ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ    ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ     ԳԻՐՔԵՐ   ԱՐԽԻՒ   ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ     ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ  
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
84. Տարի ԱՐԽԻՒ 05 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2024

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2022

5.01.2024

SUĞSUĞU?ğriınir İndğç ;zzeşuz ı+zrz uxrknf^ uwi+ğ uzüus sg şdi mg fşğuznğnüşz= Irğn< muhndu, szulnd sşğ nd.ıg! Uzüus sg şdi m'uzeğueuxzuz= anüşdnğ uğct=zşğnf ö+ğuzulnd ausuğ sşğ ndişğndz fğuwr .uvşğnd muğşdnğndkşuz^ wuımuhti u_wi bğ<uzrz^ şğç uöünfrz mus uzauıuhti^ uz.ndiuyşlr aubndşwuğeuğr st< şz= orbez nd i.ulg rğuğst öışlnd^ kşğujndszşğg ünzt suiusç iğçuüğşlnd^ su=n_dğrz ışp ıulnd şd audu=umuz mus=nf ünwuçuzumuz uwi ecnduğ +ğşğg wupkuauğşlnd ausuğ!

Ecçu.ıuçuğ^ auwndkrdzg ub.uğau-=upu=umuz ynğqndkrdzzşğnd çnfrz st< t^ çuwj mg ynğqşz= n_v kt wnxşışindkşzt ıuğndrl^ uwl luduışindkşusç^ ub.uıuz=nf^ ,uxuwndkşusç hndı sg <ndğ gllul auiuğumuj zhuıumzşğnd ,nfndz st<% srbı umuz<ulndğ szulnf sşğ .por quwzrz!

Lruwnwi şz= nğ auwnd Uiındu,g uwi oumuıuüğumuz auzüğnduzrz uzüus sg şdi rğ npnğsndkşusç or_be ousçnd fğuw hrır ezt auw cnpnfndğeg^ .upupndkrdz hrır bznğat auwğşzr şğmğr şğmzumusuğrz nd hrır ö+ğujzt şpçuwğuirğndkşuz öüujndszşğg!

Uzüus sg şdi ağuhuğumud sşğ bznğaumulndkrdzg mg wuwızşz= uwz auiıuındkrdzzşğndz^ nğnz= şmşpşjumuz ,uzndjndszşğnf nd bznğaudnğumuz uöeşğnf zşjndm mg muzüzrz SUĞSUĞU-rz!

>şğs+ğtz mg bznğaudnğşz= sşğ çnlnğ gzkşğjnpzşğg^ ausumrğzşğz nd usçnp< ausuwz=g^ mğmzşlnf ı+zr udşıuçşğ huıüusg!

Uduzeuçuğ^ Suğsuğu fupg^ 6 Wndznduğrz lnwi hrır vışizt! Sşğ wu<nğe krdg% 8 Wndznduğ Şğmndbuçkr!

SUĞSUĞUUSŞZ$ İ$ İUAUM Ç$ HUIĞRUĞ? A*Ğ HUIÜUSG%  

İ$ ;ZZEŞUZ IUPUDUĞRZ UXRKNF

ՏԷր Յիսուս Քրիստոսի կեանքի կարեւորագոյն երկու դէպքերը միասնաբար կը տօնենք որպէս Աստուածայայտնութեան Տօն. Տէր Յիսուսի սրբալոյս ծնունդը ի Բեթղեհէմ եւ իր Աստուածընկալ Մկրտութիւնը ի Յորդանան գետ: Երկուքն ալ զարմանք առաջացնելու չափ խոնարհ պայմաններու ներքեւ իրականացած են: Ծնած ու մկրտուած անձի մեծութեան հետ չհամապատասխանող այս խոնարհութիւնն ու համեստութիւնը կը յայտնէ Աստուծոյ նկարագիրը, թէ Աստուած կը սիրէ խոնարհութիւնը եւ խոնարհները:   §Աստուծոյ զոհը կոտրած հոգին է. Կոտրած ու խոնարհ սիրտը ո՛վ Աստուած, դուն չես արհամարհէր:¦ (Սաղմոս 51:17)

