ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի ԱՐԽԻՒ - 15  ՍՊՐԻԼ 2017

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

© NorMARMARA 2001 - 2017
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

Uzüus sg şdi sruizuçuğ m'uhğrz= ?ğriınir ağubuyux Wuğndkrdzg np<ndzşlnd ndğu.ndkrdzg! ?ğriınir Wuğndkşusç sşz= ul mg fşğuznğnündrz= sşğ uhğndszşğndz nd sşğ şğuözşğndz st<^ sşğ işpuzzşğg uzüus sg şdi mg btzzuz muğsrğ audmrknf nd İ$ Öuımnduz çuğnwumuz çuğr=zşğnf!

Bznğaudnğ nd şğ<uzrm İ$ Öuırm SUĞSUĞU-r =upu=ri nd uğıuiuasuzr sşğ çnlnğ ub.uıumrjzşğndz^ kşğkri çnlnğ çuğşmuszşğndz şd ausuwz sşğ cnpnfndğerz!

Wuğndkşuz ağub= I+zg knp sşğ çnlnğrz çşğt uxnp<ndkşuz nd çuğ+ğndkşuz znğ +ğşğ^ şd ub.uğar fğuw auiıuıt uwz .upupndkrdzz nd uzenğğndkrdzg nğndz uwz=uz htı= ndzrz= çnlnği!

SUĞSUĞU uwi+ğ lnwi mg ışizt 12 t<nf!

USŞZUWZ AUWNJ MUKNPRMNİR ÖUIMUMUZ HUIÜUSG


Յանուն Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:


«Զի կեանս յաւիտենական ետ մեզ Աստուած, և այս են կեանքն, որ յՈրդին Նորա են»

(Ա Յովհ. Ե 11):


Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,

Մեծ Պահքի օրերի խոկումներով ու խորհրդով, մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի չարչարանքների ու խաչելութեան իրադարձութիւնների ապրումներով այսօր հասել ենք Փրկչի հրաշափառ Յարութեան լուսափայլ օրուան, որը տօնում ենք հոգու բերկրանքով ու խնդութեամբ: Արդարև, անսահման է ուրախութիւնը այսօր մեր հոգիներում, քանզի Քրիստոսի Յարութեամբ մահը խորտակուեց, և մարդկանց տրուեց պարգևը յաւիտենական կեանքի, երկնքի արքայութեան: «Աստուած յաւիտենական կեանք տուեց մեզ. և այդ այն կեանքն է, որ Նրա Որդու մէջ է»: Յովհաննէս առաքեալի այս խօսքերով Մեր պատգամն ենք բերում ձեզ, սիրելի հաւատացեալներ, որ հաւաքուած էք Մայր Տաճարում և համայն մեր ժողովրդին՝ ի հայրենիս և ի սփիւռս:  

Արդէն բացուած են մեր եկեղեցիների սուրբ խորանների վարագոյրները խորհրդանշելով, որ բաց են յաւիտենութեան դռները: Հնչում է աւետիսը Փրկչի Յարութեան՝ ազդարարելով, թէ ամեն ոք, ով ունի փափագը, քաղցն ու ծարաւը երկնքի արքայութեան, կարող է ժառանգել՝ ընդունելով այն կեանքը, որ Քրիստոսի մէջ է:

