ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
ԱՐԽԻՒ - 11 Օգnստnս 2017

IŞPUHUA İĞÇUÖUZG SŞĞ AUĞJNDSZŞĞNDZ HUIUİ:UZŞLNF AŞĞ?ŞJ BĞ>NP MUĞÜ SG UZARSZ LNDĞŞĞG

Işpuhua İğçuöuzg uwi+ğ İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjrz st<

auzerhnds sg hrır ndzşzuw Mndiumulrz aşı

Huığruğ=umuz gzığndkşuz znğ ünğ,gzkujr +ğşğg çudumuz mzoxnı auğjşğnf lşjndz znğ bğ<uz sg çuju, şz sşğ ausuwz=uwrz nd şmşpşjumuz mşuz=tz zşği! Ürışz= nğ uzjndsuwrz uwi bğ<uzg çudumuz ,uzğ ecnduğndkrdzzşğ eğu, t Huığruğ=uğuzr ünğ,şğtz huıui.uzuındzşğndz^ suizudnğuçuğ Işpuhua Üşğbz$ I$ Üuğşürz Uğ=^ Ht=oşuzr ndişğndz fğuw! Ub.uıuz= sg mg ıuğndr nd sr<njzşğ qşx= m'uxzndrz nğhtiör wu<np şğk sg ndzşzuw Huığruğ=umuz gzığndkrdzg!

Çuwj rzv sşp= nğ Huığruğ=uğuzr huıui.uzuındzşğg uwi çnlnğrz suirz ünaujndjrv vuynf ışpşmndkrdz vşz ıuğ sşğ susndlrz şd sşğ cnpnfndğerz! Uınğ yn.uğtz^ ani nd anz wuzmuğ, lndğşğ mg ağuıuğumndrz^ hzendszşğ wuxu< mg =bndrz^ sıuanündkrdzzşğ iışp,şlnf srı=şğnd st<!

*ğrzum^ ausujuzjr gzmşğuwrz t<şğnd fğuw huığruğ=umuz gzığndkşuz kndumuzzşğ şduwlz mg ağuıuğumndrz nd wuwızr vt kt uwe ışpşmndkrdzzşğg nğ=uz hubı+zumuz şz! Euğqşul gzmşğuwrz t<şğnd fğuw mg hzendr nğ Işpuhua İğçuöuzg =zzndkrdzzşğ muıuğu, t Huığruğ=uğuzr işzşumzşğndz suirz nd ışpşmuzulnf nğ Irğusuwğ Suğr Sndku)şuzz ul işzşum sg ndzr anz^ rçğşd kt huauz<şğ t nğ Irğusuwğg işzşumg huğht!

Uwi çnlnğrz suirz iınwü ışpşmndkrdz iıuzulnd ausuğ uwi uxud+ı muh auiıuışjrz= Işpuhua İğçuöuzrz aşı şd çudumuz çnfuzeumulrj ışiumjndkrdz sg ndzşjuz= İğçuöuz a+ğ aşı! Ndğu.ndkşusç ışpşmujuz= nğ Irğus+ğ suirz çujuğqumuhti uwehrir huauz< sg zşğmuwujndu, vt! Işpuhua İğçuöuzg uwl çujuığndkrdzzşğ ul ındud nd .niıujud muğüueğşl nğ Huığruğ=uğuzr uzjndeuğqşğg udşlr luwz nd udşlr kuyuzjrm mşğhnf aupnğendrz susndlrz!

Işpşmujuz= zuşd nğ Işpuhua İğçuöuzg uwi+ğ mti+ğt fşğ< İ$ Yğmrv Uöüuwrz arduzeuznjrz st< auzerhnds sg hrır ndzşzuw sş,uwuğü Mndiumulrz aşı! Mndiumulg Arduzeuznj hrır uwjşlt nd Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Hşığni Brğrz+plndr muğüueğndkşusç Işpuhua İğçuöuzz ul hrır suizumjr uwe auzerhsuz! Auzerhsuz gzkuj=rz uzbndbı suizudnğuçuğ hrır .+indr Huığruğ=umuz gzığndkşuz suirz!

