ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
78. Տարի

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
ԱՐԽԻՒ - 12 Հnկտեմբեր 2017

HUIĞRUĞ?UMUZ GZIĞNDKŞUZ ZU:UQŞXZUĞM SUĞSZR LNDİUÇUZNDKRDZG

Usçnp< ausuwz=g sr<njt sg r fşğ uzausçşğndkşusç mg ihuit nğhtiör ışizt kt ş#ğç muğşlr hrır glluw rğumuzujzşl Huığruğ=umuz gzığndkrdzg^ nğndz uxu<rz =uwlşğg uxzndşjuz^ nğndz iumuwz wu<nğeumuz =uwlşğg^ aumuxum nğ gzığndkşuz +ğujnwj sgz ul huığuiındu,^ gzığumuz juzmşğnd huığuiındkşuz ağuauzüzşğ ul ığndu, trz^ ıumudrz vşz uxzndu, Hşındkşztz ihuindu, huıui.uzr sg vünwndkşuz aşışduz=nf! İu huandz ihuindsr auzüğnduzr sg st< mg üızndrz= nd çzumuzuçuğ n_v stmg üna t uwi mujndkşztz!

Şğtm rğrmndz Huığruğ=umuz Gzığndkşuz Zu.uqşxzuğm Suğszr iınğuüğndkşusç iıujuz= kğ=şğtz aupnğeuüğndkrdz sg^ nğndz st< mg .+indr Gzığumuz Suğszr ersuj jjndu, ecnduğndkrdzzşğndz suirz^ m'gindr nğ ub.uıuz=g wuxu< mg ıuğndr^ kt huığruğ=umuz gzığndkrdzg iu mus zu huıouxud htı= vt .uyuzndr! Uwihti% Zu.uqşxzuğm Suğsrzg mnv m'gzt sşğ ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd uzeuszşğndz nd erışl mndıuw nğ uwi ecnduğndkrdzzşğg wupkuauğşlnd ausuğ çnlnği htı= t qşx= qşx=r ıuz=!

Iğndu, gllulnf nğ aupnğeuüğndkşuz auwşğtz stm +ğrzumz ul vt pğmndu,^ =nfr irdzumrz st< mg ağuıuğumşz= sşğ iıuju, kğ=şğtz aupnğeuüğndkrdzg!


--------------

PATRİK SEÇİMİ MÜTEŞEBBİS HEYETİNDEN AÇIKLAMA


Patrik Seçimi çözümsüz bir durumda beklerken, nihayet bu yıl süreç olağan gelişmelerle başlamıştır. Sürecin başlaması ve olumlu bir çizgide ilerlemesinde şüphesiz ki Cumhurbaşkanımızın açıklamaları önemli rol oynamıştır. Nitekim açıklama sonrasında, Hastanemizdeki Hampartsum etkinliğinde toplumun birbiriyle kucaklaşması yıllardır özlenen bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Değabah seçiminin ardından Vakıflarımızın bir araya gelerek Müteşebbis Heyeti oluşturmalarıyla birlikte çalışmalar hız kazanmıştır. Teknik bir yapı olan Müteşebbis Heyet, her hafta Patrikhane’de yaptığı toplantılarla, seçimin geleneklerimize uygun ve Devletten gelecek Talimatnameye göre sağlıklı şekilde  gerçekleşmesi için azami özeni göstermektedir.

Müteşebbis Heyet, kurulduğundan bu yana; önce vakıf temsilcileriyle Patrikhane’de toplanarak seçim takvimini oluşturmaya çalışmış ve akabinde belirlenen seçim takvimi için İstanbul Valiliği eliyle İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmıştır. Bu husus kamuoyuyla  paylaşılmıştır.

Müteşebbis Heyet ayrıca vakıflardan aldığı seçmen listelerinin güncellenmesi için metodolojik çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların eşgüdümlü yapılabilmesi amacıyla, ilgili vakıfların seçim komisyonlarıyla Feriköy Kilisesinde çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte vakıfların olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyunun yakından bildiği üzere, Müteşebbis Heyet toplumun ona tevdii ettiği göreve layık olabilmek ve beklentilerini gerçekleştirmek için Patrikhane ve Vakıflarla uyum içerisinde çalışarak, seçim sürecinin  tüm geleneksel ve bürokratik adımlarını atmış ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sağduyuyla gerekli adımları atmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; herkesin arzusu olduğu gibi Patrik seçiminin önü şu veya bu nedenle yeniden tıkanmamalıdır.

