ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
80. Տարի

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2019
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
ԱՐԽԻՒ - 24 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020

FŞĞ>RZ CUS

Şğç kşğki mg wuzqztrz= ıhuüğndkşuz^ Huığruğ=uğuzr erduztz iıujuz= aşışdşul lndiuçuzndkrdzg% İuzuiuğşuz .uzr  bndğ<

fşğ<rz öuğüujndszşğnd suirz!


Patrikliğimiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında uyuşmazlık konusu olan Sanasaryan Han’ın onarım ve restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanması için 28.01.2020 tarihinde Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale düzenleneceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Anayasa Mahkemesi’ndeki 2019/6264 sayılı bireysel başvurumuz henüz karara bağlanmadan ve yargı süreci halen devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Han’ı ihaleye çıkarmasının hakkaniyete uygun düşmediğini belirtmek isteriz. Ayrıca bu ihalenin ve ihale sonrası aşamaların talep ettiğimiz hak üzerinde bir etkisi olamayacağı da aşikârdır.

Bilindiği üzere Sanasaryan Vakfı, 10.10.1901 tarihinde mahkemece tescil edilen vakıf senedi uyarınca Mıgırdiç Ağa Sanasaryan tarafından fakir Ermeni çocukların eğitim, öğretim, barınma ve yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Mıgırdiç Ağa bu gayesini gerçekleştirmek üzere de Sanasaryan Han’ı satın almıştır. Vakfeden, vakfın tek mütevellisi ve tek yetkilisi olarak ise Ermeni Patriğini tayin etmiştir.

Patrikliğimizce Avukat Ali Elbeyoğlu aracılığıyla Sanasaryan Han’ın tarafımıza iadesi için 12.12.2011 tarihinde İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava ikame edilmişti. Davamız yerel mahkeme tarafından reddedilmiş olsa da temyiz aşamasında haklılığımız ortaya çıkmış, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, kararında Han’ın tarafımıza iade edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak karar düzeltme sürecinde Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin önceki kararından dönmüş ve yerel mahkeme kararını onamış olması ise hayal kırıklığı yaratmıştır. Mülkiyet hakkımızın ihlal edilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız bireysel başvuru ise henüz sonuçlanmamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı inceleme sonucunda adil ve vicdani bir karar tesis edeceğine dair inancımız tam olup, yargı sürecinin ülkemiz hukuk sisteminin yüz akı olacak şekilde sonuçlanacağına dair umudumuzu sürdürmek istiyoruz.  Ayrıca Han’dan elde edilecek her türlü gelirin vakıf amacına uygun bir biçimde kullanılmak üzere Patrikliğimize verilmesi için Avukat Ali Elbeyoğlu aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya cevap verilmemesi üzerine Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde 19.06.2019 tarihinde açılan dava da halen inceleme aşamasındadır.

Patriklik makamı olarak cemaatimiz tarihinde önemli bir yere sahip olan Sanasaryan Han’a, vakfın kurucusu Mıgırdiç Ağa Sanasaryan’ın vasiyetine sahip çıkılması bağlamında tarafımızca gerekli özenin gösterildiğini ve ilgili hukuk sürecinin yakinen takip edildiğini bu vesileyle kamuoyunun bilgisine sunarız.

 PATRİKLİK SEKRETERYASI


MUĞ* YUWLUZ İUZUİUĞŞUZ :UZR SUİRZ AUĞJUÜRĞ WUZQZŞJ SBUMNWKR ND ÖÇ*İUBĞ>NDKŞUZ ZU:UĞUĞRZ

Aumuxum nğ 2018rz euıuğuzg zhuiıudnğ forx sg uğqumu, tğ İrğ=torr İuzuiuğşuz .uzr işyumuzndkşuz rğudndz=g hnliuauw ausuwz=rz fşğueuğqzşlnd suirz^ 2019rz Foxuçşm euıuğuzg nğnbşj btz=g wuzqzşl Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtzndkşuz!

