ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
78. Տարի

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

ԱՐԽԻՒ - 04 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2018 © NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

UĞUS İĞÇUÖUZ :RİI LŞÖNDNF MG HUIUİ:UZT HUIĞRUĞ?UĞUZR LNDİUÇUZNDKŞUZ

R"zv sşp= nğ indğ huw=uğg mg buğndzumndr sşğ anüşdnğ auwğşğndz sr<şd

28 Eşmışsçşğr sşğ krdnf uğquüuzü auzeriuju, trz= Huığruğ=uğuzr mnpst ersuışığr t<rz fğuw eğndu, şğmuğubndzv lndiuçuzndkşuz sg^ nğ huıui.uz sgz tğ Uğus İğçuöuzr mnpst Şğşduzr st< iuğ=ndu, suslnw uindlrirz! Uwi suirz uğıuwuwındşlnd gzkuj=rz {judulr znğ ynknğrm´ nğumu, trz= uwi öuğüujndsg^ gzeü,şlnf zuşd kt vtrz= auimju, kt rzvnd Uğus İğçuöuz htı=g öüuju, tğ Şğşduzr st< zsuz+ğrzum suslnw uindlri sg iuğ=şlnd!

Üğu, trz= zuşd nğ Huığruğ=uğuzr uzndznf ağuıuğumndu, lndiuçuzndkrdzz ul znğ .ğusuızşğ mg çuzuğ Işpuhua İğçuöuzr ül.udnğndkşusç Huığruğ=uğuzr nd Uğus İğçuöuzr sr<şd!

Huığruğ=uğuzg rğ uwe lndiuçuzndkrdzg sşör pğmu, vtğ^ uwe lndiuçuzndkşuz ağuıuğumndkrdzg sşöst .zeğu, vtğ! Uınğ yn.uğtz şğtm Uğus İğçuöuztz ağuıuğumndkşuz .zeğuz=nf iıujuz= Huığruğ=uğuzr lndiuçuzndkşuz ets şğmuğubndzv huıui.uz sg! Vşz= mğzuğ gişl nğ lğrd mg audzrz= uwi znğ lndiuçuzndkşuz lşöndz mus nog^ rzvhti nğ audzu, vtrz= zuşd Huığruğ=uğuzr uzndznf ağuıuğumndu, lndiuçuzndkşuz lşöndz nd nog! Çuwj uğetz nog mus lşöndz audzşlnd mus vaudzşlnd .zerğ sgz ul .zeğnw uxuğmuw vtğ glluğ şkt sşğ Huığruğ=uğuzt zşği pşmufuğ erğ=şğnd fğuw üızndnp sşğ anüşdnğ auwğşğg uwi buı çu.ınğnb .zeğr suirz rğuğnd aşı .+itrz yum exzşlnd şırz nd suizudnğuçuğ ı+zumuz iu indğç +ğşğndz auğjg ynpnj vkuytrz^ uğuı vknptrz Hnlinw Huığruğ=umuz euğudnğ Uknxrz fğuw! Çuwj auğjg uwlşdi Huığruğ=uğuzr exzşğtz endği şmu, t!

Rzvhti gzkşğjnpzşğg hrır muğeuz sşğ srdi irdzumzşğndz st<^ Uğus İğçuöuz kğ=şğtznf üğr uxzndu, rğ huıui.uzrz st< erışl mndıuw nğ rz= srzvşd uwi+ğ lndx szuj rğşz ets şpu, ,uzğ =zzueuındkrdzzşğnd muhumjndkşusç^ çuwj arsu mg iırhndr .+irl^ mg çujuığt kt rzvnd huauz<=g öüuju, tğ Şğşduzr st< suslnw uindlri sg iuğ=şlnd^ uwzndaşışd qşx= m'uxzt Huığruğ=uğuzr lndiuçuzndkrdzg nd stm ux stm mg huıui.uzt uwe lndiuçuzndkşuz st< rğşz ets üğr uxzndu, rzg hzendszşğnd &rz= kğ=şğtz {R)uıt´ çuxg mg ünğ,u,t uwe hzendszşğndz ausuğ/! İğır işpsndsnf t nğ mg muğeuz= uwe ınpşğg nd uzüus sg şdi sşz= sşör auğj mndıuz= kt ıumudrz nğ=u#z hrır buğndzumndr uwi huw=uğg!

