ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 24 Յուլիս 2019 © NorMARMARA 2001 - 2019
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

UPKUSUĞR İ$ :UV IUOUĞR

LNDİUZMUĞZŞĞND JNDJUAUZETİՀանրապետութեան Նախագահութեան Հաղորդակցութեան Վարչութիւնը  ըստ մշակած «Անատոլուի ծածուկ մնացած յուշարձանները լոյս աշխարհ կու գան» ծրագրին, որպէս առաջին միջոցառում, որոշած էր լուսանկարներու ցուցահանդէս մը սարքել՝ ձօնուած Վանայ Լիճի Աղթամար Կղզիի Ս. Խաչ երբեմնի հայրապետանիստ Տաճարի։

Ցուցահանդէսի բացումը տեղի ունեցաւ երէկ 23 Յուլիս 2019, Երեքշաբթի, ժամը 19.00-ին, Թօփգաբուի Պալատի համալիրի մէջ գտնուող Այա Իրինի երբեմնի եկեղեցւոյ մուտքին, իսկ ցուցահանդէսը տեղի ունեցաւ նոյն եկեղեցւոյ կամարներուն ներքեւ։

Յանուն Պատրիարքական Աթոռոյ, հրաւիրուած էին Պատրիարքական Տեղապահ Բարձր. Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան, Պատկ. Կրօնական Ժողովոյ Ատենապետ Գերշ. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան, Աթոռոյ Դիւանա-պետ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան, Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան, Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան եւ Բրշ. Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան։ Հրաւիրուած էին նաեւ համայնքային հաստատութեանց ներկայացուցիչներ, որոնցմէ ներկայ էին Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու, Օրթագիւղի, Ֆէրիգիւղի, Եշիլգիւղի, Կէտիկփաշայի, Կղզեաց եկեղեցիներու Թաղային Խորհուրդներու Ատենապետները։

Ներկայ էին  Յունաց Ն.Ս.Տ.Տ. Բարթոլոմէոս Ծայրագոյն Պատրիարքի ներկայացուցիչ Հոգշ. Տ. Տիմիթրի Վարդապետ, Հրեայ համայնքի հոգեւոր պետ Ռաւ Իցհաք Հալէվա։

Բացումէն ետք, ներկաներ առաջնորդուեցան շէնքին կամարներուն տակ, ուր մասնաւոր ոտքերու վրայ ցուցադրուած էին արուեստագէտ լուսանկարիչ Իզզէթ Քէրիպարի նկարները։

Նախ Հաղորդակցութեան Վարչութեան պատասխանատուներէն մէկը հանդէս գալով բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն։ Ապա կարդաց Հանրապետութեան Նախագահ Հէճէպ Թայյիպ Էրտողանի ուղերձը։ Նախագահը իր ուղերձին մէջ կþըսէր, որ տէր կանգնած են դարաւոր սոյն աղօթատեղիին եւ ան այժմ աւելի փառաւոր կþընդունի այցելուները։ Եւ նոյնպէս պիտի շարունակուին Անատօլուի ծածուկ մնացած յուշարձաններու նորոգութիւնն ու ծանօթացումը։

Ցուցադրուեցաւ յատկապէս պատրաստուած տեսաերիզը, որ կը ծանօթացնէր Աղթամարի Ս. Խաչ երբեմնի տաճարը։ Նոյն տեսաերիզը պատրաստուած էր թրքերէնով։ Թարգմանուած էր նաեւ անգլերէնի։ Պատրաստութեան ընթացքի մէջ էին զանազան այլ լեզուներով տարբերակները։

Ապա խօսք տրուեցաւ Պատրիարքական Տեղապահ Սրբազան Հօր, որ շեշտեց Աղթամարի Ս. Խաչ Տաճարի պատմական վկայութիւնը եւ ժողովուրդներու միջեւ կամուրջ հանդիսանալու հանգամանքը։ Նորին Սրբազնութիւնը յատկապէս շնորհաւորեց ու շնորհակալութիւն յայտնեց լուսանկարիչ Իզզէթ Քէրիպարի, որ ներկաներէն իւրաքանչիւրին աչքը եղած էր Վանի մէջ։

