ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 04 Յուլիս 2019 © NorMARMARA 2001 - 2019
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ŞMŞPŞJUMUZ AUSUÜNDSUĞ-CNPNFG IŞPUHUAR HUBI*ZG 11R ETS 13 ?NDTZŞĞNF WUZQZŞJ ÜŞĞB$ I$ İUAUM ŞHİ$ SUBULŞUZRZ

Subulşuz İğçuöuz uwindaşışd hrır muösumşğht Huığruğ=umuz gzığndkşuz ünğ,gzkujg^ muhşğ hrır auiıuıt hşındkşuz aşı

şd hrır ihuit Huığruğ=umuz gzığndkşuz ausuğ uğı+zndkşuzAuzğuwrz muğ,r=g sş, uzausçşğndkşusç mg ihuitğ Işpuhuar gzığndkşuz^ nğ stm buçknduz wşıuqündst sg fşğ< hrır muwuzuğ uwi+ğ! *ğşğt r fşğ ausujuzjr gzmşğuwrz t<şğnd fğuw üğndkrdzzşğ mg ağuıuğumndtrz^ muğ,r=zşğ mg wuwızndtrz^ kşmzu,ndzşğnd krdrz suirz çuzufto mg buğndzumndtğ! Fşğ<uhti auiud gzığndkşuz kndumuzg şd ustz rzv wiıum euğqud! Şğmnd =ndtzşğnd ıuğçşğndkşusç Işpuhua gzığndşjud Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşı Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz!

Uxınduz cusşğtz imişul Huığruğ=uğuzr s+ı tğ sşğ uzqzumuöstz Muğ+ Aususoşuz^ nğ s+ıtz mg aşışdtğ uzjndeuğqşğndz!

Gzığndkşuz ausuğ Huığruğ=uğuz şmu, trz stm anürr çujumuwndkşusç şmşpşjumuz euind 25 uzeuszşğ^ nğnz= şmşpşjumuz ausuündsuğ cnpnfg mg muösşz şd nğnz= şz% Uğus Üşğb$ I$ Uğ=$ Uktbşuz^ Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz^ Anüb$ I$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz^ Öu=tni ;$ Fğe$ *auzşuz^ Şprbt Fğe$ Ndvnd=zşuz^ Öuırm Fğe$ Huhrmşuz^ Bznğa= Uçp$ I+zrmşuz^ Wuğndkrdz Uçp$ Iusuışuz^ Supu=ru Uçp$ Hti=riröşuz^ Uğc$ I$ I$ Üğrünğ U$ ?azw$ Iusuışuz^ Uzeğtui U$ ?azw$ Wumnçşuz^ Ütnğü U$ ?azw$ Vgzuğşuz^ İuğüri U$ ?azw$ Ündwndsoşuz^ Mnğrdz U$ ?azw$ (tztğoşuz^ Irğuz ?azw$ Xtwrişuz^ Iğeuı ?azw$ Ndöndzşuz^ Srzui ?azw$ Orauzmrdlşuz^ Ö+ağuh ?azw$ Orfuzşuz^ Öu=uğ ?azw$ Ünyuğşuz^ Öudtz ?azw$ Hvu=og^ Udşıri ?azw$ Kuhubşuz^ Wndirm ?azw$ Aşğmtlşuz^ Brğfuz ?azw$ Srğönwşuz^ Buatz ?azw$ *auzşuz^ Hşığni ?azw$ Hnlınd=şuz^ Subınj ?azw$ Üulyu=oşuz! Uwi anüşdnğumuzzşğtz sruwz Üulyu=oşuz ?uauzuw auwğg mg çujumuwtğ uzauzüiındkşuz aşışduz=nf! Uz örz=g zşğmuwujznp uzq sgz ul obeu, vtğ!

Uxınduz cusg ıuizrz anüşdnğumuzzşğg^ ül.udnğndkşusç şğmnd kşmzu,ndzşğ% Uğus nd İuaum İğçuöuzzşğnd^ sıuz Suwğ Şmşpşjr nd aşışdşjuz uxud+ışuz cusşğündkşuz! Endğig audu=ndu, tğ zuşd cnpnfndğe sg nğ mg kndr kt mnpszumrj tğ kşmzu,ndzşğtz stmndz mus srdirz! Cusg ıuizndmtirz çnlnğ anüşdnğumuzzşğg uzjuz Huığruğ=uğuzr eualro^ ndğ imiud üupızr =ndtuğmndkrdzg!  

