ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
78. Տարի

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

ԱՐԽԻՒ - 05 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2018 © NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

İ$ ;zzeşuz ı+zr uxrknf

irğnf m'np<ndzşz= sşğ çuösuauğrdğ gzkşğjnpzşğz nd ub.uıumrjzşğg^

çnlnğrz supkşlnf uzenğğndkrdz% gzıuzşmuz çnwzşğnd ıum^ wu<npndkrdz% ub.uıuz=r uihuğtöt zşği şd uxnp< +ğşğ!

?ĞRİINİ ;ZUD ND WUWIZŞJUD

QŞÖ ŞD SŞÖ SŞ; UDŞIRİ

Giı uduzendkşuz^ SUĞSUĞU

fupg lnwi vr ışizşğ İ$ ;zzeşuz ı+zr uxrknf! Wu<nğe krdg lnwi hrır ışizt

8 Wndznduğ 2018 Şğmndbuçkr

HUIĞRUĞ?UMUZ IŞPUHUA İĞÇUÖUZ A*Ğ

İ$ ;ZZEŞUZ HUIÜUSG

Զի ի նմա հաճեցաւ ամենայն լրումն

Աստուածութեանն բնակել.

Եւ նովաւ հաշտեցուցանել զամենայն ի նոյն

(Կողոսացիս, 1.19)


Գոհութիւն Ամենակալին Աստուծոյ, որ Ամանորին յաջորդող այս օրերուն դարձեալ կ՚արժանանանք մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տաղաւարը տօնելու, լիցքաւորուած՝ հոգեւոր ուրախութեամբ։ Աստուածայայտնութեան տաղաւարին յատկապէս կը յիշենք մարդկային կեանքի համար յոյժ կարեւոր ու անկրկնելի պատմական իրողութեան մը իրականացումը, առանց որուն՝ մեղաւոր մարդը պիտի շարունակէր մնալ մեղքի խաւարին մէջ։   

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

Փառք Աստուծոյ որ՝ Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ։ Աւելի քան երկուհազար տարիէ ի վեր հաւատացեալներ բոլորով սրտիւ կ՚երգեն Աստուծոյ փառքը եւ կը վերանորոգուին հրեշտակաւանդ փառատրականի բառերով. «Փա՜ռք Աստուծոյն՝ բարձունքներու մէջ, եւ խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ ու հաշտութիւն՝ մարդոց մէջ» (Ղուկաս, 1.14)։   

Աստուածայայտնութեան սքանչելի խորհուրդի իմաստին ճշմարտապէս հաղորդ դառնալ, կը նշանակէ դուրս գալ խաւարէն ու յուսալքուած վիճակէն։ Աստուածայայտնութիւնը արդիւնքն է Աստուծոյ անսահման ողորմութեան։ Մարդը, որ հրապուրուելով չարութեան արմատին ներկայացուցած շլացուցիչ տեսարանէն, ըմբոստացած էր Աստուծոյ կամքին դէմ, խզելով սրբակենցաղ վարքի կապը։ Այդ խզման իբր արդիւնք լսուեցաւ Աստուծոյ յանդիմանութիւնը, որուն հետեւեցաւ՝ արտաքսումը եւ մահուան անէծքը։ Սկսեալ մեր նախածնողքէն, մարդը երբ աշխարհի նեղութիւններուն, տառապանքներուն եւ կեանքի ալեկոծութիւններուն հետ դէմ յանդիման եկաւ, բնականաբար զգաց իր անզօրութիւնը, տկարութիւնը եւ այդ զգացումը յաճախ առիթ ընծայեց մտածելու իր մատնուած կեանքի դժբախտութիւններու պատճառներուն մասին։ Սակայն երբ երեւոյթը այս էր երկրի վրայ, երկնքի մէջ կը մշակուէր փրկութեան ծրագիր մը։ Մեր Երկնաւոր Հայրը, Արարիչը՝ երկինքի եւ երկրի որ՝ կը հետեւի մարդուն իւրաքանչիւր քայլափոխին, ի տես անոր մատնուած խեղճութեան, անսահման ողորմութեամբը կ՚որոշէ զայն փրկել անկեալ վիճակէն ու իրեն ընծայել՝ փրկութեան սքանչելի առիթ մը։