Uwi uxud+ı .+işjuz= zuşd Irğusuwğ Suğr Sndku)şuzr aşı nd uz ul wuwızşj kt çujuğqumuhti i.ul t uwz hzendsg kt Huığruğ=uğuzr rğ işzşumg şı huauz<ndu, t rğst!

Huığruğ=uğuzr aşı sşğ ışiumjndkşztz s+ıudnğuhti stm cus fşğ< Huığruğ=uğuztz iıujuz= znwz zrdkr suirz kğ=şğtz hubı+zumuz aşğ=ndszuürğ sg^ önğ mg ağuıuğumşz= sşğ =nfr irdzumzşğndz st<!

TEZKİP YAZISI


12 Ağustos 2017 tarihli Luys Magazin gazetesinde Türkiye Ermeni Patrikhanesi ve yetkilileri aleyhinde suçlayıcı ve gerçekle bağdaşmayan bir haber yayınlandı. “Diramayr Mari Mutafyan’a Büyük Ayıp” başlığıyla yayınlanan ve içeriğiyle sansasyon ve manipülasyon yaratmaya yönelik bu yazının, her zaman takdir ettiğimiz Luys gazetesinin ciddi habercilik anlayışıyla fazla örtüşmediğini düşünmekteyiz. Söz konusu yazıda güya patrikhane yetkililerinin Muhterem Diramayr Mari Mutafyan’a merhametsizce patrikhanedeki odasını boşaltmayı emretmiş olduğu iddiası işlenmektedir. Bugün şahsen Dira­mayr’la yaptığımız görüşmeden sözlerinin ve samimi soh­betinin gazete tarafından çarptırıldığı anlaşılmaktadır. Sayın Diramayr’ın kendisinin de emin olmadığı, bir yerlerden duy­duğunu ve üzüldüğünü belirttiği özel, samimi ve rastgele bir sohbetten cımbızlanarak alınan sözlerinin Patrikliğimizi ve yetkililerini rencide edecek bir magazin haberine çevrilmesi kabul edilemez. Haber niteliğinde ele alınması gereken hassas ve duygusal bir konunun bir magazin dedikodusuna indirgen­mesi çok üzücüdür. Basın ahlakı bu haberi yapana hakikati araştırma sorumluluğu yüklemeliydi. Patrikhane yetkilileriyle görüşmek gibi basit ve dürüst bir yolu tercih etmek daha doğru olacaktı.  Gerçek ve gerçekçi olmayan iddialar içeren bu yazı­nın gündemdeki patrik seçim sürecini etkileme amacıyla kullanılma çabası açıkça fark edilmektedir. Eğer Luys gazetesi ya da sayın Diramayr Mari Mutafyan bu konuyu patriklik yetkililerine sorsaydı aşağıdaki yanıtı alacaklardı.

Haziran ayının başlarında Değabahımız sayın Karekin Başepiskopos Bekçiyan Patrikhaneye henüz yeni yerleşmiş, tanımak amacıyla personelden ve din adamlarından malumat alıyordu. Bir öğle yemeği esnasında masasında Sahak Epis­kopos Maşalyan, personel müdürü Mağakya Apeğa Beskisiz­yan ve Hovhannes Bayram’la sohbet esnasında Diramayr Mari Mutafyan’la ilgili sorular sordu. Diramayr’ın kendi evi olduğunu öğrendiğinde niçin orada kalmadığını merak etti. Bu konuyu Diramayr ile konuşacağını söyledi. Bu konuşmadan sonra Sahak srpazan daha ayrıntılı olarak Diramayr’ın konumunu, değerini ve patrikhanede kalmasının bizim için ne denli önemli ve anlamlı olduğunu Karekin srpazana anlattı. Bunu gayet iyi anlayan ve takdir eden sayın Değabahımız bir daha bu konuyu ne açmış ne de gündeme getirmiştir. Tam tersine Diramayr ile tüm sohbetlerinde ona yardımcı olma iradesini her fırsatta beyan etmiştir. Örneğin, Diramayr’ın tüm ricalarına rağmen sayın Aram srpazan tarafından işten çıkarılmış, Diramayr için çok önemli bir yardımcı personelin geri alınması söz konusudur.