Արտայայտուեցաւ նաեւ Վանի Կուսակալ Մէհմէտ Էմին Պիլմէզ, որ իր ուրախութիւնն ու զգացած պա-տիւը արտայայտեց նման աշխատանքի մը Վանէն սկսելուն պատճառաւ։ Ըսաւ որ Վանի մէջ կան դեռ այլ յուշարձաններ։ Այցելուներ առիթ պիտի ունենան զանոնք եւս տեսնելու եւ տպաւորուելու պատմական Վան քաղաքով։

Լուսանկարչական ցուցահանդէսի առընթեր հրաւիրեալները առիթն ունեցան մասնաւոր սարքերու վրայ դիտելԱղթամարի շուրջ 360 աստիճան դարձող հոյակապ տեսարաններ։Zu.uüua Kğusy euğqşul .zeğuwuğnwj .+i=şğ gğud

{ŞKT NDÖŞS^ U(PUZİIUZG IUİG *ĞNDUZ ST> ?UĞITİTZ MG İĞÇŞS^

ÇUWJ IUİG SRLRNZ SUĞE İHUZZŞL VŞS NDÖŞĞ´


USZ-r Zu.uüua Kğusy nğ wuou.umr mşğhnf uğıuinfnğ uğıuwuwındkrdzzşğ m'ndzşzuw nd ousçuw mg çuzuw çnpn=zşğnd^ euğqşul +ğumuğü iışp,şj U)puziıuzr suirz rğ ndzşju, şlnwknf! Kğusç İhrıum Iuz st< gzendzu, tğ Yu=riıuzr Fuğvuhşıg! Şğmnd =upu=uütızşğnd ülnd. ül.r .+iumjndkşztz uxu< iuğ=ndşjud suslnw uindlri sg nğnd gzkuj=rz Kğusy^ umzuğmşlnf U)puziıuzr ets USZ-r ıuğu, huw=uğrz^ erduzuürıumuz uzhuıbuo .+i=şğ uğıuiuzşj U)puziıuzr auijtrz şd ışpr ındud çnpn=zşğnd! Kğusy znwzndkşusç giud$ {Şkt şi uwi huışğuösg buarl ndötr^ U)puziıuzg şğmğuündzırz fğuwtz mg iğçndtğ^ 10 +ğnduz st< m'nvzvuzuğ-m'şğkuğ! Çuwj şi uwe ousçtz şğkul vşs ndöşğ! Şi vşs ndöşğ ihuzzşl 10 srlrnz suğe! Çuwj m'ndöşz= sşö nd Yu=riıuzg yğmşl uwi ecnduğ mujndkşztz! Niırmuz gllul vşz= ndöşğ^ çuwj iu huandz niırmuzr zsuz şz=! 19 ıuğrt r fşğ U)puziıuzr st< şz= nd uirmu uzrsuiı t´!

Kğusyrz uwi .+i=şğg ,uzğ aumuöeşjndkşuz uğcuzujuz U)puziıuzr mnpst! Uwe şğmğrz pşmufuğzşğg .iırd hu.uğumşjrz Kğusyrz .+i=şğg nd girz nğ U)puziıuz v'uğı+zşğ nğ rğ oumuıuürğg wuzqzndr +ıuğ hşındkrdzzşğnd =suauonw=rz!


Üzulgr Muöendğsuz Muwuzr muösumşğhndkşusç

SUĞSZUSUĞÖUMUZ YUXUI*Z% Q*ZNDU; ŞĞ>UZMUWRBUIUM SŞİĞNH Ç$ HUIĞRUĞ?R WRBUIUMRZ


Şğtm rğrmndz euğqşul nüşdnğ +ğ sg uhğşjuz Üzulgr Muöendğsuz Muwuzr iuzşğg^ mpöşjr suzndmzşğz nd huıuzrzşğg^ nğnz= sruizndkşuz üşpşjrm ausuwzuhuımşğ sg iışp,şjrz zu. zudusuınwjr^ rim wşınw İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv şmşpşjdnw huğıtörz şd Muöendğsuz Muwuzr Oushuöşuz .upufuwğrz st<!

