ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 25 ԱՊՐԻԼ 2019 © NorMARMARA 2001 - 2019
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ZU:UÜUA TĞINPUZ^ UĞUS İĞÇUÖUZR PĞMNDU; ZUSUMNF SG WRBUIUMŞJ 1915R ÖNAŞĞG^ NĞNZ? RĞŞZJ MŞUZ?G MNĞİZJNDJRZ

U$ UB:UĞAUSUĞIR ECNDUĞRZ HUWSUZZŞĞNDZ ST>

Zu.uüuag supkşj zuşd nğ auw ausuwz=g cus uxu< gzığt

rğ mğ+zumuz znğ pşmufuğg

Şğtm rğrmndz aupnğendşjud nğ Auzğuhşındkşuz Zu.uüua Kuwwrh Tğınpuz 24 Uhğrlr muhumjndkşusç zusum sg ndpuğmu, t Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Uğus İğçuöuzrz^ nğnd uzqrz st< np<ndzu, t uwi şğmğr auw auwğşzumrjzşğg! Zu.uüuag rğ judumjndkrdzg wuwızu, t zu. Sşiğnh Huığruğ= İğçuöuzrz fu.ouzsuz uxkrd^ uhu giu, t nğ uwi ıuğr şdi wuğüuz=nf mg wrbuıumt *isuzjr uwz auwşğg nğnz= rğşzj mşuz=g mnğizjndjrz U$ Ub.uğausuğır ecnduğrz huwsuzzşğndz st<! Zu.uüuag rğ judumjndkrdzg mg wuwıztğ *isuzjr uwe auwşğndz knxzşğndz! Zu.uüuag mg zbtğ nğ auwşğg rğşzj uzndğuzulr zhuiıg çşğu, şz uwi şğmğrz şd uznzj uzenğğndkrdzz nd uzfıuzündkrdzg buı muğşdnğ t rğşzj ausuğ! Ndğrb muğşdnğ mtı sgz ul uwz t^ kt Zu.uüuag mg supktğ nğ auw ausuwz=g cus uxu< gzığt rğ mğ+zumuz uxu<znğeg! Uwe ndppndkşusç wu<npndkrdz mg supktğ Uğus İğçuöuzrz!

Zu.uüua Tğınpuz şğtm suizumjşjud zuşd Uğ.rdzşğnd suirz muösumşğhndu, ausuündsuğr sg nd anz ndzşjud şlnwk sg nğnd gzkuj=rz uzeğueuğqud zuşd 1915r ışpuauzndkşuz! Işpumuz çuösukrd kşğkşğ uwi suirz suzğusuizndkrdzzşğ mg aupnğeşz^ mg üğşz nğ Zu.uüuag giud nğ uznz= nğ auwmumuz auğjr st< sşör cnpnfğeufuğndkşuz eui mndıuz^ ndzrz uğrdznı uzjşul nd uğrdznı qşx=şğ^ Kndğ=şğg şğçş= vşz suizumju, uznzj muıuğu, norğzşğndz! Kndğ=ru ahuğı+ğtz çuju, t rğ uğ.rdzşğg! *isuzşuz uğ.rdzşğndz st< euiudnğndu, t 31 srlrnz yuiıukndpk nd 275 auöuğ ışığum! Srvşd uwi+ğ nv stmg rğ uğ.rdzşğnf mğjud yuiışl auwmumuz mnpsr hzendszşğg^ giud Tğınpuz nğ^ rzvhti udşlr uxu<^ uwi uzüus ul mnv gğud nğhtiör auwşğz ul çuzuz rğşzj uğ.rdzşğg! Zu.uüuag umzuğmndkrdz gğud zuşd {auwmumuz ağniu.ndsçşğnd mnpst Kndğ=şğnd ets muıuğndu, ihuzezşğndz!

---------------


Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan,

Çok Değerli Ermeni Vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

Sözlerime başlamadan önce, 8 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz çok değerli Patrik Sayın Mesrob Mutafyan’ı saygıyla anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni cemaatine başsağlığı diliyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum.

Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır.

Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah’tan rahmet diliyorum.

Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur.

Dün olduğu gibi bugün de Ermeni vatandaşlarımız, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir.

Tarih boyunca acıda ve sevinçte ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır.

Bizler acılarınızın hafifletilmesinde ve sorunlarınızın çözümlenmesinde yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir.

Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır.

Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin yeni dini liderinin bir an önce seçilmesini temenni ediyor ve sizlere muvaffakiyetler diliyorum.

