ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի ԱՐԽԻՒ - 29 ՅՈՒՆԻՍ 2017

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2017
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ŞMŞPŞJUMUZ AUSUÜNDSUĞ CNPNFG ŞĞTM ZRİI  MUWUJNDJ ND ?NDTZŞĞND SŞ;USUİZNDKŞUSÇ NĞNBŞJ FŞĞ>  IUL UĞUS İĞÇUÖUZR YN:UZNĞER HUBI*ZRZ

Uğus İğçuöuz^ huıui.uzşlnf sşğ auğjndszşğndz^ wuwızşj  kt yn.uznğer hubı+ztz hrır vağucuğr srzvşd nğ hşındkrdzg ouzvzuw Ht=oşuz  İğçuöuzg nğhti Işpuhua

Şğtm mti+ğt fşğ< Huığruğ=uğuztz iıujuz= aupnğeuüğndkrdz  sg nğ mg ışpşmujztğ kt şğtm uxud+ı cusg ıuizrz suizudnğ zriı muwujndju, tğ Şmşpşjumuz Ausuündsuğ Cnpnfg şd cnpnfr gzkuj=rz =zzuğmu, tğ  Işpuhuar gzığndkşztz uierz buğndzumndnp ünwufroumg! Cnpnfg^ wşı üupızr  =ndtuğmndkşuz^ nğnbu, tğ nğ uwlşdi fşğ< üıu, t Uğus İğçuöuzr Huığruğ=umuz  Gzeauzndğ Yn.uznğer hubı+zg!

Aupnğeuüğndkşuz st<^ rzvhti sşğ srdi irdzumzşğndz st<  hrır muğeuz sşğ gzkşğjnpzşğg^ üğndu, t nğ Işpuhua Ht=oşuz İğçuöuz  auzerhnds sg ndzşju, tğ Uğus İğçuöuzrz aşı^ wuwızu, tğ nğ^ nğhtiör  huığruğ=umuz gzığndkrdzg  ndzşzuw uxnp< ünğ,gzkuj^ şd nğhtiör muz.ndrz  auduzumuz krdğrsujndkrdzzşğ^ uzağucşbı t nğ Uğus İğçuöuz ağucuğr Gzeauzndğ  Yn.uznğer hubı+ztz! Işpuhua İğçuöuzg erışl ındu, tğ zuşd nğ Şmşpşjumuz  Ausuündsuğ Cnpnfg uğetz zriı hrır ündsuğt nd hrır =zzuğmt uwi .zerğg!  Ndiır Işpuhua İğçuöuzg uxu<uğmu, tğ nğ Uğus İğçuöuz ağucuğr rz=zuçşğuçuğ  nd ousçuw çuzuw ausşğub.ndkşuz! Rim Uğus İğçuöuz huıui.uzu, tğ nğ  rz=zuçşğuçuğ vtğ ağucuğşğ^ çuwj hrır wuğütğ Cnpnfrz nğnbndsg!

Uwi huwsuzzşğnd st< şğtm uxud+ı Şmşpşjumuz Ausuündsuğ  Cnpnfg =zzuğmşj mujndkrdzg nd 22 eğumuz^ 2 c.ıumuz^ 1 ul qşxzhua =ndtzşğnf  gzendzşj nğnbnds giı nğnd Uğus İğçuöuzr yn.uznğer hubı+zg mg fşğ<uzuğ^  mg <z<ndtrz zuşd Uğus İğçuöuzr nğhti yn.uznğe% fuwşlu, rğuduindkrdzzşğz  nd huıui.uzuındndkrdzzşğg!