Toplumumuz için birinci derecede önemli olan Patriklik makamının uzun süre boş kalması anlamına gelen bu noktada mevcut durumdan kimsenin memnun olduğu düşünülemez. Bu nedenle yapılacak en doğru ve acil iş, yeni bir Patriğin seçilmesi için  tüm toplum üyelerinin kenetlenerek seçimi gerçekleştirmeye odaklı hareket etmesinin sağlanmasıdır.

Yapılan seçimlerle Patrik Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet göreve getirildiğine göre Vakıflarımızın değerli Yöneticilerinin, toplumsal sorumlulukları çerçevesinde varsa ellerinden gelebilecek her türlü çabayı “seçimin bir an önce yapılabilmesi”ne odaklı olarak sarf etmeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Basınımızda çıkan, maksadını aşan haber ve yorumların sadece soyut düzeyde kaldığını ve sürecin sağlıklı işlemesine hiçbir katkı ve faydası olmayacağı gerçeğini de vurgulamak isteriz.

Toplumumuzun yaşamsal, birincil ve ortak konusu olan Patrik Seçimini sağlıklı bir şekilde yapabilmek için başta Vakıflarımızın değerli yöneticileri olmak üzere toplumumuzun her bir ferdinin desteğini görmek istiyoruz. Seçimin sühuletle yapılabilmesi ve başarı ile sonuçlanması hepimizin ortak isteğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...


Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti


USŞĞRMUWR AŞI İIŞP;NDU; IUÜZUHG MG SŞPSUZU#W

Mnpsşğg supkşjrz nğ cus uxu< fşğueuğqndr çzumuznz wuğuçşğndkrdzzşğnd

Usşğrmuwr aşı fröuzşğnd yn.ueuğq <z<ndsnf ,zndze uxznp ıuüzuhg^ uxu<rz +ğşğnd ,uzğ xsçumn,ndszşğtz fşğ<^ şğtm mumndpjud şğmnd mnpstz auiznp sşps uğıuwuwındkrdzzşğnf! Şğmnd mnpsz ul supkşj nğ uwi ıuüzuhg bndınf lnd,ndr nd şğmrğzşğg fşğueuxzuz çzumuznz wuğuçşğndkrdzzşğnd!  

Fuğvuhşı Hrzulg Şglıgğgs supkşj nğ uwi ıuüzuhg bndınf fşğ<uzuw nd giud nğ Kndğ=ru uwi .zeğrz st< şğçş= hrır vçuczndr np<sındkşzt! Zsuz+ğrzum supkuz=zşğ ul şmuz USZ-r mnpst!

Çuwj uwi+ğnduz lğuındndkrdzzşğnd mşeğnzrz fğuw mg üızndr USZ-r Uzüuğuwr Eşihuz O+z Huir wuwıuğuğndkrdzg^ nğ öuğsuz= huıouxnp mtışğ mg çnfuzeumt! Hui^ nğndz huğıumuzndkrdzg fşğ<uju, t nd hrır çuczndr Uzüuğuwt^ yupu=bumuz .+i=şğ gğud Kndğ=rnw nd kndğ= cnpnfndğer auijtrz^ giud nğ buı mg judr nğ hrır çuczndr uwi sş, nd üşpşjrm şğmğtz^ kt rz= srbı sş, itğ nd wuğüuz= ndzr kndğ= cnpnfndğerz zmuısusç! Çuwj uz ıuğ+ğrzum hzendszşğ ul ndzşjud! Giud nğ Kndğ=ru nd Usşğrmu uöend ünğ,umjndkrdz ndzrz uauçşmvndkşuz ets huw=uğr st<^ kt 9^5 usrit r fşğ Kndğ=rnw st< uauçşmvumuz uğuğ= vmuw^ uinğ huıouxg uwz vt kt GBRI eueğşjndj uauçşmvndkrdzg^ uwl uwz% kt wu<np uğerdz= ındu, t USZ--Kndğ=ru uauçşmvndkşuz ets ünğ,umjndkrdzg! Hui udşljndj nğ ardhuıniuğuzr st< kndğ= rb.uzndkrdzzşğnd mnpst yzıxndu, nğşdt stmg vşz huau,! Uz ul fşğ<rz aubndnf supkşj nğ ıuüzuhg bndınf fşğ<uzuw!

