ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
79. Տարի

ԳԻՐՔ

ԱՐԽԻՒ - 05 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2019 © NorMARMARA 2001 - 2018
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mailİ$ ;zzeşuz ı+zr uxrknf

irğnf m'np<ndzşz=

sşğ  çuösuauöuğ gzkşğjnpzşğz

nd ub.uıumrjzşğg^

çnlnğrz supkşlnf uzenğğndkrdz% gzıuzşmuz çnwzşğnd ıum^ wu<npndkrdz% ub.uıuz=r uihuğtöt zşği şd uxnp< +ğşğ!


?ĞRİINİ ;ZUD ND WUWIZŞJUD

QŞÖ ŞD SŞÖ SŞ; UDŞIRİ


ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Մայրս եւ եղբայրներս անոնք են« որոնք Աստուծոյ խօսքը

կը լսեն  եւ կը գործադրեն։

 (Ղկ. 8.21)


ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՁԵԶԻ ԵՒ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ


Այս պահուն կը լսենք Մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի խօսքը, «Մայրս եւ եղբայրներս անոնք են, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործադրեն»։ Քրիստոս այս խօսքը ըսաւ այն պահուն երբ կը քարոզէր։ Ժողովուրդի բազմութիւն մը խռնուած էր լսելու Անոր խաղաղութիւն պարգեւող խօսքերը։ Այդ պահուն էր, որ իրեն մօտեցան եւ լուր տուին, թէ իր մայրն ու եղբայրները դուրսը կը սպասէին զինքը տեսնելու համար։ Քրիստոս կ’ուզէ դաս մը տալ, ու շեշտել սկզբունքի տէր ըլլալու կարեւորութիւնը։ Քրիստոս աշխարհ եկած էր Հօր Աստուծոյ կամքով, կորսուածները փնտռելու, մեղաւորները Աստուծոյ որդեգրութեան պատիւին արժանացնելու, մարդոց յաւիտենական կեանքի ու յաւիտենական երջանկութեան ճամբան բանալու։ Հետեւաբար, երբ այս էր իր առաքելութիւնը, այլեւս ամէն բան երկրորդական գծի վրայ կը մնար։

Սկզբունքի տէր ըլլալը կարեւոր է Քրիստոնեայի կեանքին մէջ։ Քրիստոս ըսած էր. «Եթէ մէկը կ՚ուզէ իմ ետեւէս գալ, թող ուրանայ իր անձը« առնէ իր խաչը եւ իմ ետեւէս գայ» (Մտթ. 16.24)։ Նաեւ ըսաւ. «Ով որ իր հայրը կամ մայրը ինձմէ աւելի կը սիրէ՝ արժանի չէ ինծի. ով որ իր որդին կամ դուստրը ինձմէ աւելի կը սիրէ՝ արժանի չէ ինծի։ Եւ ով որ իր խաչը չառներ եւ իմ ետեւէս չի գար, արժանի չէ ինծի» (Մտթ. 10.37-38)։

Քրիստոս, «Մայրս եւ եղբայրներս անոնք են, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործադրեն» խօսքով կը հաստատէ նաեւ նոր ազգականութեան մը սկզբունքը։ Այս նոր ազգականութիւնը հաստատուած չէ արենակցութեան վրայ։ Այդ ազգականութեան հաստատութիւնը կապուած է, անհատներու Աստուծոյ Խօսքին նկատմամբ որդեգրելիք կեցուածքին։


Այդ նոր ազգականութեան կարելի է հասնիլ երկու աստիճաններով. առաջինն է Աստուծոյ Խօսքը լսել. իսկ երկրորդը՝ զայն գործադրել։  Երբ կեցած ենք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ, կը յիշենք« որ մեր հայրերը որքան կարեւորութիւն ընծայած են Քրիստոսի կեանքի խօսքերուն։ Անոնք ամէն զոհողութիւն յանձն առած են՝ նուիրուելով եկեղեցաշինութեան գործին ի գին ամէն ինչի եւ շէն ու պայծառ պահած են աղօթքի տուները։ Մեր հայրերը, հետեւելով նաեւ իրենց պապենական օրինակին, Հայ քաղաքացին եւ գիւղացին, արհեստաւորը եւ հողագործը, գործատէրը եւ գործաւորը իրենց կարողութեան ներած չափով լումաները քով քովի դրին ու իրենց ճակտին քրտինքով կերտեցին մեր Սուրբ եկեղեցիները՝ ցոյց տալով, թէ իրենք պատրաստ էին Քրիստոսի ազգականներ կոչուելու։ Սկզբունքի տէր Քրիստոնեայ հաւատացեալը իրեն կեանքի նշանաբան ընտրած է «Առաջ Աստուած» երկու բառերը, որոնց մէջ խտացած է մեր հաւատացեալ ժողովուրդի անշեղ հաւատքը, որ է վստահիլ Աստուծոյ եւ բարձր պահել Անոր անունը եւ Անոր փառքին նուիրուած գործը։