Այն մեծագոյն դասը որ Տէր Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեզի սորվեցնել կ՛ուզէ այն է, որ սիրոյ եւ ծառայութեան համար կատարուած խոնարհութիւնը բանալին է Աստուծոյ Արքայութեան մէջ մեծարուելու եւ գնահատութեան: §Եթէ մէկը կ՛ուզէ առաջին ըլլալ՝ ամենքին մէջ վերջինը եւ ամենքին սպասաւորը թող ըլլայ:¦ (Մարկոս 9:35)

Այնքան կարեւոր էր այս դասը որ վերջին ընթրիքին ընթացքին սեղանէն ելաւ եւ լուաց ոտքերը իր աշակերտներուն, որոնք կը վիճէին թէ ո՞վ էր մեծը իրենց մէջ: Ուրիշ անգամ մըն ալ մանուկ մը ցոյց տալով ըսաւ անոնց. §Ճշմարիտ կ'ըսեմ ձեզի, եթէ չդառնաք ու չըլլաք մանուկներուն պէս՝ երկնքի արքայութիւնը պիտի չմտնէք: Արդ, ով որ իր անձը կը խոնարհեցնէ, ինչպէս այս մանուկը, ա՛ն է մեծը երկնքի արքայութեան մէջ¦։ (Մատթ.18:3-4)

Թէեւ Յիսուս պատմութեան մեծագոյն անձնաւորութինն է եւ Աստուծոյ մարմնացումը՝  ծնաւ եւ ապրեցաւ շատ համեստ պայմաններու ներքեւ։ Այն Աստուածը որ կը յայտնուի Յիսուս Քրիստոսի մէջ, մեզի լաւագոյն  օրինակը  կու տայ  խոնարհութեան եւ կը փաստէ որ ճշմարիտ մեծութիւնը կախեալ չէ թէ անձը որքան ունեւոր է, այլ որքան կարող է նա հրաժարելու իր ունեցուածքէն ի շահ եւ ի փրկութիւն ուրիշներուն։ Հրեշտակ մը Յովսէփին երազին մէջ եկաւ եւ բացատրեց Մարիամի յղիութեան պատճառը եւ այն թէ՝ ծնելիք մանուկը ինչպիսի՛ Փրկիչ մը ըլլալու էր. §Պիտի ծնի որդի մը, եւ անոր անունը Յիսուս պիտի դնես, որովհետեւ ան պիտի փրկէ իր ժողովուրդը՝ իրենց մեղքերէն:¦ (Մատթ. 1:21)

Մեղքին միւս անունը հպարտութիւնն է, որով բոլորս վարակուած ենք մեղքի տիրոջ Սատանայէն եւ ինկած՝ անոր պէսպիսի թելադրանքներուն անսալով: Ուրեմն Փրկիչը հարկաւ թէ մեղքին - որ է հպարտութիւն - հակաթոյնը պիտի հայթայթէր իր մարմնացեալ կեանքին մէջ՝ նոյնիսկ դատարկելով իր անձը Աստուածային շատ մը հանգամանքներէն, առնելով խոնարհ ծառայի կերպարանք: Ասոր մասին Մեծն Պօղոսը կը գրէ խորհրդաւոր տողերով, որ լման կը բացատրէ պատճառը մեր Տիրոջ զարմանահրաշ խոնարհութեան.