Belli ki sofra başı bir sohbetin Diramayr’a yanlış ve yanlı aktarılmasıyla onda oluşan bir gönül kırgınlığı kullanılmaya kalkışılmıştır. Muhterem Diramayrımızın zaten yeterince derdi, dağlar gibi çilesi ve hüznü var. Artık o sadece sevgili Mesrob Patriğimizin annesi olma sıfatıyla değil, kendi erdemiyle ve oğluna adanmış muhteşem sadakatiyle haçta oğlunu seyreden Meryem Anamızın canlı bir ikonuna dönüşmüştür. Patrikha­nede kalması orası için bir onur ve ayrıcalıktır. İstediği kadar kalmaya, saygı, sevgi ve hizmet görmeye hakkı vardır. Patrik­hanemizin tüm yetkilileri ve personeli onu kendi anneleri gibi görmektedirler Patriklik seçim sürecinde bu anneye herkesin özel ihtimam göstermesinin ve onu bir propaganda malzemesi olarak görmekten ve kullanmaktan imtina etmesinin doğru olacağına inanıyoruz.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

11.08.2017

Öüuwujndzj hzends sg

WNDZUİIUZR MNPST ÜĞUDNDU; KĞ?UMUZ MPÖRZŞĞND ST>

ŞMŞPŞJRZŞĞG MG P*PUZ>ŞZ^ ÇUWJ TÖUZ VR LİNDRĞ

{İt+öord´ kşğkg^ nğ şğmğr gzeersuerğ ül.udnğ kşğkşğtz stmz t^ şğtmnduz rğ krdnf^ uzmuimu, rb.uzndkrdzzşğg auğndu,şlnd nd öuznz= ndb=r ağudrğşlnd ausuğ ağuıuğumu, tğ öüuwujndzj nd Wndzuiıuzr ets usçuiıuzndkrdzzşğnf şd fşğuhuandkrdzzşğnf lşjndz kpkumjndkrdz sg! İuwmg T+ökrdğ=r iınğuüğndkşusç üğndu, kpkumjndkşuz st< Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkşuz zu.mrz Gzeauzndğ ?uğındpuğ^ fuiıumudnğ üzeuhşı Rdsrı Şulgs mg hzet kt Wndzuiıuz musuj musuj m'rğumuzujzt Kndğ=rnw anpşğndz fğuw euğqşul Çrdöuzernz sg iışp,şlnd şğuöuz=g!

Rdsrı Şulgs rğ hzendszşğg uğeuğujzşlnd ausuğ mg wuwızt kt wnwzşğg^ +üındşlnf Kndğ=rnw rb.uzndkrdzzşğndz uzıuğçşğndkşztz^ rğşğuwu<nğe mşğhnf mg üğudşz Kndğ=rnw huımuznp mpörzşğg nd uznzj fğuw şmşpşjrzşğ mg muxndjuzşz! Kğ=uhuımuz uwi mpörzşğndz st< arsu buğndzum mg p+puz<şz şmşpşjrzşğnd öuzüumzşğg^ srzv töuzr şğüşjnpndkrdz ünwndkrdz vndzr! Şmşpşjr muxndjndşğ t Rösrğr Ünwndz mpörrz^ Sndpluwr İu=uğogluğ mpörrz^ Sndpluwr ?tvr mpörrz fğuw! Şd^ r fşğuw usşzuwzr^ Hnlinw Wndzuj Huığruğ=uğuzz ul şmşpşjumuzzşğ mg zbuzumt uwe mpörzşğndz! Kndğ=rnw uzıuğçşğndkşuz çşğndsnf 18 mpörzşğ nd cuwxnı mpör sg^ nğnz= kndğ=şğnd mg huımuztrz^ wuzqzndşjuz Aşlltzzşğndz!