Անսկիզբ եւ անվախճան Աստուած, Սուրբ Գիրքին մէջ մեզի կը ներկայանայ Արարչագործական կատարելութեամբ, որով ամէն ինչ բարի ստեղծուած է։ Աստուած ոչ միայն ստեղծած է, այլ նաեւ իր ստեղծածները՝ նախախնամած։ Պէտք է ի մտի ունենալ թէ՝ Աստուած Իր արարածները կը շարունակէ նախախնամել։ Ուստի տարօրինակ չէ որ՝ Իր պատկերին նմանութեամբը ստեղծած մարդը փրկելու համար մշակած ըլլայ կատարեալ ծրագիր մը։ Ահաւասիկ Աստուծոյ անսահման ողորմութիւնը կը յայտնուի այս կետին։ Հօր Աստուծոյ մշակած կատարեալ փրկութեան ծրագրին գագաթնակէտին վրայ կը բազմի Քրիստոս, Իր Միածին Որդին։ Ան մարմին առած Աստուծոյ Խօսքն է։ Տարբեր է այն բոլոր սրբակենցաղ անձնաւորութիւններէն, որոնք որպէս մասնակիցները Աստուծոյ փրկութեան ծրագրին, դարերու ընթացքին մարդու կեանքի երկնակամարէն եկան ու անցան, իւրաքանչիւրը իրեն վստահուած առաքելութիւնը ի կատար ածելով։  Պօղոս Առաքեալ  կու գայ մեզի ուսուցանել, թէ «Քրիստոս պատկերն է աներեւոյթ Աստուծոյ.…անով ստեղծուեցաւ ամէն բան…ամէն ինչ անով ու անոր համար ստեղծուեցաւ։ Աստուածաութեան լրիւ ամբողջութիւնը անոր մէջ հաճեցաւ բնակիլ եւ  հաշտեցնել ամէն բան անով» (Կողոսացիս, 1.15-19)։ Երանի անոնց, որոնք արժեւորելով փրկութեան աւետիսը դուրս եկան մարդակուլ խաւարէն, ձերբազատուելով՝ մեղքի կապանքներէն։