§Ան թէեւ Աստուծոյ կերպարանքով էր, բայց Աստուծոյ հաւասար ըլլալը յափշտակութիւն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացուց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով եւ  կերպարանքով իբրեւ մարդ ճանչցուելով, խոնարհեցուց ինքզինք, հնազանդ ըլլալով մինչեւ մահ եւ նոյնիսկ խաչի՛ վրայ մահուան: Ասոր համար ալ Աստուած աւելի բարձրացուց զայն եւ անոր շնորհեց անուն մը՝ որ վեր է ամէն անունէ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի անունով խոնարհի ամէն ծունկ՝ ըլլայ երկնաւորներու, երկրաւորներու թէ սանդարամետականներու. եւ ամէն լեզու խոստովանի թէ Տէ՛ր է Յիսուս Քրիստոս՝ ի փառս Հայր Աստուծոյ:¦ (Փիլիպ.2:5-11)

Այսպէս միշտ հեզ ու խոնարհ՝ Բեթղեհէմի համեստ մանուկը երեսուն տարի յետոյ յայտնուեցաւ Յորդանան գետին մէջ, մկրտուելով Յովհաննէս Մկրտիչէն կարծես թէ §մեղաւոր¦ մարդ մը լինէր, նոյնիսկ զարմանքի մատնելով Մեծն Յովհաննէսը։

Այս խոնարհութեան արեւը պէտք է հալեցնէ նաեւ հպարտութեամբ սառոյց կապած մեր լեռները, այսինքն մեր անյագուրդ սիրտերը։ Թերեւս այսպիսի խոնարհութիւն մը սորվելէն յետոյ մենք ալ կը լսենք երկնաւոր Հօր քաջալերական ձայնը մեր խիղճերուն մէջ արձագանգաբար. §Դուն ես իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ¦ (Մարկ.1։11)։ Մարդկային սիրտը կը յագենայ միայն Աստուածային այսպիսի գնահատանքով եւ կը հրաժարի այլեւս ուրիշ ծափահարանքներ որոնելէ։

Մեր հոգիի աչքերով, եկէ՜ք, անգամ մը եւս երթանք Յորդանան  գետի  ափերը եւ Քրիստո­սի հետ մտնենք անոր մէջ, վերյիշելով մեր մկրտութիւնը, զգանք որ միշտ պէտք ունինք լուացուե­լու մեր մեղքերէն եւ գետը չէ՝ այլ Քրիստոսի արիւնն է մեզ ընդմիշտ մաքրագոր­ծող զօրութիւնը։ Ի՜նչ տեղին է աղաղակը Ս. Ներսէս Շնորհալի հայրապետին.

 §Որդի՛ Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ հայրական ծոցէն խոնարհեցար, եւ մեր փրկու­թեան համար մարմին առիր Սուրբ Կոյս Մարիամէն։ Խաչուեցար, թաղուեցար եւ յարութին առիր մեռել­նե­րէն, եւ փառքով բարձրացար Հայր Աստուծոյ մօտ. երկնքին ու քու առջեւդ մեղք գործեցի. յիշէ նաեւ զիս որպէս աւազակը`երբ գաս քու արքայութեամբդ. եւ ողորմէ  քու արարածներուդ եւ ինծի` բազմամեղիս¦։

Համայն մարդկութիւնը Ադամէն սկսեալ մեծաւորութեան մոլուցքէն վարակուած է։ Իւրաքանչիւր անձ որ կը զգայ իր տկարութիւնը մանկութենէ սկսեալ, կ'այրի մեծ մարդ լինելու, գովաբանուելու, փառաբանուելու եւ առաջնորդ հանդիսնալու մարմաջով։ Մարդկանց միջեւ տեղի ունեցած ընդհարումներու պատճառներէն ամենէն կարեւորը այս է անկասկած։ Ամէն մարդ եւ ազգ, իր կարգ մը տաղանդներու շնորհիւ ինքզինք ուրիշներէն աւելի լաւին արժանի կը տեսնէ. քանի որ ինքը աւելի խելացի, ընդունակ, հզօր, գեղեցիկ եւ կամ կրթուած է, ուրեմն իրաւունք ունի աւելին պահանջելու։ Աւելի իշխանութիւն, հարստութիւն, համբաւ, դիրք եւ ապահովութիւն։ Իսկ Յիսուսի մէջ յայտնուող Աստուած կը խորտակէ մեր  բոլոր մեծութեան հեքիաթները եւ յաջողութեան առասպելները։ Աստուածորդիի խոնարհութիւնը դէմ յանդիման կը թողու մեզ ուրիշ մէկ տեսակ մեծութեան եւ առաջնութեան հասկացողութեան հետ։

