ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի ԱՐԽԻՒ - 25 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2017
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

Şğş= İğçuöuzzşğg ausuquwzşjuz huığruğ=r gzığndkşuz

 wuxu<rmuw ünğ,gzkujr ausuğ

SRZVŞD 15 SUĞI IŞPUHUA SG HRIR GZIĞNDR

- UĞUS İĞÇUÖUZ RĞ LRUÖ*ĞNDKRDZZŞĞ

HRIR YN:UZJT IŞPUHUARZ - ZU:UQŞXZUĞM SUĞSRZG FŞJ USİNDUZ ST> HTI? T RĞUMUZUJZT GZIĞNDKRDZG

Şğtm wşısr<+ğtr cusşğndz Suwğ Uknx İ$ T<sru,ztz fşğ<uhti ağuıuğumndşjud uwz aupnğeuüğndkrdzg nğndz aşd r aşd mg ihuitğ usçnp< auwub.uğag! Suwğ Uknxg ünandzumndkşusç mg aupnğetğ kt Hnlinw sruçuzndkşuz şğş= Şhrimnhnizşğnd suizumjndkşusç muwuju, =zzuğmndszşğt nd uğcşdnğndszşğt fşğ< mnpsşğg şmu, trz ausuquwzndkşuz sg! Ausuquwzndkşuz ül.udnğ mtız uwz tğ kt Uğus İğçuöuz mg w+cuğtğ Yn.uznğer rğ hubı+ztz ağucuğrl Işpuhuar sg gzığndkşztz fşğ<! Uwe ışpuhuag htı= t gzığndr srzvşd 15 Suğı kndumuz! Uzmt fşğ< hrır imir =ulşl Huığruğ=r gzığndkşuz ünğ,gzkujg!

Rğ gzeauzndğ ür,şğndz st< uwi stmg ausuquwzndkrdz sgz t nğ mğzuw ünaujnds huıouxşl huığruğ=umuz gzığndkrdz sg rğumuzujzşlnd ausuğ buğcsuz uzju, sşğ uöüuwrzzşğtz buışğndz^ huwsuzud uzbndbı nğ muğşlr glluw znwzndkşusç rğumuzujzşl uwe ausuquwzndkşuz şöğşğg şd uzumzmul huıouxnf sg vndbuzuw çndz rim huığruğ=r gzığndkrdzg! Şğtm^ şğç cnpnfg mg buğndzumndtğ^ sşz= sşğ işyumuz sr<njzşğnf mg ışpşmuzuwrz= nğ gzeauzğuhti luduışi nd mumndp skznlnğır sg st< mg muıuğndtrz çuzumjndkrdzzşğg!

Suwğ Uknxtz şğtm iıujuz= aupnğeuüğndkrdzg zu. Uğşdşluauwşğtznf^ uhu şğmğnğe +ğrzum sg% Uğşdsıuauwşğtznf! Uwe aupnğeuüğndkrdzg ağuıuğumndu, t sşğ =nfr irdzumzşğndz st<! Giı mz=ndu, ausuquwzndkşuz^ Mğ+zumuz Cnpnfg hubı+zr hrır mnvt Şmşpşjumuz Ausuündsuğ Cnpnfg şd hrır ndöt nğ Ausuündsuğ Cnpnfg srzvşd 15 Suğı kndumuz rğumuzujzt Işpuhuar sg gzığndkrdzg! Işpuhuar gzığndkşztz uzsr<uhti şı= fşğ<uju, hrır glluw Uğus İğçuöuzr Yn.uznğer hubı+zg! Uwzndaşışd Mğ+zumuz Cnpnfg hrır muöst ub.uğaumuzzşğt nd anüşdnğumuzzşğt çupmujşul wuzqzu.ndsç sg nğ hrır muösumşğht Uğus İğçuöuzr lruö+ğndkrdzzşğndz yn.uzjndsg% gzığndu, Işpuhuarz! Uwl .+i=nf^ wuzqzu.ndsçg hrır muösumşğht hubı+zr yn.uzjndsr yndl!