Suslnw zşğmuwujndjrvzşğg zşği uxzndu, vtrz^ mg ihuitrz Huığruğ=uğuzr eğuz ux<şd! Cusg 11$40rz gzığndkrdzg uduğışjud nd lğuüğnpzşğndz wuwıuğuğndkrdz gğud Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz^ nğ wuwızşj kt 11-13 =ndtzşğnd ıuğçşğndkşusç Huığruğ=umuz Işpuhua gzığndu, tğ Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz! Stm anür qşxzhua szuju, tğ!

Auwğ Kukndl wuwıuğuğşj zuşd nğ uwindaşışd Huığruğ=umuz gzığndkşuz fşğuçşğşul çnlnğ ünğ,şğnd st< hşındkşuz aşı hubı+zuhti hrır wuğuçşğndr Işpuhua İğçuöuzg^ nğ hrır muösumşğht ünğ,gzkujr suzğusuizndkrdzzşğg şd hrır aşıuhzet öuznz=!

Kukndl Auwğ İndğçg supkşj nğ Huığruğ=umuz gzığndkşuz wuxu<rmuw cusuzumubğ<uzg uzjzr .upupndkşuz skznlnğır st< şd wuzür çuğşwu<np uğerdz=r!

Kukndl ;uwğuünwz Fuğeuhşır .+iumjndkşztz şı= lğuüğnpzşğndz wuwıuğuğndkrdz sg gğud İuaum İğçuöuz nğ bznğaumulndkrdz wuwızşj uwz anüşdnğumuzzşğndz^ nğnz= fiıuandkrdz wuwızu, trz rğşz şd =ndtuğmu, trz rğ kşmzu,ndkşuz r zhuiı! Giud nğ rz= uzmnpszumul mşjndu,=nf hrır l,ndr gzığndkrdzg muösumşğhşlnd ub.uıuz=rz şd nğhti uxu<rz =uwl hrır nğnbndrz Zu.uqşxzuğm Suğszr uzeuszşğg!

{Uzbndbı çnlnğ uwi ub.uındkrdzzşğg muxufuğndkşuz şd mndiumulndkşuz aşı şd uznzj uğı+zndkşusç hrır muıuğndrz! Uwi fuwğmşuztz imişul Huığruğ=umuz Yn.uznğer ırıpnig rzmu, t^ uğetz Sşiğnh Ç$ Huığruğ=r fu.ouzsuz +ğtz rzmu, htı= t glluğ! Uimt fşğ< Huığruğ=uğuzg rs pşmufuğndkşuz zşğ=şd hrır rğuünğ,t htı= şpu, ub.uındkrdzzşğg! Şi sşğ cnpnfndğetz şd uöüuwrzzşğtz srum .zeğuz= sg ndzrs! Gzmşğuwrz stıruwr st< indı-i.ul^ uzarsz şd wşğrdğu,nw lndğşğ mg bğ<rz^ ndiır mg .zeğşs nğ uwlşdi fşğ< ığndr zsuz+ğrzum s+ışjndszşğnd´^ wuwıuğuğşj Gzığşul Işpuhuag!

Wşınw rğşz auğjndszşğ ndppndşjuz zşğmuw lğuüğnpzşğnd mnpst! Auğjndşjud kt Huığruğ=umuz gzığndkrdzg muğşlr hrır gllu#w muösumşğhşl srzvşd ıuğşfşğ<! İuaum İğçuöuz iuhti huıui.uzşj$ {Mg wndiuz= nğ uwi ıuğr mg muğşzuz= muösumşğhşl^ sşz= sşğ qşx=tz şmu,g hrır gzşz=! Arsu muxufuğndkşuz zusum sg hrır üğşz=^ Zu.uqşxzuğm Suğszr uzeuszşğndz uzndzzşğg hrır ıuz= şd wşınw hrır ihuişz= uğı+zndkşuz´!