Խոնարհութեան փորձը կրնանք կատարել գտնելով եւ օգնելով մեզմէ նուազ բախտաւոր մեր եղբայր եւ քոյրերուն, այնպէս ինչպէս հովիւները Մանուկ Յիսուսը, Մարիամն ու Յովսէփը գտան եւ օգնեցին անոնց իրենց տուները հրաւիրելով եւ մոգերը իրենց գանձերը փռեցին անոնց առջեւ եւ անոնց աղքատութեան բեռը մասամբ թեթեւցուցին: Ուրեմն Ծնունդի Սուրբ Տօնը լաւագոյնս կրնանք տօնել խոնարհելով դէպի խոնարհները: Մեղանչած կ՛ըլլանք մեր խղճին դէմ եթէ չյիշենք այս Տօնին՝ աղքատը, մենալքուածը, պանդուխտն ու գաղթականը, անպաշտպան ծերը, հիւանդը, անտունը եւ սովածը։ Այս պահուն երդիկներ կան, որոնց տակը սուգ կը տիրէ սիրելիի մը կորուստին համար ու §Ռաքել չուզէր մխիթարուիլ, քանզի անոնք այլեւս չկան¦:

 Ծնաւ մեզի այսօր Փրկիչ մը, որ մեղապարտ մարդկութեան ցոյց կու տայ փրկութեան ճամբան, որ է Աստուծոյ մեզի տուած շնորհքները բաժնել ուրիշներուն հետ ազատօրէն, որպէսզի տիրէ աշխարհի վրայ սէրն ու եղբայրութիւնը, որոնց պիտի հետեւին բնականաբար արդարութիւնն ու խաղաղութիւնը՝ դրախտավայրի վերածելու մեր ռազմադաշտի վերածուած մրցակցամոլ երկիրը: Խաւարին մէջ այսպէս է ահա կը փայլի փրկչական աստղը ծնեալ Արքային:

Տարիներու տխուր տողանցքին առջեւ մենք ջերմօրէն մխիթարութիւն կը զգանք երկու հազար տարուայ աւետիսը վերստին հնչեցնելով.

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ:

*

Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան կենսանորոգ տօնին առիթով կ’ողջունենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր։ Քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ’ողջունենք նաեւ մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Տնտեսական Խորհուրդի, Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբի եւ իրեն ենթայանձնախումբերու, Տիկնանց եւ Հայ Մենթի-Մենթոր Յանձնախումբերու անդամները, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժ քոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները, Մարմնամարզական եւ Հայրենակցական Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, Պատրիարքական Աթոռոյս ինչպէս նաեւ բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը՝ մաղթելով բոլորին Սուրբ Ծննդեան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Յատուկ օրհնութեամբ կ’ողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Գաւառի Հայոց Տեսուչը եւ գաւառի մէջ բնակող մերազն ժողովուրդը, ինչպէս նաեւ Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տօնին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները վասն պայծառութեան Աթոռոյս։

Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Մեր հայրական սրտագին սէրն ու ողջոյնները կ՚առաքենք սփիւռքի մէջ գործող Ս. Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսաեան ու Մխիթարեան Վարժարաններու Սանուց Միութեանց Վարչութիւններուն, Պոլսահայ Միութիւններուն ու մերազն ժողովուրդի զաւակներուն, որոնք նեղ պայմաններու մէջ կը շարունակեն տէր կանգնիլ իրենց աւանդութիւններուն։

Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ։

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


Հայրական սիրոյ ողջունիւ եւ աղօթիւք ի Քրիստոս


ՍԱՀԱԿ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔ

28 Դեկտեմբեր 2023


Şubuğ Mrdltğr wuwıuğuğndkrdzg

{MNFMUİR :UPUPNDKŞUZ NDPRR ÇUZULRZ UIĞHTWOUZR ND AUWUİIUZR QŞX?RZ ST> T´


Auwuiıuzr nd Uığhtwouzr sr<şd .upupndkşuz huwsuzuüğr ktsuz uxudşl mşziumuz euğqud Uğju.r çxzr auwukuyndstz şı=! Mnfmuig^ nğhti ub.uğau=upu=umuz .uvsşğndm mu_s htı= t szuw aumusuğındkrdzzşğnd .uxzuğuzrz st<^ mu_s r fşğ<nw .upupndkşuz hrır auizr% sr<uöüuwrz .upujnpzşğnd şğub.udnğndkşusç! Xndiuiıuzr ausuğ {.upupndkşuz ıuğçşğum´g gzendzşlr vt^ nğnfaşışd uöeşjndkşuz bğ<uzumzşğg ımuğuju, şz^ rim auduzumuz .upupndkrdzg lrnfrz r vr= hrır euğqzt uwe şğmğr {ünğ,+z´g! Üulnf uğşdsışuz şğmrğzşğndz^ uznzj ausuğ .upupndkrdzz nd muwndzndkrdzg uwcs .riı uzağucşbı şz ub.uğaumuğüg muxufuğşlnd^ rim şkt uwe stmg uwlşdi uzmuğşlr t^ ethr znğ ub.uğaumuğü uzjndsg udşlr sş, jzjndszşğt öşğ, huaşlnd ausuğ!

Kndğ=ru şdi eşğumuıuğzşğtz stmz t^ r_ğ buaşğg ndzr Uığhtwouzr şd znğ rğnpndkrdzzşğnd huwsuzzşğndz st<^ ndiır muimu,r ışpr vr knpndğ nğ Kndğ=rnw erğ=nğnbndsg uöeşjrm t uhuüuwr öuğüujndszşğndz st<!

Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğ Şubuğ Mrdltğ auğjuöğnwj sg ıulnf uığhtwouzumuz {Kğtzı´ ünğ,umulndkşuz^ wuwıuğuğşj nğ Mnfmuir st< uhuanfndkşuz şd .upupndkşuz ousçuz m'uzjzr Uığhtwouzr şd Auwuiıuzr sr<şd .upupndkşuz ausuquwzuürğr iınğuüğndkşusç!

Kndğ= Zu.uğuğr ausuquwz^ {Mnfmuişuz ıuğu,=ubğ<uzg uwlşdi aumusuğındkrdzzşğnd muğr= vndzr^ uwl% çuğşmusndkşuz şd ausuünğ,umjndkşuz´!

:+işlnf Kndğ=ru-Uığhtwouz wuğuçşğndkrdzzşğnd suirz% Zu.uğuğ Mrdlşğ bşbışj^ nğ hrır buğndzumşz öuğüujzşl xuösumuz ausuünğ,umjndkrdzg Uığhtwouzr aşı! {Xuösufuğumuz eubrz=g usğuhzeşlnd şd ausuünğ,umjndkrdzg .nğujzşlnd ndppndkşusç <uz=şğg wu<npndkşusç mg buğndzumndrz´^ auiıuışj Şubuğ Mrdltğ!


USZ NĞŞDT UXZVNDKRDZ VNDZR

RĞUZR ST> IŞPR NDZŞJU;RZ AŞI


Şğmnd +ğ uxu<^ Rğuzr st< ışpr ndzşju, uauçşmvumuz ,uzğ uğuğ=g wpr t sş, fıuzüzşğnf! N#f mus n#ğ şğmrğg mğzuğ uwihrir uğmu,u.zeğndkşuz sg şğkul^ şğç ub.uğaumuğüg sş, jzjndszşğnd st< t şd fşğuqşdumşğhndszşğg uz.ndiuyşlr mg kndrz! ?uzr nğ arszumuz ilu=zşğg ndppndu, trz ethr Usşğrmu nd Riğuwtl^ Rğuz hubı+zumuz uğquüuzür mg ihuitğ uwe şğmnd=tz!

