հարուածներ են անոնք, այլ անհերքելի փաստարկները՝ մեր ազգային ու կրօնական զօրութեան, տոկունութեան, կենսունակութեան ու գոյատեւման եռանդին: Պիտի յիշենք եւ ուրիշներուն պիտի յիշեցնենք 24 Ապրիլը որպէսզի չկրկնուին անմարդկային նման դէպքեր:

Սակայն պարտինք յիշել նաեւ այն մեծագոյն ճշմարտութիւնը, ըստ որում մեր ապրած աշխարհագրութիւնը պարտադրած է, որ բազում ազգեր կողք կողքի, իրարու հետ եւ իրարու մէջ ապրին։ Անցեալէն մեզի հասած հարցերը այս լոյսին տակ պէտք է ձեռք առնուին։ Մեր բոլորին եւ ի մասնաւորի քաղաքական գործիչներու պարտականութիւնը պէտք է ըլլայ բարեկամական կամուրջներ կերտել, մշակութային եւ առեւտրական յարաբերութիւնները զարգացնել եւ աշխարհագրութիւնը բոլորին համար շահաբեր ու օրհնալից սեղանի մը վերածել։ Ասոր այլընտրանքը ցամքած աշխարհագրութիւն մըն է, ուր բաղխումներու եւ պատերազմներու հետեւանքով ժողովուրդներ զիրար կը սպառեն եւ հետզհետէ կ՚աղքատանան։ Դար մը առաջ, 1914ին, քաղաքագէտներ հարցերու լուծումը պատերազմի մէջ որոնեցին։ Իրենց ժողովուրդները համոզեցին, թէ պատերազմը անխուսափելի էր։ Հետեւանքը, մարդկութեան համար եղաւ ամօթի պատմութիւն մը։

Թուրքերու եւ Հայերու միջեւ հաշտութեան, բարեկամութեան եւ խաղաղութեան գոյացման համար մենք եւս, նման՝ հոգելոյս պատրիարքներու, պիտի շարունակենք ներկայանալ մեր բարի մաղթանքներով։ Պիտի քաջալերենք, յարաբերութիւններու հասարակաց դրացնութեան եւ շահու յայտարարներու վրայ անյապաղ վերականգնումը, որ կարելի պիտի ըլլայ կեանքի կոչել հարիւրվեց տարի առաջ պատահած դէպքերը հազարամեայ հասարակաց պատմութեան ցաւալի մէկ բացառութիւնը ընկալելով։

Թուրքիա եւ Հայաստան երկու դրացի պետութիւններ են։ Այս առումով երկու երկիրներ հարկադրուած են իրենց աշխարհագրական դիրքերը պահելով միասնաբար ապրիլ։ Մենք կը հաւատանք, որ Թուրք եւ Հայ յարաբերութեանց մէջ հաստատուած եղբայրութեան եւ սիրոյ երանելի պահը պիտի ողջունենք Աստուծոյ կամքով։ Մարդոց համար անկարելին, Աստուծոյ համար կարելի է։ Եթէ կ՚ուզենք այս պահը ողջունել պարտինք ունենալ բարի կամեցողութիւն, որմէ անբաժան պէտք է մնայ մեր առ Աստուած առաքած աղօթքները։

