ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
81. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 09 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021 © NorMARMARA 2001 - 2020
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

Auwmumuz upçrdğzşğnd ausuquwz

USZ {UIĞHTWOUZR ANPUWRZ USÇNP>UMUZNDKRDZG´ VR OUZVZUĞ HU?NDR HUIMŞĞUJNDSNF


Uığhtwouzumuz lğuınd upçrdğzşğ zu.gzkuj +ğ aupnğeu, trz Hu=ndr st< Usşğrmuwr eşihuz Lr Lrjtzhtğmtğr wuwıuğuğndkrdzzşğg^ giı nğnd^ eşihuzg Kfrkkgğ-r fğuw üğuxnds sg gğu, şd bznğaudnğu, tğ Uığhtwouzr rb.uzndkrdzzşğg% {Uığhtwouzr anpuwrz usçnp<umuzndkrdzg fşğumuzüzşlnd ausuğ´!

Uwi lndğg obeşlnd zhuıumnf {Usşğrmuwr quwz´ quwzuiyrdxg auğjuürğ zşğmuwujndju, t Usşğrmuwr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkşuz! Huıui.uzg vt ndbuju,! Auwmumuz upçrdğzşğg m'gişz nğ Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkrdzg aşğ=u, t uwe ışpşmndkrdzg^ wpnds muıuğşlnf auzerhsuz fşğuçşğşul eşihuzr üğuxsuz^ ndğ bznğaudnğndkrdz vmuw!

Çujr uımt^ znwz muxnwjg mğmrz gzeü,u, t nğ Usşğrmu mg iuıuğt ŞUAMr Srzi=şuz :sçumr ausuzu.uüuandkşusç ünğ,gzkujrz^ zuşd auduıuğrs t aumusuğındkşuz fşğ<zumuz lnd,suz auizşlnd ü,nf mnpsşğnd <uz=şğndz% nwcr ihuxzulr= vmrğuğmşlnd^ anpuwrz usçnp<umuzndkşuz^ auduiuğ rğudndz=zşğnd şd cnpnfndğezşğnd rz=znğnbsuz imöçndz=zşğnd arsuz fğuw!

Auwmumuz {Lğuürğ´ muw=t<z ul fşğr lndğg aupnğeşlnf^ mg hzet nğ Hu=nd^ Snimndu nd Uzüuğu vşz mğju, +ğrzumuzujzşl Uğju.r ets uauçşmvumuz huışğuösr uğerdz=zşğg^ =uzr nğ Usşğrmu aşğkumuz uzüus ağucuğu, t ouzvzul {Uığhtwouzr anpuwrz usçnp<umuzndkrdzg´% Hu=ndr huımşğujndsnf!


UIĞHTWOUZ VT AĞUDRĞNDU; MT-20 ÜUÜUKUCNPNFRZ


Uığhtwouzumuz {Xrynğk´ lğuınd ünğ,umulndkrdzg ağuhuğumşj upsmuwuğnwj lndğ sg^ nğhti upçrdğ jnwj ıulnf Rıulruz nd zbşlnf nğ Rıulrnw rb.uzndkrdzzşğg Uığhtwouzg ağudrğu, şz Axns^ suizumjşlnd ub.uğar aö+ğuünwz =iuz şğmrğzşğnd% {?iuzzşğnd´ üuüukucnpnfrz &Mt-20/! ?uzr nğ lndğg .riı muğşdnğ tğ auwmumuz mnpsr ausuğ^ Uğstzyğti lğuınd ünğ,umulndkrdzg uwi suirz auğjuürğ zşğmuwujndj Rıulrnw eşihuzuıuz uxcusşuw auduıuğsuıuğ Ornfuzzr Zr=nlu Irnzrirz! Uwi fşğ<rzg wuwıuğuğşj nğ lndğg uzarsz t! {Çujuğqumuhti uzarsz şz uwz lndğşğg^ giı nğnzj Uığhtwouz ağudrğndu, t zşğmuw üızndşlnd Mt-20 üuüukucnpnfrz! Uwe ışpşmndkrdzzşğg nğşdt mşğhnf vşz ıuğu,ndu, mus vşz auiıuındu,´^ wuwızşjrz eşihuzuındztz! Uwi ıuğnduz üuüukucnpnfg hrır muwuzuw 30-31 Anmışsçşğrz^ Rıulrnw st<!