Քրիստոսի Յարութեամբ մարդուն տրուել է զօրութիւնը յարուցեալ կեանքի, մեղքն ու չարիքը վանելու, իր նմանի հանդէպ սիրով ու ողորմածութեամբ երկրային կեանքը լցնելու երկնային օրհնութեամբ ու շնորհներով, երկնային արքայութեան պատկերը հաստատելու աշխարհում, որտեղ թագաւորում են արդարութիւնն ու ճշմարտութիւնը, առատանում խաղաղութիւնն ու խնդութիւնը: Քրիստոսի պարգևած յարուցեալ կեանքի մէջ չկան տագնապներ, չկան բռնութիւն ու պատերազմներ, աղքատութիւն ու թշուառութիւններ, չկան տարաբնոյթ մոլութիւններ, որոնք ցաւ ու տառապանք են պատճառում մարդկանց, օտարացնում միմեանցից , բևեռացնում հասարակութիւնները, ծնում աղէտներ: Այս ամենը, սակայն, շարունակում են մնալ աշխարհի կեանքում, քանզի մարդկային սրտերը յաճախ սիրուց պարպուած, շահամոլութիւնից կարծրացած ու անձնակենտրոն՝  անարձագանք են մնում յարուցեալ  նոր կեանքի կոչին: Մինչդեռ խաչելութիւնները յարութեամբ պսակելու, դժուարութիւններից ու նեղութիւններից, վշտերից ու չարչարանքներից յառնելու ուղին քրիստոսակենտրոն կեանքն է, որ խաղաղարար ոգով, բարի գործերով, բարեպաշտ ընթացքով առաքեալի խօսքի համաձայն՝ առաջնորդում է դէպի յաւիտենութիւն. «Աստուած յաւիտենական կեանք տուեց մեզ. և այդ այն կեանքն է, որ Նրա Որդու մէջ է»:

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, երկրային այս կեանքը տրուած է մեզ որպէս ժամանակ Աստուծոյ փրկարար կամքի վկայութիւնը բերելու, Աստուծոյ պատուիրաններն ու պատգամները իրագործելու մեր իրականութեան մէջ, մեր ընտանիքներում, մեր երկրում, մեզ շրջապատող աշխարհում: Մեր կեանքը արժէք ու բովանդակութիւն է ստանում Քրիստոսի մահուան ու Յարութեան խորհրդի լոյսի ներքոյ: Պօղոս առաքեալը ուսուցանում է ասելով. «Եւ նա մեռաւ բոլորի համար, որպէսզի նրանք, որ կենդանի են, միայն իրենց համար կենդանի չլինեն, այլև Նրա համար, ով մեռաւ և յարութիւն առաւ իրենց համար» (Բ Կորնթ. Ե 15): Ապրել Քրիստոսով և Քրիստոսի համար, ահա այս է փրկարար ուղին մեր կեանքի, հիմքը, պայմանն ու երաշխիքը՝ թէ որպէս անհատ, և թէ որպէս հաւաքականութիւն, մեր հոգևոր աճի ու զօրացման, նաև՝ մեր հայրենիքի առաջընթացի ու զարգացման, աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի բարօրութեան ու լուսաւոր գալիքի:

Այսօր բազմաթիւ խնդիրների առջև է կանգնած մեր երկիրը, մեր սահմաններում անկայուն է խաղաղութիւնը, տակաւին յաղթահարուած չեն աղքատութիւնն ու գործազրկութիւնը, հրամայական է արտագաղթի կանխումը և մեր ժողովրդի զաւակների դարձը դէպի հայրենիք: Յանդիման այս մարտահրաւէրների` մեր ժողովուրդն ունի վսեմ յատկանիշները հայրենանուիրումի, ազգասիրութեան, ընտանիքի նուիրականութեան, ծնողի հանդէպ սիրոյ, ունի յանձնառութիւն զոհողութիւնների՝ յանուն իր սրբազան արժէքների. և մենք ի զօրու ենք անառիկ պահելու հայրենի սահմանները, բարօր ու բարգաւաճ դարձնելու մեր երկիրը, բացառելու ազգային մեր կեանքից բոլոր տագնապներն ու ցնցումները: Մեր կեանքի ընթացքը, մեր կենսակերպը մեզ ոչ թէ պիտի ջլատի, պառակտի, այլ՝ միաւորի և դարձնի համախումբ՝ դիմագրաւելու համար մեր կեանքի մարտահրաւէրներն ու փորձութիւնները և լաւատեսութեամբ իրականութիւն դարձնելու ազգային մեր տեսիլքները: Մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք, մեր հաւատը, որ Քրիստոս յարութիւն է առել, անյուսութիւնը փոխում է յոյսի, տկարութիւնը՝ ուժի, անտարբերութիւնը՝ նախանձախնդրութեան,  արծաթսիրութիւնը՝ բարեգործութեան, և ծառայութեանն ու աշխատանքին միախառնում է նուիրումի ու յանձնառութեան ոգին: Այս փոխակերպութեանն ենք կոչուած, որով միայն կարող ենք անկորուստ պահել մեր երկիրն ու ազգային կեանքը և յաղթանակներ արձանագրել մեր ժողովրդի ու հայրենիքի բարօրութեան ու առաջընթացի պայքարում: Արդ, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, բոլորս՝ պաշտօնեայ, աշխատաւոր, զինուոր, ձեռնարկատէր, մտաւորական, հոգևորական, նորոգած մեր մէջ քրիստոնէական ոգին՝ ամրապնդուած յոյսով քայլենք այն ճանապարհով, ապրենք այն ճշմարտութեամբ, ընդունենք այն կեանքը, որ Քրիստոսն է՝ յարուցեալ մեր Տէրը, որպէսզի գրոյ յիշատակի արժանի գործերով պայծառակերպուի ազգիս կեանքը ի սփիւռս աշխարհի և լցուի աստուածային պարգևներով և երկնային օրհնութեամբ: Եւ մենք քաջալեր մեր Տիրոջ պարգևած փրկութեան հաւատով և տոգորուած բարի գործոց ջերմ եռանդով՝ առաքեալի հետ վստահութեամբ ասենք. «Եւ մենք Ճշմարտի՝ Նրա Որդու՝ Յիսուս Քրիստոսի մէջ ենք. որովհետև Նա՛ է ճշմարիտ Աստուած և յաւիտենական կեանք» (Ա Յովհ. Ե 20):