Երկու ժողովուրդներ ունին դրացնութեան կապեր, որոնք այս հողերուն մասնայատուկ ըլլալով, գոյութիւն ունին աւանդութեանց մէջ։ Մենք կը նախընտրենք յոյսով ակնկալողներէն ըլլալ, որ այս կապերը Թուրքիոյ եւ Հայաստանի պաշտօնական մարմիններու միջեւ եւս կենդանանան։ Թուրքիոյ Հանրապետութեան Պատմութեան մէջ Վսեմաշուք Նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտnղան եղաւ եզական դէմքը, որ թէ՛ անցեալին որպէս վարչապետ եւ թէ՛ յետագային որպէս հանրապետութեան նախագահ, այս յիշատակութեանց առթիւ հրապարակեց պատգամներ։ Այս պատգամներուն մէջ դրսեւորուած է ցաւակցական ոգի, նաեւ տարագրութեան դժբախտութիւնը ապրելով իրենց կեանքերը կորուսած մեր ազգի զաւակներու յիշատակներուն նկատմամբ արտայայտուած՝ յարգանք։ Ըստ մեզի այդ բոլորը տեղին կ՚ըլլայ արժեւորել որպէս դրական քայլեր, որոնք կրնան ապագային զարգանալ ի նպաստ բաղձալի մերձեցումին։ Երանի՜ թէ Նորին Վսեմութեան առաջարկած հասարակաց պատմութեան յանձնախումբը կարելի ըլլար կազմել, բան մը որուն միջոցաւ կարելի կ՚ըլլար գոնէ տասնեւհինգ տարուան յառաջացում մը արձանագրել։ Երանի՜ թէ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ մշակուած համաձայնագրերը կեանքի կոչուած ըլլային, սահմանները բացուէին։ Գուցէ Լեռնային Ղարապաղի բաղխումներու լուծումը կարելի կ՚ըլլար տարբեր միջոցներով որոնել։ Յամենայն դէպս կը մտածենք թէ տակաւին ուշ չէ։ Մեր Վսեմաշուք Նախագահին, Կովկասի համար առաջարկած եւ վեց պետութիւններու մասնակցութեամբ հաշտութեան միջավայր գոյացնելու ծրագիրը այս շրջանի ժողովուրդներուն կրնայ մատուցել ներկայ դարու խաղաղութիւնը։

Շինիչ երկխօսութեան յառաջացումը պիտի դիւրանայ, երբ կողմերը բծախնդրօրէն արտայայտուելու ոճ մը որդեգրեն, եւ խուսափին՝ ազգային արժանապատուութիւնները վիրաւորող արտայայտութիւններէն։ Մենք խորապէս կը յուզուինք, երբ կը տեսնենք թէ մեր ժողովուրդին ցաւը եւ մեր հայրերու սուրբ յիշատակը կարգ մը երկիրներու կողմէ առօրեայ քաղաքական նպատակներու որպէս գործիք կը ծառայէ։ Տասնամեակներէ ի վեր այս հարցը զանազան խորհրդարաններու օրակարգին վրայ կը բերուի, բան մը որ դուռ կը բանայ ձգտեալ կացութեան մը ստեղծումին, եւ չի ծառայեր երկու ժողովուրդներու մերձեցման։ Ընդհակառակը թշնամական զգացումներու հրահրմամբ, պատճառ կը դառնայ հաշտութեան յապաղումին։ Նախ եւ առաջ պէտք է բարեկամութեան եւ մտերմութեան կամուրջներ կառուցել։ Միայն այսպիսի միջավայրի մը մէջ իրագործուած պատմական դէպքերու արժեւորումները կրնան շատ աւելի շինիչ եւ գոհացուցիչ ըլլալ։ Կ՚ակնկալուի, որ երրորդ կողմի երկիրներ այս ուղղութեամբ ունենան քաջալերիչ ներդրումներ։

Ա. Համաշխարհային Պատերազմի տարագրութեան դժբախտ եւ ցաւառիթ դէպքերու հետեւանքով մեր ժողովուրդի զաւակներուն կրած նիւթական եւ բարոյական կորուստները երբ կը յիշենք, մեզի համար քաղցր պարտականութիւն է յիշել բարի, ազնիւ եւ աստուածավախ այն Օսմանեան պետական պաշտօնեաները եւ անոնց ոգիով ընթացած խղճամիտ ոչ-Քրիստոնեայ անձերը, որոնք նոյնիսկ իրենց կեանքերը վտանգելով տէր կանգնած են տարագրեալ ընտանիքներու, որքանով որ կարելի էր։ Անոնց ցուցաբերած մարդասիրական կեցուածքը արժանի է գնահատանքի այնչափ, որչափ արժանի են Քրիստոնեայ բարեսիրական կազմակերպութիւնները։ Ուրախ ենք որ խղճամիտ կեցուածք որդեգրածներ կը յիշատակուին իրենց անուրանալի մարդասիրութեամբ։

