ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի ԱՐԽԻՒ - 16 ՅՈՒԼԻՍ 2016

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

ÖRZNDNĞZŞĞND :NDSÇ SG >UZUJ HŞIUMUZ AUĞNDU; RĞUMUZUJZŞL  TĞINPUZR RB:UZNDKŞUZ ETS

Kndğ=ru uhğşjud ecn.uwrz ürbşğ - Uwi uxınd Tğınpuzr rb.uzndkrdzg  mg ırğuhşıtğ mujndkşuz - Çuwj ,uzğ mnğndiızşğ muz

Mğumg^ nğ şğmuğ cusuzumt r fşğ ustz +ğ ağeşazşğ mg iışp,t  Sr<rz Uğşdşlşuz şğmrğzşğnd^ suzuduze İndğrnw st<^ rzmud zuşd Kndğ=rnw  fğuw! Şğtm Kndğ=ru uhğşjud fşğ<rz ıuizusşumzşğnd rğ ustztz ıuüzuhulrj  +ğg! Rğrmzuwrz cusşğndz wuzmuğ, ıuğ+ğrzum lndğşğ aupnğendşjuz! Niırmuz  örzndnğzşğ yumu, trz şğmnd musndğ<zşğnd Uzuınlndtz Şdğnhu uzjzşlnd  ndppndkrdzg! R#zv m'uzjztğ mg euxzuğ^ rzvn#d niırmuz örzndnğzşğ uwihrir  sr<njr sg ersu, trz^ uxu<rz fuwğmşuzzşğndz auimzulr vtğ^ çuwj uzsr<uhti  wuwızr mg euxzuğ nğ örzndnğzşğnd .sçumr sg mnpst hşıumuz auğndu, sg  m'rğumuzuzuğ! ?rv cusuzum fşğ< uğetz wuwızr euğqud nğ uwehti tğ^ Kndğ=  Örzşul Ndcşğnd st<tz .sçum sg wuzmuğ, hşıumuz auğndu, sg rğumuzujzşl  ynğqu, tğ! Mg aupnğendtğ nğ İhuwumnwır Zu.uüua Ö+ğufuğ Andlndir U=uğ  hşıumuz auğndu,g rğumuzujznp örzndnğzşğnd mnpst huıuze fşğjndu, tğ  ndğrb örzndnğumuzzşğnd aşı sruirz! ?uzr sg aşxuışirlr muwuzzşğ fuwğmşuz  ux fuwğmşuz mg aşışdtrz lndğşğndz^ çuwj KXK-r muwuzzşğg lxu, trz örzndnğzşğnd  mnpst üğudsuz aşışduz=nf! Sr<nj sg KXK-r muwuztz muğeujndşjud Kndğ=  Örzşul Ndcşğnd iınğuüğndkşusç aupnğeuüğndkrdz sg ndğ wiıum mşğhnf  m'gindtğ nğ çuzumg qşx= eğu, t rb.uzndkşuz fğuw nd ynpnj şllşlnd uğüşl=  axvumndu, t! Çuwj uwi wuwıuğuğndkrdzg rğ uöeşjndkrdzg vndzşjud^ Zu.uüua  Tğınpuz^ nğ uğqumndğer üuju, tğ^ rimnwz Rikuzhndl fşğueuğqud nd mujndkrdzg  fşğlnd,şlnd gzkuj=rz giud nğ KXK-tz muğeujndu, aupnğeuüğndkrdzg uzrb.uzumuz  t nd uzuğct=! Zu. Fuğvuhşıg^ uhu Zu.uüua Tğınpuz usçnp< cnpnfndğeg  ağudrğşjrz ynpnj r<zşlnd nd cnpnfğeufuğndkşuz ıtğ muzüzşlnd! Uwehti  ul huıuaşjud! Öuğsuzulr nd uzauduıulr uğuündkşusç sg cnpnfndğeg ynpnj  r<ud nd imiud hubıhuzşl Tğınpuzr rb.uzndkrdzg! Uwe sr<njrz wuwızr  tğ nğ çu.ndszşğ ul mg huıuatrz! Uöüuwrz Cnpnfr btz=g lndğ< xsçumn,suz  şzkuğmndşjud nd btz=rz çuösukrd muğşdnğ suişğg .nğıumndşjuz! Zu.uüua  Tğınpuz$ nğ Suğsuğritz Rikuzhndl şmud^ Şbrlürdpr st< wuwıuğuğşj  kt huğıumuzndkşuz ülnd.g mg üızndr nd uirmu öndüuaşx uauçşmvumuz muösumşğhndkşuz  uğuğ=z t! {Lud nğ huıuaşjud^ nğnfaşışd uirmu arsu uxrk hrır euxzuw  nğ çuzumg su=ğuünğ,şz=´ giud Tğınpuz! Tğınpuz uwi .+i=şğg m'gztğ Şbrlürdpr  st< uxınduz ets 4^40rz srzv buı sş, çuösndkrdz sg .uzeufuxndkşusç  ö+ğufrü mg muzüztğ Tğınpuzrz! Tğınpuz giud nğ uxınduz uwi cusndz uwi  çuösndkrdzg sşğ ndcg jnwj mndıuw! Uwi uxınduz cusşğndz^ şğç kşğkg auöuğndstm ecnduğndkşusç  ıhuüğndkşuz mg huığuiıtrz=^ Tğınpuzr rb.uzndkrdzg qu.npujndju, gllul  mg kndtğ hşıumuz auğndu,r ynğqg^ İhuwumnwır Zu.uüua Andlndir U=uğz  ul uöuıüğndşjud örzndnğumuz ünğ,npndkşusç sg! Çuwj mujndkrdzg çnlnğnfrz  .upupu, vt! Ynpnj r<u, usçn.zşğg hrır muğşzu#z ındz fşğueuxzul uxuzj  wudşlşul znğ sr<uethşğnd! Uwi uxınduz ındşulzşğnd ausuquwz wşpuyn.ndkrdzg  muıuğnp ö+ğufuğ sg ihuzzndşjud!  S+ıudnğuhti 60 zuauıumzşğ ığndşjuz!  754 örzndnğumuzzşğ aimnpndkşuz ıum uxzndşjuz! 34 örzndnğumuzzşğ nğnzj  sr<şd ö+ğufuğ nd üzeuhşızşğ muz^ rğşzj huğıumuzndkşztz aşxujndşjuz!  Hşıumuz auğndu,r suizumrj örzndnğzşğ ihuzzndşjuz çu.ndszşğnd gzkuj=rz! Uwzhti mg kndr kt ecn.uwrz uwi ürbşğg fşğ<ujud Tğınpuzr  rb.uzndkşuz wupkuzumnf! Iu_w Uiındu, nğ uwi çnlnğg uwi=uznf fşğ<uzuz  nd şğmrğg vs.ğondr znğ ıuüzuhzşğnd st<!