Wuwıuğuğndkrdzzşğtz şı= İuaum İğçuöuz lndiuzmuğndşjud .ndsç sg ausumrğzşğnd aşı^ wşınw uznzj aşı sruirz uzjud Suwğ Şmşpşjr ndğ up+kşj şd uwzndaşışd uğı+zndkrdz .zeğşj çnlnğtz^ wuwızşlnf nğ iu huatz imişul rz= uğetz hrır l,ndr ub.uıuz=r!

Uwi mşğhnf fşğ< mg üızt şğmuğ cusuzumt r fşğ buğndzumndnp çuzufto sg% Huığruğ=umuz Işpuhuar gzığndkşuz auğjr muhumjndkşusç!

SUĞSUĞU mg bznğaudnğt Gzığşul Işpuhua Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuzg şd wu<npndkrdz mg supkt uwcs rğ ux<şd ,uxuju, ,uzğ huğıumuzndkşuz şd huıui.uzuındndkşuz st<!


ÖŞMNWJ

R SUİRZ ŞMŞPŞJUMUZ AUSUÜNDSUĞ CNPNFR


Kndğ=rnw Auwnj Şmşpşjumuz Ausuündsuğ Cnpnfg ündsuğndşjud 4 Wndlri 2019 Vnğş=buçkr^ cusg 10$00rz^ Huığruğ=uğuzr eualrorz st<^ zu.uüuandkşusç Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Çuğqğ$ I$ Uğus İ$ Uğ=$ Uktbşuzr! Ausuündsuğrz suizumjşjuz 25 anüşdnğumuzzşğ!

Cnpnfg çujndşjud Itğndzumuz Up+k=nf! Uhu muıuğndşjud Auzüiışuz Muğü Huığruğ=umuz Uknxnwi Şğuzubznğa üuaumulzşğndz^ Şğuzubznğa Sşiğnh Ç$ Huığruğ= A+ğ şd fu.ouzşul anüşdnğumuzzşğnd anüdnjz r auzüriı!

Zşğmuzşğnd iındündstz şı= qşxzuğmndşjud Erduzr gzığndkşuz şd Üşğh$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz% Uışzuhşı^ Üşğh$ I$ Öu=tni ;$ Fğe$ *auzşuz% Uışzuehrğ^ Anüb$ I$ Wuğndkrdz Uçp$ Iusuışuz şd Anüb$ I$ Supu=ru Uçp$ Hti=riröşuz% =ndtr iındürv uzeuszşğ gzığndşjuz!

Çujsuz .+i=g uğıuiuzşj Çuğqğ$ I$ Uğus İ$ Uğ=$ Uktbşuz nğ uğıuwuwındşlnf +ğumuğür suirz^ huğöşj cnpnfrz ündsuğsuz zhuıumg!

Qşxzuğmndşjud gzığndkşuz% üupızr =ndtuğmndkşusç! Ünğ,u,ndu, 25 =ndtzşğnd fğuw 13 =ndtzşğnf {Huıruğ=umuz Işpuhua´ gzığndşjud Üşğb$ I$ İuaum Şhi$ Subulşuz! Gzığndkşuz uğerdz=g wuwıuğuğndşjud Cnpnfr Erduzrz mnpst!

Uhu^ Cnpnfg yumndşjud Işpuhua İğçuöuz A+ğ gzkşğju, nd.ıuüğnf nd sruizuçuğ uğıuiuzndu, Itğndzumuz Up+k=nf!