R#ZV M'GİT UĞUS İĞÇUÖUZ

Şmşpşjumuz Ausuündsuğ Cnpnfr şğtmnduz nğnbndsg buı  muğşdnğ tğ Huığruğ=uğuzr uhuüuw ünğ,ndztndkşuz ışiumtıtz! İumuwz Huığruğ=uğuzr  mnpst pğmndu, aupnğeuüğndkşuz st< muğ zu.ueuindkrdz sg nğ sıu,şl mndıuğ!  Anz gindu, tğ nğ^ şğç Uğus İğçuöuztz huauz<ndu, tğ nğ ağucuğtğ Huığruğ=umuz  Gzeauzndğ Yn.uznğer hubı+ztz^ Uğus İğçuöuz huıui.uzu, tğ nğ rz=zuçşğuçuğ  vr ağucuğrğ^ çuwj hrır wuğüt cnpnfrz nğnbndsg! R#zv mg zbuzumtğ uwi  zu.ueuindkrdzg^ Uğus İğçuöuz arsu r#zvhti hrır ersudnğtğ Şmşpşjumuz  Ausuündsuğ Cnpnfr nğnbndsg^ hrır gzendzt#ğ ağucuğrl nd Huığruğ=uğuzr  pşmg usçnp<nfrz yn.uzjşl Işpuhua Ht=oşuz İğçuöuzrz!

Uwi auğjndszşğndz huıui.uzg iıuzulnd ausuğ aşxuquwznf  muh auiıuışjrz= Uğus İğçuöuzrz aşı^ nğ uğqumndğenf Hnığnds mg üızndr  nd uwi rğrmndz hrır fşğueuxzuw =upu=i!

Uğus İğçuöuz buı euxzuju, nonf .+işjud sşör aşı^ giud  nğ şmşpşjumuz üşızr fğuw ağucuğumuz vt ındu, nd ağucuğşlnd srı= ul  vndzr nğ=uz uışz nğ Işpuhua İğçuöuzr ışpuhuandkşuz hubı+zg hubı+zuhti  hrır vouzuvndr hşındkşuz mnpst!

{Şi wuğüşjr nd ouzvjuw Ht=oşuz İğçuöuzg nğhti ışpuhua^  giud Uğus İğçuöuz! Çuwj nğhtiör şi hubı+zuhti nd usçnp<nfrz Huığruğ=uğuzr  huıui.uzuındndkrdzg wuzqzşs Işpuhua İğçuöuzrz^ huwsuz t nğ uz nğhti ışpuhua ouzuvndr hşındkşuz mnpst! Nğ=uz uışz nğ uwe ouzuvndsg vt şmu,^  şi rs fğuw mg huaşs yn.uznğer hubı+zg! Uirmu mg zbuzumt nğ uxuzj rs  iınğuüğndkşuz nvrzv mğzuz üğşl Huığruğ=uğuzr uzndznf^ uxuzj rs iınğuüğndkşuz  eğus vşz mğzuğ ünğ,u,şl! Huwsuz t nğ Mndiumulndkrdzg hubı+zuhti ouzvzuw  Ht=oşuz İğçuöuzg! Uwe fuwğmşuztz imişul şi mg ağucuğrs nd usçnp< huıui.uzuındndkrdzg  mg wuzqzşs Işpuhua İğçuöuzrz´!

Uğus İğçuöuzrz uwi .+i=şğg jnwj mndıuz nğ ecnduğrz znğ  bğ<uz sg mg çujndr sşğ şmşpşjumuz ünğ,şğtz zşği! Şmşpşjr irğnp  nd wuğünp^ suzuduze sşğ euğudnğ Huığruğ=uğuzrz yux=rz auduıuğrs ustz  uzauı çzumuzuçuğ <şğs+ğtz hrır supktğ nğ eşx Huığruğ=umuz Yn.uznğer  hubı+zrz fğuw wusşjnp Uğus İğçuöuz nd sşğ şmşpşjumuz ausuündsuğ cnpnfr  mnpst ışpuhua gzığndu, Ht=oşuz İğçuöuz sruizuçuğ ausşğub. mşğhnf ub.uışlnd  qşd sg üıztrz uxuzj frğudnğşlnd stmöstmnd erğ=z nd uğcuzuhuındndkrdzg!  Mg kndr kt uwi qşdg ıumudrz vt üızndu, şğmnd mnpstz ul nd erdğrz ul  hrır vglluw üızşl! Çuwj ustz suğe ürıt uzbndbı nğ uwe qşdg htı= t  üızndr ustz üznf^ uwluhti buı mg ındct n_v sruwz sşğ şmşpşjrz^ uwl  usçnp< sşğ ausuwz=g! Mujndkrdzg ,uwğ uiırouz lndğ< t! Işpuhua Ht=oşuz  İğçuöuz Auwğg^ nğ çuğşsnwz nd .upupuitğ çzudnğndkşusç irğndu, anüşdnğumuz  sgz t^ ışpuhuar hubı+zrz st< rğ uxu<rz sş, wu<npndkrdzg uğquzuüğu,  hrır glluw şkt wu<npr =uwlşğ uxzşl Huığruğ=uğuzt zşği iışp,ndu, ,uzğ  skznlnğıg kşkşdjzşlnd ndppndkşusç! Uwi .zeğrz st< wuwızr t nğ önanpndkrdzzşğ  mus ör<npndkrdzzşğ htı= t gzşz şğmnd mnpsşğz ul!