Թող Աստուած ներգործէ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի հայրենակիցներու սրտերէն ներս, որպէսզի զգան թէ որքա՜ն կարեւոր է դրացիական բարի յարաբերութիւնները: Կերտեն միասնաբար բարին ու գեղեցիկը ու վայելեն անոնց բարիքները միասնաբար։ Վստահինք Աստուծոյ եւ Անոր շինարար միջամտութեան։ Կ՚աղօթենք մեր հարեւաններուն համար։ Մեր հարեւաններն ալ թող աղօթեն մեզի համար, որպէսզի Թուրք եւ Հայ ժողովուրդներու միջեւ բարեկամական կամուրջ մը հաստատուի։

Երբ կը շարունակենք ապրիլ Քրիստոսի հրաշափառ Սուրբ Յարութեան աւետիսի ուրախութիւնը, թող Ամենաբարին Աստուած Սուրբ Կոյս Մարիամ Աստուածածնի, եկեղեցւոյ հին եւ նոր, ծանօթ եւ անծանօթ բոլոր սուրբերու բարեխօսութեամբ լսէ մեր աղաչանքներուն ձայնը։ Այլեւս վերջ գտնեն աշխարհաւեր պատերազմները, մարդկային իրաւունքներու սպառնացող կռիւները։ Աստուծոյ սէրը, ողորմութիւնը եւ շնորհները յաւիտեան թագաւորէ ի շինութիւն եւ ի բարօրութիւն համայն աշխարհի մարդկութեան, առանց ցեղի, ազգի եւ կրօնքի խտրութեան. Ամէն։

ՍԱՀԱԿ Բ.

Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք

Գումգաբու, Ստանպուլ

23 Ապրիլ 2021


Hlndshtğm suzğusuizndkrdzzşğ mg yn.uzjt Huwıgz-Tğınpuz

 aşxuquwzuwrz öğnwjtz

{HUWIGZ HRIR UĞIUİUZT ŞPŞĞ JŞPUİHUZNDKRDZ ÇUXG´


Usçnp< buçknduw gzkuj=rz susndlg uxuı sşluz anişjndj uwz suirz kt Usşğrmuwr znğgzırğ Zu.uüua O+ Huwıgz 24 Uhğrlşuz rğ ndpşğqrz st< hrır uğıuiuzt# {jşpuihuzndkrdz´ çuxg kt nv hrır .ndiuyr uımt^ gzığşlnf uwl iuasuznds sg! Usşğrmşuz aşprzumudnğ kşğkşğg erışl mndıuwrz nğ Huwıgz auduıuğrs hrır szuğ rğ zu.ugzığumuz .niındszşğndz nd 1915r eth=şğg hrır çznğnbtğ uwe iuasuzndsnf! Şğtm uwe muz.uışindkrdzg udşlr rğuışiumuz euğqud Huwıgz-Tğınpuz aşxuquwzuwrz öğnwjtz şı=! Şğmnd Zu.uüuazşğg nğnz= Huwıgzr gzığndkşztz şı= uxu<rz uzüus mg .+itrz rğuğnd aşı şd uwe ul aşxuquwznf sruwz! Uznz= =zzuğmşjrz şğmmnpsuzr nd ıuğu,=ubğ<uzuwrz auğjşğ^ nğnbşjrz nğ Wndzrirz ZUK*r üuüukucnpnfr ,rğtz zşği ülnd. ül.r auzerhnds sg ndzşzuz rğuğnd aşı!

Susndlg vr zbşğ kt n#ğ mnpsr zu.uqşxzndkşusç t nğ ışpr ndzşju, t öğnwjg^ çuwj {Hlndshtğm´ mg hzet nğ O+ Huwıgz rğ kndğ= hubı+zumjrz ışpşmujndju, t nğ {sıuerğ t 20ğe euğuimöçrz *isuzşuz muwiğndkşuz mnpst auwşğnd ets rğumuzuju, mnınğu,g ouzvzul nğhti jşpuihuzndkrdz´!