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան բերկրալի աւետիսով մեր ողջոյնն ենք բերում մեր հոգևոր եղբայրներին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանին, Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքական Տեղապահ Գերաշնորհ Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչեանին, քոյր Եկեղեցիների հոգևոր Պետերին և մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին: Հայրապետական օրհնութեամբ ողջունում ենք Սրբազան Պատարագի արարողութեանը ներկայ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Տիար Սերժ Սարգսեանին`Առաջին տիկնոջ հետ, ողջոյն ենք յղում Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Տիար Բակօ Սահակեանին, հայոց պետական աւագանուն, նորընտիր Ազգային Ժողովի պատգամաւորներին և մաղթում, որ Տէրը զօրացեալ պահի առ ազգն ու հայրենին սիրոյ մէջ՝ հայրենաշեն ձեռքբերումներով արդիւնաւորելու բարձր ու պատասխանատու իրենց առաքելութիւնը: Օրհնութեամբ ու բարեմաղթանքներով ողջունում ենք Հայաստանում հաւատարմագրուած դիւանագիտական առաքելութիւնների ղեկավարներին ու ներկայացուցիչներին: Հայրապետական Մեր սէրն ու օրհնութիւնն ենք բերում հաւատաւոր մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփիւռս:

Աղօթում ենք և հայց բարձրացնում առ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, որ հրաշափառ Իր Յարութեան շնորհները լուսաւորեն մարդկութեան կեանքը, խաղաղութիւն տիրի ողջ աշխարհում, խաղաղութիւն հաստատուի մեր հայրենի սահմաններում: Աղօթում ենք, որ մեր ժողովրդի հաւատաւոր գործերի բարի արդիւնքներով հզօրանայ մեր հայրենիքը, միշտ պայծառ լինի մեր Սուրբ Եկեղեցին և աշխարհասփիւռ ազգս հաստատուն ընթացքով առաջնորդուի դէպի փրկութիւն ու յաւիտենութիւն՝ այսօր և միշտ. ամէն:


Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի


Huığruğ=ndkrdz Auwnj

HUIĞRUĞ?UĞUMUZ GZEAUZNDĞ YN:UZNĞE İĞÇUÖUZ A*Ğ

İ$ ÖUIMR HUIÜUSG


«Չարութեան հին խմորը

դուրս նետեցէք ձեզմէ,

որպէսզի ամբողջութեամբ նոր եւ անխմոր

զանգուած մը ըլլաք»