Uğus İğçuöuz ışp sg mg üğt nğ mg auduıuw nğ uwi judnı +ğşğz ul hrır uzjzrz nd lnd,nds sg hrır üızndr! Sşz= ul mg auduıuz=! Udşlr orbe% sşz= ul mg supkşz=! Çuwj şğuzr" kt sşğ anüşdnğ auwğşğg uwe lnd,ndsg yzıxtrz nd üıztrz uxuzj rğuğnd aşı uwi=uz ,uzğ mxrd spşlnd^ nğnfaşışd ecnduğ vt sıu,şl nğ^ rzv lnd,nds ul üızndr^ uzhuwsuz c.ıumuz çuz sg hrır szuw uwi ,uzğ mxrdzşğtz!

PATRİKHANENİN SPEKÜLATİF AÇIKLAMASININ IŞIĞINDA

ATEŞYAN SIRPAZAN'DAN ZORUNLU SAPTAMALAR

Patrikhanenin “Açıklama” başlığı altında yayımladığı sözde açıklamaları gerçekten üzülerek okudum. Hala cemaatimizin üyelerini kandırmaya ve gerçekleri gizlemeye devam ediyorlar. Bu beyhude çabalar, şahsıma karşı son derece amatör bir karalama kampanyasıyla yürütülüyor. Yazdıklarına aşağıda tek tek değineceğiz. Ancak öncesinde bir konuyu netleştirmekte yarar var.

Çok uzun zamandan beri Ermenistan’da ve tüm Ermeni dünyasında bana karşı yürütülen maksatlı ve ahlak dışı karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı yeğledim. Hakkımda bunca zamandır atıp tutan zavallılar, acizliklerinin ortaya çıkmasından olsa gerek, Erivan’da düzenlediğim basın toplantısından bayağı tedirgin oldular. Seçim tarihi açıklayarak bir yandan buradaki cemaatimizi kandırırken, diğer yandan Ermeni dünyasında beklentiler yarattılar. Şimdi takke düştü, kel göründü. Açıkladıkları tarihte seçim yapamayınca foyaları ortaya çıktı. Cemaat ne olduklarını çoktan anladı. Ermeni dünyası ise söyledikleri ve yapabildikleri arasındaki makasın açıldığını gördükçe bakışını bana yöneltiyor. Ben bu ilgiyi giderebilmek ve gerçekleri anlatmak için düzenledim o basın toplantısını. Onlar açıkladıkları tarihte yapamadıkları seçimin rezaletini aklamak için sorumluluğu devlete yüklemeye çalışıyor. Ben ise gerçekleri dobra dobra konuşuyorum. Rahatsız oluyorlar tabii, ama bunlar daha iyi günleri. Bu cemaati bile bile açmaza sürükleyenler, bu 550 yıllık Patriklik Makamımız’ı kaostan esirgemeyenler, şimdi yarattıkları açmazdan bir de nemalanmaya çalışıyor. Yok öyle yağma, hodri meydan! Şimdi gelelim şu Patrikhane adına yayımlamaya utanmadıkları, çelişkilerle dolu rezalet açıklamaya. Bakalım asıl kim saptırıyor gerçekleri, asıl kim kandırıyor bu cemaati, kimler fırıldaklık yapıyor ve asıl kim masal anlatıyor, sırayla, tek tek görelim.