Şkt lndğg auiıuındr Huwıgz rğ zu.nğezşğtz şd Xuzglı Xtmgztz şı= hrır euxzuw şğmğnğe Zu.uüuag^ nğ ağuhuğumud hrır ouzvzuw {auwnj jşpuihuzndkrdz´g!

Jşpuihuzndkşuz yuiıg 1981rz auiıuıu, t zuşd Xtmgz!


HUIĞRUĞ? AUWĞG :*İŞJUD

UZUINLND ÜNĞ;UMULNDKŞUZ

Uzuınlnd ünğ,umulndkrdzg 24 Uhğrlr zu.+ğşumrz auğjuöğnwj sg ndzşjud Usşz$ İ$ Huığruğ= A+ğ aşı! Huığruğ= Auwğg erışl ındud nğ Auwuiıuz nd Kndğ=ru eğujr hşındkrdzzşğ şz^ zmuır ndzşzulnf ub.uğauüğumuz erğ=r çşğu, huısumuz ynğquxndkrdzg^ nğeşüğu, şz ausumşjndkşuz rğufroumr oumuıuürğg! {Mg auduıuz= nğ Uiınd,nw mus=nf hrır np<ndzşz= Auwuiıuzr nd Kndğ=rnw rb.uzndkrdzzşğnd uhuüuw çuğr eğujrumuz muhşğnd fşğumuzüzndsg^ nğnz= çznğnb şz uwi anpuıuğu,=rz nd uduzendkrdzzşğndz´^ giud İuaum İğçuöuz!

Wrbşjzşlnf nğ Auzğuhşındkşuz Zu.uüua Ğtoth Kuwwrh Tğınpuz Kndğ=rnw uwz şöumr =upu=uütız t nğ imiud ndpşğqzşğ ağuhuğumşl 24 Uhğrlr uxkrd^ çuczşl şğmnd cnpnfndğezşğnd uhğu, judg^ Huığruğ= Auwğg giud nğ uwe ndpşğqzşğg wuğüuz= trz önaşulzşğnd wrbuıumrz! {Giı ri^ uwihrir huıüuszşğ uhuüuwr ausuğ uxzndu, eğumuz =uwlşğ şz şd şzkuanp mg huığuiışz şğmnd cnpnfndğezşğnd sşğqşjsuz ndppndkşusç´! Huığruğ= Auwğg buğndzumşlnf^ mğmzşj uwz uğıuwuwındkrdzzşğg^ önği üğu, tğ 24 Uhğrlşuz rğ ndpşğqrz st<! Nğhti şöğumujndkrdz^ sşğ Anüşdnğ Hşıg giud nğ zu. şd uxu< htı= t çuğşmusndkşuz nd sışğsndkşuz musndğ<zşğg auiıuındrz nd huısumuz eth=şğg uğcşdnğndrz udşlr brzrv skznlnğırz st<!


Giı Hşığni Brğrz+plndr

{ÇUĞŞUJUMUSNDKRDZ VMUW USZ-R^ ŞDĞNSRNDKŞUZ

ND UWL ŞĞMRĞZŞĞND MNPST´


1915r eth=şğnd ıuğşlrjr uxzvndkşusç {Ardğğrwtk´ şd Uzuınlnd ünğ,umulndkrdzg auğjuöğnwj ndzşjuz Auwmumuz Fuüg)zşğnd Srndkşuz şd İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Iruğ Hşığni Brğrz+plndr aşı^ .zeğşlnf nğ uz uğcşdnğt endğitz muıuğndu, sr<usındkrdzzşğg! Hğ$ Brğrz+plnd wuwıuğuğşj nğ giı rğşz^ Usşğrmu^ Şdğnsrndkrdz nd muğü sg uwl şğmrğzşğ aşxnd şz çuğşujumusndkşzt şd =upu=umuz zhuıumzşğnf mg buauünğ,şz auw cnpnfndğer ausuğ judulr uwi t<g! ?upu=umuz =ndlrizşğtz zşği mg .+indr uwz suirz nğ USZ-r Zu.uüua Huwıgz 24 Uhğrlşuz ndpşğqrz st< hrır ouzvzuw {auwnj jşpuihuzndkrdz´g! Uzeğueuxzulnf uwi ktsuwrz^ Hğ$ Brğrz+plnd giud nğ nğhti Kndğ=rnw st< uhğnp auw auwğşzumrjzşğ^ aşışdşulg m'ndöşz gişl kndğ=^ auw şd sr<uöüuwrz auzğndkşuz!