Işpuhuar gzığndkşztz şı= ıuig +ğşğnd gzkuj=rz uxmuw +ğtz=zşğnd ü,nf hrır muösndr Huığruğ=umuz Gzığndkşuz Zu.uqşxzuğm Suğsrz sg! Uwi suğsrzg^ Işpuhuar uxu<znğendkşuz zşğ=şd hrır muösumşğht gzığndkşuz ünğ,gzkujg! Zu.uqşxzuğm suğsrzg fşj usri huwsuzucus hrır ndzşzuw Huığruğ=r gzığndkrdz sg gzşlnd ausuğ! Suğsrzg ustz usri aubndşındndkrdz hrır gzt nd Mğ+zumuz Cnpnfz nd auzğuwrz muğ,r=g hrır lndiuçuzt muıuğndu, ub.uıuz=rz suirz! Şkt Zu.uqşxzuğm Suğsrzg vmuğşzuw gzığndkrdzg rğumuzujzşl wrbşul fşj usrizşğnd gzkuj=rz^ uwe huğuüuwrz Mğ+zumuz Cnpnfr nğnbndsnf Şmşpşjumuz Ausuündsuğ Cnpnfz nd ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd uışzuhşızşğg hrır muğşzuz cnpnf ündsuğşl nd uzfiıuandkrdz =ndtuğmşl Zu.uqşxzuğm Suğszr şd Işpuhuar zmuısusç! Uwi mtıg aşıu=ğ=ğumuz şd muğşdnğ t! Mg kndr kt uwi mşğhnf hrır vuğı+zndr nğ ağucuğşul Yn.uznğerz ışp uwi uzüus ul Işpuhua sg Uknxrz fğuw çuösr şğmuğ cusuzum!

Zu.uqşxzuğm suğsrzg gzığubğ<uzr gzkuj=rz hrır uhuanft nğ Huığruğ=umuz gzığndkşuz kşmzu,ndzşğg auduiuğ rğudndz=zşğ ndzşzuz rğşzj gzığumuz =uğnöndkrdzzşğg gzşlnd ausuğ!

Rğ gzeauzndğ ür,şğndz st< u_wi t Suwğ Uknxr s+ı sşğ İğçuöuzzşğndz mnpst mz=ndu, ausuquwzndkrdzg! Suwğ Uknxr aupnğeuüğndkşuz st< .+i= vmuw gzığndkrdz muıuğşlnd ausuğ huımuz rb.uzndkrdzzşğnd s+ı muıuğşlr ersndsrz suirz! ?uzr nğ buğndzum m'gindr nğ iu mus zu ünğ,gzkujg hrır muıuğndr huığruğ=umuz {şmşpşjumuz gzkujumuğü´şğnd ausuquwz^ uwi ersndsz ul hrır muıuğndr uwe muğünf^ uwirz=z uxmuw muznzzşğnd ausuquwz! Ausuquwzuürğg muğşdnğndkşusç mg obet ıumudrz nğ Hnlinw Uknxr sruçuz Şhrimnhnizşğg auduiuğ rğudndz= hrır ndzşzuz rğşzj kşmzu,ndkrdzg zşğmuwujzşlnd ausuğ Işpuhuar hubı+zrz! Gişl m'ndöndr nğ Uğus İğçuöuz^ Subulşuz İğçuöuz mus Üuğşürz İğçuöuz auduiuğuhti mğzuz kşmzu,nd zşğmuwuzul Işpuhuar hubı+zrz!