4 Wndlri 2019

11824

ERDUZ AUSUÜNDSUĞ CNPNFR


AUW SUSNDLR AUSUAUWMUMUZ AUSUÜNDSUĞG

MG BUĞNDZUMT RĞ UB:UIUZ?G


Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մամլոյ դիւան.-

Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարը իր աշխատանքը շարունակեց 3 Յուլիս 2019-ին, առա-ւօտեան ժամը 9։30-ին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին։

Համագումարի Ե. նիստին նիւթն էր «Տեղեկատուական անվտանգութիւնը եւ լրատուութեան հաւաստիութիւնը»։ Նիստին ատենապետն էր Արա Պուլուզեան որ հակիրճ տողերով ներկայացուց նիւթը։ Ան դիտել տուաւ որ տեղեկատուութիւնը զէնք է, զոր կարելի է օգտագործել քաղաքական, ազգային եւ տարբեր նպատակներով եւս՝ միշտ յարգելով կարմիր գիծերը, որոնց շրջանցումը նոր վտանգներու դէմ յանդիման կրնայ դնել մեզ։

Առաջին զեկուցաբերը՝ Նորեկ Գասպարեանը ներկայացուց «Սեփական ստորագրութեան հաւաստիու-թիւնը» նիւթը։ Գասպարեան շեշտը դրաւ Ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի ընթացքին լրագրութեան ասպարէզին մէջ գործողներուն զգօնութեան, միասնականութեան եւ շինիչ դերակատարութեան վրայ՝ հաստատելով, որ անոնք փաստեցին, թէ խօսքը զէնքի ուժգնութիւն ունի, ուստի պէտք է լաւ տիրապետել անոր, գիտակցիլ, որ այլապէս անիկա կրնայ հակառակ ազդեցութիւն ունենալ։

Երկրորդ զեկուցաբեր Արտակ Ալեքսանեան անդրադարձաւ «Տեղեկատուութեան անվտանգութիւններու լրատուութեան հաւաստիութիւնը հեռարձակուող մամուլին մէջ» նիւթին։ Ալեքսանեան պնդեց, որ պէտք է միշտ գիտակցիլ, որ թշնամին կը հետեւի մեզի, ուստի զգոյշ պէտք է ըլլալ։

Ե. նիստի վերջին զեկուցաբերը՝ Թաթուլ Յակոբեան անդրադարձաւ «Արցախին մէջ հող յանձնելու թէման հայկական լրատուամիջոցներու մէջ» նիւթին, որ, ըստ իրեն, յաճախ օգտագործուած է անհարկի ատելութիւն սերմանելու այս կամ այն ղեկավարին դէմ, զայն քննադատելու եւ անոր դէմ անվստահութիւն ստեղծելու նպատակով։ Ան շեշտեց, որ Արցախի հողային զիջումներու լուրերուն վերաբերող մամլոյ հաղորդագրութիւններուն մէջ կան իրականն ու ոչ-իրականը, սակայն այս բոլորին մեկնաբանութեան ձեւերն ու լուրը փոխանցելու ոճերը կը տարբերին՝ մեկնելով իւրաքանչիւր թերթի որդեգրած քաղաքականութենէն։   Վերջապէս, ան դիտել տուաւ, որ այս մթնոլորտը ներքին-հայկական հարթակի վրայ բանավէճի եւ մանաւա՛նդ շինիչ բանավէճի առիթ չի ձգեր։

Կարճ դադարէ ետք ժողովը սկսաւ իր Զ. նիստին՝ «Համահայկական խնդիրներ եւ միջազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորում» նիւթով՝ Սեւակ Յակոբեանի ատենապետութեամբ։ Ան խօսեցաւ արտաքին եւ ներքին ճակատի վրայ հայաստանեան եւ սփիւռքահայ լրատուամիջոցներուն ունեցած դերակատարութեան մասին՝ շեշտելով, որ փոխանակ մանրամասնութիւններով զբաղելու եւ անոնցմէ  տարուելու, պէտք է թափանցել խորքային հարցերու էութեան մէջ եւ ըստ այնմ աշխատանքի լծուիլ՝ միասնաբար, համակարգուած կերպով։

Աննա Կարապետեան լուսարձակի տակ առաւ «Համացանցային կայքէջեր եւ մամուլի խնդիրներ»ը՝ յայտնելով, որ լրատուական միջոցներու տեղեկատուութիւնը ունի երեք բաժին՝ հայերէնով լուրեր, օտար լեզուով լուրեր, որոնք կՇընթերցուին հայերէն չգիտցող հայերուն կողմէ, նաեւ օտար լեզուով հայկական լուրեր, որոնց թիրախը օտար հանրային կարծիքն է։ Ան անդրադարձաւ լրատուական դաշտերուն մէջ թշնամի երկիրներու կազմակերպեալ եւ հետեւողական աշխատանքին։