{Auğrdğ ıuğr uxu< şğmnd cnpnfndğezşğnd sr<şd uhğndu, judulr nd ı.ndğ eth=şğg .upu=uğır fşğu,ndu, şz =upu=umuz zhuıumzşğnf! Sşör ausuğ uzgzendzşlr şğşdnwk t uirmu! Uwe eth=şğg mğzuz ndindszuirğndrl Auwuiıuzr nd Kndğ=rnw hşındkrdzzşğnd huıui.uzuındzşğnd^ uzmnpszumul huısuçuzzşğnd mnpst! Şi çuğşujumusndkrdz vşs ışizşğ uwz şğmrğzşğndz s+ı^ nğnz= mg buauünğ,şz uwi judulr ktsuz! Auw cnpnfndğer zmuısusç muğşmjndkrdz jnwj ıulnf^ htı= vt .upul kndğ= cnpnfndğer uğcuzuhuındndkşuz aşı mus kbzusumuz fşğuçşğnds jndjuçşğşl Kndğ=rnw zmuısusç! Nğhti Kndğ=rnw auwğşzumrj^ mg muğ,şs nğ şğmnd cnpnfndğezşğnd sr<şd htı= t işğıujzşz= itğg^ wuğüuz=z nd çuğşmusndkrdzg^ uwl n_v kt fğtcz nd uışlndkrdzg! Uğıu=rz ub.uğatz =upu=umuz sr<usındkrdzzşğg sruwz nd sruwz mg muz.şz uwe juzmndkrdzzşğz nd zhuıumzşğg´^ giud Brğrz+plnd nd iuhti buğndzumşj$ {Mg ışizşz= nğ Auwuiıuz lndğ< ecnduğndkrdzzşğ m'uhğr uwi bğ<uzrz! Uznz= nğnz= Kndğ=rnw ets mg üğüxşz Auwuiıuzg^ auğrdğ ıuğr uxu< ul znwz ünğ,şlumşğhg nğeşüğu, trz! Şkt auğj ıuz= kt n#f buaşjud^ n#f mnğizjndj^ hrır ışizşz= nğ mnğizjndjrz *isuzşuz muwiğndkrdzg^ auwşğg nd kndğ=şğg! Sşz= Kndğ=rnw Auzğuhşındkşuz auwğşzumrjzşğ şz=! Mg fiıuarz= sşğ hşındkşuz şd mg yuyu=rz= nğ 1915r eth=şğg =zzuğmndrz uzmu. wuzqzucnpnfzşğnd mnpst% huısuçuzzşğnd suizumjndkşusç^ uwl n_v kt =upu=umuz buauğmndszşğnd zrdk euxzuz öuzuöuz şğmrğzşğt zşği! Endğitz muıuğndu, nğşdt sr<usındkrdz sruwz sşğ ftğ=z t nğ mg mnııujzt nd uğrdz mg anişjzt uzmt! Uwi auğjg sruwz kndğ= şd auw cnpnfndğezşğnd auğjz t´!