2020RZ ?UZR# ŞĞU:UW

LNWİ UB:UĞA ŞMU; T AUWUİIUZR ST>

Nğnz= trz usşzuıuğu,ndz uzndzzşğg


Auwuiıuzr froumuüğumuz ,uxuwndkrdzg mg aupnğet kt 2020 kndumuzrz Auwuiıuzr st< lnwi ub.uğa şmu, t 36 auöuğ 448 şğu.uw^ 17 auöuğ 350g% up<rm şd 19 auöuğ 98g% ıpuw! Up<rm znğu,rzzşğg ,znpzşğnd mnpst wuou. uznduzndu, şz Zuğt^ Suğru şd Uzmtlrzu^ rim ıpuzşğg% Eudrk^ Zuğşm şd Auwm!

Rzvhti ustz ıuğr^ ıpuzşğndz udşlr wuou. ığndu, şz uöüuwrz uzndzzşğ^ up<rmzşğnd huğuüuz ıuğçşğ t! Up<rmzşğndz wuou. ığndu, uzndzzşğnd buğ=rz şz% Uğruzu^ İn)r^ Srltzu^ Uığruzu^ Şuzu^ Srlu^ ?usrlu uzndzzşğg! Muz zuşd auwmumuz uzndzzşğ% Uğyr^ Uzr^ Uznwb^ Lndirzt şd Zuzt!

Ipuzşğndz ığndu, uzndzzşğnd juzmrz st< +ıuğ uzndzzşğtz wuou. muğşlr t auzerhrl% Ultz^ Ulş=i^ Suğ=^ Lt+^ Aşzğr^ Ulş=iuzeğ şd İtğmtw uzndzzşğndz! ;znpzşğ 2020rz udşlr wuou. rğşzj nğerzşğg mnvu, şz Snzkt^ Irüğuz^ Uğşü^ Sr=uwtl^ Ünx^ Uğstz^ Ubnı^ Fuat şd İuğüri!

Ktşd 2019r çupeuısusç 2020rz ,zndzezşğnd krdg s+ıudnğuhti 300nf udşlr şpu, t^ çuwj suizuütızşğ m'gişz nğ 2021rz mg ihuindr ,zndzezşğnd nd usndizndkrdzzşğnd krdr znduönds$ huıouxg huışğuösr nd ?nğnzuwr ausuouğumr çşğu, fıuzüzşğz şz!


UĞJU: SIZŞLND AUSUĞ

FRÖU HTI? T İIUZUL ŞĞŞDUZTZ


Uğju.r Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkrdzg lndiuçuzndkrdz zşğmuwujndj Uğju.r Auzğuhşındkşuz ıuğu,=tz zşği sndı= ünğ,şlnd znğ muğür fşğuçşğşul! Giı Zu.uğuğndkşuz^ uzfıuzündkşuz zmuıuxndszşğtz sşmzşlnf^ +ıuğşğmğujrzşğ htı= t zu.uhti ersnds zşğmuwujzşz^ uğı+zndkrdz iıuzulnd ausuğ! Uwi gzkujumuğüg mg mrğuğmndr kt_ uwz şğmrğzşğnd çzumrvzşğndz^ nğnzj aşı mg ünğ,t fröuwr eğndkrdzg şd kt uwz çzumrvzşğndz^ nğnz= uxuzj fröuwr mğzuz sızşl Auwuiıuz!

Ersndszşğnd fşğuçşğşul ışpşmuındndkrdzg mg yn.uzjndr zuşd xndi .upupuhua ndcşğndz^ zmuır ndzşzulnf euğqşu_l uzfıuzündkşuz zmuıuxndszşğg!

Ersndszşğg auiıuışlt şı= +ıuğşğmğujrzşğ fröu hrır iıuzuz Şğşduzr st< Uğju.r Auzğuhşındkşuz szuwndz zşğmuwujndjvndkşztz nd hrır muğşzuz sndı= ünğ,şl Uğju.!

Üulnf cusmtızşğndz^ ub.uıuz= mg ıuğndr nğhtiör fröuz ığndr 3-4 ub.uıuz=uwrz +ğşğnd gzkuj=rz! Çzumuzuçuğ şğçşsz ünğ,gzkujg mğzuw udşlr şğmuğ ışdşl!