Şğtm^ Usşğrmuwr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkşuz çuzçşğ Sşkrnd Srllgğ wuwıuğuğşj nğ rğ şğmrğg nğşdt muh vndzr Rğuzr st< huıuau,rz aşı! Srllgğ hubıhuzndkşuz ıum uxud zuşd Riğuwtlg^ auiıuışlnf nğ Rğuz nğşdt huıoux vndzr Riğuwtlr ets sşpueğuz= azvşjzşlnd ausuğ! {Sşz= ndbueğndkşusç mg aşışdrz= Rğuztz auiu, ışpşmndkrdzzşğndz! Mg judumjrz= önaşğnd gzıuzr=zşğndz nd auğuöuızşğndz´^ zbşj çuzçşğg! Giı rğşz^ uğcşdnğndszşğ htı= t muıuğşl huıouxzşğg auimzulnd ausuğ^ çuwj mg auiıuıt nğ Usşğrmu nğşdt uxzvndkrdz vndzr şpu,rz aşı! Kşğki ağuıuğumndkşuz wuzqzşlnd huandz^ sr<uöüuwrz lğuındusr<njzşğ üğşjrz nğ uauçşmvndkşuz huıui.uzuındndkrdzg iıuzqzu, t GBRI uauçşmvumuz .sçudnğndsg!

Şğmnd suauhuğı şpçuwğzşğ^ rğşz= örğşz= huwkşjndju, şz ö+ğufuğ ?uişs İnltwsuzrr üşğşösuzr s+ı audu=ndu, suğenj çuösndkşuz st<!


Şğndiuptsr Huığruğ=ndkşuz {Mnfşğnd huğıtö´r auğjnf

uöeuğuğndkrdz ndppşul Riğuwtlrz

{USZ MNPSZUMRJ VT QÜIŞUL FROUMRZ´

Arsu şğç ub.uğar st< Riğuwtlr ets çnpn=r sş, buğcnds sg muw şd znwzrim Usşğrmuwr hşıumuz fuğvumuöstz wuwıuğuğndkrdzzşğ mg azvşz^ çujr Muöötr st< ünğ,npndkrdzzşğtz^ eğujr şğmrğzşğnd aşı {aubrd su=ğşlnd´^ uwi mujndkrdzg ünğ,u,şlnd zşğ=rz auğjşğg lnd,şlnd =uwlşğndz ets^ upsndm çuğqğuju, t zuşd Şğndiuptsr auwmumuz kupusuir rğufroumr auğjnf! ?uzr sg +ğ uxu< (ğuziuwr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkrdzg wuwıuğuğndkrdz ağuhuğumşj^ mnv ndppşlnf^ nğhtiör Riğuwtlr rb.uzndkrdzzşğg rğudumuz uğeuğ lnd,ndszşğ üızşz {Mnfşğnd huğıtö´r auğjnf iışp,ndu, kzondmrz!

Şğtm^ .zeğrz uğquüuzü auiud zuşd Usşğrmuwtz! Uwe şğmğr erduzuürıumuz ausumuğür çuzçşğ Sşkrnd Srllgğ wuwıuğuğşj nğ Usşğrmu vr .ğu.ndişğ Riğuwtlr muxufuğndkşuz uwz =uwlşğg^ nğnz= mğzuz iğşl mujndkrdzg! Srllgğ uğquüuzüşj auwmumuz kupusuir pşmufuğzşğnd sıuanündkrdzzşğndz &uwirz=z Şğndiuptsr Huığruğ=ndkşuz/^ giı nğnzj^ Riğuwtlr muxufuğndkrdzg Muöötr auındu,rz st< aumusuğındkrdzg mg ünğ,u,t auwmumuz kupusuişğtz =ğriınzşuw auwşğg endği auzşlnd ausuğ! {?uzrji giu, şz=^ sşz= vşz= ndöşğ ışizşl =uwlşğ^ nğnz= mg iğşz mujndkrdzg´^ giud Srllgğ!