(Ա. Կորնթ. 5.7)։


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ։

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


Սիրելի հաւատացեալ ժողովուրդ,

Այսօր կը տօնենք Քրիստոսի Ս. Յարութեան տօնը որպէս յաղթանակի օր։ Քրիստոս կþըսէ. «ես յաղթեցի աշխարհին»։ Այս յաղթանակը բոլորիս կը ներշնչէ լաւատեսութիւն, յոյս, երջանկութիւն եւ հոգեւոր մխիթարութիւն։ Աշխարհիկ մարդիկ ընդհանրապէս կը հպարտանան իրենց ձեռք բերած նիւթական յաղթանակներով. իսկ ճշմարիտ քրիստոնեան կը հպարտանայ իր ձեռք բերած հոգեւոր եւ բարոյական յաղթանակներով։ Սակայն այդ ալ դիւրին չէ ձեռք բերել, քանի որ մեր ապրելակերպով ու օրինակով պէտք է ներկայանանք Քրիստոսի՝ յաղթական։


Մեծ պահքի եօթը շաբթուան հոգեպարար շրջանէ մը ետք, մեր մատուցած աղօթքներով, կատարած բարեգործութիւններով ու ծոմապահութենէ ետք հասանք ահաւասիկ յաղթանակի այս օրուան, տեսնելու ու ներշնչուելու համար Սուրբ Գերեզմանէն ծագած լոյսով ու հրեշտակին տուած մխիթարիչ աւետիսով, թէ «հոս չէ. այլ յարեաւ»։


Մենք, որպէս մարդկային տկարութիւն ունեցող մեղաւորներ, յաճախ ենթարկուած ենք սատանայի փորձութեան, ինչպէս ենթարկուեցաւ մեր նախածնողքը՝ Ադամն ու Եւան, որով կորսնցուցին ամենակարեւորը՝ Աստուծոյ ներկայութենէն զրկուեցան։ Բայց մենք օրինակ պիտի առնենք Յոբ Երանելիի յաղթական կամքը ընդդէմ սատանային, օրինակ պիտի առնենք մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի խօսքերը, զոր ըսած էր սատանային՝ փորձութեան լերան վրայ։


Մեր հաստատուն կամքով ու Քրիստոսի ոյժ ու յոյս ներշնչող խօսքերով է, որ պիտի դիմադրենք սատանայի հրապուրիչ խոստումներուն ու պիտի քալենք դէպի Յաղթանակ, որն է ժառանգել մեր երկնաւոր Հօր խոստացած երկինքի արքայութիւնը, ուրկէ արտաքսուած էինք։


Սիրելի հաւատացեալներ,

Այս բոլորը կարելի է ձեռք ձգել հաւատքով, յոյսով ու սիրով, ասոնց առընթեր անպակաս պէտք է ըլլան, աղօթք, բարեգործութիւն ու ծոմապահութիւն։ Երբեք չի նմանինք Պետրոսին, որ մեծխօսութեամբ կը պնդէր թէ «պիտի չուրանար Քրիստոսը» կամ Թովմասին պէս, որ կþըսէր թէ «պէտք է մեռնիլ Քրիստոսի հետ», իսկ երբեք չնմանիլ Յուդային, որ անձնական շահերուն համար ծախեց իր ճշմարիտ Տէրն ու Աստուածը։ Աշխարհիկ ոյժերուն տեսքէն վախցող առաքեալները յանկարծ առիւծ կտրեցան՝ տեսնելով Քրիստոսի յաղթական Յարութիւնը, որ եղաւ շաղախը՝ զիրենք միացնող ու պայքարելու եռանդը տուող։


Առաքեալը կþըսէ. «Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր քարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքը» եւ այդ ալ կը նշանակէ, թէ տակաւին պիտի շարունակենք նոյն մեղքերուն մէջ կենալ (Ա. Կորնթ. 15.14)։


Պօղոս Առաքեալ Կորնթոսի Քրիստոնեաներուն ուղղած իր նամակին մէջ գրած է. «Չարութեան հին խմորը դուրս նետեցէք ձեզմէ, որպէսզի ամբողջութեամբ նոր եւ անխմոր զանգուած մը ըլլաք» (Ա. Կորնթ. 5.7)։ Ուստի Զատիկը տօնենք՝ ո՛չ թէ չարութեան եւ անզգամութեան խմորը պահելով մեր մէջ, այլ՝ անկեղծութեամբ եւ ճշմարտախօսութեամբ։ Ի լրումն ժամանակի, Քրիստոս, ինքզինք որպէս պատարագ մատուցանելով, մեղքի հին թթխմորը ոչնչացուց եւ կարելի դարձուց անապական եւ անբիծ կեանքը, որուն խորհրդանշանն էր բաղարջ հացը։