Fşğ<şği wuwızr euğqud nğ auwmumuz huısumuz uwe muxnwjg s+ırm uhuüuwrz hrır fşğuçujndr nğhti arzüuiıpuzr huzenm sg! Btz=g fşğumuzüzşlnd ausuğ wuwıuğuğndu, tğ sğjnds sg nd uwz muösumşğhndkrdzg nğ buaşjud sğjndsg^ öuwz 35 ıuğrnf ünğ,u,şlnd rğudndz= qşx= çşğu, t huımuz suğsrzzşğtz!

Uwi ktsuwrz uzeğueuxzulnf^ At-It-Ytjr auw şğşiyn.uz Muğ+ Yuwluz :nğağeuğuzrz sr<njud auğjndszşğ wpşj Sbumnwkr nd Öç+iubğ<ndkşuz Zu.uğuğ Stastı Zndğr Tğinwrz^ huauz<şlnf nğ wiıumujndszşğ muıuğndrz rb.uzndkrdzzşğnd mnpst!

Yuwluz mg zbt nğ İuzuiuğşuz .uzg fuğqumulndkşuz wuzqzşlg mg frğudnğt auzğuwrz .rpog nd m'uzışit euıumuz ünğ,gzkujzşğg!

İınğşd Muğ+ Yuwluzr auğjndszşğg$

- Iumudrz vt fşğ<uju, İuzuiuğşuz .uzr muğüufroumr suirz euıumuz ünğ,gzkujg^ aşışduçuğ end= r#zv muğ,r= ndzr= uwe btz=g 35 ıuğnduw ausuğ fuğqumulndkşuz wuzqzşlnd nğnbsuz bndğ<!

- R#zv mg muğ,t=^ auzğndkşuz .rpog vr# frğudnğndşğ ışizşlnf nğ hşındkşuz mnpst fuğqumulndkşuz mg wuzqzndr btz= sg^ nğ muxndjndu, t muğr=udnğ auw ubumşğızşğnd ndisuz ausuğ şd mg huımuzr auw ausuwz=rz!

- Rzvn#d hşındkrdzg hşıumuz sr<njzşğnf vr fşğuznğnüşğ uwi btz=g^ nğ huısusbumndkuwrz uğct= mg zşğmuwujzt!

- Uğeş+= İuzuiuğşuz .uzg htı= vt# fşğueuğqndr auw ausuwz=rz% sşmzşlnf rğ brzndkşuz ığusuçuzndkşztz!

Uzüus sg şdi wrbşjzşz= nğ İuzuiuğşuz .uzg muxndjndu, t 1881rz^ muğrzjr auw fuouxumuz nd çuğşğuğ Smğırv İuzuiuğşuzr mnpst! Zhuıumz tğ şmusndı uhuanfşl Muğrzr znwzuzndz ehğnjrz ausuğ! Btz=r muxufuğsuz rğudndz=g wuzqzndu, tğ İuzuiuğşuz fuüg)rz^ rim fuüg)r pşmufuğndkrdzg% Kndğ=rnw Auwnj Huığruğ=rz! Rb.uzndkrdzzşğg 1930umuzzşğndz qşx= eğrz uwi muxnwjrz fğuw nd imiuz öuwz ünğ,u,şl nğhti uhuanfndkşuz ız+ğtzndkşuz btz=^ wşınw anz auiıuındşjud ızışiumuz euıuğuzg!