AUZERHNDS ÜŞĞUÜNWZ ANÜŞDNĞ :NĞANDĞER UZEUSZŞĞNDZ AŞI

Aupnğeuüğndkrdzg rğ fşğ<uçuzrz st< mg wuwızt kt Uğus^ Subulşuz nd Üuğşürz İğçuöuzzşğg ausuquwzuüğr mz=ndstz fşğ< auzerhnds sg ndzşjuz Üşğuünwz Anüşdnğ :nğandğer uzeuszşğndz aşı! Uwi uzüus uwi auzerhsuz ağudrğndşjud zuşd Ündüuğuj Kşsr Uxu<znğe İşhnda İğçuöuz^ nğ Uknxrz uwcsnd vnği kşmzu,ndzşğtz stmz t! Mg szuw luduışindkşusç ihuişl nğhtiör ışizndr kt nğ=uz wu<np nd nğ=uz uğerdzudtı üzuj= sg hrır ndzşzuw huığruğ=umuz gzığndkşuz uwi znğ zu.uqşxzndkrdzg!

UĞUS İĞÇUÖUZR FŞĞUEUĞQG

Uğus İğçuöuz uwi uxınduz iuduxzumnf hrır fşğueuxzuğ Uknx^ iumuwz şğç mg üğşz= uwi ınpşğg^ mg ışpşmuzuz= nğ Şğşduzr iuduxzumg ,uzğ sbndbr aşışduz=nf vmğjud muıuğşl rğ kxrv=g nd mg ihuindr nğ +euwrz huwsuzzşğg çuğşludrz!

Suwğ Uknx İ$ T<sru,zr aupnğeuüğndkrdzg

SUWĞ UKNX İ$ T>SRU;ZR ST> GZEAUZNDĞ AUSUQUWZNDKRDZ QŞX? ÇŞĞNDŞJUD M$ HNLİNW AUWNJ HUIĞRUĞ?NDKŞUZ UXMUW

AUĞJŞĞNDZ BNDĞ>

Ծ. Խմբ.-Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնէն ստացանք հետեւեալ հաղորդագրութիւնը.-

Փետրուարի 23-24-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցան հանդիպումներ, որոնց կը մասնակցէին Հայոց Հովուապետի հրաւէրով Մայր Աթոռ ժամանած Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան միաբան երեք եպիսկոպոսները` Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Գերաշնորհ Տ. Արամ արքեպիսկոպոս Աթէշեան, Գերմանիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Պեքճեան եւ Պատրիարքութեան Կրօնական ժողովի ատենապետ Գերաշնորհ Տ. Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեան:

Փետրուարի 23-ի հանդիպումէն առաջ, գլխաւորութեամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Գարեգին, Արամ եւ Սահակ Սրբազանները այցելեցին Մայր Տաճար, ուր Իջման Ս. Սեղանի առջեւ միասնական աղօթք կատարեցին` Կ.Պոլսոյ դարաւոր Պատրիարքական Աթոռի պայծառութեան, առկայ մարտահրաւէրներու յաղթահարման եւ պոլսահայ համայնքէն ներս խաղաղութեան ու համերաշխութեան վերահաստատման համար: Աղօթք բարձրացուեցաւ առ Աստուած նաեւ Աթոռի հանգստեան կոչուած գահակալ Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆեանի համար, որ Ս. Փրկիչ ազգային հիւանդանոցի մէջ կը շարունակէ մնալ մշտական խնամքի տակ:  

Երկօրեայ քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան կեանքի մէջ վերջին օրերուն տեղ գտած իրադարձութիւններուն, պատրիարքական ընտրութիւններու կազմակերպման գործընթացի շուրջ յառաջացած յուզումներուն ու տարակարծութիւններուն:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Սրբազան Հայրերուն յորդորեց Պատրիարքական Աթոռի գերագոյն շահերու գիտակցութեամբ` բոլոր ջանքերը ի գործ դնել հոգեւորականաց միջեւ եւ պոլսահայութեան կեանքէն ներս փոխըմբռնման, հաշտութեան ու եղբայրասիրութեան ոգիի ամրապնդման համար: Նորին Սրբութեան թելադրութիւնն էր փոխհասկացողութեամբ եւ Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ կանոններու ու Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան կողմէ որդեգրուած կանոնական եւ աւանդական ընթացակարգերու պահպանութեամբ լուծման առաջնորդել Պատրիարքական ընտրութիւններու ամբողջ գործընթացը:

Ստեղծուած իրավիճակին եւ անոր հանգուցալուծման ուղիներուն վերաբերեալ Սրբազան Հայրերու կողմէ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին տրուեցան անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ, ներկայացուած տեսակէտներու շուրջ տեղի ունեցան քննարկումներ: Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան միաբանները նաեւ առանձնաբար քննարկեցին Պատրիարքութեան առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները:

Տեղի ունեցած հանդիպումներու եւ քննարկումներու արդիւնքին ձեռք բերուեցաւ հետեւեալ ընդհանուր համաձայնութիւնը.