ÖŞMNWJ HUIĞRUĞ?UĞUZTZ

Այսու կը ծանուցանենք թէ 28 Յունիս 2017, Չորեքշաբթի, ժամը 10.00ին, Եկեղեցական Ընդհանուր Ժողովը գումարուեցաւ, Պատրիարքարանի դահլիճին մէջ, նախագահութեամբ՝ Պատրիարքական Տեղապահ՝ Բարձր. Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պէքճեանի։

Տեղապահ Սրբազան Հայրը ժողովին տեղեկութիւն փոխանցեց Գերշ. Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի հետ ունեցած իր հանդիպումին մասին։ Բարձր. Տ. Գարեգին Սրբազան Հայրը, Գերշ. Տ. Արամ Սրբազան Հօր յայտնած էր թէ որպէսզի Պատրիարքական ընտրութիւնները ունենան առողջ գործընթաց եւ կանխուին հաւանական սխալ հասկացողութիւններ անհրաժեշտ է իր հրաժարականը։ Նաեւ յայտնած էր թէ կայանալիք Եկեղեցական Ընդհանուր Համա¬գումարը պիտի քննարկէ սոյն պարագան եւ որոշում պիտի կայացնէ։ Ուստի Տեղապահ Սրբազան Հայրը, Գերշ. Տ. Արամ Սրբազան Հօր առաջարկած էր ինքնաբերաբար ներկայացնել գրաւոր հրաժարական՝ յանուն համերաշխութեան։ Գերշ. Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս յայտնած էր թէ չէ մտադրուած հրաժարական ներկայացնել ու պիտի յարգէ ժողովոյ որոշումները։

Ուստի Եկեղեցական Ընդհանուր Համագումար Ժողովը, կատարուած քուէարկութեամբ 22 դրական, 2 ժխտական եւ 1 ձեռնպահ քուէով վաւերացուց ստորեւի բանաձեւը եւ որոշեց թէ՝ Գերշ. Տ. Արամ Ս. Արքեպիսկոպոս Աթէշեան դադրած է Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդի իր պաշտօնէն եւ ընդհանուր Փոխանորդի վայելած իրաւասութիւններէն եւ պատասխանատուութիւններէն։

«26 Հոկտեմբեր 2016 թուականին կատարուած Եկեղեցական Ընդհանուր Համագումար Ժողովը հաստատած էր թէ Պատրիարքական Աթոռը թափուր է, եւ հանգստեան կոչած՝ Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հայրը։

15 Մարտ 2017ին թափուր մնացած Աթոռին Տեղապահ ընտրուած էր Բարձր. Տ. Գարեգին Ս. Արքեպիսկոպոս Պէքճեանը, Եկեղեցական Ընդհանուր Համագումար Ժողովի կողմէ։

Նկատի ունենալով տեղապահի ընտրութիւն կատարուած ըլլալը եւ մեր հնաւանդ եկեղեցական կանոններուն ուղղութեամբ ցնոր Պատրիարքի ընտրութիւն, թէ վարչական եւ թէ ներկա¬յացուցչական առումով Պատրիարքական Աթոռոյ լիազօրն է Տեղապահ Սրբազան Հայրը։ Եկեղեցական հնաւանդ կանոններուն համաձայն Տեղապահի ընտրութեամբ վերջ գտած է Ընդհանուր Փոխանորդի պաշտօնի պահանջքը։ Ուստի բնականօրէն վերջ կը գտնէ Գերշ. Տ. Արամ Ս. Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդի պաշտօնը։