{MUĞUDUZ-1915´ BUĞCUZMUĞR JNDJUEĞNDKRDZG FŞĞJNDŞJUD KNDĞ?RNW BUĞCUZMUĞR İĞUAZŞĞTZ

Tz-Kr-Fr muwuzg şğtm aupnğeşj kt {Muğuduz-1915´ cuhudtzg^ nğ mg huıstğ 1915r eth=şğnd suirz şd nğ jndjueğndrl imiu, tğ uzjşul Ndğçuk^ 7 Anmışsçşğrz^ ihrıum huiıuxr fğuw gzeustzg arzü +ğ szult şı=^ fşğjndşjud buğcuzmuğr iğuazşğtz!

Buğcuzmuğr çşsueğrvg% Risuwrl Mrdztb^ şğtm Tz-Kr-Fr muwuzr ardğz tğ nd wuwıuğuğşj kt buğcuzmuğr jndjueğndkşuz auğjnf lndğ< gzeersndkşuz mg auzerhrz! Giı rğşz^ öuzuöuz auğjşğ ersuüğudu, trz zuşd buğcuzmuğr zmuğuauzndszşğnd gzkuj=rz!

Mrdztb giud nğ buğcuzmuğg 54 iğuazşğnd st< jndjueğşlnd ausuğ imöçzumuz ausuquwzndkrdz qşx= çşğndu, tğ^ uhu ecnduğndkşusç muğşlr şpu, tğ uwe krdg auijzşl 84r^ aumuxum nğ rğşzj umzmulndkrdzzşğg udşlr çuğqğ trz! Mrdztbr .+i=şğnf^ çndz auğjg kğ=umuz auiuğumndkşuz s+ı auwmumuz auğjr suirz çujuğqum uzışpşumndkrdzz t! Çşsueğrvr .+i=şğnf^ zmuğuauzndszşğnd çnlnğ yndlşğndz auğjşğ ndzşju, şz^ rim uwcs ul buğcuzmuğg zşğmuwujzşlnd auğjrz st< t nğ .nvgzenızşğnd mg auzerhrz!

Mrdztb uwi fşğuçşğndsg çupeuışj üğu=zzndkşuz aşı^ zbşlnf kt ıuğçşğndkrdz vmuw kt n#f mg .nvgzenıt buğcuzmuğr jndjueğndkşuz% hşındkrdzg kt buğcuzmuğr iğuar huıui.uzuındz!

{Uğerdz=g zn_wzz t! Auğjr tndkrdzg üğu=zzndkrdzz t^ şğç vşz uğı+zşğ nğ buğcuzmuğg auzeriuışirz zşğmuwujndr! Çujuğqumuhti muğşdnğ vt kt rğumuzndkşuz st< n#f m'gzt uırmu´^ zbşj çşsueğrvg!

Uz zuşd wuwızşj uwi ktsuwr fşğuçşğşul ürışlr=zşğ ndzrz sruwz uznz=^ nğnz= huısndkrdz m'ndindszuirğşz! Giı Mrdztbr ndindszuirğndkrdzzşğndz^ *isuzşuz hşındkrdzg up=uındkşuz huwsuzzşğnd st< 256 srlrnz pğndb ,u.iu, t auwşğnd ışpuauzndkrdzg muösumşğhşlnd ausuğ!

{Şkt hşındkrdzg zhuıum ndzr jşp sg nvzvujzşl^ uwe=uz ündsuğ ,u.işlnd htı= vndzr! Hşındkrdzg ,ğuürğ sg sbumu, t^ +ğtz=zşğ nd muznzumuğüşğ auiıuıu, t^ wuwıuğuğşlnf nğ uznz=^ nğnz= hrır vünğ,trz uwe +ğtz=zşğndz ausuhuıui.uz^ hrır huıcndtrz! Uzfıuzündkşuz zmuıuxndszşğnf^ suğerm *isuzşuz muwiğndkşuz stm auındu,tz^ uwl auındu, sg ışpuyn.ndu, şz^ stmg auzğumux=nf^ srdig% tbnf! Sşz= ul ndöu, şz= jnwj ıul uwz ıuxuhuz=g^ nğ ışpr ndzşju, t uwe ışpuyn.ndkşuz gzkuj=rz´^ giud buğcuzmuğr çşsueğrvg!