Իսկ Քրիստոս կþըսէ. «Ես եմ յարութիւն եւ կեանք», «Ես եմ ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն»։ Մեզի կը մնայ հաւատալ Անոր յարութեան, կեանք տուող խօսքերուն ու քալել ցոյց տուած ճշմարիտ ու լուսաւոր ճամբայէն։ Ուրեմն յարուցեալ Քրիստոսն է, որ մեզ կրնայ հասցնել յաւիտենական ու ապահով նաւահանգիստը։ Որքան ալ փշոտ ու տառապալից ըլլայ այդ ճամբան՝ ապահով է։ Յաւիտենական կեանքի յոյսն է, որ մեր մէջէն կը վանէ ամէն տեսակ մոլութիւն ու մեզ կը վերածէ նորածին մանուկի մը։ Ամէն անգամ երբ Սուրբ Պատարագ մատուցուի, քահանան կը բարձրացնէ Քրիստոսի անապական մարմինը ներկայացնող բաղարջ նշխարը եւ կը յայտարարէ ի լուր համայն աշխարհին. «Սա՛ է կեանք, յո՛յս, յարութիւն, քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց»։ Որպէս նորածին մանուկներ պէտք է մօտենանք Քրիստոսի Մարմնին ու Արեան, որ այսօր ճաշակելու եկած ենք։
Սիրելի Ժողովուրդ,

Թող ձեր ուղիները Քրիստոսի դատարկ գերեզմանէն սփռուող Յարութեան լոյսի ճառագայթումով լուսաւորուի։ Քրիստոսի հրաշափառ Սուրբ Յարութեան խորհրդով այսօր անգամ մը եւս զօրացած, ողջունենք զիրար՝ աւետելով.


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ։

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


Քրիստոսի հրաշափառ Ս. Յարութեան Տաղաւարին առիթով կը շնորհաւորենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր, եւ քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կÿողջունենք մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից Դասը, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Տնտեսական Խորհուրդի, Տիկնանց կազմի անդամները,  Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժքոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր վարժարաններու Հիմնադիրները, Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը մաղթելով բոլորին երջանիկ Ս. Յարութեան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։


Յատուկ օրհնութեամբ կþողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։


Ս. Յարութեան տաղաւարին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հօր առողջութեան համար։ Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։


Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Յարութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւննե¬րը կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։


Սիրոյ ջերմագին ողջոյններ կþառաքենք Սփիւռքի տարածքին գտնուող Պոլսահայ, Սուրբ Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսաեան, Մխիթարեան վարժարաններու Միութիւններուն եւ արտասահմանի բարեպաշտ եւ եկեղեցանուէր մեր ժողովուրդին, որոնք սփիւռքեան պայմաններուն ներքեւ կը փորձեն պահել մեր աւանդութիւնները, միանգամայն հոգեւոր եւ տոհմիկ կապ պահելով իրենց ծննդավայրին հետ։


Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. ամէն։


ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ

KNDĞ?RU FUPG ÜRBŞĞ MG OBET

KT R#ZV MUĞÜUFROUM HRIR AUİIUINDR ŞĞMĞTZ ZŞĞİ

Şğmnd mnpsşğz ul rğşzj r zhuiı uğerdz= m'şzkueğşz

Kndğ=ru^ şd çnfuzeum kndğ= ub.uğag fupg rğ huıui.uzg hrır ıuw Zu.uüua Tğınpuzr mnpst Kndğ=rnw +ğumuğürz fğuw eğndu, krd stm auğjndsrz$ {Uwn#´^ kt {Nv´! Tğınpuzr mnpst uwz=uz <şğs+ğtz hubıhuzndu, Zu.uüuaumuz muğüufroumg hrır gzendzndr# cnpnfndğer sş,usuizndkşuz mnpst^ kt hrır sşğcndr! Gzeersuerğzşğg buğndzum mg hzeşz nğ znğ muğüufroumg hrır iışp,t srum suğend ırğuhşındkşuz muğüufroum^ ndğşsz cnpnfndğeg hrır auduıu#w gzeersuerğzşğndz uwi hzendsrz^ mnpszumrj hrır gllu#w {nv´ gişlnd!