Յաջորդ զեկուցաբերը՝ Արտաշէս Շահպազեան խօսեցաւ «Միասնական հայ մամուլը համահայկական խնդիրների հետապնդման ճակատում» նիւթին մասին։ Ան շեշտեց, որ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան փարոսը պէտք է իր դերը ունենայ նաեւ հայկական լրատուական դաշտին մէջ՝ նշելով, թէ ատիկա կարելի է։ Որպէս օրինակ ներկայացուց փաստը՝ Սուրիոյ պատերազմական վիճակին մէջ հայութեան ապրած վիճակին, Քեսապի գրաւումին արձագանգելու ատեն որդեգրուած համահայկական ուղեգիծն էր, որ իր շինիչ դերակատարութիւնը ունեցաւ նաեւ արտաքին աշխարհին վրայ ազդելու առումով։

Այս նիստին վերջին զեկուցաբերը՝ Ռոպէր Աթթարեանը լուսարձակի տակ առաւ «Հանրային կարծիքի ձեւաւորումը եկեղեցական միջավայրէն ներս. փորձեր եւ ձեռքբերումներ» նիւթը եւ ներկայացուց Իտալիոյ մէջ իրենց կողմէ կատարուած ու յաջողած նախաձեռնութիւնը, որ կը միտէր եկեղեցւոյ ճամբով հասնիլ հանրային կարծիքին։ Ըստ անոր, հայութեան եւ 1915ի մասին իտալացիները իրազեկ դարձնելու առաջադրանքով դիմում կատարուած է իտալական հոգեւոր կառոյցներուն՝ խնդրելով, որ 24 Ապրիլի մօտակայ Կիրակի օրը 1915ի զոհերու յիշատակը ոգեկոչուի։ Իրենց այդ դիմումը առիթ ստեղծեց որ թերթեր արձագանգ հանդիսանան հայ ժողովուրդի ողբերգութեան։

Ճաշի դադարէն ետք հայ մամուլի նուիրուած համահայկական համագումարը վերսկսաւ իր աշխա-տանքներուն՝ իբրեւ նիւթ ունենալով «Հայ մամուլի դերը հայ ինքնութեան պահպանման մէջ - լեզու եւ մշակոյթ»։ Ատենապետն էր Անի Եփրեմեան։ Ան յայտնեց, որ հայ կեանքի հայելին է հայ մամուլը, մեր հաւաքական խիղճին ձայնը, նաեւ յուսատու փարոսը, որ պէտք է դէպի ապահով եւ առողջ ափ առաջնորդէ ժողովուրդը։ Առաջին զեկուցաբերն էր Հրաչ Սէփէթճեան, իսկ նիւթը՝ «Արեւմտահայերէնի խնդիրները եւ այսօրուան հայ մամուլը»։ Ան դիտել տուաւ, որ արեւմտահայերէնին ապրուստի միջավայրերն են տունը, դպրոցը, եկեղեցին եւ մամուլը՝ նշելով, թէ այսօր որոշ նահանջ կայ ամէնուրեք, թէեւ տարածաշրջանի համաձայն այդ անկումի մակարդակը կը տարբերի՝ նշելով, որ սփիւռքահայ մամուլին պարագան տարբեր է, որովհետեւ իր ոտքին տակ չունի հայրենի հողը եւ պետութիւն մը։ Սէփէթճեան յայտնեց, որ լեզուն պէտք է հարստացնել, ուստի ան առաջարկեց ստեղծել համակարգող եւ մնայուն յանձնախումբ մը, որ աշխատանքի պէտք է լծուի նկատի ունենալով սերնդափոխութիւնը եւ քայլ պահելով նորօրեայ զարգացումներուն հետ։