Եկեղեցական Համագումար Ժողովը, որպէսզի Պատրիարքական Ընտրութեան գործընթացի մէջ կանխուին հաւանական սխալ հասկացողութիւններ, 28 Յունիս 2017 թուականի ժողովին կատարուած քուէարկութեամբ կը հաստատէ թէ Գերշ. Տ. Արամ Ս. Արքեպիսկոպոս Աթէշեան դադրած է Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդի իր պաշտօնէն եւ ընդհանուր Փոխանորդի վայելած իրաւասութիւններէն եւ պատասխանատուութիւններէն։»


HUIĞRUĞ?NDKRDZ AUWNJ

ZU:UÜUA TĞINPUZ UÖEUĞUĞŞJ İNDĞRNW ST> XUÖSUMUZ ZNĞ ÜNĞ;NPNDKRDZZŞĞND  SUİRZ


Zu.uüua Tğınpuz auğjuöğnwj sg ıulnf xndiumuz Röftikru kşğkrz^ wuwıuğuğşj  nğ şkt Kndğ=rnw iuasuzzşğg euğqşul fıuzür ıum szuz^ uwz uışz örzşul  ndcşğg mğzuz Şyğuır fuauz xuösumuz ünğ,npndkşuz zsuz luwzu,udul  znğ ünğ,npndkrdz sg şdi rğumuzujzşl! Zu.uüuag aşğkumuz uzüus mğmzşj  uwz srı=g^ nğ Kndğ=ru hrır vuğı+zt nğ İndğrnw ardirir st< =rdğışğg  hşındkrdz sg iışp,şz! Uwihrir öuğüujnds sg muz.şlnd ausuğ Kndğ=ru  mğzuw znwzrim rğ aimnpndkşuz ıum uxzşl indğrumuz Stshrv nd Xu==u =upu=zşğg!  Tğınpuz wrbşjndj nğ uwcs Stshrv mg üızndr =ğıumuz ndcşğnd^ rim Xu==u  =upu=g GBRIr aimnpndkşuz ıum! Zu.uüuar .+i=şğg sş, uzauzüiındkrdz  iışp,u, şz Snimnduwr nd Ndubrzmkgzr st<!

KNDĞ?RU UXU>RZZ T ŞDĞNHUWR ST>% İRZKTKR? KSĞUZRDKŞĞND HUIOUXNF  SUAŞĞND KRDNF


Ucuzi Yğti lğuınd ünğ,umulndkrdzg^ fşğlnd,şlnf SUMr ksğuzrdkşğnd şd wuzjuünğ,ndkşuz ets huw=uğr üğuişzşumr ındşulzşğg^ ışpşmuürğ sg ağuhuğumşj  usçnp< ub.uğar st< ksğuzrdkşğnd ünğ,u,ndkşuz fşğuçşğşul! Hrğmrdz kşğkg  mg zbt nğ ışpşmuüğr st< uğquzuüğndu, t nğ şğmğuündzır çzumvndkşuz  arzü ınmnig s+ıudnğuhti 250 srlrnz suğe^ znduöuünwzg stm ksğuzrdk  mg ünğ,u,t! Fşğ<rz ıuğrzşğndz usçnp< ub.uğar st< ksğuzrdkşğnd huıouxnf  uğquzuüğndu, suaşğnd krdg uzynyn. szuju, t^ muösşlnf s+ıudnğuhti 207  srlrnz suğe! Gze nğnds^ ustztz ıuğu,ndz ksğuzrdkg suğr.nduzuz t$ m'şzkueğndr  nğ uwe zrdkg mg ünğ,u,ndr s+ıudnğuhti 183 srlrnz suğenj mnpst! Ünğ,u,ndkşuz  uxndsnf şğmğnğe ışpr fğuw şz us)tkusrzzşğg^ rim şğğnğe ışpr fğuw t  tğnwrzg^ nğnd ünğ,u,ndkrdzg ktşd zu.nğe ıuğrzşğndz znduöu, tğ^ çuwj  fşğ<rz şğmnd ıuğrzşğnd gzkuj=rz ksğuzrdkşğg mğmrz sş, ıuğu,nds iıuju,  şz wuımuhti Ardiriuwrz Usşğrmuwr^ Mşeğnzumuz nd Uğşdsışuz Şdğnhuwr  st<! Kndğ=rnw st< ksğuzrdkşğnd ünğ,u,ndkrdzg fıuzüudnğ ausşsuındkrdzzşğnd  mg auizrz! Kndğ=rnw ıuğu,=rz^ sruwz 2015 ıuğnduz st< uğıumuğü vuynf  ünğ,u,şlnd huıouxnf suauju, t 580 suğe! İrzktkr= ksğuzrdkşğnd huıouxnf  uğquzuüğndu, suaşğnd krdnf Kndğ=ru uxu<rzz t Şdğnhumuz şğmrğzşğnd  juzmr st<! İrzktkr= ksğuzrdkşğtz wuımuhti zu.uhuındndkrdz mg ığndr  )tzuötyusrz ışiumr ksğuzrdkrz^ nğ çupeuıuçuğ ucuz t şd erdğndkşusç  qşx= mg çşğndr! Uwe huıouxnf ul uwi ışiumr ksğuzrdkşğ udşlr wuou.  suanduz huıoux mg euxzuz! Işpumuz susndlg sş, ışp mndıuw ksğuzrdkşğnd  ets huw=uğrz şd uwi nlnğır st< öuğüujndszşğndz! Sruwz 2017rz susndlr  st< ktsuwr fşğuçşğşul 39 auöuğ lndğ ağuhuğumndu, t! Fşğ<rz vnği ıuğrzşğnd  gzkuj=rz auöuğudnğ lndğşğ ağuhuğumndu, şz!

