ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 20 ԱՊՐԻԼ 2019 © NorMARMARA 2001 - 2019
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mailSşğ Yğmvrz% ?ğriınir Ağubuyux Wuğndkşuz I+zrz uxkrd^ sşğ <şğsuürz bznğaudnğndkrdzzşğg m'ndppşz= sşğ gzkşğjnpzşğndz^ SUĞSUĞU-r sşğ ub.uıumrjzşğndz^ ausuwz=uwrz suğsrzzşğnd fuğvndkşuzj şd ausuwz sşğ cnpnfndğerz^ supkşlnf çuğ+ğ şd uzenğğudtı +ğşğ!


?ĞRİINİ WUĞŞUD R SŞXŞLNJ

*ĞAZŞUL T WUĞNDKRDZG ?ĞRİINİR


İ$ Öuımr ı+zrz uxrknf^ uwi+ğ SUĞSUĞUz  mg ağuıuğumndr 12 t<nf!HUIĞRUĞ?UMUZ GZEAUZNDĞ YN:UZNĞE İĞÇUÖUZ A*Ğ

İ$ ÖUIMR HUIÜUSG


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ


«Յիսուս Քրիստոս խափանեաց զմահ եւ

լուսաւոր արար զկեանս եւ զանեղծութիւն

ի ձեռն Աւետարանի»        

(Բ. Տիմ. Ա.10)


Սիրեցեալ Ժողովուրդ մեր,


Ինչ աղիտալի բան կ’ըլլար մահը, երբ չըլլար յարութիւն մեռելոց, երբ այդպէս  գիտնայինք ու հաւատայինք՝ թէ մահուամբ կը հողանանք, եթէ այդպէս գիտնայինք՝ թէ մեր մարմինն ու հոգին պիտի մնան նեխած ու փտած ու յաւիտենապէս խառնուած՝ կոշտ ու կարծր հողին հետ, այսպիսի գաղափար մը մեզի համար սոսկալի բան մը պիտի ըլլար։


Բայց, փառք Աստուծոյ, երանի՜, հազա՜ր երանի հաւատացեալներուս, ալ մենք չունինք այսպիսի երկիւղ մը, սոսկում մը. գիտենք ու կը հաւատանք՝ թէ մահուամբ չէ որ կ’անէանանք, այլ՝ թէ կ’անցնինք միջոցէ մը, ծնանելու համար նոր կեանքի մը մէջ յաւիտենապէս։ Մեզի համար մահը խորունկ քուն մըն է եւ ոչ ուրիշ բան։ Թող մահը նեխէ ու փտեցնէ մարմինը եւ դադրեցնէ կենդանութենէ: Գերեզմանը թող առնէ զայն իր մութ ծոցին խորը, մենք դեռ կը հաւատանք ու պիտի հաւատանք՝ թէ այդ սոսկալի քայքայումէն յետոյ ունինք նոր կեանք մը ու Խաւարին արհաւիրքներէն յետոյ խաղաղ առաւօտեան մը արշալոյսը: Թող մահը դեռ ձայնէ ու գոռայ, գոչէ իր յաղթութիւնը, թող ձայնէ, ինքն անէացում մըն է, դարձեալ քուն մը, երկար, խորին ու անձայն քուն մը պիտի համարենք զայն։ Թող հաւատացեալներ զոհուին մահուան մանգաղին տակ, բայց մենք կը հաւատանք, թէ անոնք կը ծնանին նոր կեանքի մը արշալոյսին առջեւ։ Քրիստոս այս հաւատքը ներշնչեց իր վարդապետութեամբ եւ հաստատեց իր յարութեամբը։ Մահը խափանեցաւ Յիսուս Քրիստոսով, անոր միակ զօրութեամբը ու յարութեամբը: Մահը իր կապանքներով լուծուեցաւ, իր սպառնալիքներով տկարացաւ ու Յիսուսով  յաւիտենական  կեանքը փառաւոր  երեւեցաւ։ Յիսուսով նոր օրուան մը արշալոյսին տակ, նոր ոգի մը, նոր ակնկալիք մը երեւան եկաւ մարդկային սրտին մէջ, առանց որոյ մարդը մարդ ըլլալէ պիտի դադրէր։