Յակոբ Պալեանի նիւթն էր «Հայ մամուլը (հայաբարբառ եւ օտարաբարբառ) յանձնառու ինքնութեան պատուանդան»։ Ան ըսաւ, որ ինքնութեան պահպանութեան համար գրաւոր եւ մնայուն մամուլը կարեւոր է՝ անդրադառնալով ընդհանրապէս մամուլին եւ լրագրողի կերպարին։ Պալեան շեշտը դրաւ յատկապէս հայ մամուլին վրայ՝ ընդգծելով, որ ան պէտք է պահպանէ առարկայականութիւնն ու բարոյական ըմբռնումը, մանաւանդ որ ունի ընկերային-քաղաքական կարեւոր դեր, կը հանդիսանայ ինքնութեան, մշակոյթի ու լեզուի պահպանման կռուան։

Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան ներկայացուց «Եկեղեցական մամուլի ի սպաս հայ լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ զարգացման» նիւթը։ Ան դիտել տուաւ, որ առողջ ժողովուրդ կը նշանակէ առողջ ոգի, առողջ միտք, ինչպէս նաեւ առողջ վարք ու լեզու, որոնք կՇապահովեն առողջ ապագայ, իսկ հոգեւոր գրականութիւնը չի սահմանափակուիր Աստուածաշունչի եւ Աւետարանի դասերէն կամ սուրբերու կեանքէն օրինակներ քաղելով, այլ հոն կը թարգմանուի Աւետարանի ոգին, որ ուղղակի ու անուղղակի կերպով ենթահող կը հանդիսանայ հայ մարդակերտումին։  

Է. նիստի վերջին զեկուցաբեր Աւետիս Փօշողլեան անդրադարձաւ «Մամուլը, լեզուն եւ մշակոյթը» նիւթին։ Ան հաստատեց, որ մամուլը, լեզուն եւ մշակոյթը անքակտելի են՝ յատկապէս լուսարձակի տակ առնելով մամուլին դերակատարութիւնը մայրենիին եւ մշակութային արժէքներու պահպանութեան մէջ։ Ապա, անդրադարձաւ այն երեւոյթին, որ այսօր մամուլի լեզուն երկընտրանքի առջեւ է՝ կա՛մ բարձրորակ լեզու, որ կրնայ մատչելի չըլլալ նոր սերունդին, եւ անորակ, պարզունակ լեզու, որ ընդունելի կրնայ չըլլալ ընթերցողներու զանգուածին կողմէ, ու շեշտեց, որ մամուլը առաքելութիւն է լեզուին եւ մշակոյթին նկատմամբ։

Երկրորդ օրուան վերջին նիստին նիւթն էր «Հայ մամուլն ու բազմակարծութեան կարեւորութիւնը - խօսքի ազատութեան խնդիրներ», ատենապետը՝ Դաւիթ Յակոբեան։ Ան յայտնեց, որ իբրեւ աշխար-հասփիւռ ժողովուրդ, որ կՇապրի տարբեր երկիրներու մէջ, հայկական մամուլը եւս ունի տուեալ երկրին համապատասխան պայմանները, պահանջները, առաջադրանքները, պատասխանատուութիւնները, իսկ Հայաստանի մէջ միշտ ալ մամուլի ազատութիւն գոյութիւն ունեցած է։

Առաջին զեկուցաբերն էր Արմինէ Օհանեան «Խօսքի ազատութեան կայացման 30-ամեայ ուղին. հանրային աջակցութիւն եւ իշխանութեան դիմադրութիւն» նիւթով։ Ան ըսաւ, որ 30 տարուան ուղին բաւական բարդ եղած է, սակայն միշտ ալ կարելի եղած է տարբեր ձեւերով լուծումներ գտնել։ Օհանեան խօսեցաւ հիմնական երեք ժամանակաշրջաններու մասին՝ Խորհրդային տարիներ, երբ անազատութեան եւ վախի մթնոլորտ կը տիրէր, 1991-էն ետք, երբ ազատութեան գինն ու արժէքը գիտցան ո՛չ միայն լրագրողները, այլ նաեւ ժողովուրդը, եւ վերջին տարիներուն։