Rdsrı Şulgs mg wrbşjzt U-Üt-Yt mndiumjndkşuz mşeğnzumuz fuğvndkşuz zu.mrz uzeus Uwauz *puzr uzjşul +ğnduz .zeğuwuğnwj zu.ueuindkrdzg kt arsu znğ hşındkrdz sg mg arszndr! {Uwi hzendsg orbe t^ sruwz kt uwz znğ hşındkrdzg nğ hrır arszndr^ Çrdöuzernzg hrır glluw´ m'git Rdsrı Şulgs!

Rdsrı Şulgs buı c.ıumuz ışiuzmrdztz mg zuwr rğueuğqndkrdzzşğndz^ nğnzjst stmz ul wnwz stkğ+ynlrkzşğnd zbuzumsuz auğjz t! Usşğrmuwr hubıhuzndkşuz ıum fşj wnwz anüşdnğumuzzşğ^ nğnz= Kndğ=rnw =upu=ujr vtrz^ rçğ stkğnynlrk Rikuzhndlr st< ub.uırl imiuz hşındkşuz uğı+zndkşusç! Rdsrı Şulgsr hzendsrz ausuquwz^ stkğnynlrkzşğ zbuzumndşjuz zuşd Hndğiuwr mus Rözr=r ausuğ^ ışpşğ% ndğ wnwzşğ vmuz uwlşdi! Uirmu uh+ğtz t^ nğnfaşışd giı Lnöuzr Eubzuüğrz^ wnwzşğg mğzuz sruwz Rikuzhndlr ausuğ stkğnynlrk zbuzumşl! Şğç ani wnwzşğg stkğnynlrkzşğ m'ndzşzuz^ Üufuluwr^ İşluzrmr mus Uktz=r st< uhğnp kndğ=şğg rğudndz= vndzrz srd)krd sg ndzşzulnd! Rdsrı Şulgs rğ usçuiıuzndkrdzzşğnd buğuzrz st< mg sşpueğt Wndzuj Hnlinw Huığruğ=uğuzz ul^ nğ çxzuüğudrv ndcşğtz stmz t! Wndzuiıuz 2010 kndumuztz uierz Uğşdsışuz Kğu=rnw st< s+ıudnğuhti 100 kğ=umuz ehğnj yumşj^ uınğ yn.uğtz Kndğ=ru uğı+zşj nğ Mt+=ot mpörr st< wndzumuz zu.umğkuğuzg srzvşd lrit çuğqğuzuw!

Uwihti% Rdsrı Şulgs mg hzet nğ çxzuüğudsuz muğüg şmu, t Rösrğr nd Rikuzhndlr^ ndiır uz rb.uzndkrdzzşğg mg ağudrğt uzerz bhğışlnd qrnd umznjzşğg nd ışizşlnd rğnpndkrdzzşğg!

I$ HUĞKŞD ?AZW$ ÜUĞUÜUBŞUZ

:SÇUÜĞUINDZİ UWJŞLŞJ

Usğuz uğqumndğenf =upu=i cusuzu, t İrızrr İ$ Wuğndkrdz Şmşpşjdnw Anüşdnğ Anfrd^ {Suğsuğu´r <şğs ausumrğ Uğc$ I$ Huğkşd ?azw$ Üuğuüubşuz! Itğ Auwğg^ rzvhti srbı^ uwi uzüus ul rğ uxu<rz huğıumuzndkrdzzşğtz stmg zmuıu, tğ uwjşlşl Suğsuğu-r .sçuüğuındzg! Ndğu.ujuz= şğç örz=g uzüus sg şdi np<ndzşjrz= sşğ şğer=rz ıum! Rim uz np<nwzzşğ mg çşğtğ İrızrr sşğ çuğşmuszşğtz!