Uxrkg% Suğszusuğöumuz yuxuı+zz tğ^ nğ mg muösumşğhndtğ Muöendğsuz Muwuzr şd İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv şmşpşjdnw üzuauışlr zu.uqşxzndkşusç nd ünğ,umjndkşusç^ şd r sr mg çşğtğ suğöuz=r irğuauğ huıuzrzşğz nd huğsuzndarzşğg!

:upşğnd çujsuz sşmzumtıg eğndşjud Muöendğsuz Muwuztz^ şğç muwuzr iuzşğg^ rğşzj fğuw mğşlnf ausuhuıui.uz suğöubuhrmzşğg^ :zusuıuğ Suğszr Uışzuhşırz nd uzeuszşğndz^ Wuğndkrdz Auwğ İndğçrz nd İ$ Üğrünğ Lndiudnğrv şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşırz nd uzeuszşğndz aşı sruirz kuy+ğ sg muösşjrz şd ynpşğu.ndsçr sg gzmşğumjndkşusç =ulşjrz ethr zudusuınwj^ srzv rğşzj ınpuzj=rz mg sruzuwrz zuşd mpöşjr huıuzrzşğ nd huğsuzndarzşğ! :ndsçg m'uxu<znğetrz şğmnd huıuzrzşğ^ rğşzj qşx=şğndz st< mğşlnf Sşiğnh Huığruğ=r zmuğuöuğe huiıuxg!

Sş, .uzeufuxndkrdz muğ çnlnğrz s+ı nd uwi huımşğg buğndzumndşjud znwz çuğqğ ığusueğndkşusç! Zudusuınwjrz ux<şd =uzr sg fuwğmşuz mşzult nd Muöendğsuz Muwuzr =uwlşğüg sşmzuçuzşlt şı=^ .upşğnd suizumrjzşğg şd Muwuzr ıpu=g sruizuçuğ ndppndşjuz uwi uzüus ethr şmşpşjdnw bğ<uyum^ ndğ çnlnğrz çuczndşjuz snsşğ nd muıuğndşjud snsufuxndkrdz r wrbuıum Sşiğnh Ç$ Huığruğ=rz!

Uwi wndörv huarz lindşjud Sşiğnh Huığruğ=r quwzg$ Şğuzubznğa Huığruğ=g mg =uğnötğ Sş, Hua=r uxrknf nd muğ,şi kt rğ .+i=g uwcstumuz tğ nd huıüusg vtğ mnğizjndju, rğ rsuiıg$ Sşiğnh Huığruğ=tz eui tğ nğ mg ığndtğ znğuaui işğndzerz nd wnğenğ muğ vsnxzulnd uduzendkrdzzşğg^ auduıuğrs szulnd şmşpşjumuz uduzendkrdzzşğndz şd uwe uhğndszşğg euğqzşlnd% mşuz=r nd ux+ğşuwr uzçucuz suizrm!

Uwi ıhudnğrv huatz şı= Wuğndkrdz Auwğ İndğç fuxşj yuxuı+zr .uğnwmg nd hubı+zuhti çujndu, axvumşj suğöumuz yuxuı+zg! Uwi uğuğnpndkrdzg fşğ<ujud şğu.uzşğnd mnpst sruizuçuğ şğündu, {Ulşlndşu´nf!

Euğqşul ynpşğu.ndsçr gzmşğumjndkşusç sş, nd yn=ğ^ çnlnğg sruirz uzjuz Oushuöşuz .upufuwğ^ ndğ .sçnfrz lndiuzmuğndşjuz! Muğo .+iumjndkrdz sg ndzşjud Wuğndkrdz Uçşpuz^ nğ nüşmnvşj Sşiğnh Huığruğ=r wrbuıumg^ giud nğ uz buı mg irğtğ suzndmzşğg şd şkt np< glluğ uzhuwsuz oumuıtz hrır huüztğ suzndmzşğg^ uznzj st< hrır ışiztğ ausuwz=r uhuüuz nd hrır wuzqzuğuğtğ nğ uduzendkrdzzşğg buğndzumndtrz znwz nürnf nd znwz yuğndsnf!