Զարմիկ Պօղիկեան խօսեցաւ «Ազատ խօսքի ընկալման հարցեր»ուն մասին՝ նախ անդրադառնալով սփիւռքահայ մամուլի յառաջացման ու զարգացման տուն տուած պատճառներուն, անցած ուղիին։ Ան նշեց, թէ սփիւռքահայ մամուլը միշտ ալ ունեցած է ազատ խօսելու եւ գործելու տարածք՝ նպատակ ունենալով քննական միտք պատրաստել, մշակոյթ ու լեզու պահպանել ու տարածել։ Ապա ան անդրադարձաւ ազատ խօսքի ընկալման տարբեր երեսներու, քննադատելու եւ քննադատութիւն ընդունելու երեւոյթներուն։

Երուանդ Ազատեանի նիւթն էր «Նշումներ սփիւռքահայ մամուլին մասին»։ Ան ըսաւ, որ մամուլին դերը միայն իրադարձութիւններուն մասին իրազեկել չէ, այլ անկէ անդին է, համախմբել է ընթերցողը հաւաքական որոշ նպատակներու շուրջ, մղիչ ոյժ հանդիսանալ եւ հայութեան ձգտումներուն ծանօթացնել։ Ապա սփիւռքահայ մամուլի մասին մանրամասն տուեալներ փոխանցեց՝ զայն բաժնելով երկու գլխաւոր  խումբերու. կուսակցական մամուլ եւ անկախ-այլընտրանքային։ Նշենք, որ իւրաքանչիւր նիստի կը յաջորդէին լայն քննարկումներ։

Համագումարը իր նիստերը պիտի փակէ վաղը։


USŞĞRMU ŞDİ M'NDÖT AĞKRXUWRZ AUSUMUĞÜŞĞ

FUOUXŞL  KNDĞ?RNW


Xndiumuz Ti-400 aumu+euwrz hubıhuzndkşuz ağkrxuwrz ausulrğzşğnd  auğjg ıumudrz mg szuw Kndğ=rnw uğıu=rz =upu=umuzndkşuz +ğumuğürz fğuw!  Uırmu sş, fzui huıouxu, t kndğ=-usşğrmşuz wuğuçşğndkrdzzşğndz! Usşğrmşuz  mnpsg arsu znğ uxu<uğmzşğ mg zşğmuwujzt uxmuw qüışul rğufroumg sşpsujzşlnd  şd auğjşğg auğkşlnd ausuğ!

Uwi muğütz^ auzğuhşıumuz ,şğumndıumuz Lrzıitw Mğuaus usşğrmşuz  pşmufuğndkşuz uxu<uğmşj huwsuzuürğ sg iınğuüğşl şd Kndğ=rnw fuouxşl  Yukğrnk ağkrxuwrz ausumuğüşğ! Giı ,şğumndıumuzrz^ şkt Kndğ=ru Usşğrmuwtz  ul ağkrxuwrz ausumuğü sg üzt^ uwz uışz kndğ=-usşğrmşuz oüzucusg auğkndu,  hrır glluw şd şğmnd şğmrğzşğz ul hrır buarz uımt! Mğuausr .+i=şğnf^  ktşd Mt-20r ,rğtz zşği Tğınpuz nd Kğusy auzerhnds sg ndzşjuz nd ynğqşjrz  sşpsujzşl rğufroumg^ uwzndusşzuwzrd Usşğrmu mğzuw huıcusr<njzşğ mrğuğmşl  Kndğ=rnw ets! Giı rğşz^ uwehrir auğj sg .zeğnw uxuğmuw m'glluw uwz  uışz şğç xndiumuz Ti-400zşğg suıumuğuğndrz Kndğ=rnw! Uz mğmzşj Kğusyr  .+i=şğg uwz suirz nğ *husuwr fuğvumuösg i.ul gğu, tğ şı muzüzşlnf  Yukğrnk-zşğnd fuoux=tz!

Aşıu=ğ=ğumuz t zuşd nğ kndğ=-usşğrmşuz wuğuçşğndkrdzzşğnd  auğjşğnf ynğquütı Uuğnz İktwzz ul znwz fuğmu,g st<ışp =bşj nd giud  nğ Kndğ=ru mğzuw .ndiuyrl huıcusr<njzşğtz^ şkt Usşğrmuwtz ul Yukğrnk-zşğ  üzt! Giı İktwzr^ uwehrir fuoux= sg mğzuw nğnb vuynf sşpsujzşl rğueğndkrdzg  şd ausnöşl nğ ?nzmğtig şı=uwl gzt huıcusr<njzşğnd sıueğndkşztz!