- Պատրիարքութեան Կրօնական ժողովի հրաւէրով Եկեղեցական համագումար ժողովը մինչեւ տարւոյս Մարտի 15-ը կը կատարէ տեղապահի ընտրութիւն: Տեղապահի ընտրութեամբ, ըստ Եկեղեցւոյ կանոնակարգի, կը դադրին Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդի լիազօրութիւնները,

- Աթոռի միաբան եպիսկոպոսները հաւասար իրաւունք ունին ներկայացնելու իրենց թեկնածութիւնը տեղապահի ընտրութիւններուն,

- Տեղապահի ընտրութիւններէն վերջ Կրօնական ժողովը կը ստեղծէ եկեղեցականներէ եւ աշխարհականներէ բաղկացեալ յանձնախումբ մը՝ օրէնքով սահ¬մանուած կարգով Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդին եւ ընտրուած տեղապահին միջեւ յանձնումընդունում կազմակերպելու համար,

- Տեղապահի ընտրութենէն յետոյ տասնօրեայ ժամկէտով կը կազմակերպուին Նախաձեռնարկ մարմնի ընտրութիւնները՝ ըստ Պատրիարքութեան ընկալեալ ընթացակարգերուն։ Նախաձեռնարկ մարմինը, իր հերթին, վեց ամսուան ընթացքին, տեղապահի գլխաւորութեամբ, կը կազմակերպէ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքի ընտրութիւնը` ըստ գործող ընթացակարգերու,

- Նախաձեռնարկ մարմինը ամէն ամիս հաշուետուութիւն կը ներկայացնէ Կրօնական ժողովին եւ հանրութեան` ընտրութիւններու կազմակերպման ուղղութեամբ կատարուած աշխատանքներուն վերաբերեալ,

- Եթէ պատրիարքական ընտրութիւնները տեղի չունենան վեց ամսուան ընթացքին, Կրօնական ժողովի հրաւէրով Պատրիարքութեան Եկեղեցական համագումար ժողովը եւ համայնքային հաստատութիւններու ատենապետներու ժողովը իրենց վերապահուած լիազօրութիւններու շրջանակէն ներս կşառաջադրեն տեղապահի եւ Նախաձեռնարկ մարմնի նկատմամբ վստահութեան քուէի հարցը,

- Նախաձեռնարկ մարմինը ընտրական շրջանին հաւասար պայմաններ կşապահովէ պատրիարքական թեկնածուներուն՝ իրենց ընտրական քարոզչութեան իրականացման համար:

Փետրուարի 24-ին, գլխաւորութեամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Տ. Արամ արքեպիսկոպոս Աթէշեան, Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Պեքճեան եւ Տ. Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեան հանդիպում ունեցան Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամ եպիսկոպոսներուն հետ։ Հանդիպման հրաւիրուած էր նաեւ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս ՉուլՃեան, իբրեւ պատրիարքական թեկնածուներէն մին:

Խորհրդակցութիւններու աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը փոխանցեց իր գնահատանքը Կ.Պոլսոյ միաբան եպիսկոպոսներու նկատմամբ` երկօրեայ ժողով¬ներու ընթացքին դրսեւորուած յանձնառութեան համար` եղբայրական ոգիով եւ նախանձախնդրութեամբ Պատրիարքութեան եւ պոլսահայութեան կեանքէն ներս ստեղծուած իրավիճակի յաղթահարման ուղղուած ջանքերուն բերումով:

Նորին Սրբութիւնը փոխանցեց իր սէրն ու օրհնութիւնները Պատրիարքութեան ուխտա-պահ եկեղեցականաց դասուն եւ հաւատաւոր ժողովրդին` մաղթելով Մեծի պահոց նուիրական շրջանին ընդառաջ Աստուծոյ զօրակցութիւնը իրենց հաւատքի արթնութեան  եւ ազգային-եկեղեցական կեանքի շինութեան համար:

EUĞQŞUL ZNĞ ÇU:NDSZŞĞ

PUĞUHUPŞUZ İUASUZUÜ;R FĞUW

Fşğ<rz fuwğmşuzrz iıujndu, lndğşğnd ausuquwz şğtm ürbşğndgzt r fşğ euğqşul ,uzğ çu.ndszşğ ışpr m'ndzşzuz Puğuhupşuz ndcşğnd şd Uöşğrzşğnd sr<şd! Uığhtwouzr Hubıhuzndkşu Zu.uğuğndkrdzg aupnğeşj kt .ndsç sg auw örzndnğzşğ Uığhtwouzr iuasuzzşğtz zşği ihğerl ynğqu, şz^ zbsuğndu, şz Uığhtwouzr ndcşğnd mnpst şd uzsr<uhti şı= spndu, şz!

Uığhtwouzr Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkrdzg aupnğeşj kt şğtm ürbşğ (ndöndlrr bğ<uzzşğnd st< auwmumuz ndcşğg ynğqu, şz qşx= uzjgzşl muğü sg muğşdnğ bğ<uzzşğ^ uwe sr<njrz Uığhtwouzumuz ndcşğg ,uzğ ağşıuzrnf yn.ueuğqu, şz şd iırhu, şz nğ auwmumuz ndcşğg şı zuauz<şz! ;uzğ çu.ndszşğg eşx mg buğndzumndrz! Uığhtwouzr Zu.uğuğndkrdzg aupnğeşj iumuwz nğ sşxşul örzndnğzşğ muz^ çuwj nğşdt ışpşmndkrdz vığndşjud sşxşulzşğndz krdrz suirz!

Giı Uığhtwouzumuz upçrdğzşğnd^ zuauz<np auwmumuz ndcşğg kzeuz+euwrz mğum çuju, şz Uığhtwouzr erğ=şğndz fğuw^ şd Uığhtwouz yn.ueuğqu, t uwe mğumnjzşğndz!

Auwmumuz mnpsg huıui.uzu, t Uığhtwouzr Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkşuz fşğr aupnğendsrz! Uğju.r Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkrdzg hzeşj nğ Uığhtwouzr mnpst wuxu< =bndu, hzendszşğg rğumuzndkşuz vşz ausuhuıui.uzşğ^ auwmumuz ndcşğg vşz nğ ünğ,npndkrdz muıuğu, şz Uığhtwouzr erğ=şğndz ets^ gzeaumuxumg Uığhtwouzumuz ndcşğz şz nğ wuğqumndszşğ ünğ,u, şz auwmumuz erğ=şğnd fğuw! Uğju.r Hubıhuzndkşuz Zu.uğuğndkrdzg^ nğhti çuiı rğ uwi lndiuçuzndkşuz^ auğj mndıuw kt şkt uöşğrzşğg wuğqumu, vtrz auwmumuz erğ=şğnd fğuw^ rzvhti m'glluw nğ uznz= önandu, örzndnğzşğ knpu, şz vtön= ü+ırr st<!

İTLRZU INPUZR SUSLNW UİNDLRİG AUZĞU?NDTR SUİRZ

Ot-At-Ytt Auw şğşiyn.uzndarz çujuığşj kt

rzvnd {Nv´ gişl htı= t auzğu=ndtrz

Ot-At-Ytr Rikuzhndlr şğşiyn.uz İtlrzu Inpuz şğtm iuğ=şj gzeuğqum suslnw uindlri sg^ nğnd gzkuj=rz .+işjud zu.uüuaumuz eğndkşuz muhumjndkşusç İuasuzueğumuz Ynyn.ndkşuz auzğu=ndtrz suirz^ çujuığşj kt rzvnd {Nv´ htı= t gişl auzğu=ndtrz^ sıufu.ndkrdzzşğ wuwızşj uwz fıuzüzşğndz suirz nğnz= uzhuwsuz hrır iışp,ndrz şkt {Uwn´z buar nd zu.uüuaumuz eğndkrdz auiıuındr! İtlrzu Inpuz uwi şlnwkg ndzşjud kt_ nğhti şğşiyn.uz^ kt_ nğhti yn=ğusuizndkrdzzşğnd uzeus sg! {Yn=ğusuizndkrdzzşğz ul uzbndbı rğşzj .+i=g ndzrz uwi muğşdnğ .zeğr muhumjndkşusç´^ m'gitğ İtlrzu Inpuz!

Çndz suslnw uindlritz uxu<^ zu.uoubr gzendzşlndkrdz sg iuğ=ndşjud Ktbfr=rwt Ndindjrvzşğnd Iuz st<! Zu.uoubrz suizumjşjuz Brblrr ?upu=uhşı Auwğr Rzt+zrd^ şğşiyn.uz Bu)u= Yuftl^ Ot-At-Ytr zuauzüuwrz zu.uüua Otsul Ouzynluk! Zşğmuw trz zuşd sşğ ausuwz=tz ağudrğndu, ets=şğ^ rzvhti Htbrmkubr ?upu=uhşındkşuz :nğağeumuz Zndğauz Yulu=+plnd^ Brblrr ?upu=uhşındkşuz .nğağeumuz İrğuz İndğ=r^ (tğrürdpr^ Twrdhr^ Htbrmkubr^ Üuğkulr şd uwl kupşğnd Kupuwrz :nğandğezşğnd Uışzuhşızşğg^ Üul)uwşuzr :zusumulndkşuz uışzuhşı% Iruzu Üusçuğnişuz^ Yn=ğusuizndkrdzzşğnd zu.mrz zşğmuwujndjrv Lu=r Frzmui^ şd ndğrbzşğ! Zu.uoubtz fşğ< .ndsçg Brblrr ?upu=uhşındkşuz buğcumux=şğnf üzuj ethr ?tzk Sbumndkuwrz Mşeğnz^ ndğ İtlrzu Inpuz suslnw zşğmuwujndjrvzşğndz .+işjud +ğnduz auğjr çnlnğ şğşiumzşğndz suirz! Wuwızr t nğ Ot-At-Ytr mndiumjuhşı ?tsul ?glgoıuğ+plnd şğmuğ uışzt r fşğ buı ,uzğ huw=uğ mg spt Zu.uüuaumuz eğndkşuz auiıuısuz ets! Znwz ü,r fğuw gzkuzulnf^ İtlrzu Inpuz çujuığşj nğ İuasuzueğndkrdzg ausuquwzndkşuz +ğtz= t^ n_v kt uz<uındsr! İuasuzueğndkrdzg zuşd sş,usuizndkrdzzşğnd ersuj yn=ğusuizndkrdzzşğnd aö+ğ hubıhuzz t! Auğj ındud kt r#zv huıouxuçuzndkşusç t nğ arsu Kndğ=rnw İuasuzueğndkrdzg yn.şl mg juzmuz!

İtlrzu Inpuz erışl ındud nğ U-Üt-Yt rb.uzndkrdzg uwi ynyn.ndkşuz ausuğ şğmnd huıoux jnwj mndıuw! Şğmğr st< muwndzndkrdz auiıuışlnd ağusuwumuzg nd uauçşmvndkşuz ets huw=uğg! Srzveşx ustz uzüus nğ muwndzndkşuz suirz mg .+indr^ uzmuwndz froum mg iışp,ndr! Rim uauçşmvndkrdzg^ U-Üt-Ytr i.ul =upu=umuzndkşuz aşışduz=nf ıumudrz vt uzaşıuju,! Ndiır şğmnd huıouxuçuzndkrdzzşğz ul uzarsz şz!

İtlrzu Inpuz stm ux stm çujuığşj kt rzvnd rğşz= vşz ö+ğumjrğ znğ eğndkşuz^ nğ usçnp<nfrz hrır vtön=ujzt :nğağeuğuzg! Uınğ yn.uğtz uz çujuığşj kt Ot-At-Yt rzvşğ m'uxu<uğmt şd rzv lud çuzşğ hrır rğumuzuz şkt Ot-At-Ytr uxu<uğmzşğg gzendzndrz! Uz erışl ındud nğ rğşz= uzqr sg mus mndiumjndkşuz sg ets vşz^ =upu=umuz znğ eğndkşuz auiıuısuz ets şz!

Şkt zu.uüuaumuz eğndkrdzg gzendzndr^ Kndğ=ru hrır yğkr usçnp< ub.uğatz^ zuşd Şdğnsrndkşztz! İtlrzu Inpuz uwiışp zşğmuwujndj umzmulndkrdzzşğ nd yuyu=zşğ^ nğnz=^ giud uz^ şğmğr yn=ğusuizndkrdzzşğndz ndöu,zşğz şz! Yn=ğusuizndkrdzzşğg mğzuz uhğrl nd ünwuışdşl sruwz uwz şğmrğzşğndz st< ndğ gzmşğuwrz aubındkrdz uxmuw t şd ndğ +ğtz=zşğg mg ö+ğujzşz sruirz uhğşlnd sbumnwkg! Kndğ=rnw nd yn=ğusuizndkrdzzşğnd usçnp< oumuıuürğg muğşlr vt wuzqzşl stm anürr euınpndkşuz nd aşprzumndkşuz! Uwi+ğ muxufuğndkrdzg vr ouzvuğ Ulşdrzşğnd up+kuışprzşğg^ auöuğudnğ çnpn=umuzzşğ ul vşz mğzuğ çuzul +ğrzudnğ şmşpşjrzşğ nd ındzşğnd st< mg <uzuz muıuğşl rğşzj mğ+zumuz uğuğnpndkrdzzşğg! Şkt auzğu=ndtr izındmzşğtz {Uwn´ endği üuw^ sşğ uhğndszşğnd eubıg buı hrır höırmzuw^ giud İtlrzu Inpuz! Rğ şğmuğ aupnğendsr fşğ<udnğndkşuz İtlrzu Inpuz mnv gğud gzığnpzşğndz^ nğhtiör {Nv´ gişz auzğu=ndtr +ğg^ nğ ?ğriınzşuzşğnd ustztz iğçuöuz +ğşğtz stmz t^ Öuırm t! Rb.uzndkrdzzşğg uwi mtız uzüus zmuır vşz uxu,! {Sıuanü şz=^ çuwj uwi anpşğtz ul aşxuzul vşz= ndöşğ´^ giud İtlrzu Inpuz!

İtlrzu Inpuztz fşğ< şlnwkzşğ ndzşjuz zuşd şğşiyn.uz Bu)u= Yuftl nd Zuauzüuwrz Zu.uüua Otsul Ouzynluk! Uznz= ul mnv gğrz nğhtiör cnpnfndğeg sruizuçuğ ıtğ muzüzr cnpnfğeufuğndkşuz nd çuösuöuzndkşuz fuğvumuğürz nd ürıumrj mşğhnf =ndtuğmt auzğu=ndtrz^ {N_v´ git huığuiındu, ,ğuürğzşğndz!

Zndsuz Ündğkndlsndb .+işjud :noulndr huıuauğzşğndz ıuğşlrjrz uxrknf

{AUWUİIUZ UZSR>UHTİ HTI? T ?UBNDR

LŞXZUWRZ PUĞUHUPTZ´

Rzvhti ustz ıuğr^ uwi ıuğr ul Uığhtwouz =upu=umuz çnpn=r quwz çuğqğujndj :noulndr huıuauğzşğnd ıuğşeuğqrz uxrknf! Rzvhti udşlr uxu< aupnğeu, trz=^ Uığhtwouzr Şğşiyn.uzzşğtz stmg Kndğ=rnw st< wuwıuğuğndkrdz gzşlnf auzğuwrz muğ,r=g ağudrğu, tğ wrbşlnd nd hu.uğumşlnd {auwşğnd mnpst uöşğrzşğnd ets ünğ,ndu, ihuzeg´! Uz wrbşjndj zuşd nğ uwi ıuğr uwe eth=şğndz 25-usşumz t!

Yn. Fuğvuhşı Zndsuz Ündğkndlsndb uwi ıuğşeuğqr muhumjndkşusç ağuıuğumşj aupnğeuüğndkrdz sg nğnf uz huauz<şj nğ sr<uöüuwrz auzğuwrz muğ,r=g euıuhuğıt Auwnj mnpst ünğ,ndu, ihuzeg! {Auwuiıuz uzsr<uhti htı= t =ubndr rğ çxzuüğudu, Uığhtwouzumuz anpusuişğtz´^ giud Zndsuz Ündğkndlsndb!

Zndsuz Ündğkndlsndb giud nğ 25 ıuğr uxu< Auwmumuz ağniu.ndsçşğ :noulndr st< uöşğrzşğnd ets ihuze sg rğuünğ,şjrz nd rz= .iırd mg hu.uğumt uwe ihuzeg! {Vsnxjuz=^ hrır vuğı+zşz= nğ snxjndr´^ giud uz! Uz hu.uğumşj zuşd Uğşdsışuz ub.uğag^ nğ srbı zşjndm mg muzüzr auwmumuz hzendszşğndz nd vışizşl mg qşdujzt :noulndr ihuzeg! Auzğuwrz muğ,r=g uwlşdi htı= vt uzıuğçşğ szuw uwi uzsuğemuwrz ihuzerz zmuısusç^ Auwuiıuz htı= t =ubndr Uığhtwouzumuz anpusuişğtz^ Kndğ= nd Uöşğr cnpnfndğezşğg nğhti şğmnd hşındkrdzzşğnd şğer=rz ıum stm uöür öudumzşğ^ hrır buğndzumşz rğuğnd aşı çuczşl rğşzj ndğu.ndkrdzzşğz nd ı.ğndkrdzzşğg!

Uöşğr sşğ şpçuwğzşğndz judg sşğ ul judz t^ uzüus sg şdi wuğüuz=nf mg .nzuğars :noulndr st< ihuzzndu,zşğndz wrbuıumrz ux<şd^ giud Zndsuz Ündğkndlsndb!

UĞŞDSNDI?G OZBNDSZŞ#Ğ

MG ÇUZŞJZT

{İYNDKZR? XNDİRU´R ETS

{Xndiru kgıtw´ şd {İyndkzr= Xndiru´ ünğ,umulndkşuz huıui.uzuınd^ auwuöür wuwızr lğuüğnp Suğüuğrıu İrsnzşuz auğjuöğnwj sg ıulnf^ wuwıuğuğşj kt uğşdsndı=g ozbndszşğ mg çuzşjzşz xndiumuz uwi şğmnd lğuındumuz muw=t<şğnd fğuw^ hzeşlnf nğ iıuw+e lndğşğ mg ağuıuğumndrz! Uğşdsışuz ub.uğar =upu=uütızşğg mg zşğmuwujzşz uwzhrir yuiışğ nğnz= ünwndkrdz vndzrz nd uwe uzünw yuiışğnf mg sşpueğşz xndiumuz uwi muw=t<şğg^ mg zbt Suğüuğrıu İrsnzşuz^ zbşlnf nğ Uğşdsndı=r st< mg iışp,ndrz uwzhrir mşeğnzzşğ^ nğnzj aumuxndiumuz =uğnövndkrdz mg muıuğndr!