KNDĞ?RU NV-UÖUI AUSUJUZJ

NDZŞJNP ŞĞMRĞZŞĞND BUĞ?RZ

Sr<uöüuwrz rğuduhubıhuz (ğrıns Aundi muösumşğhndkşuz mnpst muösndşjud  wuındm ışpşmuürğ sg^ nğnd ausuquwz Kndğ=ru ausujuzjr uöuındkşuz uxndsnf  wşıgzkuj sg uğquzuüğu, t! Gzeersuerğ Kt-24 lğuındumuz muw=t<g mg zbt  nğ ışpşmuüğr st< çuösumnpsuzr+ğtz =zzuğmndu, t usçnp< ub.uğar st<  ausujuzjr uöuındkşuz auğjg! Ausujuzjr uöuındkşuz froumg üzuauındu,  t 100 zrbşğnd iuze.umnf! Giı ışpşmuüğrz^ Kndğ=ru iıuju, t 61 zrb!  2015rz ausujuzjr uöuındkşuz ışiumtıt Kndğ=ru euindu, tğ suiusç uöuı  şğmrğzşğnd buğ=rz! Uwi .ndsçr st< gzeüğmndu, şz zuşd Şürhıni^  Mushru^ Sruzsuğ^ Rğuz nd Vrzuiıuz!

Örloşuzzşğnd ,z,puzşğnd uduzendkrdzg uwi+ğ mg buğndzumndr  Stastı Kusıtptğr ub.uıuznjrz st<

;Z;PUZŞĞND RİKUZHNDLŞUZ HUISNDU;? SG

{Srllrwtk´ kşğkg huwğustz uxu<^ 24 Wndzrir rğ krdrz st<  kpkumjndkrdz sg ağuıuğumu, tğ ,z,puzşğnd ausçududnğ uğıueğrv Örloşuz  gzıuzr=tz uwi uihuğtög cuxuzünp Stastı Kusıtptğr suirz! Kusıtptğ uwi+ğ  ub.uğar ustz mnpst yzıxndu, ,z,puzşğnd uğıueğrvz t nd uz kpkumjndkşuz  st< şğu.ır=nf mg wrbt nğ rz= uwi uihuğtörz üupızr mnpsşğg inğfu, t  Örloşuz gzıuzr=tz^ uwe gzıuzr=r ub.uıuznjrz st< ub.uışlnf!