Միթէ կարո՞ղ էր բանական արարածը մահը խափանել, ո՛չ երբեք։ Միայն Քրիստոս՝ Աստուծոյ Որդին պիտի կարենար մահուան կապանքները լուծել ու մահը խափանել։ Քրիստոս չարչարանքներով մահուան կապանքները լուծեց, խափանեց զայն իր զօրութեամբը եւ խաղաղութեամբը։ Փարատեց գերեզմանի վրայ ծանրացած մշուշը, ցոյց տալու համար անկէ անդին եղած յաւիտենական կեանքը։ Վերջապէս, Յիսուս կատարելապէս յաղթեց մահուան, վասն զի մահը ոչինչ կրցաւ իրմէ յափշտակել, այն սքանչելի կարողութիւններէն, իր իմաստութենէն, իր փառքէն, ո՛չ ալ իր բարութենէն զորս զգեցած էր Յիսուս։


Յաւիտենական կեանքն ու յարութիւնը աղօտ կերպով յայտնուած են Հին Կտակարանի մէջ։ Քրիստոսով էր որ բացայայտ հռչակուեցան յարութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը։ Հին ազգերու մէջ ալ անմահութեան մասին աղօտ գուշակութիւններ եղած են, բայց չկար մշտական ազնուացուցիչ համոզում, ճշմարիտ լոյս։ Հեթանոս փիլիսոփաները անմահութիւնը համարելով բոլորովին անստոյգ, մերժեցին զայն առ հասարակ. ո՛չ մէկ հեթանոս ընդունած էր մարմնոյ յարութեան վարդապետութիւնը, մինչեւ այն ատեն՝ երբ հռչակուեցաւ Աւետարանի վարդապետութիւնը։ Քրիստոս խափանեց մահը ոչ միայն իրեն համար, այլ եւ անոնց համար, որոնք իրեն կը հաւատան՝ իրենն են։ Ով որ հաւատայ Քրիստոսի, չի մեռնիր, այլ՝ կը ննջէ միայն եւ այդ քունին պիտի յաջորդէ օրհնեալ եւ փառաւոր զարթնում մը։


Սիրելի հաւատացեալներ,


Քրիստոս իր յարութենէն առաջ ու յարութենէն վերջ, շատ լաւ ներկայացուցած է անմահութինը, դնելով հաւատք մը, ակնկալիք մը մարդկային սրտին խորը։ Հաւատքը քրիստոնեային սրտին ամենէն նուիրական, ամենէն սուրբ գանձն է։ Հանեցէք այդ հաւատքը քրիստոնեային սրտին խորէն, հանեցէք յարութեան հաւատքը, ոչինչ կը մնայ այլեւս, եւ Աւետարանի բովանդակ վարդապետութիւնը կը ցնդի, ալ ամէն ինչ յուսահատութիւն, յոռետեսութիւն, կեանքի քայքայում ու յաւիտենական մահ է։ Ան որ հաւատք չունի Քրիստոսի յարութեան, չի կրնար հաւատալ Աւետարանին, այնպիսին քրիստոնեայ ըլլալէ կը դադրի, այնպիսին մեռեալ մըն է, եւ չի կրնար վերակենդանանալ Քրիստոսով «զի թէ ոչ հաւատացէք թէ ես եմ, մեռանիցիք ի մեղս ձեր»։ Հաւատքին տեղ կարելի չէ համարժէք բան մը դնել, ո՛չ յոյսը , ո՛չ բարոյականը, եւ  ո՛չ փիլիսոփայութիւնը։


Եթէ Քրիստոս դեռ գերեզմանի մէջ է իբեւ մահկանացու հասարակ մարդ մը, Փրկիչ ըլլալէ դադրած է, եթէ Քրիստոս չէ յարուցեալ, հովին տուէք քրիստոնէութիւնն ալ, Քրիստոսի անունն ալ, գործն ալ, հաւատքն ալ։ Պօղոս Առաքեալ կ’ըսէ, «Եթէ Քրիստոս չիցէ յարուցեալ, ունայն է հաւատք ձեր, ընդունայն են քարոզութիւնք մեր»։