Սուրբ Գիրքէն որքան քաղցր կը հնչէ հաշտութիւն բառը։ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ յառաջացած կապի խզումը անհանգստացուցած էր զԱստուած եւ ի՜նչ մեծութիւն. Աստուած է որ կը փափաքի անկեալ մարդուն փրկութիւնը եւ այդ փափաքով կը բանայ հաշտութեան ճանապարհը։ Մեծ եւ սքանչելի խորհուրդ մըն է Աստուածորդւոյն յայտնութիւնը։ Նոյնքան սքանչելի խորհուրդ մըն է, տեսնել թէ Աստուած նախաձեռնարկ կ՚ըլլայ հաշտութեան ճանապարհը հարթելու։ Մտածենք եւ հաւատքով ջանանք Հօր Աստուծոյ մեծ ողորմութիւնը ըմբռնել, մանաւանդ բաղդատելով մեր առօրեայ կեանքը, ուր յաճախ անպատասխանի կը մնան յանձաւոր կողմէ եղած հաշտութեան խնդրանքները։  Աստուծոյայս խնամատար ու սիրազեղ կեցուածքը որպէսզի անպատասխանի չմնայ Շարակնոցի բառերով խոստովանինք թէ՝ « Այս կեանքի ծովը շարունակ կ՚ալեկոծէ մեզ. Թշնամին մրրկած ալիքներ կը յարուցանէ մեզի» եւ մենք կարիքը ունինք «Բարի նաւապետին, որ ապաւէն ըլլայ մեր անձերուն»։ Բարի նաւապետն է Քրիստոս, որուն առջեւ կ՚արտասանենք Ս. Գրիգոր Նարեկացիի Աղօթամատեանի բառերը, այն հաւատքով որ անոնք բոլորիս համար ըլլան «Ի խորոց սրտի, խօսք  ընդ Աստուծոյ». «…Աստուածս եւ թագաւորս, կեանքս եւ ապաւէնս, յոյսս եւ վստահութիւնս, Յիսուս Քրիստոս, ամենուն Աստուածը, ով սուրբերուն հոգիին մէջ հանգչող Սուրբ, վիշտերու մխիթարութիւն եւ մեղաւորներուն քաւարան» (Մատեան Ողբերգութեան, Բան ՂԳ)։   Այս բառերով յայտնենք մեր փարումը Բեթղեհէմի Մանկան՝ որ է «Ճանապարհը, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը» եւ «Առաջնորդը՝ Երկնաւոր Հօր քովը երթալու» (Յովհաննէս, 14.6). Անոր՝ որ «Մարմնացեալ Բանն է, բնակած՝ մեր մէջ» (Յովհաննէս, 1.13)։ Շարունակենք մնալ նոյն հաւատքին մէջ, թէ «մենք ամէնքս Անոր լիութենէն ստացանք շնորհ՝ շնորհի փոխարէն. որովհետեւ Օրէնքը Մովսէսի միջոցով, իսկ շնորհն ու ճշմարտութիւնը Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ եղան» (Յովհաննէս, 1.16)։

Աստուածայայտնութեան այս տաղաւարին եւս հաւատքով, յոյսով եւ սիրով կը շարունակենք աղօթել հանգստեան կոչուած՝ Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարքին համար։ Վստահ ենք, որ հաւատացեալներ ինչպէս միշտ, այս առիթով եւս պիտի աղօթակցին  մեզի։ Աստուածայայտնութեան տաղաւարը, առիթ մը ըլլայ խոնարհելու Աստուծոյ հզօր կամքին առջեւ եւ անդրադառնալու՝ Աստուծոյ անսահման սիրոյն մէջ առատանալու կարեւորութեան։ Հաւատքով, յոյսով եւ սիրով լցուած  ողջունենք զիրար ըսելով.

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ.

Նմա փառք, յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

Աստուածայայտնութեան Տաղաւարին առիթով կը շնորհաւորենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր, եւ քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ՚ողջունենք մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսնները ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից Դասը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Պատրիարքական Աթոռի Տնտեսական Խորհուրդի, Տիկնանց եւ Երիտասարդաց կազմերու անդամները,  Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժ քոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադիրները, Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական եւ մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը մաղթելով բոլորին երջանիկ Ս. Ծննդեան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Յատուկ օրհնութեամբ կ՚ողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։

Աստուածայայտնութեան տաղաւարին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները վասն Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռին։

Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Աստուածայայտնութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Սիրոյ ջերմագին ողջոյններ կ՚առաքենք Սփիւռքի տարածքին գտնուող Պոլսահայ, Սուրբ Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսայեան, Մխիթարեան վարժարաններու Միութիւններուն եւ արտասահմանի բարեպաշտ եւ եկեղեցանուէր մեր ժողովուրդին, որոնք սփիւռքեան պայմաններուն ներքեւ կը փորձեն պահել մեր աւանդութիւնները, միանգամայն հոգեւոր եւ տոհմիկ կապ պահելով իրենց ծննդավայրին հետ։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պէքճեան

Պատրիարքական Տեղապահ

ÜŞĞUAĞUB :NĞANDĞEG

Üğşj% FUĞE BRMUAŞĞ

Oğuüuln"wj^ üşğuağu"b lndiuauzeti^ zu.uı+z% Sş,ui=uzv :nğandğerz!