AŞZĞR: S:RKUĞŞUZ

MG IŞPUYN:NDR# {ŞNDFTZKNDİ´


Auwmumuz )ndkhnlr uxu<uıuğ Aşzğr. S.rkuğşuz aruzulr sğjubuğ<uz sg m'uzjgzt Rıulrnw U$ lrmtz zşği^ {Xnsu´r muösrz st<! Auw )ndkhnlriır wu<npndkrdzzşğg nüşdnğndkrdz mg huıouxşz n_v sruwz suwğu=upu=g zşğmuwujznp umndsçrz^ uwl zuşd rıulumuz )ndkhnlr uiıp {Şndftzkndi´rz! Rıulumuz lğuındusr<njzşğg mg üğşz nğ S.rkuğşuzr .upg arujnds mg huıouxt {Şndftzkndi´r pşmufuğndkşuz^ aşışduçuğ +ğumuğür mğzuw üul S.rkuğşuzr {kğuzi)tğ´r auğjnf! S.rkuğşuzr nd {Xnsu´r huwsuzuürğg mg fşğ<uzuw Wndzri 2021rz! Çzumuzuçuğ uwe ünğ,+zg iırhu, t nğ {Xnsu´ çuzumjndkrdzzşğnd qşxzuğmt auw )ndkhnlriır aşı huwsuzuürğg şğmuğuqüşlnd ausuğ!

Iğndu, gllulnf nğ mg üızndr yuwlndz suğöufroumr st< nd {Xnsu´r luduünwz suğörmzşğtz stmz t^ S.rkuğşuz v'uouhuğşğ ıul fşğ<zumuz nğnbndsg! :zeğnw uxuğmuw t zuşd S.rkuğşuzr ünğ,şğnd muxufuğrv Srz+ Xuwnluwr uöeumg! Aşzğr.r rıulujr ünğ,umulg buı lud wuğuçşğndkrdzzşğnd st< t {Şndftzkndi´r pşmufuğndkşuz aşı^ aşışduçuğ Rıulrnw usşzuırıpniumrğ .ndsçg hrır ihuit srzvşd usux^ uxu<uğm sg zşğmuwujzşlnd ausuğ!

Srdi mnpst {Xnsu´r huıui.uzuındzşğz ul buı lud mg auimzuz nğ 32usşuw )ndkhnlriıg huaşlnd ausuğ htı= t gzşl luduünwz uxu<uğmg^ nğhtiör S.rkuğşuz vsşğct! Ndğşsz htı= t ihuişl wuxu<rmuw usrizşğnd öuğüujndszşğndz! R eth^ şkt {Şndftzkndi´ uxu<uğm sg zşğmuwujzt^ uırmu hrır glluw şğmğnğe ynğqg! Uxu<rz uzüus 2015rz t nğ rıulumuz .ndsçg huığuiı tğ auw )ndkhnlriır ışpuyn.ndkşuz ausuğ 15 srlrnz şdğ+ fouğşl Inğksndzır {Hnğndiru´ umndsçrz!


UĞNZŞUZ AUİUD

?UXNĞE ŞÖĞUYUMRV

Auwmumuz ouığumr luduünwz zşğmuwujndjrv Lşdnz Uğnzşuz nğ mg suizumjr {*ytğu şndğ+ xtyrı´ uğuü ouığumr uxjuzj sğjubuğ=rz^ wu<npşjud auizrl =uxnğe şöğuyumrv! Uğnzşuz şğmnd +ğ buğndzum .upuj nd 15 sğjndszşğnd uğerdz=nf audu=şj 8$5 zrb! Uznğ uğerdz=g vnğğnğez tğ^ aşışduçuğ Uğnzşuz rğudndz= buaşjud suizumjşlnd =uxnğe şöğuyumrvr .upşğndz!

Huw=uğg buğndzumşlnd rğudndz= iıujuz zuşd Sumzndi ?uğlitz^ Ndtilr İ+^ Uzrb Mrğr^ Su=irs Fubrt-Lumğuf^ Ktwsndğ Xuouhnf şd Şuz Indıtz! Sğjubuğ=r sğjuzumuwrz ündsuğg 100 auuğ ınluğ t^ nğst 30 auöuğg zu.uışindu, t wupknpr ausuğ!