*İSUZ ?UDULUWR UÖUINDKŞUZ AUSUĞ MNV%

UZMTLU STĞ?TLRZ


Üşğsuzrnw Fuğvuhşı Uzmtlu Stğ=tl uwi+ğ Kndğ=ru hrır üuw şd Rikuzhndlr st< çuzumjndkrdzzşğ hrır fuğt Zu.uüua Tğınpuzr aşı! Şğmnd uxu<znğezşğg çuzumjndkrdzzşğnd işpuzr fğuw hrır ezşz Lrhrnw şd İndğrnw =upu=umuz fşğ<rz öuğüujndszşğg^ çuwj uwi ağuıuh auğjşğnd aşı sruirz^ Sr<uöüuwrz Zşğnds muösumşğhndkrdzg mnv ndppu, t nğhtiör Uzmtlu Stğ=tl sr<znğendkrdz zşğmuwujzt suğend rğudndz=zşğnd hubıhuz şd ünğ,uğuğ *isuz ?uduluwr çuzıtz uöuı uğqumndsrz r zhuiı!

Sr<uöüuwrz Zşğnds muösumşğhndkşuz Kndğ=rnw suizuütı Tzığrd Muğızgğ wuwızşj nğ Kndğ=ru huğıudnğ t foxumuz =uwlşğ uxzşl suğend rğudndz=zşğnd hubıhuzzşğnd ets ozbndszşğndz fşğ< ıulnd ndppndkşusç! {Sşğ umzmulndkrdzz t nğ Stğ=tlr şd Tğınpuzr ışiumjndkşuz mşeğnzg glluw uwi muğşdnğ ktsuz^ *isuz ?udulu uöuı uğqumndr çuzıtz^ rim sşğ muösumşğhndkşuz Kndğ=rnw suizuordpr huındumul zu.uüua Kuztğ ?glgvz ul uzhuğı axvumndr euıuğuzr mnpst´^ m'gindr muösumşğhndkşuz mnvrz st<!


Ö+ağuh Szujumuzşuzr wuwıuğuğndkrdzg

{AUWUİIUZR UXU>ZUMUĞÜ AUĞJZ T UHUANFŞL NĞ UIĞHTWOUZ FŞĞUEUĞQZT AUW ÜŞĞRZŞĞG


Auwuiıuzr Uğıu=rz Zu.uğuğ Ö+ağuh Szujumuzşuz^ lğuüğnpzşğnd aşı .+işlnd gzkuj=rz muğ,r= wuwızşj Uığhtwouzr st< çuzıuğmndu, auw üşğrzşğnd suirz nd giud nğ Auwuiıuzr +ğumuğür ustztz muğşdnğ auğjşğtz stmz t uhuanfşl nğ uwe üşğrzşğg Auwuiıuz fşğueuxzuz^ mus muğşlr euğqzşl nğ uznz= .+irz rğşzj sşğqudnğzşğndz aşı! Uğıu=rz Zu.uğuğg giud nğ uwi zrdkr suirz ub.uıuz= wuxu< mg ıuğndr şd kt .zeğrz çuğdn= lnd,ndsg hrır zhuiıt nğhtiör mnpsşğg fiıuandkrdz izndjuzşz stmöstmnd zmuısusç! Sruwz kt auğj sg muw! Auwuiıuz vr mğzuğ gzendzrl üşğrzşğg yn.uzumşlnd uwz uxu<uğmg nğ buğndzum mndüuw Uığhtwouztz^ =uzr nğ Auwuiıuzr st< çuzıuğmndu, üşğrzşğg norğ ünğ,u, şz nd noğuünğ,ndkşuz huıouxud çuzıuğmndu, şz^ şd uirmu buı zndğç auğj sgz t!

Rzvhti hrır wrbndr^ Uığhtwouz =uzrji uxu<uğmşj nğ Uığhtwouzr st< çuzıuğmndu, şğmnd auw üşğrzşğ Muğtz Puöuğşuz nd Uğuwrm Puöuğşuz yn.uzumndrz Auwuiıuzr st< çuzıuğmndu, .uyuzuğuğzşğ Irlaus Ui=tğnfrz nd Buahuö Mrdlrwşdrz aşı^ çuwj auwmumuz mnpsg srbı sşğcşj uwi uxu<uğmg erışl ıulnf nğ şğmnd uöşğrzşğg sruwz üşğr vşz^ uwl zuşd suğeuihuz şz^ suğe ihuzzu, şz!