Wrbşjzşz= nğ 28 Eşmışsçşğrz s+ıudnğuhti 30 anürznj ersumudnğndu, örzşul .ndsç sg zşğ.ndcu, tğ auwmumuz kupusuir {Mnfşğnd huğıtö´r ıuğu,= şd eucuz wuğqumnds sg ünğ,u, tğ şhrimnhnizşğnd^ =uauzuzşğnd^ iuğmuduüzşğnd şd auw ausuwz=r uwl zşğmuwujndjrvzşğndz fğuw!


Usşğrmuwtz fıuzüudnğ erıuğmnds

{UWLŞDİ SR>NJZŞĞ VNDZRZ?

ND?ĞUZRNW U>UMJŞLND AUSUĞ´

 

Usşğrmuwr Srujşul Zuauzüzşğg uwlşdi zrdkumuz sr<njzşğ vndzr Nd=ğuzrnw aşıuüuw u<umjndkşuz ausuğ^ +üzndkşuz znğ kpku,ğuğzşğg hrır huauz<şz ?nzmğtir mnpst znğ +üzndkşuz auiıuınds! Uauduirm uwihrir fıuzüudnğ erıuğmnds sg muıuğşj İhrıum ıuz Uöüuwrz uzfıuzündkşuz .nğandğer xuösufuğumuz aupnğeumjndkrdzzşğnd ausumuğünp Onz ?gğhr! Uz wuwızşj nğ Zu.uüua Huwıgz iınğuüğşj fşğ<rz kpku,ğuğg^ nğndz ausuğ zrdkumuz sr<njzşğ ndztrz! Arsu rb.uzndkrdzzşğndz uzağucşbı t auiıuınds lğujndjrv sr<njzşğnd ausuğ^ nğhtiör Usşğrmu muğşzuw buğndzumşl u<umjndkrdz jndjuçşğşl Nd=ğuzrnw^ giud ?gğhr! Uz zbşj nğ zrdkumuz +üzndkşuz fşğ<rz kpku,ğuğg Huwıgzr mnpst iınğuüğndu, t 27 Eşmışsçşğ 2023rz^ iumuwz ıumudrz usçnp<ndkşusç vt wuzqzndu, Nd=ğuzrnw$ wuzqzndsg mğzuw ışdşl buçukzşğ!


MRHĞNİTZ ARDĞŞĞND UWJŞLNDKRDZG


Z$U$I$ İuaum Ç$ Huığruğ= Auwğg^ 3 Wndznduğ 2024^ Vnğş=buçkr^ gzendzşj Auğuduwrz Mrhğnitz Zuğşmşuz fuğcuğuzr Iz+ğtzndar% Fşğu Kuasuöşuzr şd usndiznwz uwjşlndkrdzg! Ardğşğndz m'gzmşğuzuwrz Bznğarm Ulkndz şd rğ endiığg% Kulrz İrdöst! Ardğşğg^ nğnz= m'uwjşltrz =upu=i^ yuyu=u, trz uwjşlşl zuşd Huığruğ=uğuz şd auzerhnds ndzşzul Znğrz Usşzuhuındndkşuz aşı! Uznz= ışpşmndkrdzzşğ ındrz mrhğuauw ausuwz=r nd uwzışpr mğkumuz mşuz=r^ rğşzj ub.uındkrdzzşğnd nd ,ğuürğzşğnd suirz! Ardğşğg uxrkz ndzşjşğ trz uwjşlşlnd Hnliuauw ausuwz=uwrz fuğcuğuzzşğg şd ,uz+kuzulnd mğkumuz mşuz=rz aşı! Sşğ Anüşdnğ Hşıg bznğaumulndkrdz wuwızşj uwjşlndkşuz ausuğ^ rğ muğürz ışpşmndkrdzzşğ ındud Huığruğ=umuz Uknxr şd ausuwz=r suirz^ zuşd +üındşlnf uxrktz üzuauışj ardğşğnd ub.uıuz=z nd mğkumuz ünğ,ndztndkrdzg!