Fupg ürbşğ Kndğ=rnw uhuüuw muğüufroumg obendu, hrır glluw uğetz! İzındmzşğg hrır jnlujzşz cnpnfndğerz mus=g! Çuwj izındmzşğg nğ=u#z hrır muğşzuz jnlujzşl cnpnfndğerz rimumuz mus=g^ buışğ^ fuğuzndszşğ ndzşzulnf auzeşğq^ hrır vfu.zu#z {Nv´ gişlnd şkt {Nv´r mnpszumrj şz! {Uwn´r mnpszumrjzşğndz ausuğ uwihrir fu. sg vmuw! Uznz= oumuıuçuj nd ağuhuğumrz fğuw hnxulnf hrır uğıuiuzşz rğşzj {Uwn´z! Uwihrir çu.ınğnb gzığndkrdzzşğnd zu.+ğşumrz ağuhuğumrz fğuw bğ<rl mg imirz {uz=tk´zşğnd uğerdz=zşğ^ nğnz=^ nğ=uz ul uxuğmuwumuz glluz^ şzkueğumuz uğerdz=zşğ sruwz mg jnlujzşz! Uwi uzüus ul uz=tkzşğ mg bğ<rz ağuhuğumr fğuw^ uz=tkzşğnd auiıuındkrdzzşğ ışzeuürz ünğ,r l,ndu, şz!

Zu.uüua Tğınpuz şğtm aşxuışirlr muwuzr sg aşı muwuju, auğjuöğnwjr gzkuj=rz giud nğ rğ ndzşju, uz=tkzşğg öuzuöuz uğerdz=zşğ mg zu.uışişz^ çuwj uinzjst n_v stmg c.ıumuz t! Muğü sg uz=tkzşğ {Uwn´r ausşsuındkrdzg 55tz ju, jnwj mndıuz! Muz zuşd uz=tkzşğ nğnz= {Uwn´rz ausşsuındkrdzg jnwj mndıuz nğhti 55-60 ux auğrdğ! {Mg muğ,şs nğ Mrğumr +ğ udşlr .nbnğ ıuğçşğndkrdzzşğnf uğerdz= qşx= hrır çşğşz=´^ giud Tğınpuz!

Ot-At-Ytr mndiumjuhı ?glgoıuğ+plndz ul rğ muğürz hzeşj kt rğşz auiu, fşğ<rz uz=tkzşğnd ausuquwz {Nv´rz ausşsuındkrdzg m'şzkueğndr nğhti 53 ux auğrdğ! ?glgoıuğ+plndr ausuquwz% =ndtuğmndkşuz suizumrjzşğndz krdg nğ=uz çuğqğ glluw^ uwe=uz çuğqğ hrır glluw {Nv´rz iıuju, =ndtzşğndz ausşsuındkrdzg! Ot-At-Ytr mndiumjuhşıg fiıuaşjndj nğ izındmzşğnd uzfıuzündkrdzg uhuanfndu, t^ uwe suirz uzauzüiındkrdz sg vmuw!

Muw zuşd {Uırl Mrdğ´r mnpst muıuğndu, uz=tkr sg uğerdz=g^ nğ muğşdnğ mg zmuındr uznf nğ fşğ<rz bğ<uzzşğndz {Uırl Mrdğ´r muıuğu, uz=tkzşğg srbı orbe şzkueğu, şz uğerdz=g! Uğe% uwi uz=tkrz şzkueğndkşuz ausuquwz {Uwn-z t nğ hrır wupkuzumt 60^8 ausşsuındkşusç {Uwn´ iıuzulnf! Rim {Nv´şğndz ausşsuındkrdzg hrır glluw 39$2 ux auğrdğ! Uwi uğerdz=g iıujndu, t 8-13 Uhğrl kndumuzzşğndz 47 zuauzüzşğt zşği 6048 anürr aşı muıuğndu, ışiumjndkrdzzşğt şı=!