Örloşuz gzıuzr=g imiu, t fuauzr uğıueğndkşusç^ udşlr fşğ<  suizuürıuju, t ,z,puzşğnd zrdknf! Euğqud ub.uğar ustztz zbuzudnğ uğıueğrvg^ ub.uğar ustztz zbuzudnğ ksçmuauğzşğz nd şğucrbızşğg Örloşuzzşğnd ,z,puzşğg  mg yzıxtrz nd mg ünğ,u,trz!

Kusıtptğ mg huıst nğ rğ fuğhşıg Sr=uwtl Örloşuz rğşz ausuğ  şpud kt_ ünğ,r fuğhşı^ kt_ auwğ sg! Udşlr fşğ< ub.uıuz=r gzmşğ ndzşjud  Wumnç uzndz uzq sg! Şğç 1978 kndumuzrz Örloşuzg sşxud^ auiıuındkrdzg  yumndşjud nd rz= ul uzünğ, szuj! Uwz uışz Wumnçrz aşı nğnbşjrz ub.uıuznj  sg çuzul Hupogluğr st<! Anz m'uğerdzuçşğtrz ,z,puzşğ! Uzüus sg ,z,puw  yzıxşlnd ausuğ rğşzj ub.uıuznjg şmud ub.uğar ustztz zbuzudnğ ksçmuauğzşğtz  Hrlr Auğk! Hrlr Auğk uwe +ğ vmğjud gzığndkrdz sg gzşl^ ,z,puw vüzşj^  çuwj çuczndşlt uxu< giud$

- Şi arsu m'şğkus^ çuwj s+ı uışztz hrır ışizt= kt  nğ=uz buı suğe hrır üuw ani! Rğud ul uwehti şpud^ muğo cusuzum fşğ< ub.uğar ustztz  zbuzudnğ ksçmuauğzşğg mndüuwrz nd ,z,puw mg üztrz!

Giı Srllrwtkr st< ağuıuğumndu, kpkumjndkşuz^ nğndz aşprzumz  t *öuz Mrdötlot^ Stastı Kusıtptğr uğıueğu, ,z,puzşğg {Rikuzhndl´ fuouxuzrbnf^  ub.uğar ustz mnpstz mg yzıxndrz! Kşğkg uwi kpkumjndkrdzg ağuıuğumu,  tğ {Fuauzzşğt srzvşd ,z,puw üujnp rikuzhndlşuz huısndu,= sg´ .nğuüğrz  zşğ=şd!

?UKUĞR OÜZUCUSG ZNĞ T#> MG ÇUZUW KNDĞ?-?UKUĞUMUZ WUĞUÇŞĞNDKRDZZŞĞND  ST>

?ukuğr^ İtndıumuz Uğuçrnw^ ?ndtwkr şd Rğu=r st< çzumnp  Bussuğ jşpu.ndsçr ?ukuğşuz auındu,r uxu<znğe btw. Zudu) Ausndı Ulsupusti  uwz muğ,r=g wuwızşj kt Kndğ=ru hrır euxzuw ?ukuğr usşzus+ırm çuğşmus  şğmrğg! Ardğğrwtk mg üğt nğ Bussuğ jşpu.ndsçr uxu<znğeg uwz ausnöndsz  ndzr nğ ?ukuğr bndğ< iışp,ndu, oüzucusg znğ t< hrır çuzuw kndğ=-=ukuğumuz  wuğuçşğndkrdzzşğnd st<! Huısumuz umzuğm hıgıjzşlnf btw.g wuwızşj nğ  rğşzj jşpu.ndsçr huısndkşuz st< şğçş= vşz euduouzu, kndğ=şğg! Giı rğşz^ ;njr şğmrğzşğnd mnpst ?ukuğg bğ<uyumşlnd nğnbndsg znğ t< hrır  çuzuw Kndğ=rnw aşı wuğuçşğndkrdzzşğnd st<! ?ukuğ uğetz ürıt kt n#f=şğ  muzüzu, şz rğ mnp=rz^ rim nf=şğ ets şz! Uwcs ?ukuğ iırhndu, t znğ  ousçuw sg gzığşl şd uwe ousçnd fğuw Kndğ=ru uwz şğmrğz t^ nğnd aşı  usşzuişğı wuğuçşğndkrdzzşğg hrır muxndjndrz!