Ուրեմն բոլոր աշխարհին հռչակենք, թէ, Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։ Հաստատապէս համոզուած ըլլանք, թէ Յիսուս Քրիստոս ջախջախած է մահուան շղթաները, խափանած է զայն, փարատած է գերեզմանի վրայ թանձրացած մշուշը իր յարութեամբը, ու բարձրացած է դէպի յերկինս, լուսաւորելով կեանքը ու անմահութիւնը։


Օրհնեալ ըլլայ իր յարութիւնը։ Ամէն


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ


Քրիստոսի հրաշափառ Ս. Յարութեան Տաղաւարին առիթով կը շնորհաւորենք ու կ’ողջունենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր։ Քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ’ողջունենք նաեւ մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Խորհրդակցական Մարմնի, Տնտեսական Խորհուրդի, Տիկնանց եւ Երիտասարդաց կազմերու անդամները, Գործածուած իրերու եւ հագուստներու վերարժեւորման յանձնախումբը, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժքոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, Ստանպուլի, Գաւառի եւ Կրետէի համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը՝ մաղթելով բոլորին երջանիկ Ս. Զատկուան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։


Ս. Յարութեան տաղաւարին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։


Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։


Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Յարութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։


Սիրոյ ջերմագին ողջոյններ կ՚առաքենք Սփիւռքի տարածքին գտնուող Պոլսահայ, Կեդրոնական, Էսաեան, Մխիթարեան վարժարաններու Միութիւններուն եւ արտասահմանի բարեպաշտ եւ եկեղեցանուէր մեր ժողովուրդին, որոնք սփիւռքեան պայմաններուն ներքեւ կը փորձեն պահել մեր աւանդութիւնները, միանգամայն հոգեւոր եւ տոհմիկ կապ պահելով իրենց ծննդավայրին հետ։


Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. ամէն։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ

  


HTW?*ÖR KUPUWRZ :NĞANDĞEG MG İHUİT NĞ ?UPU?UHŞINDKRDZG FOUĞT EUIUĞUZTZ OBENDU; ÜNDSUĞG NĞ 24 SRLRNZ

 400 AUÖUĞR AUİU; T

Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Fuğndcuz Supu=şuz şd suıumuğuğ suğszr uzeus Wuğndkrdz Buzlg çujuığndkrdzzşğ ındrz sşör


Şğmnd +ğt r fşğ ausujuzjr fğuw mg ağuıuğumndrz lndğşğ^ giı nğnzj Htw=+ör Kupuwrz :nğandğeg buau, t Rikuzhndlr Suwğ ?upu=uhşındkşuz ets çuju, rğ euıg şd ?upu=uhşındkrdzg uwcs hrır fouğt 24 srlrnz lrğu^ uwi şmşpşjdnw üğudndu, anpusuişğndz ausuğ rçğ auındjnds!

Zrdkr muhumjndkşusç uwi uxud+ı ışiumjndkrdz sg ndzşjuz= Htw=+ör İ$ Zrmnpuwni Şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer şğmuğusşuw Uışzuhşı Fuğndcuz Supu=şuzr aşı şd auğjndjrz= kt r#zv t fşğ<rz mujndkrdzg ausuwz=rz ausuğ mşziumuz muğşdnğndkrdz zşğmuwujznp uwi .zeğrz st<! Fuğndcuz Supu=şuz sşör çujuığşj kt uwi +ğşğndz ağuıuğumndu, uwe lndğg znğndkrdz sg vt^ uwl uimt uxu< uğetz euıuğuzrz mnpst uxzndu, nğnbndsz t! Rzvhti ürışz=^ =upu=uhşındkrdzg ousçnd brzndkşuz şd uwl zhuıumzşğnf üğudu, t Htw=+ör şmşpşjdnw huımuznp anpusuişğnd muğşdnğ bşğı sg! Uwe anpusuişğndz ausuğ euı çujndu, tğ Rikuzhndlr ?upu=uhşındkşuz ets! Euıg buandu, tğ^ çuwj ?upu=uhşındkrdzg vtğ mğju, fouğşl uwe ündsuğg! Ündsuğg +ğt +ğ mg çuğqğuzuğ ığndu, gllulnf nğ ınmniz ul mg çuğendr fouğşlr çndz ündsuğrz fğuw! Fşğ<şği Kupuwrz :nğandğeg şd Suıumuğuğ Suğsrzg yuiıuçuz Ulr Tlhtw+plndr qşxusç euıumuz üuzqndsr aşıuhzendsr ersnds muıuğu, tğ &Roğu ıufuig/ Suwğ ?upu=uhşındkşuz ets! Fşğ<rz aubndnf znğndkrdz sg vmuw hrır ihuindr uwi znğ aşıuhzendsr uğerdz=rz!

Znwz zrdkr bndğ< ışiumjndkrdz sg ndzşjuz= zuşd Htw=+ör Suıumuğ Suğszr Hubı+zumuıuğzşğtz% Wuğndkrdz Buzlgr aşı^ nğ zsuzuhti kuğs ışpşmndkrdzzşğ ındud sşör^ erışl ıulnf nğ Htw=+ör şmşpşjrrz huauz<u, ündsuğg zşğmuwri auiu, t 24 srlrnz 400 auöuğ lrğuwr zsuz huımuxşlr ündsuğr sg! Uzbndbı nğ uwi ündsuğrz st<tz muğşdnğ çucrzzşğ hrır wuımujndrz yuiıuçuzrz şd uwl ,u.işğnd! Uwzndauzeşğq ündsuğg mg zşğmuwujzt uz+ğrzum muğşdnğndkrdz^ nğ şkt üuzqndr^ uzıuğumnwi znğ anğrönzzşğ hrır çujndrz n_v sruwz Htw=+ör st<^ uwl çnfuzeum ausuwz=tz zşği!

Srzv uwe ürışz= uğetz nğ Htw=+ör Kupuwrz :nğandğeg sr<njt sg r fşğ rğ muğşlrndkrdzzşğnd vuynf +üıumuğ mg auzeriuzuw sşğ öuzuöuz fuğcuğuzzşğndz! Mg irğşz= supkşl nğ szujşulg bndınf lnd,nds üızt şd Htw=+ör Kupuwrz :nğandğeg ırğuzuw euıuğuzr mnpst zu.uışindu, ündsuğrz!


{FUÜG(LGÜRDPR ST> MG ÇUJNDR

KNDĞ?RNW UXU>RZ ŞD SRUM AUWMUMUZ KUZÜUĞUZG

{Srllrwtk´ mg ağuıuğumt Ots Vuyuğrz çujuığndkrdzzşğg


{Srllrwtk´r st< Uwbtmrdl Üuaftor+plndr iınğuüğndkşusç ağuıuğumndu, t Uzüuğuwt kpkumjndkrdz sg^ nğ mg wuwızt kt Kndğ=rnw srum auwmumuz ürdp% Fuüg)lgürdpr st< s+ı +ğtz hrır çujndr auwmumuz kuzüuğuz sg! Uwi suirz luwz çujuığndkrdzzşğ ındu, t Fuüg)lgürdpr şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı% Ots Vuyuğ! Uz giu, t nğ uwi kuzüuğuzg jnwj hrır ıuw kt Kndğ=rnw st< kndğ=şğ şd auwşğ sruirz m'uhğrz şd sruizndkşuz muğşlrndkrdzzşğ ndzrz!

Vuyuğ wuwızşj nğ uirmu Kndğ=rnw st< uxu<rz şd srum auwmumuz kuzüuğuzg hrır glluw! Uwi suirz wuındm uğı+zndkrdz hrır iıujndr Kndğ=rnw Sbumnwkr Zu.uğuğndkşztz^ Uğşdşlşuz Sr<şğmğumuzr Fşğumuzüzndsr ünğ,umulndkrdzz ul .niıuju, t ö+ğumrj gllul! Kuzüuğuzrz st< jnwj hrır ığndrz Fuüg)lgürdpr sbumnwkr^ lşöndr^ huısndkşuz^ oubşğndz^ .upşğndz şd öuzuöuz zrdkşğnd suirz ışpşmndkrdzzşğ! Rğumuzndkşuz st< uirmu sıu,ndu, t nğhti ürdpumuz kuzüuğuz^ çuwj hrır çnfuzeumt çuösukrd zrdkşğ nğnz= suizudnğuçuğ hrır ,uz+kujzşz auwndkrdzg şd =ğriınztndkrdzg^ nğnfaşışd srzvşd uwi+ğ ıumudrz muz suğerm nğnz= çudumuzuvuy ,uz+k vşz uwi auğjşğndz^ srzvşd rim auwşğndz mg auğjzşz kt end= Auwuiıuztz şmu#, t=^ mus kt r#zv t qşğ mğ+z=g mus qşğ lşöndz! Kuzüuğuzg ndğşsz hrır wuwızr euğqzt nğ sşz= uwi anpşğndz az+ğşuw çzumrvzşğz şz= şd kt Kndğ=rnw st< kndğ=şğ şd auwşğ sruizuçuğ m'uhğrz^ sruizuçuğ uhğşlnd muğnpndkrdzg ndzrz!

Ots Vuyuğ çujuığndkrdzzşğ gğud zuşd Fuüg)lgürdpr st< rğşzj ünğ,u,u, auwşğtz çuğçuxrz suirz^ erışl ındud nğ )ğuziujrzşğnd ırğuhşındkşuz bğ<uzrz Aukuwr st< Sndiu lşğuz ytbşğndz fğuw Fuüg)lgürdpr zsuz fşj ürdpşğ muwrz! Çuwj şğç Aukuwg Kndğ=rnw mjndşjud^ uwe ıuğu,=ubğ<uzr auwşğnd stm suig Aukuwtz çuczndşjud^ szujşulzşğz ul audu=ndşjuz Fuüg)lgürdpr st<! {Ürdpr st< 35 auw gzıuzr= m'uhğr^ iumuwz uwe gzıuzr=zşğndz uzeuszşğg sş,usuizndkşusç uğıuiuasuz mg üızndrz! Sşğ ürdprz st< üğşl muğeulnd sbumnwkg 99 ınmni t! Şmşpşjrr st< uğuğnpndkrdzzşğg auwşğtz mg muıuğndrz^ çuwj =uğnözşğg kğ=şğtz mg ığndrz! Ürdpujrzşğg ndzrz rdğuwuındm lşönd sg! Uwiışp çzumnpzşğg ürışz kt_ uğşdşluauwşğtz^ kt_ uğşdsıuauwşğtz! Çuwj uğuçşğtzr şd auwşğtzr .uxzndğe çuğçux sg ndzrz= zşğmuwri! Ani çzumnpzşğg uwi çuğçuxg lud ürışz^ giu, t Ots Vuyuğ!


USZ-r Auwuiıuzr zu.mrz eşihuz Tfuzir sşmzuçuzndkrdzg

Znkğ Ius şmşpşjdnw

ağeşar uxgzvndkşusç

AUWŞĞG R"ZV ŞMŞPŞJRZŞĞ MNĞİZJNDJRZ

JŞPUİHUZNDKŞUZ IUĞRZŞĞNDZ

USZ-r zu.mrz Auwuiıuzr eşihuz Onz Tfuzi Yuğrör Znkğ Ius şmşpşjdnw st< huıuau, iuğiuyuöend ağeşatz fşğ< uwi suirz rğ sıu,ndszşğg üğr uxud Kfrkktğr rğ t<rz fğuw nd uwi muhumjndkşusç +ğumuğür çşğud {auwşğnd ets ünğ,ueğndu, fuwğuü jşpuihuzndkrdzg´! Tfuzi iuhti üğşj$

{Uwi+ğ şğç usçnp< ub.uğa indü mg huat Znkğ Ius şmşpşjdnw st< huıuau, ağeşarz ausuğ^ şi mg sıu,şs aşışdşulg$ {Auwşğnd ets ünğ,ueğndu, fuwğuü jşpuihuzndkşuz ıuğrzşğndz nsuz= cnpnfndğenf nd anüşdnğumuzzşğnf ul lşjndz r"zv şmşpşjrzşğ mnğizjndjrz uğeş+=´!