USÇNP> UB:UĞA UZQMNDKŞUSÇ MG AŞIŞDR

 ?NĞNZU CUAĞR {ŞĞKNDPR´RZ


Fşğ<rz +ğşğnd ıuüzuhulrj ktsuzşğtz stmz t uwz znğ cuağg nğnd {ürdı´g muıuğndşjud Vrzuiıuzr st< şd nğ arsu imiu, t uwlşdi {ousçnğeşl´ usçnp< ub.uğanf stm! ?nğnzu t uwe cuağrz ığndu, uzndzg şd suizuütızşğ uauöuzü mg azvşjzşz^ =uzr nğ ustz uzjznp +ğ ıuüzuhulrj wuwıuğuğndkrdzzşğ mg lindrz öuzuöuz şğmrğzşğt! Auğjz uwz t nğ uwi cuağr ets huw=uğşlnd sr<njzşğ vşz wuwızuçşğndu, ıumudrz^ aşışduçuğ uznğnbndkrdz sg muw çcbmuürıumuz ub.uğatz zşği! Fşğ<rz ındşulzşğnd ausuquwz suaujnd uwi cuağg ışizndu, t 11 şğmrğzşğnd st< nd mg fu.jndr nğ suaşğnd krdg hrır çuğqğuzuw wuxu<rmuw +ğşğndz! Uğetz rim Vrzuiıuzr st< 17 anür suauju, t uwi cuağtz fuğumndşlnd aşışduz=nf^ 583 anür ul euğsuzndsr ıum t!

Auiıuındu, t nğ uwe cuağtz fuğumndu,zşğ muz Vrzuiıuzr^ Kuwluzır^ Anzm-?nzmr^ Su=unwr^ Auğuduwrz Ünğtuwr^ Ouçnzr^ Usşğrmuwr nd Kuwfuzr^ İrzmuyndğr nd Frtkzusr^ zuşd Azemuiıuzr st<!

Ürızumuzzşğnd ausuquwz uwi znğ cuağr uxu<rz mğnpzşğg şpu, şz vp<rmzşğg^ uxztızşğ mus +qşğ^ wşınw fuğumg ıuğu,ndu, t mşzeuzrzşğnd bndmuwrz st<!

Şğtm uwe cuağr suirz uauöuzü şpud zuşd Rikuzhndlr st<! Hrdwrd=vt=stotr {Srsuğ İrzuz´ hşıumuz arduzeuznjr bıuh+üzndkşuz çucrzg {=uğuzkrzu´wr ıum uxzndşjud şğç +ıuğşğmğujr sg uxınduz cusşğndz arduzeuznj üzuj mğryr üuzüuınf! Muıuğndu, =zzndkrdzzşğt şı= huğöndşjud nğ +ıuğşğmğujr uwe mrzg rimuhti mğryt fuğumndu, tğ^ çuwj ıumudrz vt obendu, kt uz =nğnzu cuağ mg mğt# kt mğryr uwl cuağ sg! Bıuh+üzndkşuz çucrzg yumndşjud^ uğürlndşjud nğ anz üızndnpzşğ endği şlltrz! ?zzndkrdzzşğg mg buğndzumndrz!


Şğç auwşğ ndöşjrz .nğnfu, huığuiışl Usşğrmuwr st<$$$

{AĞBT>ZŞĞ CUSUZŞJRZ^

ÇUWJ :NĞNFU; MŞĞUZ ND AŞXUJUZ´


Auwmumuz =uzr sg muw=t<şğ şğtm ndztrz uğıuxnj şd önduğoulr lndğ sg nğ mndüuğ Usşğrmuwtz! Aupnğendu, lndğrz ausuquwz^ =uzr sg auwşğ nğnbşjrz^ yn.uzum mğumuğuz &huğht=rd/ ünğ,u,şlnd^ .upnpr fuöşğnd vnğju, ordpşğg fuxşlnf .nğnfu, huığuiışl rğşzj ıuz huıgbüusrz st<! Ludubg çşğrz^ {suzmul´g fuxşjrz nd vnğju, ordpşğg buğşjrz mğumrz fğuw! Iuig fuwğmşuz wşınw wuzmuğ, ağeşar uauöuzüg azvşj nd ağbt<zşğ zşğ.ndcşjrz ındztz zşği!