IUĞ*Z UOTS*PLND

 VMĞJUD SNXZUL ÜL:TZ UZJU; HUIUAUĞ SG


{Tğstzr Auhtğ´ muw=t<g ağuıuğumu, t ızışiuütı Iuğ+z Uots+plndr suirz aşıu=ğ=ğumuz lndğ sg nğ mg fşğuçşğr uznğ lritr ubumşğındkşuz bğ<uzrz huıuau, eth=r sg! Iuğ+zrz euigzmşğzşğtz İuğndauz Inpuzz t huısnpg!

İuğndauz Inpuz mg huıst nğ şğç Mulukuiuğuw Lritr st< m'ubumşğıtrz^ 12 İşhışsçşğr nğnbndszşğtz fşğ< )ubrösr anf sg yvşl imiud ehğnjrz st<!

{Sşğ muğü sg ndindjrvzşğg ıuğndşjuz uwi anftz^ huısşj İuğndauz Inpuz^ uznz= imiuz ub.uırl huahuznpumuz sbumnwk sg mşğışlnd^ şğrıuiuğezşğg ausuwzufuğndkztz aşxnd huaşlnd^ şğrıuiuğezşğndz zusuör up+k= gzşlg uhuanfşlnd ndppndkşusç^ şduwlz! Sşğ huısndkşuz ndindjrvg +ğ sg euir auzşj sşğ gzmşğzşğtz stmg nd auğjndj uznğ uzndzg^ aumuxum nğ ürıtğ kt r_zv tğ uznğ uzndzg! Sşğ gzmşğg huıui.uzşj nğ uzndzg Iuğ+z tğ! Ndindjrvg giud$ {Uwehrir kğ=umuz uzndz v'glluğ! Uimt fşğ< =nd uzndzg İrdltwsuz hrır glluw´!

Inpuz huısşj zuşd nğ ıuğrzşğ fşğ< Iuğ+z Uots+plnd gişğ t$ {Uwe +ğ ihuişjr nğ qşöst stmg şllt nd çuzşğ sg git^ çuwj nv stmg şlud nd çuz sg giud!

{Uauduirm uwihtiör skznlnğır st< m'uhğtrz=! Endğir ets hubıhuzndu, trz=^ çuwj endğir +eg zşği ul kuyuzju, tğ nd zşğir ets hubıhuzndu, vtrz=´^ şöğumujndj İuğndauz Inpuz!


KNDS* ZNĞ SUİZUORDP SG HRIR NDZŞZUW%

PUÖU:İIUZR ST>Puöu.iıuzr rb.uzndkrdzzşğg s+ıtz mg aşıu=ğ=ğndrz Auwuiıuzr KNDS* iışp,uğuğ kt=zr=uürındkşuz mşeğnzr ub.uıuz=nf şd mg yuyu=rz suizuordp sg çuzul rğşzj şğmğrz st<!

Uwi suirz wuwızşj Auwuiıuzr :nğağeuğuzr Auwuiıuz-Puöu.iıuz çuğşmusumuz .sçumr uzeus Uznwb Htplnwşuz^ nğ erışl ındud nğ şğmnd şğmrğzşğz ul şğmmnpsuzr wuğuçşğndkrdzzşğg öuğüujzşlnd ndppndkşusç ausumuğündu, ub.uıuz= mg ıuzrz! Sş, t aşıu=ğ=ğndkrdzg suzudu_ze KNDS*r zmuısusç şd uwi muxnwjg mg erındr nğhti mğkumuz uğerumuz nd muğşdnğ {snıtl´ sg! Kt_ Puöu.iıuzr rb.uzndkrdzzşğg şd kt şğmğr :nğağeuğuzg huığuiı şz ünğ,umjşlnd KNDS*r aşı şd çuzumjndkrdzzşğg imiu, şz uğetz!