 1. İFADE: “Başpiskopos Aram Ateşyan 21 Aralık 2017’de Ermenistan’da bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye Ermenileri 85. Patrik seçimine ilişkin bulunduğu beyanları görsel ve yazılı basından öğrenmiş bulunmaktayız. Böylelikle Türkiye’de yaptığına sık sık tanık olduğumuz gerçekleri çarpıtma, süreci yakından izlemeyenleri aldatma girişimlerine, bu kez ülke sınırlarını da aşarak, devam ettiği görülmüştür. Başpiskopos Aram Ateşyan, hiç kimseye, hele bir kilise insanına hiç yakışmayacak bu tür davranışları konusunda tarafımızca uyarılacağı muhakkaktır. Lakin, bu beyanları basın toplantısı yoluyla yaparak kamuoyunu yanıltma cihetine gittiği için, söyledikleri hakkındaki gerçekleri yine kamuyla paylaşmak zarureti doğmuştur.”

 CEVAP: Beni gerçekleri çarpıtmakla, süreci yakından izlemeyenleri aldatma girişimlerinde bulunmakla ve kamu oyunu yanıltmakla suçluyorlar. Bu yazıyı yazan kişiyi çok iyi biliyorum. İsim vermeyeceğim, çünkü amacım polemiğe girmek ya da şahıslarla uğraşmak değil. Zamanında Ruhani Meclis adına yazdığı yazılardan sayısız örnekler var hafızamda. Aşağıdaki alıntılarda o örnekleri yansıtıyorum. Hepsi de kendi mantığının geçirdiği evrim(!) bakımından manidar.

2- İFADE: “Başepiskopos Aram Ateşyan, “T.C. nezdinde ben patriklik vekiliyim, çünkü devlet bugünkü Değabah’ı tanımamaktadır.” İddiasında bulunmaktadır. Değabah seçimi kilisemizin bir iç meselesidir. Nizamlara, kurallara ve geleneklere göre yapılır. Nitekim, 15 Mart 2017 tarihinde Patrikliğin en yetkili kurulu olan Ruhaniler Genel Meclisi oturumunda, kendisinin de aday olarak katıldığı seçimde Değabah usulüne uygun seçilmiştir. Kendisinin de birinci vazifesi, bu seçimin sonuçlarına saygı duymak, kilisemizin bir iç meselesini, hele böyle kritik önemdeki bir konuda, uluorta ve yanıltıcı beyanlarla polemik konusu yapmamaktır. Özellikle de, bizzat katıldığı bir toplantıda kararlaştırıldığı halde istifa etmeyerek Patriklik Vekilliği koltuğunu bırakmaması ve hepimizi utandıracak budavranışı neticesinde kendisini o mevkiye seçmiş olan Ruhaniler Genel Meclisi’ni kendisini  azletmek zorunda bırakması son derece üzücüdür. Kaldı ki devletimiz tarafından seçilen Değabah’ın tanınmadığına dair bir beyan mevcut değildir.”

 CEVAP:

A- Kaymakamlığı kabul edilmeyen kişiye yazılı cevap beklemek saflıktan başka bir şey değildir. Bunu Sayın Vali Yardımcısı daha geçtiğimiz yaz aylarında Surp Pırgiç Hastanemizde kendilerine iletmişlerdir.

B- Sayın Valimiz kendi makamlarında Sahak Srpazan’ın, Bedros Şirinoğlu’nun, Sarkis Külegeç’in ve şahsımın mevcudiyetinde kaymakamın kabul görmediğini, Müteşebbis Heyet’in de kabul görmediğini ve şahsımın istifa etmediğini ve seçime gidebilmek için en başa dönülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Neden Sahak Srpazan açık yüreklilikle tüm bunları cemaatimize aktarmıyor?

 C- Değabah seçimi bir iç mesele olduğu kadar, devlet katıyla ilişkileri de ilgilendiren boyutları vardır. Kalıcı bir tüzüğümüz olmadığı sürece, eskisine tabiyiz. Ne yazıyor Nizamname’de?

ՇԱՐ.