:nğnfu, huığuiınpzşğg uxu<rz fuwğmşuzzşğnd {bn=´g uzjgzşlt şı= ağbt<zşğg zşği ağudrğşjrz^ rğşzj huığuiıu, .nğnfu,nf lud sg huındşjrz ağbt<zşğg^ uhu ousçşjrz öuznz=!

Ağbt<zşğg udşlr fşğ< .zeulnf huısşjrz nğ rğşzj mşuz=rz st< uwihrir ndğu. nd ausnf {uauöuzü´ sg vtrz ndzşju,! {Mg irğşz= wndiul nğ kupr cnpnfndğeg wuou. uwihrir uauöuzüzşğ mg azvşjzt sşör´^ girz uznz=!


Ndindjvuj Arszuğmr ağuıuğumndkrdzg uwi ürbşğnduz

 üğumuz bznğauzetir  uxrknf

{XNHTĞ AUIITOŞUZRZ AŞI İRĞI İRĞIR´


Rzvhti aupnğendu, tğ uğetz^ uwi ürbşğ cusg 20$30rz {Zuöuğ Brğrz+plnd´  iğuarz st< hrır iuğ=ndr ürğ=r bznğauzeti^ Ndindjvuj Arszuğmr mnpst  ağuıuğumndu, şğmnd ürğ=şğnd ausuğ! Stmz t Şenduğe İrs=tbşuzr {Ets=şğ  şd eğnduüzşğ´ ürğ=g^ stmz ul Wumnç Suğkuşuzr {Ausuwzuhuımşğ auw sbumnwkr´  buğ=r şğmnd znğ auınğzşğg!

Muösumşğhrvzşğg^ üğumuz uwi şğşmnwkr gzkuj=rz^ sruzulnf Htwğndkr st<  ağuıuğumndnp {;uprm´ kşğkr .sçuürğ Wumnç Irdzşuşuzr stm zu.uqşxzndkşuz^  ndöu, trz uzumzmul sg gzşl sşğ :sçuüğuhşı X$ Auııtoşuzrz nd üğ=nwmr  qşdnf ağuıuğumu, trz sşğ .sçuüğuhşırz aşı Wumnç Irdzşuşuzr mnpst muıuğndu,^  uhu {;uprm´r nd uwl kşğkşğnd st< ağuıuğumndu, gzeuğqum auğjuöğnwj  sg! Üğ=nwmg^ nğ mnvndşğ t {Xnhtğ Auııtoşuzrz aşı irğı irğır´^ ağuıuğumndşjud  Ndindjvuj Arszuğmr Fuğvndkşuz Uışzuhşı nd çuösukrd ürğ=şğnd sşmşzui  İuğüri ?rdltmtvr sşmşzuindkşusç şd Wumnç Irdzşuşuzr wuxu<uçuznf nd  .sçuüğndkşusç! Mg ışpşmuzuz= nğ uwi üğ=nwmz ul uwi ürbşğ hrır ,uz+kujndr  üğuitğzşğnd nd hrır çub.ndr zşğmuzşğndz! Wumnç Irdzşuşuz^ nğ zşğmuw  hrır üızndtğ uwi ürbşğnduz qşxzuğmrz^ vmğjud =upu=i üul Htwğndkr st<  iışp,ndu, =uniuwrz froumr nd iuduxzumzşğnd uzmuznzndkşuz aşışduz=nf!