Ortak bir geleceği beraber inşa edebilmenin yolunun bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorum.

Bu itibarla, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum.

Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKAN


YUBRZŞUZ YN:UEUĞQŞJAuwuiıuzr Fuğvuhşı Zrmnl Yubrzşuz şğtm^ Kfrkkgğr rğ t<rz fğuw uzeğueuğqud Kndğ=rnw Zu.uüuar 24 Uhğrlşuz ndpşğqrz nd giı auwmumuz lğuındusr<njzşğndz^ ndbueğndkrdz ağudrğşj {auwmumuz ağniu.ndsçşğ´ çujuığndkşuz fğuw!

Yubrzşuz muıuğşj aşışdşul .riı üğuxndsg$ {Auwnj jşpuihuzndkşuz önaşğg^ *isuzşuz muwiğndkşuz usçnp< auw çzumvndkrdzg {auwmumuz ağniu.ndsç´ uznduzşlg^ 1$5 srlrnz suğe ihuzzşlz nd uırmu nğhti {usşzu.şlusrı ünğ,npndkrdz´ uğeuğujzşlg n_v sruwz znğ çuğqndz= sgz t c.ındsr =upu=umuzndkşuz st<^ uwl zuşd usçnp< cnpnfndğer sg çzu<z<suz uğeuğujnds´!


ÜNDSÜUÇNDR UKNXUZRİI SUWĞ ŞMŞPŞJDNW ST> WRBUIUMNDŞJUZ% 1915R IŞPUAUZNDKŞUZ ÖNAŞĞG


Şğtm^ 24 Uhğrl 2019 Vnğş=buçkr^ Huığruğ=umuz Uknxr ız+ğrzndkşusç^ wrbuıumndşjuz 1915r ışpuauzndkşuz önandu, şd iğçueuindu, sşğ zuauıumzşğg!

İ$ Zuauıumzşğnd nüşmnvsuz uwi uğuğnpndkrdzg muıuğndşjud Ündsüuçndr Uknxuzriı Suwğ Şmşpşjdnw st<^ zu.uüuandkşusç Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe% Üşğb$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuzr! İ$ Huıuğuüg suınwj Anüb$ I$ Şprbt Fğe$ Ndv=ndzşuz! İ$ İşpuzrz ihuiuğmşjrz Çğb$ İuğmuduüzşğ^ Çğm$ Mriuiuğmuduüzşğ şd Ndğuğumrğ Ehrğzşğ!

Uxud+ışuz şd İ$ Huıuğuür şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz Uknxr sruçuz =uauzuwrj euindz mnpst^ pşmufuğndkşusç I$ Iğeuı ?azw$ Ndöndzşuzr! Uğuğnpndkşuz zşğmuw trz zuşd Üşğb$ I$ İuaum Şhim$ Subulşuz^ Üşğh$ I$ Öu=tni ;$ Fğe$ *auzşuz^ Anüb$ I$ Bznğa= Uçp$ I+zrmşuz! An, çuösndkrdz sg vmuğ^ çuwj zşğmuw trz Irğusuwğ% Suğr Sndku)şuz şd ausuwz=uwrz suğsrzzşğtz İusukrnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı% Şiuwr Itsrğ^ Suwğ Şmşpşjdnw Uışzuhşı% Ağuze Snimn)şuz^ Üuğumt+öşuz Auiıuındkşuz uzndznf% Arlıu Fnl=uz^ Şzrürdpr Kupuwrz :nğandğer uzeus Şenduğe ?tbrb+plnd^ Htw+plndr Kupuwrz :nğandğetz% İrsnz Vt=ts!

?uğnöşj Ndv=ndzşuz Auwğ İndğçg^ nğ zu. .nğağeu,ndkrdzzşğ gğud Uduü Buçknduz suirz! Wşınw^ Huığruğ=uğuzr uzndznf wrbuıumşj 1915rz ışpuauzndkşuz şzkuğmndu, şd buı ı.ndğ huwsuzzşğnd ıum rğşzj mşuz=g mnğizjndju, sşğ zuauıumzşğg^ wuwızşlnf nğ uznz= uwlşdi iğçuju, şz!


NİIRMUZNDKRDZG UĞÜRLŞJ

24 UHĞRLR MUHUMJNDKŞUSÇ İNDLKUZUASTIR AĞUHUĞUMRZ

 FĞUW MUIUĞŞLR JNWJG


Uhuanfndkşuz hubı+zşuzşğg Rikuzhndlr İndlkuzuastı ağuhuğumrz fğuw şğmğnğe ıuğrz gllulnf uğürlşjrz Auwnj jşpuihuzndkşuz ıuğşlrjrz zndrğndu, sr<njuxsuz rğumuzujndsg! Suğend Rğudndz=zşğnd Srndkşuz ausuzu.uüua Tğtz ?ti=rz uğı+zndkrdz qşx= çşğşlnd ausuğ çuzumjndkrdzzşğ ndzşjud niırmuzndkşuz aşı^ çuwj uhuğerdz szujrz rğ <uz=şğg! Uwzndaşışd zşğmuzşğg audu=ndşjuz Htw+plnd kupusuirz st< Suğend Rğudndz=zşğnd Srndkşuz üğuişzşumrz ux<şd! ?ti=rz zbşj nğ rğşz= .iı+ğtz mg euıuhuğışz sr<njuxsuz rğumuzujsuz ets rğuduhua ausumuğür ünğ,npndkrdzzşğg! At-It-Yt Mndiumjndkşuz uzeus Muğ+ Yuwluz^ nğ suizumju, tğ uwi audu=nwkrz^ zbşj nğ İndlkuzuastır ağuhuğumrz fğuw zu.uışindu, sr<njuxsuz ets eğndu, uğüşl=g mg zmuıt Kndğ=rnw st< cnpnfğeufuğndkşuz zuauz<r uhujnwj! {Iuğrzşğ buğndzum orü fuızndu, t^ nğhtiör uxşğşindr 104 ıuğr uxu< ışpr ndzşju, jşpuihuzndkşuz aşı! Uwzndauzeşğq şı=uwl muıuğndu, t! Şi rimuhti mg judrs! Ustz stm wuzjuz= nğ euıuhuğındu, vt^ mg mğmzndr şd jud+= uwi wuzjuz=g uwi+ğ şdi mğmzndkrdz mg iıuzuw! Uwz çxzndkrdzzşğg^ nğnz= 104 ıuğr uxu< ünğ,ueğndu, şz auwşğnd zmuısusç^ uwi+ğ m'rğumuzujndrz =rdğışğnd ets´^ giud Yuwluz! Uz huauz<şj uxşğşindrl huısumuz rğnpndkşuz aşı% .niıuzulnf buğndzumşl huw=uğg% wuzndz rğudndz=zşğnd nd +ğtz=zşğnd hubıhuzndkşuz!

İndlkuzuastır ağuhuğumrz fğuw zu.uışindu, sr<njuxndsg muösumşğhu, trz Rikuzhndlr Suğend Rğudndz=zşğnd Srndkrdzz nd Jşpuhubındkşuz şd :ığumuzndkşuz ets huw=uğr wuzqzucnpnfg!WRBUIUMNDŞJUD ZUAUIUM ÖRZNDNĞ İŞDUM HULG?OG

Şğtm^ Brblrr Üşğşösuzuıuz st< wrbuıumndşjud zuauıum örzndnğ İşdum Hulg=og^ nğ ndk ıuğr uxu<^ Huksuzr st< örzndnğumuz ,uxuwndkşuz gzkuj=rz^ 24 Uhğrlrz^ rğ örzumrj gzmşğn< ötz=nf ihuzzndu, tğ! Sş,ukrd çuösndkrdz sg zşğmuw üızndşjud nüşmnvsuz uwi uğuğnpndkşuz!

Zşğmuw trz npçujşul İşdumrz ,znpzşğg% Muğuhşı şd Uzr Hulg=og!

Zşğmuzşğnd st< tğ zuşd İşlrzu Inpuz!

{Rwr´ mndiumjndkşuz uzeuszşğtz Kndzouw İtwrı+plndr sıuanürv üğuxndsg

{AUWNJ JŞPUİHUZNDKRDZ VT ŞPU;^

ÇUWJ UIRMU VR ZBUZUMŞĞ NĞ HRIR VGLLUW´

İtwrı+plnd erışl ındud nğ uwi .+i=şğg ndppndu, vşz Kndğ=rnw auw auwğşzumrjzşğndz


{Rwr´ &Lud/ mndiumjndkşuz uzeus^ Iğuhrönz zuauzür Uğu=lg =upu=r üğuişzşumr ünğ,uerğ .nğandğer uzeus Kndzouw İtwrı+plnd 24 Uhğrlr muhumjndkşusç sıuanürv üğuxndszşğ muıuğşj Kfrkkgğr rğ t<rz fğuw^ zu. aşğ=şj {auwnj jşpuihuzndkşuz´ hzendsg^ wşınw ihuxzulr= gğud auwşğnd ets znğ jşpuihuzndkşusç! İtwrı+plnd suizudnğuçuğ üğşj$ {Auwnj jşpuihuzndkrdz ünwndkrdz vndzr^ iumuwz uırmu vr zbuzumşğ nğ jşpuihuzndkrdz hrır vglluw! Uwe huıouxnf lud m'glluw nğ end= öünwb gllu=´!

Uwl üğuxndsr sg st< uz üğşj$ {Usçn. sg nğ 24 Uhğrlrz vr mğzuğ gişl nğ {jşpuihuzndkrdz vmuw´^ uzquwz mg szuw :noulndr mnınğu,r auğjrz st<! Wşınw öri mg sşpueğt uışlndkrdz işğsuzşlnd usçuiıuzndkşusç! Uwe şğçt#z r fşğ öündbujndszşğg sşp= euğqu, şz! Gğt= uwz rzv nğ qşğ qşx=tz mndüuw! N_v euıuğuzzşğg^ nv ul aşxujndszşğg hrır iırhşz nğ sşz= vgişz= uwz^ rzv nğ orbe mg zmuışz=´!

Şğtm rğrmnduw cusşğndz İtwrı+plnd rğ muıuğu, üğuxndszşğnd uxgzvndkşusç .+işjud {*ıu Kr Fr´ lğuındumuz muw=t<rz^ gzeü,şlnf nğ rz= zmuır vndztğ Kndğ=rnw auw auwğşzumrjzşğg^ uwl rğ .+i=şğg ndppndu, trz Auwuiıuzr Eubzumjumuzzşğndz! Uz erışl ındud nğ zhuıum vndztğ fbıujzşlnd Kndğ=rnw öuzuöuz zuauzüzşğnd st< uhğnp auw auwğşzumrjzşğg! İtwrı+plnd giud nğ rz= zşğnpndkrdz mg .zeğt auw auwğşzumrjzşğtz^ srucusuzum ağucuğşjud zşğnpndkrdz .zeğşlt Eubzumjumuzzşğtz!


EHĞŞFUZ?R :ZUSUMULNDKŞUZ LNDİUÇUZNDKRDZG HUIĞRUĞ?UMUZ YN:UZNĞE UĞUS İĞÇUÖUZR AŞI NDZŞJU; IUĞUMUĞ;NDKŞUZ MUHUMJNDKŞUSÇ

İ$ :uv Ehğşfuz=r :zusumulndkrdzg^ uwi+ğ sşör ul pğmndu, lndiuçuzndkrdz sg ağuıuğumşj^ c.ışlnd ausuğ uwz ıuğuquwzndkrdzzşğg nğnz= ıuğu,ndu, şz İ$ Öuımr +ğg Huığruğ=uğuzr st< muwuju, gzendzşlndkşztz şı=! Uwe gzendzşlndkşuz gzkuj=rz^ nğnd zşğmuw vtrz Ehğşfuz=r .zusumulndkşuz uzeuszşğg^ hzendşğ t nğ :zusumulndkrdzg wuwıuğuğu, t kt vr ouzvzuğ Huığruğ=umuz Yn.uznğeg^ ndiır rğ çnlnğ muhşğg .öu, t Huığruğ=uğuzr aşı! Uwi hzendszşğndz huıui.uzşlnf^ Ehğşfuz=r :zusumulndkrdzg mg wuwıuğuğt nğ .zeğnw uxuğmuw vt Huığruğ=uğuzr aşı muhşğg .öşlnd auğj sg^ sruwz kt Huığruğ=umuz Yn.uznğeg mg muğ,t kt Huığruğ=uğuzr Uknxrz zmuısusç :zusumulndkşuz jndjuçşğu, wuğüuz=g rğ uzqrz ndppndu, t^ şd kt rğ uzqrz zmuısusç :zusumulndkşuz gğu, =zzueuındkrdzzşğz ul Huığruğ=uğuzr ndppndu, =zzueuındkrdz şz! :zusumulndkrdzg mg wrbşjzt Yn.uznğe İğçuöuzrz aşı muwuju, fşğ<rz cnpnf sg nd mg wuwızt kt gindu, t uğetz nğ Uğus İğçuöuzr aşı nğşdt çuzuftor st< hrır vsızşz srzvşd nğ znğ Huığruğ= sg gzığndr nd hrır iuxşjzşz Uğus İğçuöuzr aşı rğşzj wuğuçşğndkrdzzşğg!