(UAĞTIIRZ ULKNDZR UĞQUÜUZÜG% İUAUM Ç$ HUIĞRUĞ?R

 24 UHĞRLŞUZ NDPŞĞQR SUİRZ


Auzğuhşındkşuz Zu.uüuaumuz huluır aupnğeumjndkşuz çuczr pşmufuğ (uağtıırz Ulkndz Kfrkkgğ-r rğ hubı+zumuz t<rz fğuw üğuxnds sg gzşlnf^ uzeğueuğqud İuaum Ç$ Huığruğ=r 24 Uhğrlşuz ndpşğqrz nd iuhti uğıuwuwındşjud$ {Şğu.ıuhuğı şz= Kndğ=rnw Auwnj Huığruğ=rz^ nğ rğ 24 Uhğrlşuz ndpşğqrz st< wrbşjndj nğ uzjşulrz uhğndu, judşğg zşğmuwri mg buauünğ,ndrz =upu=umuz zhuıumzşğnf^ udşljzşlnf zuşd nğ htı= vt uğı+zşl uwehrir =uwlşğ! Hrır buğndzumşz= şpçuwğuçuğ nd aubındkşusç uhğrl uwi anpşğndz fğuw! Sşz= sruizuçuğ Kndğ=ru şz=´!


AUWUİIUZR FUĞVUHŞIR 24UHĞRLŞUZ NDPŞĞQG

{Jşpuihuzndkşuz ouzuvndsz nd euıuhuğındsz t

 nğ hrır muz.uğürlt znğ noğuünğ,ndkrdzzşğg´


Auwmumuz lğuınd upçrdğzşğ uwi+ğ ağuhuğumşjrz Auwuiıuzr Fuğvuhşı Zrmnl Yubrzşuzr 24 Uhğrlşuz ndpşğqg nğ buı .riı şğuzüzşğ ndztğ rğ st<! Fuğvuhşıg erışl ındud nğ ıuizusşumzşğt r fşğ auwndkrdzg m'nüşmnvt {Auwnj Sş, Şpşxz´r uzsşp önaşğnd wrbuıumg! Zbşj nğ 106 ıuğr uxu< *isuzşuz muwiğndkşuz st< şğrıkndğ=umuz muxufuğndkşuz sıuwpujndsnf rğumuzujud 20ğe euğnd uxu<rz {jşpuihuzndkrdz´g! Uwe eth=g +ğnduw sş, ıtğndkrdzzşğnd mnpst nğumndşjud nğhti suğemndkşuz nd suemuwrz =upu=umğkndkşuz ets ndppşul wuzjuünğ,ndkrdz! {Auöuğusşumzşğ ul uzjzrz^ sşz=% auwşği^ hrır buğndzumşz= wrbşl nd ub.uğarz hrır vuğı+zşz= snxzul nğ 24 Uhğrl 1915rz qşğçumulndşjud nd suanduz euıuhuğındşjud uğşdsıuauw sıudnğumuzndkşuz işğndj=g! Ül.uındşjud auw cnpnfndğer sıudnğ^ anüşdnğ şd sbumndkuwrz fşğzu.udg! Auw cnpnfndğeg öğmndşjud rğ çz+ğğuzr st< uhğşlnd rğudndz=tz! Şzkuğmndşjud öuzündu,uwrz mnınğu,zşğnd şd çxzr ışpuauzndkşuz şzkuğmndşjud% mğşlnf uzsuğemuwrz ıuxuhuz=zşğ´^ wuwıuğuğşj Zrmnl Yubrzşuz^ wrbşjzşlnf nğ auwşğnd aşı sruirz auwğşzr=tz öğmndşjuz zuşd hnzınijr wnwzşğ^ uinğrzşğ nd şörırzşğ!

Uzeğueuxzulnf 1915r eth=şğg {jşpuihuzndkrdz´ nğumşlnd auğjrz^ Fuğvuhşıg giud nğ uzjşul euğnd uxu<rz mrindz ıumudrz vtrz sbumndu, uğeuğueuındkşuz uwzhrir sş=şzumuzndkrdzzşğ^ nğnzj sr<njud mğzuwrz huıui.uzuındndkşuz muzvndrl sşpudnğzşğg! Znwzrim jşpuihuzndkrdz iuasuzndsz rim ünwndkrdz vndztğ!