Ub.uğar Ln_wiz t^ nğ mg ,uür =uğuwğtz^ uzbnd= yuğu.g mg fşğu,ndr iğçuyuwl fşauğuzr! {Suzmujşul Uiındu,g´ mg wuwızndr Rğ Lndiuöüşuj .uzquğndğrz gzest<tz! Mg suzmuzuw Uiındu,% yğmndkşuzg ausuğ Rğ nğerzşğndz^ nğnz= suzndmzşğ şz srbı Rğ uzauıznds upuhuıuz=rz nd ünğnfrz ux<şd!

{Şi ln_wi şmr wub.uğa^ ör usşzuwz nğ auduıuw wri r .uduğr sr_ szuijt! Şmr^ ör ömşuzi ndzrjrz şd uxudş_l şdi ndzrjrz´ &Wnfa$ C$ 10/!

İ$ ;zzeşuz i=uzvşlr=g mg bzvtğ imöçzumuz sşp=g nd mg auiıuıtğ anürzşğnd fu.ouzumuz uöuıuüğndsg$ {Nğht_i Ueusnd usşzş=rz sşxuzrz^ znwzht_i şd ?ğriınird mşzeuzuijrz´! &Mnğzk$ CŞ$ 22/!

Sindğ-+ğğuzg umzupçrdğ t uzhuısşlr  çşğmğuz=r! Uwe çşğmğuz=g mg jnluw znğu,rzzşğnd +ğnjzşğtz^ fuizör ustz znğu,rz^ nğ ub.uğa mndüuw^ rğ aşı mg çşğt uzsşpndkşuz bndzv sg% uwi çuösusşp ub.uğarz!

Azerm çuzuiışp,-yrlrinyuz% X$ Kumnğ r wuwı mndüuw zbuzumulrj çuzuqşdnf$ {Ust_z znğu,rz jnwj mnd ıuw^ kt Uiındu, rğ wnwig eşx vt_ mığu, suğenjst´!

;zndzeg huıou_x t mşuz=r! Şğzt"m çuğr uiıpr ıum ,znpzşğndz!

Zu_. .nzu_ğazşğz şz% nğ üışğ şz sindğ-+ğğuzg! Anfrdzşğ şz uznz=^ uzjşğ şz iuğ nd qnğ lndigzkuj =uwlşğnf! {Uznzj fğuw ,uüşğ t Irğn< yux=g´ &Pndm$ Ç$ 9-10/! Uzn_zj froumu, t ıuğu,şl çuğr lndğg$ Zn_ğ Uğ=uw t ,zşğ indğç =upu=r st<$ {Çuzg suğsrz şpşğ t şd çzumşğ sşğ st<´ &Wnfa$ U$ 14/!

Çşkpşatsr% {aujr ındz´ rsuiınf uwi yn=ğrm =upu=rz st<^ usşzu.nzuğa fuwğr sg st<% mg bnpuw {Sş, :nğandğe´g! ?upu=g yn=ğ^ çuwj zndrğumuzuju, rsuiıg% sş_,$ {Aujr ındz´^ {Indz Mşzuj Auj´r^ aulu"l aujr!

Nd mg .nzuğarz anfrdzşğg Sş, Anfnduhşırz^ {Sş, :nzuğaşul´rz ux<şd!

Şğmr_ğ r<u, {Sş, Uiıprz s+ırm şmşğ şz snüşğ^ lndiuiıpt sg uxu<znğendu,! Uznz= rçğşd uiıpuçub. nd uiışpuütı% bu_ı uiıpşğ şz ışişğ şd erıuğmşğ! Çuwj uwe lndiuiıpg rğ zsuzg vndzr! Eu u_iıpz tğ auduı=r^ uz.n_ınğ ndpşjnwjg! Şğşiuzmşul mg .nzuğarz {Kuüudnğuj Kuüudnğ´rz ux<şd!

Üuaşğ bu"ı muz ub.uğar fğuw^ ecndu_ğ çuz t üızşl obsuğrı üuag! Znğ Uğ=uwr üuandz ux<şd m'rwzuz yjndz nd y.ğndz üuaşğg^ mg kudulrz şp, nd sşp, uknxzşğg!

