ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի ԱՐԽԻՒ - 22  ՍՊՐԻԼ 2017

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2017
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

GZIĞŞUL IŞPUHUA HT?OŞUZ İĞÇUÖUZ LNDİUÇUZNDKRDZZŞĞ M'GZT HUIĞRUĞ?UMUZ IUÜZUHR FŞĞ>RZ MUJNDKŞUZ SUİRZ

İğçuöuzg iğıjud ınpşğnf m'uğquzuüğt nğ

rğ ihuiu, ö+ğumjndkrdzg vüıud ausuwz=tz nd Huığruğ=uğuztz zşği

Arzübuçkrr sşğ krdnf aupnğeu, trz= nğ stm +ğ uxu<^ 19 Uhğrl 2017^ gzığşul ışpuhua Ht=oşuz İğçuöuzr uxu<uğmnf cnpnf sg muwuju, tğ İ$ Yğmrv Uöüuwrz arduzeuznjr st<^ cnpnfr gzkuj=rz Gzığşul Işpuhua İğçuöuzg rğ uzauzüiındkrdzzşğg yn.uzju, tğ FUIRY-r muğünf ağudrğndu, s+ıudnğuhti ıuig sşğ uöüuwrzzşğndz! Işpuhua İğçuöuzg^ nğ ışpuhua gzığndu, gllulnf auzeşğq hşındkşuz mnpst wuxu< =bndu, sşğcndsr aşışduz=nf ıumudrz vtğ mğju, ünğ,r l,ndrl^ rğ wndiu.uçndkrdzg uğıuwuwıu, tğ erışl ıulnf nğ rz= mg ihuitğ nğ sşğ ausuwz=rz ub.uğaumuz fuğrvzşğg usçnp<ndkşusç ö+ğufrü muzüztrz rğşz nd Huığruğ=uğuzr rb.uzndkrdzg rğşzj qşx=rz st< huanpzşğz ul buğctrz ışpuhuar gzığndkşuz uğerdz=zşğndz ausuquwz! Işpuhua İğçuöuzrz uwi uzauzüiındkşuz yn.uğtz cnpnfumuzzşğg^ wuğüşlnf auzeşğq rğ Işpuhuar hubı+zr zbuzumndsg^ erışl ındu, trz nğ htı= t ihuişl =rv sg şdi^ nğhtiör hşındkşztz uğı+zndkrdz iıujndr nd ünğ,zuhti imir huığruğ=r gzığndkşuz ünğ,gzkujg!

Vnğş=buçkrr cnpnfrz suirz sşz= zu.uhti ışpşum vtrz= huandu,^ fşğ<rz fuwğmşuzrz ul sş, ecnduğndkşusç mğjuz= qşx= qüşl uwz ışpşmndkrdzzşğg önği ağuıuğumu, trz= wu<nğe +ğ! Şğtm Işpuhua İğçuöuztz iıujuz= üğndkrdz sg nğ jnwj mndıuğ kt sşğ ağuıuğumu, ışpşmndkrdzzşğg orbe trz^ Gzığşul Işpuhuag wndiu.uçndkrdzzşğ nd uzauzüiındkrdzzşğ ndztğ^ mg sıu,tğ nğ huığruğ=r gzığndkşuz ünğ,gzkujg uwlşdi htı= t imir şd sşğ ausuwz=uwrz suğsrzzşğnd fuğrvzşğz ul uzfşğuhua mşğhnf htı= t ö+ğufrü muzüzrz rğşz! Judnf ışiu, t nğ rğ umzmulndkrdzzşğg vşz rğumuzuju,! Rz= muğo cusuzumr sg ausuğ Üşğsuzru hrır şğkuw^ wşınw euğqşul =upu=i hrır fşğueuxzuw^ nğhtiör^ şğç ünğ,gzkujg imir^ muöst Huığruğ=umuz Gzığndkşuz Zu.uqşxzuğm Suğsrz sg nd sşmzumtı ıuw gzığndkşuz ünğ,gzkujrz!

Ht=oşuz İğçuöuz rğ uwi üğndkrdzz ul üğr uxu, t kğ=şğtznf! Üğndkrdzg ağuıuğumu, şz= sşğ srdi irdzumzşğndz st<! Üğndkşuz st< huğçşğndkrdz sg sşğ suizudnğ ndbueğndkrdzg mg ağudrğt rğ fğuw! Ht=oşuz İğçuöuz m'git nğ muğü sg zbuzzşğ jnwj mndıuz kt ışpuhuar gzığndkşuz gzkuj=rz =ndtuğmnp sşğ anüşdnğumuzzşğndz stm suig uwcs ,uzğ ozbndszşğnd ıum şz^ uznz= uwi froumr st< rzmu, şz huğöuhti uznğ ausuğ nğ rğşzj =ndtz ünğ,u,u, şz rğşzj .posıuz=rz nd rğşzj anüşdnğ ,uxuwndkşuz ağusuwumuzzşğndz ausuquwz! Uwe anüşdnğumuzzşğg cus uxu< htı= t yğmndrz uwe ozbndszşğtz^ uznz= nğ Huığruğ=uğuzr ünğ,şğg uwcs ünğ,zuhti mg fuğşz^ htı= t fşğ< ıuz uwihrir uzrğud nd uzhuıbuo ünğ,ueğndkşuz! Işpuhua İğçuöuzg mg üğt zuşd nğ uwi wrbşjndsg rğ huğıumuzndkrdzg mg zmuıt nğhti gzığşul Işpuhua! Uwihrir ozbnds sg sşğ anüşdnğumuzzşğndz fğuw mu#w kt vmuw^ wiıum mşğhnf vşz= ürışğ^ çuwj muimu, vmuw nğ zsuz+ğrzum ıuüzuhzşğnd gzkuj=rz ,uzğ huıui.uzuındndkşuz ux<şd eğndu, m'glluz uznz= nğnz= mg ağudrğndrz çu.ınğnb =ndtuğmndkrdzzşğnd! Ustz suğe rğ .porz aşı ülnd.-ül.r t! Mg çudt nğ suğe auzüriı glluw rğ rim .posıuz=rz ersuj! Sruwz kt auğj sg muw! Işpuhua İğçuöuzg uwiışp ,uzğ erıuğmndkrdz sg gğu, m'glluw nğnb uzqşğnd auijtrz^ çuz sg nğ uwi+ğ n_v sruwz vr erdğujzşğ ünğ,zumuz lnd,ndszşğnd iışp,ndsg^ uwl zuşd gzeaumuxumg^ qüışul znğ froumzşğ mg iışp,t wuğuçşğndkrdzzşğnd st<!

Işpuhua İğçuöuzg^ umuz< ıulnf sşğ pşmufuğzşğtz nsuzj muğ,r=rz^ mg wndiuw nğ 10-15 +ğtz mg imir gzığndkşuz ünğ,gzkujg^ rz= ul ünğ,r mg l,ndr nğhti ışpuhua nd mg qşxzuğmt Zu.uqşxzuğm suğszr sg muösndkşuz! Wndiuz= nğ uwe=uz muğo cusuzumr sg st< m'rğumuzuzuw uwe ihuindu,g^ ktşd sşz= çudumuz aşxnd şz= uwe luduışindkrdzg çuczşlt!

Karekin Arkyebisgobos Bekçiyan

85. Patrik Seçimi Değabahı

Muhterem cemaatimize dualarımla duyurumdur

Değerli evlatlarım, kardeşlerim,

15 Mart 2017’deki Değabah seçiminden bu yana yaşadıklarımız hepinizin malumudur. Bu dönemde tavsiyelerim doğrultusunda sabırla ve inançla hareket ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Aradan geçen 5 haftayı aşkın sürede çeşitli mercilerin görüş ve önerileri doğrultusunda pro- atkif davranmak yerine istişarelere devam ederek beklemeyi tercih ettim. Devletimizin önünde önemli bir referandum vardı ve tavsiyeleri, Patrikhanemize 85. Patriğimizi seçmek için belli bir süre sabredilmesi yönündeydi. Her ne kadar Değabah ve Patrik seçimi kilisemizin ve cemaatimizin uhdesinde olan bir iç mesele ise de, içinde yaşadığımız düzenin ve yönetimi altında bulunduğumuz hükümetimizin görüş ve ihtiyaçlarını dikkate almak elbette gerekliydi. Şimdi, benim değerlendirmeme göre, 85. Patriğimizi seçme süreci artık başlatılmalıdır.

Değabah seçiminden sonra beklentilerim, hem sivil toplumun ve onun temsilcileri olan vakıf yönetimlerinin bu seçime saygı duyarak aktif destek vermeleri, hem de Patrikhanemizde yönetimi fiilen elde tutanların Değabah seçiminin sonuçları çerçevesinde davranmaları idi. Her iki alanda da beklentilerimin karşılığını bulabilmiş değilim. Bunu, büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim.

Bugün artık sürecin başlaması evresine girdiğimiz inancıyla, VADİP oluşumunun Koordinasyon Kurulu ile 19 Nisan 2017 Çarşamba günü Surp Pırgiç Hastanemizde görüştüm. Bu görüşmede Sahag Maşalyan Sırpazan bana eşlik etti.

Orada edindiğim izlenim, Kurulun sayın üyelerinin Değabah seçiminin sonucunu saygıyla karşılamakla birlikte, Patrik seçiminin başlatılmasında mütereddit oldukları, bunun için daha hala zaman geçmesi gerektiğini düşündükleri yönündedir. Bunu not etmiş bulunuyorum.

Bununla beraber, VADİP Koordinasyon Kurulu’nun sayın üyeleri, önümüzdeki 10-15 gün içinde hem Patrikhane ilişkilerinin hem de seçim sürecinin olağan akışına kavuşabileceğini ifade ettiler. Bu ifadeye itibar ederek, bundan sonraki aşama olan Müteşebbis Heyet seçimi çalışmalarımı kendi programım çerçevesinde istişareler ve hazırlıklarla değerlendireceğim.

Öte yandan, her türlü tezahür, Değabah seçimini yapan Saygıdeğer ruhanilerimizin büyük baskı altında bırakıldıklarını göstermektedir. Vicdanlarının ve taşıdıkları ruhani sıfatlarının kendilerine yüklediği görevi layıkıyla yapma çabasından başka hiçbir amaç ve gayeleri olmayan bu kardeşlerimin içine düşürüldükleri bu durumdan bir an önce kurtarılmaları için Patrikhane fiili yönetiminin bu haksız ve yakışıksız uygulamaya son vermesini ve vakit geçirmeden kilise ahlakı çerçevesinde davranmasını hatırlatmak, hem seçilmiş Değabah hem de bir din adamı olarak, benim asli görevimdir.

Bilindiği üzere, uhdemdeki ve devam eden bir diğer onurlu görev, Almanya Ermeni Cemaati Dini Önderliği’dir. O nedenle, zaman zaman, Almanya’nın Köln kentindeki Araçnortluğa dönmem gerekir.

Bu görevi de, gücümün ve sağlığımın elverdiği ölçüde, layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Bu cümleden olmak üzere, önümüzdeki hafta yine kısa bir süre Almanya’da bulunacağım. Tanrı inayetini üstümüzden eksik etmesin ve yardımcımız olsun.

Karekin Arkyebisgobos Bekçiyan

85. Patrik Seçimi Değabahı Istanbul, 21 Nisan 2017

İŞDUM HULG?OGR GZIUZR?RZ 40 AUÖUĞ LRĞU AUINDJNDS

HRIR FOUĞNDR

Yuiıuçuzg uwi ündsuğg uzçuduğuğ zmuışj

24 Uhğrl 2011 kndumuzrz Huksuzr st< .nğağeudnğ nd gzeföşjndjrv huwsuzzşğnd ıum ihuzzndu, tğ İşdum Hulg=og nğ örzndnğumuz ,uxuwndkşuz st< tğ! Uz^ eubıuwrz bğ<uzr st< örzndnğumuz huğıumuzndkrdz sg muıuğşlnd gzkuj=rz ihuzzndu, tğ rğ örzndnğ gzmşğzşğtz ?gfuzv Upu+plndr mnpst! Uwi fşğ<rzg  4 ıuğr 5 usri çuzıuğmndkşuz euıuhuğındu, tğ erıudnğşul mşğhnf suğe ihuzzşlnd wuzjuz=nf! 5 usri çuzıuğmndkşuz euıuhuğındu, tğ zuşd Şzkuihuw İuığtıırz Tğit+ö^ nğ m'usçuiıuzndtğ rğ huğıumuzndkrdzg vuğuvuğ ünğ,u,u, gllulnd sşpueğuz=nf!

{Ardğğrwtk´r ub.uıumrj Risuwrl İuwsuö uwi+ğnduz krdrz st< mndıuw aşışdşul ışpşmndkrdzzşğg$-

İşduz Hulg=ogr uzçu.ı ,znpzşğg^ Uzr nd Muğuhşı Hulg=og euıumuz aşıuhzends çuju, trz rğşzj yuiıuçuzrz Ots Aulufndğer sr<znğendkşusç! Örzndnğumuz çuğqğuünwz Euıuğuzg uwi ihuzndkşztz wuzjudnğ zmuışj Zşğ=rz Zu.uğuğndkrdzg şd nğnbşj nğ auındjnds fouğndr İşdumr gzıuzr=rz! Ktşd gindşjud nğ ,znpzşğg Uzr nd Muğuhşı Hulg=og 2012 kndumuztz r fşğ Kndğ= Örzşul Ndcşğnd Hubı+zr Gzekuj=rz Frğudnğndu,zşğnd Fuğvndkşztz muznzudnğ mşğhnf usiuknbum mg iıuzuz^ ndiır auındjndsr auğj vmuw^ euıuğuzg nğnbşj nğ 40 auöuğ lrğu auındjnds fouğndr! Uwi ündsuğrz 16 auöuğg s+ğ^ 16 auöuğg a+ğ^ 8 auöuğz ul =nwğ Hulg=ogrz hrır wuımujndr!

İşdum Hulg=ogr ,znpzşğz nd yuiıuçuzg uwi ündsuğg uzçududuğ zmuışjrz  nd uxuğmşjrz! Yuiıuçuz Aulufndğk giud nğ uirmu uwz ündsuğg vt nğ uwi gzıuzr=rz .nğ judg suiusç hrır kşkşdjzt!

IUIŞUZR HUISUMUZ BTZ?G FUĞQND IĞNDŞJUD

;uz+k t nğ 2012 kndumuzrz arszuğmt=g muıuğndu, tğ Iuışuz fuğcuğuzr znğ btz=rz şd brzndkşuz şxusşuw bğ<uzt sg fşğ<^ znğumuxnwj fuğcuğuzg uzjşul ıuğr rğ exzşğg çuju, tğ ubumşğındkşuz ux<şd! Fuğcuğuzr huısumuz zu.mrz btz=g uzünğ,u,şlr szuju, tğ şd btz=g uğcşdnğşlnd şd Kupuwrz :nğandğer hrdıotrz auinwk sg uhuanfşlnd zhuıumnf öuzuöuz uxu<uğmzşğ zşğmuwujndu, trz^ rim 2016r Wndzrirz ul cnpnf sg ündsuğndu, tğ ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd zşğmuwujndjrvzşğnd suizumjndkşusç! Ktşd cnpnfr gzkuj=rz ıuğçşğ uxu<uğmzşğ zşğmuwujndu, trz şd nğnbndu, tğ nğ uxu<uğmzşğg =zzuğmndtrz nd fşğ<zumuz şöğumujndkrdzg wuzqzndtğ Kupuwrz :nğandğerz^ uwzndauzeşğq rğumuz nğşdt ,ğuürğ vtğ huığuiındu,! Btz=g şğmnd ıuğr uzünğ,u,şlr szulnd aşışduz=nf^ çudumuz arzju, nd uz.zus froum sg iıuju, tğ^ jud huıouxşlnf arz nd znğ çnlnğ Iuışuzjrzşğndz!

Çujr uımt^ muwrz zuşd eğusumuz zşpndkrdzzşğ^ =uzr nğ znğumuxnwj brzndkşuz st< ,u.işğg udşlju, trz nd uwlşdi zrdkumuz sş, ecnduğndkrdzzşğnd suızndu, tğ Kupuwrz :nğandğeg!

Uwi+ğ sşör ndpuğmndu, kpkumjndkşzt sg mg ışpşmuzuz= nğ btz=g uğcşdnğşlnd zhuıumnf Kupuwrz :nğandğer ub.uındkrdzzşğg r fşğ<nw uğerdz=r sg wuzüu, şz nd wuxu<rmuw ndindszumuz ıuğşbğ<uzrz^ btz=g fuğqndu, t Irl=+ gzmşğndkşuz muhndu, ?uığ+ Uzuınlnd lritr mnpst! Lritr ız+ğtzg Hnliuauw t% Ultz Hrdwrd=tğ^ nğ zuşd Iuışuzr zu.mrz bğ<uzuduğızşğtz t!

ÖUIRMG% İ$ YĞMRV UÖÜUWRZ ARDUZEUZNJR ST>

İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjr şğer=rz ıum^ Hrlt= auzüiıuğuzr iğuarz st< Arduzeuznjr szuwndz çzumrvzşğg İ$ Öuımnduz ı+zg zbşjrz Arduzeuznjr huıui.uzuındzşğnd aşı sruirz! Audu=nwkg^ nğ muösumşğhndu, tğ Gzeauzndğ ?uğındpuğndar şd auzüiıuındzşğnd huıui.uzuınd Irmrz İrlfu Kğr=uwr ç,u.zerğ ub.uındkşusç^ auoşlr huaşğ uhğşjndj szuwndz çzumrvzşğndz! Zşğmuw üızndşjuz Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Hşığni Brğrz+plnd^ Çcbmuhşı Uğsşzum Sş,uındğşuz^ arduzeuznjr çuğşğuğndar% Bu=t Uboşuz^ İ$ Yğmrv suığuz anüşdnğ anfrd% Uğc$ I$ Hşığni ?azw$ Hndlınd=şuz^ Irğusuwğ Suğr Sndku)şuz^ fuğvumuz hubı+zşuzşğ nd çcbmumuz uzqzumuöstz zşğmuwujndjrvzşğ!

Zşğmuzşğndz np<nwzr .+i= ndppşj Uışzuhşı Hşığni Brğrz+plnd^ nğ gzeü,şj kt rğşzj çnlnğ ub.uındkrdzzşğg ndppndu, şz Arduzeuznjr% nğhti Ükndkşuz wuğm çuğüuduosuz^ szuwndz çzumrvzşğz ul uhuanf nd fiıuaşlr şğer= sg ndzrz rğşzj ül.ndz fşğşd^ bğ<uhuındu, şz ündğündğuz=nf şd .zus=nf!

Zşğmuzşğg oubumşjrz öuımnduz uduzeumuz ndışiışptzzşğg^ audmkusuğı ndzşjuz rğuğnd aşı^ önduğoujuz znduüu,ndzşğnd aşbıulndğ sşpşerzşğnd gzmşğumjndkşusç şd .uzeufux ıhudnğndkrdzzşğnf çuczndşjuz iğuatz!

{LTHLTHROR A*ĞA*Ğ UPU´Z%

İUAUMŞUZ İUZNDJ SRNDKŞUZ ÇŞSRZ FĞUW

Şğtm ürbşğ^ İuaumşuz İuzndj Srndkşuz Ağuvşuw Uouxşuz iğuarz st< İuaumşuz Fuğcuğuzr lritr ubumşğızşğndz mnpst zşğmuwujndşjud Irüğuz Vnd.uoşuzr Lthlthror A+ğa+ğ Upu kuışğu.upg!

*ğnduz auzeriufuğz tğ fuğcuğuzr şğrıuiuğe şd muğnp ndindjvndarzşğtz% Üuğrz Uüul^ nğ np<ndzşj zşğmuzşğg şd çujuığndkrdzzşğ ındud +ğnduz ,ğuüğr suirz!

Çujsuz .+i=g gğud Lritr çuösusşuw şd zndrğşul ız+ğtzndarz% Kulrz Sukni+plnd^ nğ wuwızşj kt uwi qşxzuğmg zndrğndu, t İuaumşuzr Lritr çuczr auiıuısuz wrizusşumrz! Ünaujndjrv yuiışğnf çujuığndkrdzzşğ ındud rğşzj ünğ,ndztndkşuzj suirz!

Uwzndaşışd huiıuxr fğuw jndjueğndşjud fuğcuğuzr ub.uıuz=zşğg jnlujznp cuhudtz sg!

Muğüg şmu, tğ zşğmuwujsuz! Auzeriufuğ Üuğrz Uüul çşs şmud şd zşğmuwujndj Irüğuz Vnd.uoşuzr mşziuüğndkrdzg! Wşınw imiud zşğmuwujndsg^ nğ çşsueğndu, tğ kuığnzr şd çşsuğndşiır zndrğşul% Auwuiıuzjr Uğus Mniıuzşuzr mnpst^ fuğcuğuzr auwşğtzr ndindjrvzşğ% İrdöuz Uvg=r^ Axryirst Stwıuzr şd Fuğndcuz Uğöndsuzşuzr ünğ,umjndkşusç! Ubumşğızşğg çşsrz fğuw auzeti şmuz uzauduıulr wu<npndkşusç! Uznz= kt_ sş, wu<npndkşusç mg muıuğtrz rğşzj eşğşğg şd kt srucusuzum ndztrz i=uzvşlr auwşğtz uxnüuzndkrdz! Rğşzj ıuğuözşğg buı lud gzığndu, trz! Lthlthror A+ğa+ğ upuz mg zşğmuwujztğ Fuğeuz Uvg= rğ 15 gzmşğzşğndz aşı sruışp! Çşsrz fğuw şxndöşx muğ^ muwrz ,r,upubuğc ışiuğuzzşğ^ nğnz= =ğ=r<r ulr=zşğ mg iışp,trz iğuarz st<!

Yumsuz .+i=g gğud Öu=tni Auwğ İndğçg^ nğ üzuauışj qşxzuğmg^ bznğaudnğşj ubumşğızşğg^ çşsueğrv Uğus Mniıuzşuzg! Giud nğ Mniıuzşuz^ nğ auwuiıuzjr uğndşiıuütı t^ uiıpr sg zsuz yuwlşjud sşğ ausuwz=rz st<! Ausuwz=ri znğ işğndzerz zşğbzvşj itğ nd oubum% üşpuğndşiır zmuısusç!

Uwihti fşğ< üıud zşğmuwujndsg^ nğnd uduğırz muıuğndşjud buı on. gzendzşlndkrdz!