{Udşlr_z^ auw cnpnfndğeg öğmndu, tğ rğ euıg aşıuhzeşlnd muğşlrndkşztz^ çuwj Auwmumuz İyrdx=g ouzuvsuz auğjg mğjud lişlr euğqzşl Ç$ Ub.uğausuğırz wu<nğenp ıuizusşumzşğnd gzkuj=rz! Uwe cusuzumubğ<uzrz^ şğç ub.uğa şğmçşdşx tğ^ yuzkrdğ=rösg mg zmuındtğ huısumuz uzjşul! Auwnj Jşpuihuzndkrdzz nd öuwz ,zu, üupuyuğu.+indkrdzg szujrz uzhuırc! Auwuışujndkrdzg uxmuw t kt_ Kndğ=rnw^ kt_ Uığhtwouzr st<´^ bşbışj Yubrzşuz^ udşljzşlnf nğ uwe ihuxzulr=zşğnd ets huıui.uzg htı= t glluw usndğ^ cusuzumumrj nd aö+ğ eubzumrjzşğ ndzşjnp Auwuiıuz sg^ muxndjndu,% cnpnfğeufuğndkşuz şd +ğtz=r üşğumuwndkşuz imöçndz=zşğnd fğuw!


UB:UĞAUİYRDX AUWŞĞ MG WRBUIUMŞZ 1915R ETH?ŞĞND

106ĞE IUĞŞLRJG

Uwi+ğ 24 Uhğrl t^ uwz kndumuzg^ nğ sruwz ı.ndğ nd judulr wrbuıumzşğ m'uğkzjzt ub.uğauiyrdx auwndkşuz iğırz st<^ fşğiırz mg çuzuw uwz npçşğüumuz t<şğg^ nğnz= 106 ıuğrt r fşğ vşz ihruju, nd mg buğndzumşz fbır st< huaşl znğuaui işğndzeg! Uwi ıuğr^ ktşd ?nğnzuwr ausuouğumg mg buğndzumt snlşüzrl^ Auwuiıuzr st< ;r,şxzumuçşğer wndbuausulrğg yum vt! {Wrbuıumr şxşğündkrdz´ .nğuüğnf ,ğuüğr ,rğtz zşği sr<njuxndszşğnd imöçzumtı euğqud şğtm% 23 Uhğrlg^ auöuğudnğzşğ wrbşjrz 1915r zuauıumzşğg ürbşğg cusg 23$00rz^ şğç ;r,şxzumuçşğer wndbuausulrğrz st< mg sşmzuçuzndtğ Ftğırr {Xt=ndts´g! Auzeti şmuz Auwuiıuzr uöüuwrz )rlauğsnzr= znduüu.ndsçg nd hşıumuz umueşsumuz şğüvu.ndsçg! Orbe mtiürbşğrz Mnsrıuir işzşmuwrz şğucbındkşuz ıuz st< hşıumuz işzşmuwrz znduüu.ndsçz nd {Anfşğ´ şğüvu.ndsçg zşğmuwujndjrz Snjuğkr {Xt=ndts´g! Uwi+ğ ul^ cusg 19$15rz Muğtz Itsrğoşuzr uznduz suğöuausşğüuwrz ausulrğr iğuarz st< Irüğuz Suzindğşuzr {Xt=ndts´g hrır zşğmuwujndjr itz)nzr= znduüu.ndsçr^ işzşmuwrz şğüvu.ndsçr mnpst! Zu.uışindu, t erduzuütızşğnd suizumjndkrdz!

1915r ıuğşlrjr sr<njuxndszşğndz suizumjşlnd ausuğ öuzuöuz şğmrğzşğtz Auwuiıuz üuju, şz huındrğumndkrdzzşğ!

Uxınduz cusg 10$00-11$00r sr<şd ethr wndbuausulrğ sndı=g yum hrır glluw$ hşıumuz uduüuzrr nd anüşdnğ rb.uzndkşuz huıui.uzuındzşğ şd zşğmuwujndjrvzşğ hrır uwjşlşz wndbuausulrğ% wuğüuz=r rğşzj ındğ=g suındjuzşlnd ausuğ!