Եկեղեցին Քրիստոսի Մարմինն է։ Եկեղեցին, իբրեւ հաստատութիւն,  որքան ատեն որ կը վայելէ Քրիտոնեայ կոչումին գիտակից հաւատացեալներու ներկայութիւնը, կը շարունակէ գործել եւ խնամք տածել կեանքի ամէն պայմաններուն մէջ՝ հարստացնելով իր զաւակները, բնականաբար հոգեւոր առումով։ Եկեղեցին շէն եւ պայծառ կը մնայ «Սիոնի լերան վրայ յիշատակ մը ունեցող երանելի անձերու» շնորհիւ, որոնք լսած եւ հետեւած են Սուրբ Գիրքի ուսուցման. «Երանելի է մանաւանդ տալը քան առնելը»։ Այս հաւատաւոր կեցուածքն է, որ լումաները կը վերածէ աղիւսներու, ատաղձներու, գերաններու։


Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան տօնին առթիւ, այսօր անգամ մը եւս կը վերանորոգենք Քրիստոսի կապուած մնալու մեր ուխտը։ Անգամ մը եւս կ’անդրադառնանք հոգեւոր շինութեան համար մեր ուսերուն վրայի խաչերուն կարեւորութեան։ Այդ խաչերը կը կրենք Քրիստոսի Խաչափայտին զօրութեամբ, միշտ զգալով Աստուծոյ սէրը, Աստուծոյ հայրական գուրգուրանքը, Աստուծոյ ողորմութիւնը։ Չմոռնանք, որ Քրիստոս իր մահով մահը կոխոտեց եւ իր յարութեամբը մեզի կեանքը պարգեւեց։ Այս նոր կեանքը կը ծաղկի, կը պտղաբերէ երբ հաստատ կը մնանք խաչակրութեան մեր ուխտի վէմին վրայ։ Այս ուխտը մեզ կ՚առաջնորդէ դէպի Աստուծոյ ծառայութեան սուրբ ճանապարհը։ Աստուծոյ ծառայութեան ճանապարհին մէջ մեզի կը թելադրուի, «Սիրել մեր թշնամիները, օրհնել մեզ անիծողները, բարիք ընել մեզ ատողներուն, եւ աղօթել անոնց համար, որ մեզ կը չարչարեն ու կը հալածեն» (Մտթ. 5.44-45)։ Նաեւ կը կանչուինք, կատարեալ ըլլալու, ինչպէս որ կատարեալ է մեր Երկնաւոր Հայրը։


Անգամ մը եւս յիշենք, թէ Քրիստոնեաներու կեանքը խաչակրութիւն է բառին իսկական առումով, որ իր հետ կը բերէ նաեւ Աստուծոյ ծառայելու, մարդը սիրելու հրամայականը, որ կը բղխի Տիրոջ Խօսքը լսելու եւ զայն կեանքի վերածելու սկզբունքէն։ Չմոռնանք, որ այն պահուն երբ կը դադրինք խաչակրութենէ, մեր կեանքը հոգեւոր առումով կը սկսի տակաւ առ տակաւ մթագնիլ եւ անտանելի դառնալ։


Թող Ամենաբարին Աստուած ընդունի մեր աղօթքները եւ իր երկնաձիր շնորհներն ու հոգեւոր պարգեւները առատացնէ բոլոր մարդկութեան վրայ, առանց ցեղի, ազգի եւ կրօնքի խտրութեան։ Թող Աստուած զօրացնէ եղբայրսիրութեան, խաղաղասիրութեան զգացումները եւ մարդիկ Աստուծոյ շնորհքներով զօրացած՝ կարենան գնահատել բարօր համակեցութեան արժէքը։

 

Տիրոջ շնորհքը, սէրը, ողորմութիւնը եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնը մեր բոլորին հետ ըլլայ. ամէն։


ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՁԵԶԻ ԵՒ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ


Երբ կ’ապրինք Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնական հրճուանքը եւ մեր բարի մաղթանքներն ու խնդրանքները կը մատուցանենք առ Աստուած, կը յիշենք մեր Հոգեւոր Պետը՝ Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հայրը եւ կ’աղօթենք Իրեն համար։


Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան կենսանորոգ տօներուն առիթով կ’ողջունենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր։ Քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ’ողջունենք նաեւ մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Խորհրդակցական Մարմնի, Տնտեսական Խորհուրդի, Տիկնանց եւ Երիտասարդաց կազմերու անդամները, Գործածուած իրերու եւ հագուստներու վերարժեւորման յանձնախումբը, Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժքոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադրի ներկայացուցիչներն ու Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը՝ մաղթելով բոլորին երջանիկ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Յատուկ օրհնութեամբ կ’ողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տօնին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հօր առողջութեան համար։

Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։


ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ։

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ

RİKUZHNDLR SUWĞ ?UPU?UHŞINDKŞUZ KŞMZU;ND HRZULR ŞGLIGĞGSR :NİINDSZŞĞG

Kndğ=rnw :nğağeuğuzr Zu.uüua şd U-Üt-Yt Mndiumjndkşztz Rikuzhndlr Suwğ ?upu=uhşındkşuz kşmzu,nd Hrzulr Şglıgğgs şğtm^ Twrdhr st< Ndğçukr zusuötz şı= ndzşjud wuwıuğuğndkrdzzşğ^ zbşlnf suizudnğuçuğ nğ juğe rğşzj mnpst muıuğndu, ub.uıuz=g şğub.r= sgz t uhuüuwrz rğşzj mnpst muıuğşlr ub.uıuz=zşğnd suirz!

Şglıgğgs giud nğ Rikuzhndlr st< ,uxuwndkşuz hrır qşxzuğmşz nğhti mndiumjndkrdz sg^ nğ Rikuzhndluçzum cnpnfndğerz fiıuandkrdzg buau, t! {Sşğ cnpnfndğerz ,uxuwndkşuz ausuğ ousçuw şluz=^ Uiındu, sşör +üzumuz knp glluw´^ giud uz!

Wşınw çujuığndkrdzzşğ ındud rğşzj ,ğuürğzşğnd suirz! Wuwızşj nğ 7 Wndznduğrz suslnw uindlri sg hrır ündsuğndr! Wşınw^ 15 Wndznduğrz^ Rikuzhndlr muhumjndkşusç ,ğuürğzşğnd^ uxu<uğmzşğnd şd Rikuzhndljrzşğnd mnpst rğşzjst huauz<ndu, znğndkrdzzşğnd suirz mğmrz cnpnf sg hrır ündsuğndr^ nğnd gzkuj=rz rğşzjst udşlr auwğşzumrjzşğnd muğ,r=z nd juzmndkrdzzşğg zmuır hrır uxzndrz!

Hrzulr Şglıgğgs uwi uxrknf uzeğueuğqud mpörzşğnd zrdkrz! Giud nğ usğuz usrizşğndz mpörzşğg .onpşul krdnf uwjşlndzşğ m'gzendzrz! Mpörzşğnd st< muz auğjşğ^ nğnz= htı= t lnd,ndrz! {Sş, Mpörr st< qru=uğb mux=şğ m'+üıuünğ,ndrz hınwızşğnd ausuğ! Qrşğndz krdg znduöşjud! Ndiır^ uğetz rim +üıuünğ,ndnp qrşğg^ uzeueuğ ousçuw mg auzndrz^ znğ hınwızşğnd ausuğ! Uzuindzzşğz ul anür mg mğşz! Suğerm rzvhti nğ uhğşlnd rğudndz=zşğ ndzrz^ uzuindzzşğz ul ndzrz! Uwi zrdkrz bndğ< muxuhuzzşğnd aşı auğjşğ muz! Auğjşğ muz zuşd mpörr fuouxnğezşğnd aşı´^ giud Şglıgğgs^ .niıuzulnf nğ şkt rz= nd rğ mndiumjndkrdzg hubı+zr ülnd. üuz^ hrır lnd,şz uwe auğjşğg!


EUĞQŞUL ŞĞMĞUBUĞC%

SUĞSUĞUWR BĞ>UZRZ ST>


Uwi+ğ uxud+ışuz Suğsuğuwr bğ<uzg euğqşul jzjndşjud şğmğubuğct sg! Uwi uzüus Hndğiu-Huwğusıtğtr st< tğ mşeğnzg^ ndğ uğquzuüğndşjud 4$1 iuiımndkşusç jzjnds sg! Şğmğubuğcg öüujndşjud zuşd Rikuzhndlr^ Şulnfuwr^ Ü+outlrr nd Hulg=titğr st<^ udşlr znduö iuiımndkşusç sg!


RĞU? UĞQUMNDĞER *Ğ AXVUMŞJ ?ĞRİINZŞUZŞĞND

 İNDĞÇ ;ZNDZEG%

25 EŞMIŞSÇŞĞG

Rğu=r muxufuğndkrdzg uxu<rz uzüus gllulnf hubı+zumuz uğqumndğer +ğ axvumşj ?ğriınzşuzşğnd İ$ ;zndzer +ğg^ 25 Eşmışsçşğg!

İuııusr +ğşğtz ,uwğ ındu, zşğ=rz huışğuösr huıouxud sş, krdnf ?ğriınzşuzşğ aşxuju, trz Rğu=tz nd arsu Rğu= m'ndöt hubıhuzşl şğmğrz st< szuju, ?ğriınzşuzşğg nd rğudndz=zşğ ouzvzul uznzj! Uwi muğütz t nğ İndğç ;zndzeg hubı+zuhti uğqumndğer +ğ axvumndşjud! Uwi mşğhnf Rğu=r st< sruwz =ğriınzşuzşğg vşz nğ zbu, hrır glluz ;zndzeg^ uwl zuşd şğmğr suasşıumuzzşğg!


{İNDĞŞĞNF HUĞG´ MG AZVT BBŞĞND FĞUW$$$

(rzluzıuwr suwğu=upu= Atlirz=rr ynpnjzşğtz stmndz st<^ şğucrbı (rnınğ Üğrünğşd euıuğm bbşğnd +üzndkşusç znğ bndzv mg aupnğet ub.uğauaxvum Uğus :uvuığşuzr {İndğşğnf huğ´rz!

Ynpnjuwrz şğucrbıg^ sş, auduzumuzndkşusç^ buı mg irğt Uğub :uvuığşuzr uğndşiıg şd nğnbu, t uznğ auzğuwuwı {İndğşğnf huğ´r rz=zuırh ıuğçşğumg zşğmuwujzşl uzjnğezşğndz!

Aşlirz=rr ynpnjzşğnd st< azvnp şğucbındkrdzg uzıuğçşğ vr knpndğ uzjnğezşğg^ wuımuhti şğç mg azvt euıuğm bbşğnd fğuw!

Işiuzrdkg uğetz rim sş, ouzuvnds çşğu, t şğucrbırz nd sş, ıuğu,nds üıu,% ausujuzjr fğuw!

ŞĞMZUDNĞG M'R>ZT ŞĞMRĞ

Üğşj% FUĞE BRMUAŞĞ

Oğuüuln"wj^ şğuzş"lr zu.uı+z$

Mg çujndr znğuağu"b lndiuauzetig! Auduıudnğ anürzşğnf m'gzmulşz= {Suzmujşul Nğerz´% rğ {Sş,ui=uzv :nğandğe´nf! Sindğ üuatz mg aupnğendr iğçuözuindğç udşırig!

Mg azvt Kndsuzşuzr =zuğg$ {Çuğr lnwir öuzüşğ öuğmrz^ özüözüultz uzn"db uzn"db´!

Zn_ğ Uğ=uz t nğ m'r<zt uğşd-+ğğuz^mşu_z=r lnwig iyxşlnd ub.uğar lndiuçupq tndkrdzzşğndz! {Ş_i şs ub.uğar lnwig! U_wz nğ mg aşışdr rz,r^ hrır v=ult .uduğr st<^ auhu% hrır ndzşzuw {Mşzuj Lnwig´!

Zu {Mşzu_j lnwiz t^ Mşzu_j Aujg´^ nğ mg wuwızndr yn=ğrm =upu=r sg st<% Çşkpşats mnvndu,^ aujr ındz rsuiınf!

Şğmzudnğg m'r<zt şğmrğ^ şğmğudnğrz s+ırm! İğçuındyşğ mg çujndrz^ mg aupnğendr şğmğudnğg Şğmzudnğrz aşı! Uzbnd= sindğg mg fşğu,ndr şğmğudnğ ustzuğeuğ üuand^ .uzquğndğg% lndiu"öüşuj huısndouzr!

;zndzeg huıou_x t mşuz=r^ ust_z znğu,rz rğ aşı mg çşğt uzsşpndkşuz bndzv sg uwi çuösusşp ub.uğarz!

;zndzeg fşğu,u_pmnds t^ fşğmşzjupn_ds t anürzşğnd! M'upşğit Bznğaulr Auwğuhşıg$ {Znğnün_p azndkşuzj´ znğnüt_ öri ul^ znğnü wuğeuğt´!

Mg çuğçuxr uxu=şlumuz huıüusg$ {Ndiır snxjt_= qşğ arz rz=zndkrdzg^ qşğ zu.mrz mşzjupg^ uhğşlumşğhg^ nğ şp,ndu, t .uçndirm juzmndkrdzzşğnf! Fşğuznğnündşjt_= anürnf! Şpt_= znğ suğe sg Uiınd,nw huımşğrz ausuqu_wz mşğındu,! Uhğşjt_= obsuğrı mşuz=g uğenğğndkşusç şd iğçndkşusç! &Şyşi$ E$ 22/´!

:upupndkşuz Rb.u_zz t nğ mg wuwızndr ustzt_z uxu< .nzuğazşğndz^ anfrdzşğndz^ nğnz= lndigzkuj% mndüuz iuğşğtz nd qnğşğtz! Uzn_zj fğuw ,uüu, t Irğn< yux=g &Pndm$ Ç$ 9/! Anfrdzşğz nd ağşbıumzşğg s+ır_m mndüuz rğuğnd% usşzu.nzuğa ,zzeufu_wğr öuğsuzuağub ausumuğündsnf! M'şğüşz uzmğmzşlr =upjğndkşusç çu"ğr lndğr^ ;zzeşuz sş", udşırir yux=g!

Lndiuiıpr sg aşı=şğnf m'uxu<uzuz snüşğg {Sş, Uiıpg´ üızşlnd auduı=nf! Şğşiuzmşul mg .nzuğarz^ suındjuzşlnf rğşzj gz,uzşğg!

İ$ ;zndze^ iğçuözuindğç znduüuwzn_dkrdz sg mg lrujzt ub.uğag! Ohnı sg mg kğkxujzt luğşğg <ndkumrz^ yuyndm suızşğ imröç mndıuz ıudrpzşğnd uzğ<uardi ,yuz=zşğndz! Mg ynpynprz uxmuw, oğuüzşğg! Fupnduz uwüg% rğ aşı mg çşğt wnwig fuğuğ^.upupndkşuz çuğr=rz!

;zud Zn_ğ Uğ=uw^ fupz uxud+ı uwi çu"ğr lnwinf hrır np<ndzşz= örğuğ! Yu"x= Usşzumulrz^ nğ Rğ Sru,rz Nğerz uxu=şj ub.uğa!

Oğuüuln"wj^ au_j ezşz=^ işpu_z ezşz=^ jz,uı+z uhğrz=! Lşjn"drz çucumzşğg ndğu.ndkşuz ürzrnf^ lşjn"drz çucumzşğg% sşğ anürzşğndz!

Wrbş_z= İnpnsnz Rsuiındzr auduiındsg$ {Mş_ğ ndğu.ndkşusç öauj =n şd u_ğç iğırd önduğoujşlnf öürzr =n^ ör auoşjud Uiındu,% gze ünğ,i =n´!

{Sş, şd İ=uzvşlr :nğan"dğe´^ En_d şi st_m nd sru_m umzupçrdğg yğmndkşuz% uwi çuösuvuğvu_ğ ub.uğar´!

Çu_j glluw srbı lndiumu"ğmu< +ğğuzg ,zzeşuz% sşör ausuğ suzmu_jşul şd suğeu_jşul Uiındu,nğednwz!

5 Wndznduğ 2019