Tz-Kr-Frtz .+işlnf^ Risuwrl Mrdztb wuwızşj nğ {Muğuduz-2015´g zmuğuauzşlnd nğnbndsg muwujndju, tğ Kuwwrh Tğınpuzr fuğvuhşındkşuz bğ<uzrz 1915r suirz ağuhuğumndu, ndpşğqtz şı=!

Rğ .+i=şğnf^ buğcuzmuğg iışp,ndu, t {uğeuğ wrbnpndkşuz´ üupuyuğr arsuz fğuw!

UÖRÖ ŞUPUZR W*ENDU;G

Srdi mnpst^ kğ=umuz {muötktındfuğ$=ns$kğ´ muw=t<rz fğuw ağuıuğumndşjud w+endu, sg^ nğndz aşprzumg% Uörö Şupuz^ mg zbt kt buğcuzmuğg jnwj mndıuw uwz ustzg^ önğ kndğ=şğ şğmuğ ıuğrzşğt r fşğ mg yuyu=rz yn.uzjşl ub.uğarz% Auwnj Jşpuihuzndkşuz suirz! Uz mg üğt kt buğcuzmuğrz st< jndjueğndu, şz auwşğ^ nğnz= lud auündu, nd uhuanf huwsuzzşğnd st< mg =ulşz ethr Aulth! Uwe auwşğg ktşd +isuzjr hubı+zşuzşğnd aimnpndkşuz ıum şz^ çuwj uhuanfndu, vşz ndışlr=nf nd <ndğnf!

{Buğcuzmuğg mg hzet kt uwe ustzg^ rzv nğ auwşğndz aşı ışpr ndzşjud ousçndz fğuw^ ışpuauzndkşuz nğnbndsg srusıuçuğ iınğuüğu, suğenj sşp=g vt_ğ´^ mg üğt Şupuz^ udşljzşlnf nğ cuhudtztz zuşd muğşlr t şöğumujzşl kt hşındkrdzg uwe cusuzum r froumr vtğ hubıhuzşlnd auwşğg% üupkr ousçndz fğuw huıuau, uduöumuwrz wuğqumndszşğtz^ ktşd uwe stmg gzşlnd sş, juzmndkrdz ndztğ!

Giı w+endu,uüğrz^ çndz uğüşl=g huışğuösumuz huwsuzzşğz trz^ nğnzj huıouxnf uduöumuwrz wuğqumndszşğnd krğu. euğqu, trz çnlnğg^ znwzr_im hşıumuz muxnwjzşğg!

{Cuhudtzrz st< jnwj ığndu, şz ışpuauzndkşuz +ğşğndz mnğindu, auw mrzşğnd mşğhuğzşğ^ nğnz= n_v kt uxşduzündu, şz^ uwl rğşzj w+cuğ mus=nf uhuiıuzu, şz rilus uwğşğnd s+ı´^ m'şöğumujzt w+endu,uürğg!

Ardğğrwtk mg üğt nğ

KNDĞ?-USŞĞRMŞUZ OÜZUCUSG MĞZUW AUĞKNDRL SRUWZ TĞINPUZR ND KĞUSYR AUZERHSUZ SR>NJUD

Usşğrmuwr ül.udnğ ardhuıniuğuzr ub.uıumrj Stkrz K+yndör qşğçumulndkşuz nd fröuzşğg yn.ueuğquçuğ eueğşjzşlnd auğjr bndğ< ,uüu, kndğ=-usşğrmşuz oüzucusg mg buğndzumt +ğumuğür fğuw szul nd uxuı sşluz anişjzşl kşğkşğnd st<!

Uwi zrdkr suirz ndbuüğud w+endu, sg ndzr {Ardğğrwtk´r irdzumuürğ Uhırdl=uırğ İtlfr^ nğ mg üğt kt U-Üt-Yt zhuıum vndzr u_l udşlr .nğujzşlnd oüzucusg! Giı rğşz^ Zu.uüua Tğınpuz^ nğ yuiıujr {uzçupqulr uzq´ wuwıuğuğu, t eşihuz Onz Huig^ zbu, t nğ eşihuzrz uğı+zndkrdz hrır vığndr ağucşbır uwjşlndkrdzzşğ ıul ani nd anz!