{Arsu^ srudnğndu, nd stm irğınf m'np<ndzşz= qşğ çnlnğg^ m'gişz= nğ ahuğı şz= uwi anpşğndz fğuw sşğ zşğmuwndkşusç nd mg supkşz= nğ uwi+ğnduw suzndmzşğz nd huıuzrzşğg^ =iuz-şğşindz ıuğr fşğ< rğşz= ul eğ+bg yn.uzjşz rğşzj öudumzşğndz nd auğuöuızşğndz´^ erışl ındud Auwğ İndğçg! Yuxuı+zr çujsuz auzerindkşuz fşğ<udnğndkşuz muwujud fşkşğuzzşğnd sr<şd )ndköulr sğjnds sg^ nğ suğöumuz nürnf ınünğşj çnlnğr irğıg!

Wu<npndkrdz mg supkşz= suğöumuz yuxuı+zr çnlnğ suizumrjzşğndz!

Lndiuzmuğzşğ% İŞDUZ UKU*PLND

Z$ İ$

LNİ UZOTLGİTZ

ARDĞ% :SÇUÜĞUIUZİ ST>

Şğtm mti+ğnduw cusşğndz .sçuüğuıuzi st< gzendzşjrz= uwjşlndkrdzg Lni Uzotlgiuauw çcrbm I+=k$ İuğüri Sşiğnhşuzr^ nğndz m'gzmşğuzuğ sşğ uöüuwrzzşğtz Kuüdnğ Kuüdnğşuz! Auoşlr öğnwj sg muwujud sşğ :sçuüğuhşırz nd ardğrz sr<şd! Ardğ çcrbmg^ nğ şmşpşjrzşğnd ,uxuwnp üupuyuğuhubı uzq t Usşğrmuwr Uğşdsışuz kşsr Uxu<znğeuğuztz nd şmşpşjrzşğtz zşği^ zu. sşör ışpşmndkrdzzşğ ındud rğ zu.uirğndkrdzzşğndz şd ub.uıuz=rz suirz^ uhu suizudnğuçuğ bşbışj nğ şmu, tğ sşğ :sçuüğuhşırz wuzqzşlnd ausuğ wşı suand ıhndu, ürğ= sg% npçujşul üğuütı İışyuz Uluouoşuzt! Ürğ=g lnwi ışiu, t Uluouoşuzr eiışğ mnpst! Iğndu, gllulnf nğ İışyuz Uluouoşuz şd X$ Auııtoşuz şpu, trz üğvşpçuwğzşğ^ npçujşul üğuütırz endiığg ndöu, tğ sşğ :sçuüğuhşırz ul uzhuwsuz auijzşl rğ npçujşul a+ğ ürğ=g! Rikuzhndlr st< çuğr mşjndkrdz mg supkşz= wuğüşlr çcrbmrz!


AUWUİIUZR ZŞĞMUWUJNDJVRZ

UWJŞLNDKRDZG

Huığruğ=umuz Işpuhua Çuğqğ$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz 23 Wndlri 2019 Şğş=buçkr^ cusg 11$00rz gzendzşj İşd ;nfşuz Izışiumuz Ausuünğ,umjndkşuz Auwuiıuzr zşğmuwujndjrv İuaum İuğürişuzz nd .nğağeuınd Zupub Wumnçşuzg!

Ardğşğg zu. bznğaudnğşjrz İğçuöuzg^ uhu .nğağeumjşjuz öuzuöuz auğjşğnd bndğ<! Işpuhua İğçuöuzg bznğaumulndkrdz wuwızşj uwjşlndkşuz ausuğ şd wu<npndkrdzzşğ supkşj!