ZNDHUĞ U(TŞUZR HUĞÜŞDGUzjşulzşğg muğo ınpşğnf aupnğeu, trz= nğ Zndhuğ U)tşuz huğüşduığndu, tğ Lrçuzuzr rb.uzndkrdzzşğnd mnpst! Suzğusuizndkrdzzşğ mg auizrz uwi suirz! Uwihti mg aupnğendr nğ Zu.uüua Srbtl Undzr ağusuzuüğnf Zndhuğ U)tşuzrz bznğandu, t Lrçuzuzr {Uöüuwrz uğcuzşuj muğü´r b=uzbuzg^ ux r üzuauıuz= ?nğnzu cuağr huınduiıg azuğşlnd ausuğ {Snıtğzu´ gzmşğndkşuz wuımuzbumuz rğuünğ,ndsrz!

Uwi uxrknf wrbşjnds sg muw uwz suirz nğ U)tşuz ,zndzenf Lrçuzuztz t^ şpu, t Htwğndkr Auw udşıuğuzumuz ünltor zu.mrz ubumşğı! Usşğrmu üupkşlnf bğ<uzuduğı şpu, t Hnikgzr Suiuvnditjr kş=zr= ausuliuğuztz! Uz uzjznp 28 ıuğrzşğnd gzkuj=rz şpu, t arszuerğg 30 gzmşğndkrdzzşğnd^ nğnzj gzeauzndğ uğct=g mg auizr srlrnzudnğ ınluğzşğnd!

Wuımuzbumuz t nğ znwz sğjuzumuçub.ndkşuz gzkuj=rz sş,uğndşjud zuşd Usşğrmuwr zu.nğe fuğvumuösr lrçuzuzşuz uğsuızşğnf Uxnp<uhuandkşuz Zu.uğuğ Ulş=i Uöuğ!


Wuındm {Suğsuğu´ +ğukşğkrz

*ĞNDUZ AŞI - 158

UB:UĞAG ŞD SŞZ?%  SŞĞ ÇUÖNDS ANÜŞĞNF-JUDŞĞNF

Üğşj WUMNÇ IRDZŞUWŞUZ


Վաղը՝ 10 Փետրուարին, կը լրանայ մահուան 16-ամեակը 20-րդ դարու ամերիկեան գրականութեան շողշողուն դէմքերէն Արթիւր Միլլըրի  (Հարլէմ, Նիւ Եորք Սիթի, 17 Հոկտեմբեր 1915 – Ռոքսպըրի, Քոննէքթիքըթ, 10 Փետրուար 2005):

Իր ժամանակակիցներէն՝ ամերիկեան թատրերգութեան համբաւեալ ներկայացուցիչներէն Թեննըսի Ուիլիամսի (1911 - 1983) հետ, Արթիւր Միլլըրը կը նախընտրուի բազմիլ «Տարուան գերազանց հայրը» պատուանդանին վրայ՝ 1949-ին, ամրագրելով իր տեղը որպէս թատերագիր եւ արձակագիր միաժամանակ:

Մէկ սերունդ յետոյ, Ուիլիամսին ու Միլլըրին կը միանայ ամերիկեան թատրերգութեան սեռի այլ տաղանդ մը՝ Նիլ Սայմըն (1927 - 2018), որ առաջին երկուքին հետ յետագային կը կազմեն ամերիկեան թատրոնի պատմութեան եռագագաթ փառքը: Ուիլիամսին, Միլլըրին եւ Սայմընին կը յաջորդեն յորդութիւն մը թատերական անուններու – Սէմ Շեփըրտ, Ճէք Ժելպէր, Ռոմիւլիւս Լիննի, Նթոզաքէ Շանժ, Էտուըրտ Ալպէ, Տէյվիտ Մամէթ, Ուէնտի Ուասէրսթէյն, Պէթհ Հէնլի, Մարշա Նորման եւ ուրիշներ – որոնք սակայն չեն յաջողիր ընել յայտնութիւնը իրենց տաղադին՝ իբրեւ վաւերական թատերագիր, գրականութեան յանձնելու գլուխ-գործոցներ:

1950-ական թուականներուն, Միացեալ Նահանգներու Քոնկրէսէն բխած յանձնախումբ մը Միլլըրը կ'ենթարկէ մանրազնին հարցաքննութեան՝ արուեստներու մէջ անոր «համայնավարական ազդեցութիւնը» սանձելու եւ կասեցնելու նպատակով: Այս ուղղութեամբ, ամերիկեան ԷՖ. ՊԻ. ԱՅ.-ը խուզարկու եւ անհաշտ աչքերով կը կարդայ Միլլըրի «Կարթը» («The Hook», 1947) թատերախաղը, որ նուիրուած էր յեղափոխական միութեան մը կազմակերպիչին: Այս պատճառով, այդ տարիներուն կը մերժուի գրողին նոյնիսկ անցագիր շնորհել՝ հետեւելու Պրիւքսէլի մէջ իր «Հալոցը»  թատերական գործի ներկայացումին, 1958-ին:

Ասկէ մեկնած, 20-րդ դարու ամենամեծ թատերագիրներէն մին համարուող Արթիւր Միլլըր՝ իր «Անաստուածութեան Երիզներ» երկին համար («The Atheism Tapes») ՊԻ. ՊԻ. ՍԻ.-ին իրեն շնորհած հարցազրոյցի մ'ընթացքին հաստատած էր, թէ ինք արդէն անաստուածեան մըն էր փոքր տարիքէն, միաժամանակ հերքելով այն լուրերը, թէ ինք պաշտօնապէս ընդունած ըլլայ համայնավարութիւնը իբրեւ գաղափարախօսութիւն, նոյն ատեն ընդգծելով, որ ինք իբրեւ ձախակողմեան մտաւորական իր բազմաթիւ գործերուն ընդմէջէն չէ վարանած մոլեգին յարձակում գործելու ամերիկեան ցեղապաշտական արարքներուն եւ ընդհանրապէս անարդարութեանց դէմ, որոնք կ'ոտնահարեն քաղաքացիին իրաւուքները, կ'ընդդիմանան մարդկային իրաւանց շարժումներուն:

Այլ գետնի վրայ, ամերիկացի գրող, դասախօս եւ թատերական գործիչ Ալան Մ. Ուալտ (1946 -), որ մասնագէտ է ամերիկեան ձախակողմեան գրողներու գործերուն ու անոնց գործունէութեանց, իր «Չարչարանքի Երրորդութիւն» երկին մէջ համոզում կը յայտնէ, թէ Միլլըր, շուրջ 1946-ին, անդամ եղած էր արդէն կոմունիստ կուսակցութեան՝ գործածելով «Matt Wayne» ծածկանունը, եւ հանդէսի մը սիւնակներուն մէջ հրապարակած էր տրամա մը՝ «Նոր Զանգուածներ» խորագիրով: Արդարեւ, Միլլըրի 1946-ին լոյս տեսած  «Բոլոր Զաւակներս» թատրերգութիւնը (սկսած էր գրել 1941-ին) գրաւականը կը դառնայ անոր ապագայ յաջողութեան ու կ'ամրագրէ անոր տեղը իբրեւ տաղանդաւոր թատերագիր եւ գրող: Անկէ երեք տարի առաջ՝ 1943-ին, ան արդէն հրատարակած էր «Կէս Կամուրջը» թատերախաղը:

Միլլըր՝ իր մահէն տասնվեց տարի ետք ալ, իր գործերուն բերքովը ամէնէն ժողովրդական գրողն ու թատերագիրը կը համարուի: Իրապաշտ՝ ամէն բանէ առաջ, ամերիկեան տոհմիկ ձայներուն ունկնդիր՝ ան ստեղծած է այնպիսի նկարագիր եւ տիպարներ իր գործերուն մէջ, որոնք ունին մարդկայնական շունչ ու աղերս՝ մերժելով ամերիկեան բարքերու մէջ կարծրատիպերը չարիքի: Իր զննելու ատակ տրամաները կ'ապացուցեն, որ նպատակաուղղուած են բոցավառելու խղճմտանքի ձայները ամերիկեան հայրենիքի տարածքին՝ ամերիկացի քաղաքացիին ի նպաստ, բոլոր ժամանակներու մէջ: Աւելի՛ն, իր խորաթափանց սեւեռումները յուսահատական պահերու եւ դրուագներ յօրինելու իր ունակութիւնը՝ որ կը դրսեւորեն մաքառման մեխանիզմները կեանքի փորձադաշտին վրայ, բաւարար դարձան զինք դասելու ամենալայն զանգուածներու սիրտերուն թափանցող առաջին կարգի թատերագիրը:

Իր 85 տարիքին իսկ Արթիւր Միլլըր մնաց այդ հոգեխառնութեամբ ու նկարագիրով գրողը, հոծաթիւ մասսաներու սիրտին լարերը թրթռացնող, միտքին մկանունքը թարմացնող ու զօրացնող ամենամեծ վարպետներէն մին Ամերիկեան Թատրոնի. վարպետ՝ որուն թատերախաղերը եղան միաձուլումը բնապաշտական եւ արտայայտչական թեքնիքին, որ մինչեւ վերջ շարունակեց վճռակամ քայլերով կտրել ճանապարհը ամերիկեան թատերական արուեստի, ցայսօր սպառելով թանաքամանները բազում միջազգային թատերական քննադատներու:

Իսիտոր եւ Օկիւսթա Միլլըր ամոլի երեք զաւակներէն երկրորդը՝ լեհ-հրեայ գաղթական ընտանիքի մը զաւակը, Արթիւր Միլլըրի ծննդավայրը Նիւ Եոր Սիթին է: 1920 – 1928 տարիներուն ան կ'ուսանի իր ծննդավայր Հարլէմի հանրային դպրոցին մէջ: Հայրը՝ անգրագէտ բայց հարուստ վաճառական Իսիտոր Միլլըր, որ սեփականատէրն էր կանանց հագուստներու հսկայ վաճառատան մը՝ աւելի քան 400 պաշտօնեաներու վրայ բծախնդիր պատասխանատուութեամբ մը հսկող, 1929-ի Հոկտեմբերին, Ամերիկայի Ուոլ Սթրիթի մէջ պատահած խորտակիչ ու աննախադէպ մեծ աղէտի մը (պատմութեան մէջ ծանօթ է Wall Street Crash անունով) պատճառով յանկարծ կը սնանկանայ եւ ամէն բան կորսնցնելէ յետոյ ընտանեօք կ'անցնի Կրէյվսենտ՝ Պրուքլին:

1932-ին, 17-ամեայ պատանի Արթիւր կ'աւարտէ Ապրահամ Լինքոլնի անուան դպրոցը, կը սկսի աշխատիլ ծառայական բնոյթի քանի մը գործեր՝ կարենալ վճարելու համալսարանական ուսման իր ծախսերը: 1934-ին կ'ընդգրկուի ժուռնալիզմի ասպարէզէ ներս՝ Միշիկընի համալսարանին մէջ իր ուսանողական շրջանին եւ «Michigan Daily»-ի մէջ իր խմբագրական աշխատանքներուն զուգահեռ: 1936-ին կը գրէ «Ո՛չ, Անզգամ» խորագիրով առաջին թատերախաղը, որուն համար կը ստանայ իրեն շնորհուած խրախուսիչ առաջին վարձատրութիւնը: Մէկ տարի ետք այս երկին կը յաջորդէ «Անոնք Նաեւ Կը Բարձրանան» թատերախաղը, հիմք ունենալով իր երախայրիքը: 1938-ին իրարու ետեւէ լոյս կ’ընծայէ «Յարգանք՝ Արշալոյսին Դիմաց», «Խոտը Դեռ Կ'աճի» եւ «Մեծ Անհնազանդութիւնը» թատերախաղերը. յաջորդ տարի՝ «Մտիկ Ըրէք, Զաւակներս»:

Իրեն խորհրդատու ունենալով Փրոֆ. Քեննէթհ Ռոուը՝ Միլլըրի անդրանիկ գրութիւնները կ'առաջնորդուին վերջինին խորհուրդներով: Մինչեւ իր կեանքին վերջը Միլլըր կը պահէ ամուր կապեր իր ուսումնամայր կրթօճախին հետ՝ հիմնադրելով համալսարանին  կապուած Արթիւր Միլլըրի անուան մրցանակը, 1985-ին. 1999-ին՝ Արթիւր Միլլըրի անուան մրցանակը Թատրերգութեան մէջ: Իսկ իր մահէն հինգ տարի առաջ՝ 2000-ին, իր անուամբ կը հիմնուի «Արթիւր Միլլըրի Թատրոն»ը:           

«ԾԱՂԻԿ» Գրական Ազգային հանդէս – Պէյրութ (Շար. 1, մնացեալը՝ վաղուան թիւով)