İtlfrr .+i=şğnf^ uwcs Uzüuğuwr st< .+iumjndkrdzzşğ mg bğ<rz uwz suirz kt oüzucusg yuğuışl muğşlr t sruwz uwz uışz^ şkt Zu.uüuazşğ Tğınpuz nd Kğusy ülnd. ül.r auzerhnds sg ndzşzuz! M'umzmulndr nğ auğjg rğ lnd,ndsg mg iıuzuw s+ırm uhuüuwrz^ gze nğnds% n_v kt buçukzşğnd^ uwl ausğndu, +ğşğnd gzkuj=rz!

Çuwj znwzrim uwe huğuüuwrz^ giı Uhırdlüuırğ İtlfrr^ Usşğrmşuz muğü sg ndcşğ hrır buğndzumşz ustz uxrknf Kndğ=rnw ets huıcusr<njzşğ mrğuğmşl!

Ş::F ÇUZUQŞDNF SG

EUIUHUĞIŞJ UIĞHTWOUZR ST>

SUĞEND RĞUDNDZ?ZŞĞND NIZUAUĞNDSG

Şdğn.nğandğer :nğağeuğuzumuz Fşaucnpnfg şğtm gzendzşj çuzuqşd sg {Uığhtwouzr st< cnpnfğeufuğumuz arszuğmzşğnd ünğ,ndztndkrdzg´ muğüu.+ir ıum nd gzendzşlnf çuzuqşdg^ euıuhuğışj Uığhtwouzr st< suğend rğudndz=zşğnd nızuauğndsg!

Çuzuqşdrz st< Ş::F sıuanündkrdz wuwızşj +ğtz=r musuwumuz mrğuğmndkşuz ets^ zbşlnf nğ Uığhtwouzr st< mg iuasuzuyumndr uöuı .+i=r rğudndz=g!

Huındrğumzşğg mnv ndppşjrz nğ Uığhtwouz uzwuhup rğuünğ,t ŞSRUr euıuğuzr nğnbndszşğg^ uöuı uğqumt =upu=umuz çuzıuğmşulzşğg^ uğı+zndkrdz ıuw nğ lğuüğnpzşğ uöuı+ğtz muıuğşz rğşzj hubı+zg nd çuğşludt +ğtz=zşğg% öuznz= ausuhuıui.uzşjzşlnf Şdğn.nğandğer vuyuzrbzşğndz!

Ş::Fr st< Uığhtwouzr huındrğumndkşuz pşmufuğ Sustı İtwrınf uğquüuzüşj muösumşğhndkşuz st< rğ şğmğr =zzueuındkşuz şd zbşj kt rğşz= ürışz kt {r_zv ndcşğ muzüzu, şz uınzj şırz´!

{NDNL İKĞRK CGXZGL´R KPKUMRJG ÇUZIUĞMNDKŞUZ EUIUHUĞINDŞJUD

Usşğrmşuz wuwızr {Ndnl İkğrk Cgxzgl´ kşğkr Kndğ=rnw kpkumrj Uwlu Ulhuwğu= euıuğuzr mnpst euıuhuğındşjud 2 ıuğr 1 usri çuzıuğmndkşuz^ Y??r r zhuiı =uğnövndkrdz rğumuzujzşlnd wuzjuz=nf!

Lğuüğnpg nğ zşğmuwri Zrd Şnğ= mg üızndr^ mg huığuiındr çnpn= zşğmuwujzşl foxrz ets! Uz suizudnğuçuğ giud nğ {umuzuışi gllulnf Kndğ=rnw st< ırğnp skznlnğırz^ uwi forxg htı= vt nğ öuğsuz= huıouxtğ rğşz^ çuwj uwzndauzeşğq^ rz= uzumzmulr suızndşjud´!

Ulhuwğu=r ets euı çujndşjud uwz çuzt şı=^ şğç 19 *üniıni 2015rz ağuhuğumşj {Kndğ=rnw =ğıuçzum bğ<uzrz st< zşğ=rz huışğuösg mg ktcuzuw´ .nğuüğnf w+endu, sg!

Kğ=umuz euıuğuzr nğnbsuz ets =zzueuındkrdzzşğ ndppşj zuşd {Ndnl İkğrk Cgxzgl´r ül.udnğ .sçuürğ Otğuğı Htw=gğ^ gişlnf$ {Uirmu uzmnpszumul şd uzmu. lğuüğnpr sg ets uzuğeuğ nd uzhuışa huırc t´!