Wrbşz= nğ I$ Huğkşd ?azw$ Auwğg 27 ıuğrt r fşğ mg hubı+zufuğt İ$ Wuğndkrdz şmşpşjdnw st< nğndz uwi ıuğr arszuğmndkşuz 60usşumz t! Sşğ ardğg uwi suirz ul gzeuğqum ışpşmndkrdzşğ ındud sşör!

Itğ Auwğg srzvşd İşhışsçşğr imröçg hrır szuw sşğ s+ı! Çuğr mşjndkrdz mg supkşz= rğşz!

LŞDNZ UĞNZŞUZ SZUJ UXU>UIUĞ ŞXŞUMR ST>

Wupknpr uzndzg wuwızr hrır euxzuw uwi+ğnduw fşğ<rz sğjndsrz

Usşğrmuwr İtzk Lndri =upu=r st< uduğırz mg s+ışzuw ouığumr üşğsğjubuğ=g^ çuwj uxu<uıuğ şxşumg vyn.ndşjud nd wupknpr uzndzg wuwızr hrır euxzuw uwi+ğ muwuzulr fşğ<rz sğjndsrz! Uxu<uıuğzşğ Lşdnz Uğnzşuz^ Fubrt Lumğud nd Frbfuzukuz Uzuzı şğtm auduiuğndkşusç fşğ<ujndjrz rğşzj .upşğg! Uğnzşuz auduiuğr szuj xndi İfrıltğr aşı^ rim Lumğuf nd Uzuzı rğuğnd aşı .upujrz nd mrişjrz zrbg! Şğş=z ul 5 zrb ndzrz fşğ<rz sğjndstz uxu<! Fşğ<rz auzüğnduzrz Uğnzşuzr sğjumrjg Sumzndi ?uğlitzz t!

Lşdnz Uğnzşuz nğ 9 *üniınirz^ rğ s+ğ ,zzeşuz 70usşumr +ğg wupkuzum ıuğu, tğ Ar=uğnd Zu=usndğuwr ets şd euğqu, tğ sğjubuğ=r uxu<uıuğzşğtz stmg^ lğuüğnpzşğnd aşı uindlrir gzkuj=rz huısşj kt r#zvhrir ecnduğndkrdzzşğnd çnftz uzju, şz rğ s+ğ aşı sruirz^ uwi+ğnduw znduondszşğndz auizşlt uxu<!

{Orbe 23 ıuğr uxu< uxu<rz ırıpnii znduoşjr sr<uöüuwrz muğşdnğ sğjubuğ=r sg gzkuj=rz! Srzvşd 12 ıuğşmuzzşğnd ub.uğar u.nwşzndkşuz sğjubuğ=rz Andzüuğrnw İtmtı =upu=g sşmzu, tr s+ği aşı sruirz! Çuwj sşz= huzenmr ündsuğ vndztrz=! Usçnp< sğjubuğ=r gzkuj=rz suwği +k+hrdir st< szuj! Uwe huıouxnf arsu mğmzumr auoşlr t nğ uwi+ğnduw rs .upnf m'ndğu.ujzşs suwği nd mg zbşs s+ği sş, önanpndkrdzzşğg% rs wu<npndkşuz st<´^ giud Lşdnz Uğnzşuz!

Zbşz= nğ Zu=usndğuwr ets wupkuzumtz şı= Uğnzşuzr uzauıumuz fuğmuzrbg auiud 2807r şd şğş= ıuğr fşğ< uz euğqşul ub.uğar şğmğnğe ouığumriız t^ gzkujrm fuğmuzrbuwrz juzmrz st< şı szulnf sruwz ub.uğar u.nwşuz^ znğfşmrujr Sumzndi ?uğlitztz^ nğnd fuğmuzrbg 2823 t!