Ustz şğer=r ıum uzmr_dz sg glluğ sindğ-+ğğuzr sşğqrsuiı wuzmndjndsnf^ uznğ +ğazt"=g fğuz! Ustz uxud+ı uwe imöçzupçrdğtz ynpynptğ <şğsrm lnwig uğşüumrz^ uğeuğndkşuz şd .upupndkşuz uğşüumrz!

Sş,ui=uzv :nğandğeg r<ztğ^ jusu= nd .nhuz ıuğu,=zşğnd fğuw! Uzqğşdu",rz ushşğnf ,u,mtğ uznzj şğmrz=g! Şğubıuauğ cnpnfndğezşğg au_j nd ku_j üıztrz! Fşğu,zt"ğ anpg% uğüuduze eğnbsnf! Ndğr_b t rsuiıg% anpr fşğwuxzndsrz!

Iuğşjzşğ^ ndcuznduö auiumzşğ% mg juzmuz% znğn_ü ub.nwcnf^ anfrdzşğnd fuö=nf nd snüşğnd bıuhnf uzjzrl% mrğo nd mu,uz^ s+ır_m üul% =uğuwğ-+ğğuzrz^ nğhtiör mğmrz ln_wi öüşzndz =uğuwğzşğg rğşzj tndkrdzzşğndz!

İ$ ;zndzeg wudşğcu"muz :nğandğez t Uğuğrvr şd uğuğu,r sr<şd uz=umışlr sruçuzndkşuz^ üşğuünwz aupnğendszşğnd t<=% çuğqndz=zşğtz! Zu huıüu_sz t ustz cusuzumr^ <z<şlnd% ıauo nd uzuzenğğ froumzşğg suğe ub.uğarz! Zu sru_wz muğnp t musuğşl .upupndkşuz muğ+ıulr ,ru,uzg anürzşğnd .nğuzzşğndz fğuw!

Oğuüuln"wj^ fupz uxud+ı^ <şğsşxuzez hrır auwşz= şğmrz=^ wrbşlnf +ğazulrğ supkuz=g üuduxrm bndzvnf$ {Çuğşdz nd çuğr=g qşğ fğuw glluz´!

Yu"x= İışp,nprz^ nğ Rğ {Sru,rz Nğer´z uxu=şj ub.uğa!

Fuxş_z= oğuüzşğg^ sşğ anünd oğuüzşğg nd şğüuişz= şğ<uzrm! {Bznğaudnğ ;zndze´!

5 Wndznduğ 2018

Znğ ynknğrm Kndğ=rnw zşğ=rz =upu=umuzndkşuz st<

ZŞĞ?RZ ZU:UĞUĞNDKRDZG HUBI*ZUZM GĞUD HTBRMKUBR ?UPU?UHŞI SNDĞUI AUÖRZTIUĞG

Şğtm öüuwujndzj znğ rğueuğqndkrdz sg ynknğmşj Kndğ=rnw zşğ=rz =upu=umuzndkrdzg! Zşğ=rz Zu.uğuğndkrdzg hubı+zuzm axvumşj Htbrmkubr ?upu=uhşı Sndğuı Auörztıuğg^ nğ Ot-At-Yt mndiumjndkşzt gzığndu, =upu=uhşızşğtz stmz tğ! Zşğ=rz Zu.uğuğndkrdzg hubı+zuzm axvumşj Auörztıuğg^ hzeşlnf nğ uznğ ets muz usçuiıuzndkrdzzşğ rzv rzv öşp,ndszşğnd^ zuşd (TK*-r huımuzşlrndkşuz muhumjndkşusç!