Auwmumuz upçrdğzşğ^ nğnz= uwi lndğrz uğquüuzü m'glluz^ mg wrbşjzşz nğ O+z Tfuzi rğ hubı+ztz uxzndu, tğ auwmumuz auğjr suirz obsuğındkrdzg .+iu, gllulndz ausuğ!


İ+zru Üğrsr euğqşul buı .riı .+işjud Vufndb+plndr ets

{KNDĞ?RU FŞĞ>RZ ŞĞMRĞZ T

NĞ CNPNFĞEUFUĞNDKŞUZ EUİ HRIR IUW SŞÖR´


Sr<uöüuwrz üşızr fğuw ıumudrz mg buğndzumndr indğ çuzuftog^ nğ Uzkulrnw st<^ ZUK*-r şğşiyn.uzzşğnd fşaucnpnfr gzkuj=rz ,zndze uxu, tğ Uğıu=rz Zu.uğuğ Stflrdı Vufndb+plndr nd (ğuziujr şğşiyn.uzndar İ+zru Üğrsrr sr<şd! 24 Uhğrlr nğnbndsr muhumjndkşusç Vufndb+plnd giu, tğ nğ (ğuziuz knp zu. rğ sndk uzjşulrz nd Xnduzıuwr mus Uloşğrnw st< rğ muıuğu, jşpuihuzndkrdzzşğndz zuwr! Vufndb+plndr uwi sşpueğuz=tz fşğ< İ+zru Üğrsr^ srdi )ğuziujr huındrğumzşğndz aşı sruirz iğuatz endği şlu, tğ^ udşlr fşğ< ul hzeu, tğ nğ endği şlud nğnfaşışd Vufndb+plndr huıui.uzşlnd uxrkg hrır vığndtğ rğşz! İ+zru Üğrsr uwi suirz huıui.uzu, t Yuğrör Şdğ+zrndi ünğ,umulndkşuz auğjndszşğndz şd gğu, t Vufndb+plndr ets buı .riı sşpueğuz=şğ!

{Usçnp< fşaucnpnfr gzkuj=rz Kndğ=rnw uwcsnd muxufuğndkşuz lruö+ğzşğg ZUK*-r uzeusumjnp 29 şğmrğzşğndz cnpnfğeufuğndkşuz eui ıulnd suğsu<rz st< trz! Çuwj Kndğ=ru uwz fşğ<rz şğmrğz t nğ sşör cnpnfğeufuğndkşuz suirz hrır euiu.+it! Şi ul ürışs nğ sşğ şğmrğg uzkşğr vt^ çuwj ünzt mğzus gişl nğ çuzışğndz st< çuzıuğmndu, lğuüğnpşğ vmuz´^ giud Üğrsr! Uz erışl ındud nğ rz= huısuçuz vt^ huğöuhti mg hubıhuzt uwz sıu,ndsg kt +ıuğ şğşiyn.uz sg mğzuw fşaucnpnfzşğnd gzkuj=rz uöuı+ğtz wuwızşl rğ üupuyuğg! {Şi şğçş= uwlndğ uwihrir erduzuürıumuz ı.suğndkrdz sg vşs ışiu,´^ giud Üğrsr ,uzğ çuxşğ ünğ,u,şlnf!

{Buı erdğrz t {zu. qşğ ıuz wuxu<usuig udlşjt=´ gişlg^ çuwj rs muğ,r=nf uirmu erduzuürındkşuz ustztz ju, sumuğeumz t! Uirmu rğuhti ötğnwr mtı sgz t! Kndğ=rnw Uğıu=rz Zu.uğuğg giud nğ Xnduzıuz mus Uloşğruz vşz= snxju,! Şi ul ürışs nğ çuğçuğnindkrdzzşğ ünğ,ndu, şz (ğuziuwr mnpst^ çuwj jşpuihuzndkrdz vt muıuğndu,´^ giud Üğrsr!