YUİUIRZUWR FUĞEUI*ZRZ AUWMUMUZ ;UPMUİUWLG UĞCUZUJUD EUIUDNĞZŞĞND SĞJUZUMRZ

Usşğrmuauw fuğeuiuwlr gzmşğumjndkşuz mnpst Yuiuırzuwr st< muösumşğhndşjud usşzusşuw 129ğe fuğeuı+zg^ nğnd uxrknf huığuiındu, auwmumuz ,upmuiuwlg uğcuzujud {euıudnğzşğnd sğjuzum´rz% üşğuöuzj qşdudnğsuz nd uöeşjrm zşğmuwujsuz ausuğ!

{Auwmumuz uğsuızşğ´ .nğuüğndu, uwi ,upmuiuwlg wuğüuz=r ındğ= sgz tğ auw mrzşğndz% sş, suwğşğndz^ suwğşğndz^ =nwğşğndz şd endiığşğndz auzeth^ nğnzj mşuz=g usçnp< zndrğnds t şd nğnz= uözndndkşuz nd çuğndkşuz .nğağeuzrb^ wnwir nd luduışindkşuz zşğbzvndsr upçrdğ şz!

Gzmşğumjndkşuz mnpst auw ausuwz=tz gzığndu, rzg mrzşğ wuındm huırdr uğcuzujuz! Gzığşulzşğz trz% Aşğsrzt Ouznwşuz^ Mğtwi İışyuzşuz^ Ktlsu Puöuğşuz^ Xustlu Suğüuğşuz^ Ulrzu Inğşuz^ İrlfr Srzuişuz^ Ulri Hşığnişuz^ İrğfuğe Vrsuwşuz şd Üuğstz Uörzşuz-Lrhuğrışuz!

WUWIZR AUWŞĞ NĞNZ? SUAUJUZ 2017 KNDUMUZRZ

{Kşğk$us´ lğuınd muw=t<g uzeğueuğqu, t wuwızr uwz auwşğndz^ nğnz= uzjşul ıuğr suaujuz! Zu.nğe ıuğnduw 21 Suğırz 91 ıuğşmuzrz suaujud usşğrmuauw Ud+ Ndftöşuz^ nğ (ğtz= İrzukğuwr zbuzudnğ {İkğtzogği rz ıag zuwk´ şğür şğucbındkşuz aşprzumz tğ!

24 Suğırz^ 94 ıuğşmuzrz Snimnduwr st< suaujud :nğağeuwrz Srndkşuz aşğni^ +euvnd İışyuz Srmnwşuz^ nğ auzğuwuwı :nğağeuwrz hşıumuz ünğ,rv Uzuikui Srmnwşuzr uduü nğerz tğ!

27 Suğırz mşuz=r 89ğe ıuğdnwz st< suaujud usşğrmuauw wuwızr ürızumuz^ {bkğr. =nı´ gzkşğjnp ünğ,r=r azuğrv Uğstz Onz Tiitğşuz!

18 Anmışsçşğrz 68 ıuğşmuzrz suaujud wuwızr ünğ,uğuğ şd çuğşğuğ Lşdnz Auwğuhşışuz! Uz rğ huırcg mg mğtğ Snğınfruwr çuzışğtz stmndz st< şd vuyuöuzj ,uzğ tğ rğ uxnp<umuz froumg! Auwğuhşışuz =uzr sg uzüus iğır mukndu, ul uzjndju, tğ^ iumuwz xndiumuz euıuğuzg sşğcu, tğ Auwğuhşışuzzşğnd yuiıuçuzzşğnd .zeğuz=g% Auwğuhşışuzg uöuı uğqumşlnd suirz!

23 Znwşsçşğrz^ Zrd Şnğ=r st< 99 ıuğşmuzrz suaujud usşğrmuauw wuwızr uğıueğrv şd ouör huısuçuz Onğo Uduüşuz^ nğ mg zmuındtğ cusuzumumrj şğucbıumuz uğndşiır arszuerğzşğtz stmg! Onğo Uduüşuz Lndr Usikğnzmr uğıueğrvz tğ &yğnırdigğ/ şd uxu<rz auw şğucrbıg^ nğ uğcuzuju, tğ Mğtssr aşprzumudnğ sğjuzumrz!

{ZTK(LR?İ´ HRIR JNDJUEĞT 1915R NĞÇŞĞNDZ *CUZEUMU; SŞĞQUDNĞ UĞŞDŞL?R ZHUİIUSUINWJR SUİRZ CUHUDTZG

Lni Uzotlgir sşğ hubı+zumrj {Uihuğtö´ +ğukşğkg mg aupnğet kt usşğrmşuz aşxuışirlr {Ztk)lr=i´ muwuzg hrır jndjueğt Sşğqudnğ Uğşdşl=r zhuiıujnwj muösumşğhndkşuz huısndkşuz suirz fudşğuüğumuz cuhudtz sg% {Uznz= htı= vt önandrz$ Sşğqudnğ Uğşdşl=r zhuiıujnwjr huısndkrdz´g .nğuüğnf!

{Çuğşünğ,umuz uwi .ndsçg nğ iışp,ndu, tğ 20ğe euğuimöçrz^ suğeuirğumuz +cuzeumndkrdz mg ığusueğtğ 1915r önaşğndz! Uznğ zhuıumzşğtz stmz tğ yğmşl nğçşğnd işğndzeg^ nğndz gzıuzr=zşğnd uzeuszşğg ihuzzndu, trz! Fudşğuüğumuz cuhudtzg mg huıst Jşpuihuzndkşuz fşğuhğnpzşğndz ığusueğndu, +üzndkşuz huısndkrdz´g^ mg zbndr buğcuhuımşğr suirz ışpşmuüğndkşuz st<^ {Zrd Şnğ= Kuwsi´ kşğkr muw=t<rz fğuw!

{Zrd Şnğ= Kuwsi´ uwi cuhudtzg öşışpu, t rğ wuzqzuğuğu, cuhudtzzşğnd muğürz!

1915r auğrdğusşumrz^ Usşğrmuwr auw euır wuzqzu.ndsçg muğü sg qşxzuğmzşğnf auw cnpnfndğer şğu.ıuürındkrdzg wuwızu, tğ Sşğqudnğ Uğşdşl=r zhuiıusuınwjrz% auw nğçşğnd yğmndkşuz ünğ,rz uznğ çşğu, sş, u<umjndkşuz ausuğ!

ŞĞÜRV UIRİ ZNĞ IUĞNDUW ÜRBŞĞG

AUSŞĞÜ İUĞ?ŞJ ŞĞŞDUZR ST>

Şğşduzuçzum çuösukrd iyrdx=uauwşğ &ül.udnğuçuğ% indğruauwşğ/ Znğ ıuğrz ersudnğşjrz {Uğstzru Suğğrnk´ huzenmr iğuazşğndz st<^ ndğ ı+zumuz ürbşğnduw .ğu.ouz=r ardğz tğ şğürv Uıri &Uıri Auğsuzışuz/! Oubmşğnwkg iuğ=şj Şğşduzr st< indğruauwşğnd arszu, {Itğşuz´ oubuğuzg^ nğnd işyumuzuıtğşğnd ağudtğnf ul Uıri üzuj Auwuiıuz! Rğşz m'gzmşğuzuğ indğruauwşğt muösndu, {Zndx htzı´g^ znduüu.ndsçg^ nğ mg ünğ,t Şğşduzr st<!

Uıri mg zmuındr iyrdx=uauw tikğuıuwr arszuerğg$ uznğ şğüşğg irğşlr şz iyrdx=uauw çnlnğ işğndzezşğnd suğenj ausuğ! Şğürvg uğcuzuju, t çuösukrd huırdzşğnd^ rğşz bznğandu, t zuşd AA İyrdx=r Zu.uğuğndkşuz {Mnsrıui´ sşıuwlg!

Uıri Auğsuzışuz mg çzumr Usşğrmuwr st<^ iumuwz fşğ<rz bğ<uzzşğndz ıuğnduw stm suig m'uzjgzt rğ ,zzeufuwğ Htwğndktz zşği!