Auörztıuğ^ uwi nğnbndsrz axvumndstz şı= wuwıuğuğndkrdz sg gğud nd giud nğ uwi lndğg m'rsuzuw susndltz^ hubı+zuzmndkşuz nğşdt ağuauzü vt şmu, rğşz! ?upu=uhşıg sşğcşj rğşz ets şpu, usçuiıuzndkrdzzşğg^ giud nğ nv sruwz rğ^ uwl zuşd usçnp< rğ üşğeuiıuzrz mşuz=rz st< stm auı rim (TK*-umuz muğşlr vt üızşl!

{Htbrmkubg muğşdnğ mşeğnz sgz t^ buışğnd uv=g uinğ fğuw t^ Uiınd,nw ındu, mşuz=g Uiındu, sruwz şı m'uxzt^ cnpnfndğerz ındu,z ul^ cnpnfğeufuğ şğmrğzşğnd st< sruwz cnpnfndğeg şı mğzuw uxzşl! Şi 77 ux auğrdğ =ndtnf gzığndu, =upu=uhşı sgz şs´^ giud Auörztıuğ!

?upu=uhşırz aşı sruirz hubı+zuzm axvumndşjuz zuşd ?upu=uhşıumuz :nğandğer şğmnd uzeuszşğ% Arditwrz Ufzr İryuar nd Vtkrz ?gğgbmrl!

Ot-At-Ytr .+izum Hrdltzı Ktöouz şğtm uwi suirz wuwıuğuğndkrdz gğud nd giud nğ Ot-At-Yt mndiumjndkrdzz t nğ hubı+zuzm mg axvumndr^ uirmu muxufuğndkşuz iuğ=u, .upz t^ uwi nğnbndsrz st< uğeuğndkrdz vmuw! Çudumuz lndğ< rğueuğqndkrdz t uwi hubı+zuöğmndsr nğnbndsg şd wuwızr t nğ uzrmu ousçuw hrır çuzuw znğ mxrdzşğnd nd çuzuftoşğnd! Ot-At-Ytr Mndiumjuhşı ?glgoıuğ+plnd uwi+ğ ?upu=uhşındkrdz hrır uwjşlt!

Sndğuı Auörztıuğr hubı+zuzmndkşuz lndğg buı s+ıtz mg buauüğüxt zuşd sşğ ausuwz=g^ =uzr nğ Auörztıuğ srbı <şğs aşıu=ğ=ğndkrdz jnwj ındu, t sşğ ausuwz=uwrz mşuz=r zmuısusç nd uzqusç ul suizumju, t çuösukrd qşxzuğmzşğnd!

RİKUZHNDLR SUWĞ ?UPU?UHŞIR BZNĞAUDNĞUÜRĞG

Rikuzhndlr uwcsnd Suwğ =upu=uhşı Stflrdı Ndwiulr mnpst iıujuz= aşışdşul bznğaudnğuürğg Znğ Iuğnduw şd İ$ ;zzeşuz ı+zşğnd uxrknf$-

*

4 Ocak 2018

Sayın Rober HADDELER

Marmara Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Milletlerin hayatında bayramların ve yeni yıl başlangıçlarının önemli ve özel bir yeri vardır.

Bu günler bir yanıyla bize sevgi ve kardeşliği yaşatırken, diğer yanıyla umut, sevinç ve yeni beklenti günleri olarak hayatımızda yer almaktadır. Barış içinde bir arada yaşamanın adresi olan İstanbul'da hemşehrilerimizin kendi gelenekleri doğrultusunda yaptıkları kutlamaları şehrimizin ve bu coğrafyanın zenginlikleri arasında görüyoruz.

Bu anlayışla şahsım ve tüm İstanbullular adına Doğuş Bayramı'nızı (Noel) kutluyor, yeni umut beklentilerle karşılamaya hazırlandığımız 2018 yılınızı tebrik ediyorum. Bu günlerin ülkemize ve tüm insanlığa refah ve huzur getirmesini diliyor, şahsınızda hemşehrilerime selam ve esenlik dileklerimi sunuyorum.

Selamlarımla

MEVLÜT UYSAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı