ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
84. Տարի ԱՐԽԻՒ 30 ՄԱՐՏ 2024

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022

1.04.2024

SUĞSUĞUSuğsuğu-r irğşlr gzkşğjnpzşğ şd kşğkri ausumrğzşğ^

M'uhğrz= ub.uğar sg st< ndğ ynğqndkrdzzşğz nd ecnduğndkrdzzşğg fşğu,ndu, şz kuzqğ fuğuünwğr nd vşz knpndğ nğ ışizşz= Uiınd,nw mnpst suğemndkşuz huğüşdndu, ırşöşğumuz üşpşjmndkrdzg!

Vşz= ürışğ kt audu#ı= ndzrz= lud +ğşğnd ausuğ^ kt nv hrır knpndz= nğ wnxşışindkrdzz nd vuğumusndkrdzg^ zu.uzqz nd şiuirğndkrdzg buğndzumşz uğsuı ezşl sşğ anürzşğndz st<!

Ecnduğ t gişl mus şöğumujndkrdzzşğ gzşl^ çuwj ecnduğndkrdzzşğnd mnp=rz wnwir jnl=şğg mg ouxuüşz sşğ bndğ< nd mg ynğqşz yuğuışl uznğnbndkşuz sbndbg$$$!

Fupg Öuırm t! ?ğriınztumuz uwi sş, ı+zg uxrk t nğhtiör aubndşwuğeuğr ziırz= zu. sşğ uzqrz aşı^ huıui.uz ıuz= sşğ .porz nd wşınw uöünfrz aubrd ıuz= rğuğnd!

?ğriınir Wuğndkşuz ağubuyux ı+zg uxrk t zuşd nğhtiör sşğ anürzşğg öuğeuğşz= znğ .nğandğezşğnf^ uxudşl ö+ğujzşz= sşğ anürzşğg auduı=nf nd mnvndsnf^ çuxşğ vyzıxşz= Wuğndkşuz .nğandğeg çujuığşlnd ausuğ^ uwl öuwz gzendzrz= rğ uziuasuzndkşusç nd uzauiuzşlrndkşusç!

Bznğaumul şz= uwz auiıuındkrdzzşğndz şd uzauızşğndz^ nğnz= ,uzndjndszşğnf ö+ğumjşjuz sşğ kşğkrz! Uwi muğürz wuımuhti% Ündsüuçndr Uknxuzriı Suwğ şmşpşjdnw şd Htbrmkubr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjrzşğnd Kupuwrz :nğandğezşğndz^ nğnz= Sş, Hua=r usçnp< bğ<uzrz nd Uduü Buçknduw uxrknf çnlnğ uğuğnpndkrdzzşğg ,uzndjrz kşğkrz st<!

Şd ndğşsz mg bznğaudnğşz= qşğ çnlnğg nd sşğ quwzg mg srujzşz= auwub.uğar quwzrz^ mğmzşlnf ı+zumuz udşırig%

?ĞRİINİ WUĞŞUD R SŞXŞLNJ

*ĞAZŞUL T WUĞNDKRDZZ ?ĞRİINİR

SUĞSUĞU

USŞZ$ İĞÇUÖUZ HUIĞRUĞ? A*Ğ

İNDĞÇ ÖUIMR HUIÜUSG§Ես եմ յարութիւն եւ կեանք.¦ (Յովհ.11:25)


Կեանքի մեծագոյն գիւտը այն է, որ մենք չենք այս կեանքի տէրը, այլ որպէս շնորհք կը ստանանք զայն անտեսանելի աղբիւրէ մը: կաթիլ մը կեանք շնորհուած է մեզի Կեանքի Անսպառ Ովկիանոսէն: Մահը ուրիշ բան չէ, այլ սպառումը այդ կաթիլ մը ուժանիւթին: Աստուած Ի՛նքն է այդ Ովկիանոսը, Աղբիւրը եւ Պատճառը մեր կեանքին: Դժուար ըլլալու չէ Իրեն համար մեր ցամքած հոգիները վերստին արթնցնելը, ինչպէս սերմը կը ծլի երբ որ ծծէ անձրեւն իր մէջ:

Տիեզերական է մահուան ազդեցութիւնը եւ անոր սահմանները՝ անծայրածիր: Պարզ է որ մահուան հետ հաշուեյարդարի նստիլը գերիվեր է մարդկային կարողութենէն, ու նոյնիսկ երեւակայութեան սահմանները գերազանցող պայքար մը՝ բացարձակ պարտութեան ենթակայ: Անոր ուժը կարելի է խափանել միայն Աստուածային միջամտութեամբ: Կենաց եւ մահուան խնդիրներուն մէջ վերջին խօսքը Աստուծոյ կը պատկանի: Իսկ մեզի կը մնայ հնազանդութեամբ ենթարկուիլ իր հայրական տնօրինութեան: Մարդը ուրիշ որեւէ ճար չունի բացի հաւատքով ու յոյսով վստահելէ Աստուծոյ խոստումներուն:

Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս §մեր մեղքերուն պատճառաւ մեռաւ, թաղուեցաւ եւ երրորդ օրը յարութիւն առաւ, ու երեւցաւ Պետրոսին եւ ապա տասնըմէկ առաքեալներուն: Յետոյ երեւցաւ միատեղ խմբուած հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու... Այնուհետեւ երեւցաւ Յակոբոսին եւ ապա բոլոր առաքեալներուն¦ (Ա. Կորն.15:3-7)

§Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց¦:

Ս. Զատիկի Յարութեան զօրութիւնը այս հաւատքով է որ կրնանք ստանալ: Այս հաւատքին հիմք կը կազմէ այն համոզումը, որ Աստուած ունենալով կեանքի եւ կենդանութեան լրիւ աղբիւրները իր իշխանութեան ներքեւ կրնայ շնորհել նորոգուած կեանք անոր որուն կը կամենայ: Արարածները ոչինչէն ստեղծող Արարիչի համար դժուարին գործ մը պէտք չէ համարել ննջեցեալներուն մէջ նոր շունչ մը փչելով վերստին կեանքի կոչել զանոնք: Մեռելներուն յարութիւն տալ արարչագործութեան ամենէն փաստացի եղելութիւնն է մեր աչքերուն առջեւ կատարուած ամէն գարուն: Մահը մեզ ոչնչացումի չի յանձներ, այլ խորունկ քունի մը թեւերուն՝ օր մը արթնցնելու պայմանով: Քրիստոս եղաւ Անդրանիկը մեռելներէն արթնցողներուն, որ իշխանութիւն ունի այլեւս մահուան վրայ իր ուզածը արթնցնելու յաւիտենական կեանքի համար: Այս մէկը յոյժ էական ու հետաքրքրաշարժ նիւթ մըն է մտածող միտքերուն համար: Պօղոս Առաքեալ իր մեծագոյն փափաքը ըլլալով կը հռչակէ. §ճանչնալ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոսը եւ Անոր Յարութեան զօրութիւնը¦ (Փիլիպ.3:1-11):

Որպէսզի ոեւէ մարդ չհպարտանայ մահը յաղթահարած ըլլալու յաջողութեամբ, Աստուած Ի՛նք որոշեց լուծել այս հարցը Իր Որդիին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ: Իր դատարկ գերեզմանը մեր առջեւ կը դրուի որպէս երկընտրանք՝ փրկութեան կամ կորստեան: Կամ պիտի հաւատանք Աւետարանէն մեզի փոխանցուած բարի լուրին՝ §Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց¦, որ երկու հազար տարիներ հնչեց այս երկրագունտի չորս ծագերուն. կամ պիտի մերժենք որ Աստուած յարութիւն տուած է իր Օծեալին եւ օր մը անոր գերեզմանին պէս պիտի պարպէ աշխարհի բոլոր գերեզմանները: Եթէ ժխտենք այսպիսի բարի լուր մը, կը դատապարտենք մեր անձերը կորուստի, ոչնչացման եւ յաւիտենական անէծքի: Եթէ մերժենք մեզ հրաւիրող Աստուածային փրկարար Աջը, մահը կը շարունակէ թագաւորել մեր վրայ եւ մենք պիտի շարունակենք դողդողալ անոր թանձր ստուերին տակ: Այսպիսիներուն համար մեր Տէրը իր արդար վճիռը արձակած է. §Եթէ մէկը շահի ամբողջ աշխարհը, սակայն կորսնցնէ իր կեանքը, ի՞նչ շահած կ'ըլլայ¦ (Ղուկ. 9.25):

Չորս օրուայ մեռեալին՝ Ղազարոսին քոյրը Մարթան կ'ափսոսար Տէր Յիսուսին առջեւ լաց լինելով անյուս տխրութեան մը մէջ մխրճուած. §Տէր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռներ¦: Տէր Յիսուս Մարթային եւ մեր նայուածքները մահէն դէպի Աստուած ուղղել կը փորձէ որպէս ոսկի բանալին՝ ամէն խնդրի լուծման: §Ես իսկ եմ յարութիւն եւ կեանք. ով որ կը հաւատայ ինծի, թէպէտ մեռնի ալ, պիտի ապրի. իսկ ով որ կենդանի է եւ կը հաւատայ ինծի՝ յաւիտեան պիտի չմեռնի: Կը հաւատա՞ս ասոր¦ (Յովհ.11:25)

Ահա՛ այս հաւատքով մեր հոգիներուն վրայ կնիք կը ստանանք արդարներու փառքի յարութեան արժանանալու համար: §Որովհետեւ կը հաւատանք Իրեն որ մեռելներէն յարուցանեց Յիսուսը, մեր Տէրը, որ Իր կեանքը տուաւ մեր յանցանքները ջնջելու համար, եւ յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համար¦ (Հռոմ.4:24-25):

Յարութեան հրաշքը մէկ անգամ պատահեցաւ, սակայն Յարուցեալը մի՜շտ մեզի հետ է: Յարուցեալ Փրկչի անսասանելի խոստումն է մեզի. §Ահաւասիկ ես ձեզի հետ եմ բոլոր օրերը՝ մինչեւ աշխարհի վախճանը¦ (Մատթ. 28.20): Ուստի Տէր Յիսուս միայն պատմութեան կամ կրօնագիտութեան գիրքերու մէջէն ուսանելի պատմական դէմքերէն մէկը չէ, այլ՝ կենդանի եւ կենդանացնող զօրութիւն մը: Ինչպէս գարունը եւ գարնան հրաշալի ծաղկումը միմիայն բանաստեղծներէն չենք լսեր կամ նկարներէն չենք դիտեր, այլ կրնանք շնչել ծաղիկներու բուրմունքը, քաղել ծառերու պտուղները՝  նոյնպէս Քրիստոսի յարութեան զօրութիւնը հաւատացեալներու կեանքին մէջ ներկայ է ընդմիշտ:

Այս հոյակապ հաւատքի ներմուծած յոյսը ունինք մեր հոգիներուն մէջ: Յոյս մը, որ կը քաջալերէ մեզ դիմագրաւելու կեանքի բոլոր  դժուարութիւնները եւ ուրախ երգ մը կը դնէ մեր շրթներուն վրայ.

§Փա՜ռք յարութեան Քո, Տէ՜ր: Ես ոչ դադարեցայց, Փրկիչ, փառաւորել զՔեզ զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ¦:

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

*

Սուրբ Յարութեան կենսանորոգ տօնին առիթով կողջունենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր։ Քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կողջունենք նաեւ մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Տնտեսական Խորհուրդի, Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբի եւ իրեն ենթայանձնախումբերու, Տիկնանց եւ Հայ Մենթի-Մենթոր Յանձնախումբերու անդամները, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժ քոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները, Մարմնամարզական եւ Հայրենակցական Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, Պատրիարքական Աթոռոյս ինչպէս նաեւ բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը՝ մաղթելով բոլորին Սուրբ Յարութեան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Յատուկ օրհնութեամբ կողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Գաւառի Հայոց Տեսուչը եւ գաւառի մէջ բնակող մերազն ժողովուրդը, ինչպէս նաեւ Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։

Ս. Յարութեան Տօնին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները վասն պայծառութեան Աթոռոյս։

Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Մեր հայրական սրտագին սէրն ու ողջոյնները կ՚առաքենք սփիւռքի մէջ գործող Ս. Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսաեան ու Մխիթարեան Վարժարաններու Սանուց Միութեանց Վարչութիւններուն, Պոլսահայ Միութիւններուն ու մերազն ժողովուրդի զաւակներուն, որոնք նեղ պայմաններու մէջ կը շարունակեն տէր կանգնիլ իրենց աւանդութիւններուն։

Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Յարութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Հայրական սիրոյ ողջունիւ եւ աղօթիւք ի Քրիստոս

ՍԱՀԱԿ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔ


27 Մարտ 2024         14398


SNDĞUI ?NDĞNDS ŞD T?ĞTS RSUS*PLND ?UĞNÖUĞBUDG RĞUMUZUJNDJRZ YN:UEUĞQ SŞPUEĞUZ?ZŞĞND ARSUZ FĞUW


Uwi rğrmndz^ cusg 18$00tz imişul lxndkşuz cusşğ imirz çnfuzeum şğmğr ıuğu,=rz! Fupg srlrnzudnğ =ndtuğmnpzşğ gzığumuz ışpusuişğ hrır şğkuz şd rğşzj quwzg hrır ıuz ışpumuz muxufuğsuz suğsrzzşğnd znğ pşmufuğzşğg gzığşlnd ausuğ! Sşmzşlnf =uğnöuğbudr üzuj=tz^ muğşlr t şöğumujzşl nğ sş,ubxrze auzğuaudu=zşğ vşpuz^ ktşd gzığuhuw=uğg rzvhti srbı muxndjndu, tğ^ sşmzşlnf sşpueğuz=zşğnd şd .niındszşğnd bpkuwtz^ çuwj vmuwrz upsmuwuğnwj çujuwuwındszşğ! Cnpnfndğeg rğ anüşğndz st< ıuhlımu, t^ aşışduçuğ çuösuhuırm humiu, tğ kt_ auzğuaudu=zşğnd suizumrjzşğndz^ kt_ =uğnöuğbudr szuwndz {suğırm´zşğnd krdg! Stm .+i=nf =uğnöuğbudr ausz nd anız ul üuju, t^ nğnfaşışd mşziumuz çuösukrd auğjşğ muz infnğumuz gzıuzr=zşğnd ausuğ!

Gzığndkrdzzşğnd çndz kuışğuçşsg Rikuzhndlz t! U-Üt-Ytz mg ynğqt arzü ıuğr wşınw fşğuırğuzul Rikuzhndlr Suwğ =upu=uhşındkşuz! Ecnduğ t gişl kt Ot-At-Ytjr =upu=uhşı T=ğts Rsus+plnd zu.nğe arzü ıuğrzşğndz nğ=uzn#f rğumuzujndj rğ .niındszşğg^ çuwj uz mg auduıuw gzığnpzşğndz şd wnwi ndzr nğ cnpnfndğeg şğmğnğe uzüus znwzhti mg fiıuar rğşz!

T=ğts Rsus+plnd şd U-Üt-Ytr kşmzu,nd Sndğuı ?ndğnds usçnp< gzığuhuw=uğr gzkuj=rz^ rğşzj .niındszşğz nd uhuüuwr ışilumuzzşğg mşğhnf sg şğmğnğe ü,r fğuw knpndjrz^ mşeğnzuzulnf örğuğ sşpueğşlnd ığusueğndkrdzzşğndz fğuw! Rsus+plnd şğçş= nd şğçş= vsnxjud Ündğndsr fuğu, =upu=umuzndkrdzz nd =uwlşğg% nğhti Bğ<umuw Sr<ufuwğr Zu.uğuğ mus pşmufuğ uwl hubı+zr ülnd.^ ?ndğnds rğ muğürz% =zzueuındkrdzzşğnd uxuı hubuğnf sşpueğşj Rsus+plndr çujknpndszşğg!

Uzüuğuwr nd Rösrğr huğuüuwrz muimu,zşğ vmuz Ot-At-Ytr wupkuzumr ü,nf^ çuwj Rikuzhndlr ausuğ auğjumuzzşğg buı şz! Zu.nğe gzığndkrdzzşğnd gzkuj=rz Rsus+plnd mg fuwşltğ {fşjşğnd işpuz´r ö+ğumjndkrdzg^ çuwj arsu sruwzum t nğ mg zşğmuwujzt Ot-At-Ytz! Üulnf ?ndğndsrz^ uwiışp kşmzu,ndkrdzg huwsuzudnğndu, vt U-Üt-Ytr üupuyuğu.+indkşusç mus ?ndğndsr uzqnf! Cnpnfndğer iınduğ öuzündu, sg mg fiıuar Zu.uüua Tğınpuzrz nğ U-Üt-Ytr mndiumjuhşız t^ uwirz=z =ndtzşğg Tğınpuzr ausuğ mg ığndrz!

İhuişz= şd ışizşz=!


KUPNDSG AUZERİUDNĞUHTİ ZBNDŞJUD HTW*PLNDR ST>

Htw+plndr İ$ Şğğnğendkrdz Şmşpşjdnw st<^ 29 Suğı 2024^ Uduü Ndğçuk^ Kupsuz Uğuğnpndkşuz zu.uüuaşj Z$U$I$ İuaum Ç$ Huığruğ= Auwğg! Uğuğnpndkşuz suizumjşjuz zuşd Mğşıtr Auwnj Işindv% Çuğqğ$ I$ Şözrm Uğ=şhi$ Hşığnişuz^ Anüb$ I$ Öuırm Fğe$ Huhrmşuz^ Htw+plndr İ$ Şmşpşjşuj ?uğnörv Anüb$ I$ Wuğndkrdz Fğe$ Iusuışuz şd Uğc$ I$ Ktnerm ?azw$ Vtkrzüuwu!

Uğuğnpndkşuzj şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğşj ışpdnwz Uinprm Ehğuj Euig^ uxu<znğendkşusç% Çğm$ Kuetni Ndğ$ Eh$ Üuğuyt=sşör! Uğuğnpndkşuz suizumjşjuz zuşd Axnfsr Lşdnzşuz Oşsuğuzr Işindv Üşğh$ I$ :uvrm ;$ Fğe$ Ündwndsoşuz şd Auw Muknprmt Uxu<znğeumuz Yn.uznğe Üşğh$ I$ Fuğeuz ;$ Fğe$ Üuöuzoşuz! U=itl K+yulşuzr uışzuhşıu, Htw+plndr İ$ Şmşpşjşuj Kupuwrz :nğandğeg rğ usçnp<umuz muösnf ardğgzmulşj cnpnfndğeg^ nğ şmşpşjr yndkuju, tğ uduzeumuzr fşğu,ndu, uwi ı+zu.sçndkşuz ausuğ!

Giı uduzendkşuz^ Htw+plndr İ$ Şğğnğendkrdz Şmşpşjdnw kupndsg ustz ıuğr auzeriudnğuhti mg öuğeuğndr şd uğuğnpndkşuz gzkuj=rz auzeriudnğ kuy+ğnf mg mğndr kupndsg! Muıuğndu, muznzumuz cusşğündkşuz uduğırz^ Sşğ Anüşdnğ Hşıg öüşiıudnğndşjud huıuğuürvr öüşiızşğnf nd şmşpşjdnw vnği mnpsşğg bğ<şjud kuy+ğg!

Uğuğnpndkşuz uduğırz =uğnöşj Znğrz Usşzuhuındndkrdzg şd wuındm qşdnf uzeğueuğqud kupndsr .nğandğerz^ bşbışlnf suğemuwrz rğumuzndkşuz st< ndzşju, uzağucşbındkrdzg! Suag sşğ mşuz=rz usşztz şğşdşlr öüuwzndkrdzzşğtz t^ iumuwz ?ğriıni suanduz .nğandğerz znğ rsuiı ındud .uvndşlnf^ kupndşlnf şd uhu Wuğndkrdz uxzşlnf! Uwi uxndsnf zşğmuzşğndz wrbşjndj^ nğ mşeğnzuzuz .nğağeuzbumuz kupndsrz şd ?ğriınir euüuprz şd rğşzj wnwig ezşz suatz ethr mşuz= uxu<znğeşlnd muğnpndkrdz ndzşjnprz fğuw! Huığruğ= Auwğg giud zuşd^ nğ Htw+plndr İ$ Şğğnğendkrdz Şmşpşjdnw ausuğ .nğağeuzbumuz euğqu, uwi uğuğnpndkrdzg zuşd wrbşjnds sgz t şmşpşjdnw ihuiudnğzşğndz^ fuğrvzşğndz^ nğnz= ?ğriınir Wuğndkşuz wnwig mg <uzuz şmşpşjumuz şd sbumndkuwrz mşuz=rz st< öüujzşl cnpnfndğerz! Uwi uxndsnf bznğaudnğşj şmşpşjdnw fuğvndkrdzz nd ?uğnörv Auwğ İndğçg!

Uğuğnpndkşuz uduğırz şğündu, {:uvr =n ?ğriıni´ buğumuznf Huığruğ= Auwğg .zmuğmndkrdz muıuğşj :uvuyuwır suindz=rz ux<şd şd uhu {Huahuzrv´ up+k=nf +ğazşj zşğmuzşğg! Uğuğnpndkrdzg rğ uduğırz auiud Itğndzumuz Up+k=nf! Şmşpşjumuz uğuğnpndkşuz uduğırz ışpr ndzşjud zuşd Huanj gzendzşlndkrdz! Uwi uxkrd uğıuwuwındşjuz I$ Şözrm Uğ=şhrimnhni^ I$ :uvrm ;$ Fuğeuhşı^ I$ Wuğndkrdz Fuğeuhşı şd Fuğvndkşuz uzeuszşğtz Xu))r İrdöst! Auzerindkşuz andim çuz=g muıuğşj Huığruğ= Auwğg şd supkşj nğ ustz ıuğr Uiındu, uğcuzujzt uwi auzeriudnğ ı+zumuıuğndkşuz^ çuz sg nğ m'uxu<znğet İ$ Wuğndkşuz ıupuduğrz!


UDUÜ BUÇKNDUW UĞUĞNPNDKRDZZŞĞ%

SŞĞ ŞMŞPŞJRZŞĞNDZ ST>


Uduü Buçknduw uğuğnpndkrdzzşğg udndğ huıbuor mg buğndzumndrz sşğ auwubuı kupşğnd şmşpşjrzşğnd^ zuşd uwz şmşpşjrzşğndz st< ndğ auwndkrdzg z+iğuju, t mus üğşkt ünwndkrdz vndzr! Uduü Arzübuçkr^ K+yüuçndr İ$ Zrmnpuwni şmşpşjdnw st< suındjndşjud Gzkğşuj İ$ Huıuğuü nd wşınw Nızlnduwr muğü muıuğndşjud şmşpşjdnw anüşdnğ anfrd% Sşl=nz ?azw$ Ygzuğhubgr qşxusç! Lşdnz Fuğendaşuz fuğcuğuztz .ndsç sg ubumşğızşğ muğüuhuandkşusç nd usşzuwz lğ<ndkşusç suizumjşjuz uğuğnpndkrdzzşğndz! Nızlnduwtz şı= vaşxujuz^ şmşpşjdnw st< szujrz srzvşd mtiürbşğ^ :uduğsuz muğür .nğandğeg öüujrz rğşzj iğır şd anürr st<!

Ündsüuçndr Uknxuzriı şmşpşjdnw st< ul şğtm Htöoşuz Suwğ fuğcuğuztz iuzşğ suizumjşjuz :uvşlndkşuz nd Uhub.uğndkşuz muğürz! Uğuğnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz şmşpşjdnw şğtj% Uğc$ I$ Üğrünğ Ud$ ?azw$ Iusuışuzr mnpst!

Htbrmkubr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw st< şğtm ışpr ndzşjud ?ğriınir .uvşlndkşuz nd kupsuz muğüg! Uğuğnpndkşuz auzeriuhşışj nd =uğnöşj% Üşğb$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz! Zşğmuw trz şmşpşjdnw şğtj% İuğüri Ud$ ?azw$ Ündwndsoşuz^ iuğmuduüzşğ şd ndğuğumrğ ehrğzşğ! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz Ehğuj Euind uzeuszşğndz mnpst^ uxu<znğendkşusç Tıfrz İğm$ Mulrhşuzr!