Uzuınlnd ünğ,umulndkrdzg mg aupnğet nğ sşxşulzşğg krdg 90 rim frğudnğşulzşğnd krdg 1154 t!

;UZĞ SŞPUEĞUZ?ZŞĞ

KNDĞ?RNW AUİJTRZ

«Էշ Շաբաբ» իսլամիստական կազմակերպութիւնը Թուրքիան մեղադրեց Սոմալիի ժողովուրդը թալանելու յանցանքով։ «Էշ Շաբաբ» կազմակերպութեան  առաջնորդ Ահմէտ Տիրիյէ յայտարարեց որ Թուրքիան Սոմալիի ժողովուրդի թշնամին է:

Թրքական  «Haber7» լրատուական կայքէջը, որպէս աղբիւր ունենալով ԱՖՓ լրատուական գործակալութիւնը, նշեց որ 12 Յուլիսին Տիրէյէ ձայնային հաղոր-դագրութիւն մը հրապարակեց ու խօսեցաւ Թուրքիոյ մասին։

Ձայնային յիշեալ հաղորդագրութեան մէջ  «Էշ Շաբաբ»ի առաջնորդը խօսելով Թուրքիոյ մասին ըսաւ «Թուրքիոյ կառավարութիւնը այս ազգի թշնամին է: Սոմալիի տնտեսութիւնը ներկայիս Թուրքիոյ միջա¬մտութեան պատճառով ամբողջովին կը փլուզուի: Թուրքիա զաւթած է Սոմալիի տնտեսութիւնը»:

Ան աւելցուց որ թրքական իշխանութիւններու նպա¬տակը եղած է աղքատացնել Սոմալիի ժողովուրդը:

Յիշեցնենք, որ 27 Յունիս 2013 թուականին Սոմալիի մայրաքաղաք Մոկատիշոյիի մօտ թրքական դեսպա¬նատան վրայ տեղի ունեցած էր զինեալ յարձակում մը ու անվտան-գութեան աշխատակիցներէն մէկը զոհուած էր, իսկ երեք ոստիկաններ ալ վիրաւորուած էին։ Այս յարձակ¬ման պատասխանատուութիւնը ստանձնած էր նոյնինքն «Էշ Շաբաբ» կազմակերպութիւնը:

Միւս կողմէ, Դրամական Միջազգային Հիմնադրամն ալ տեղեկագիր մը հրապարակեց «Սուրիոյ պատերազմի տնտեսութիւնը» խորագրի տակ ու պնդեց որ ԸՇԻՏ քարիւղ կը վաճառէ Թուրքիոյ։

Ընդդիմադիր  «Cumhuriyet» թերթի կայքէջի լրա¬տուութեան համաձայն, Միջազգային Դրամական Հիմնարկը տուեալներ ունի այն մասին որ ԸՇԻՏ օրական  30.000-80.000 տակառ անմշակ քարիւղ կը վաճառէ Իրաքին, Յորդանանին, Լիբանանին, Թուրքիոյ եւ նոյնիսկ Սուրիոյ կառավարութեան:

Կը նշուի նաեւ որ սուրիական կարգ մը մանր ու մեծ ընկերութիւններ տեղափոխուած են Թուրքիա, իսկ իրենց արտադրութիւնը կրկին կը վաճառեն Սուրիոյ։ Այդ առեւտուրի շնորհիւ Թուրքիայէն Սուրիա արտածումը 2014ին կրկին հասած է  1.8 միլիառ տոլարի: Իսկ մինչ այդ՝ 2011թ. ծագած պատերազմի պատճառով դեպի Սուրիա արտածումի տարողութիւնը կտրուկ կերպով պակսած էր։ Օրինակ 2012ին այդ ցուցանիշը կը կազմէր ընդամէնը 500 միլիոն տոլար։

HNLİUAUW NDİNDJRVZŞĞND ŞĞM*ĞŞUW AUSUÜNDSUĞ

{ÇUĞR *ĞRZUMZŞĞ EUİIRUĞUMNDKŞUZ ST>´

27 եւ 29 Յունիս 2016 թուականներուն, Ուսուցչաց Հիմնարկի նորակազմ Կրթական Յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ, նորակառոյց Տատեան Վարժարանի երդիքին տակ, երկօրեայ ուսուցչաց համագումար մը տեղի ունեցաւ՝ Բարի Օրինակներ Դաստիարակութեան Մէջ խորագրով: Ուսուցչաց Հիմնարկի հովանիին ներքեւ Ապրիլ ամսուան մէջ  իւրաքանչիւր Պոլսահայ վարժարանէ մէկմէկ գործօն ուսուցչի մասնակցութեամբ կազմուած Կրթական Յանձնա¬խումբի նպատակն է՝ նպաստել կրթական ծրագիրներու եւ առարկաներու, ինչպէս նաեւ ուսուցիչներու պատրաստման ու զարգացման, կապերը զօրացնել Հիմնարկին եւ կրթա¬կան մշակներուն միջեւ: Կրթական Յանձնախումբի այս առաջին գործունէութեան մասնակցեցան բոլոր Պոլսահայ վարժարաններէն մօտաւորապէս 300 ուսուցիչ ուսուցչուհիներ:

Յայտագրի բացումը կատարելով բանախօսներու մասին ծանօթութիւնները տրուեցան Կրթական Յանձնախումբի անդամներուն կողմէ: Առաջին օրուան բանախօսներն էին՝ Թամէր Էրկին եւ Ալբ Քէօքսալ, իսկ երկրորդ օրուան՝ Քայհան Քարլը եւ Եավուզ Սամուր, որոնք ապագայի դպրոցներուն եւ ուսուցման մէթոտներուն մասին օգտաշատ տեղեկութիւններ փոխանցեցին ունկնդիրներուն: Համագումարի յետմիջօրեայ նիստերը յատկացուած էին հայ ուսուցիչներու ներկա¬յացում¬ներուն: Ներկայացումներով ի հանդէս գալով նոր թէքնիքներ պատմեցին՝ Տատեան Վարժարանէն՝ Սիպէլ Արբաճըք , Կեդրոնական Վարժարանէն՝ Աղաւնի Թէքին, Նազլը Թէքին, Սէլին Քէշիշօղլու, Ռէժինա Փանոս, Անի Փայլան եւ Նաթալի Պաղտատ Թուրաչ, Արամեան Ունճեան Վարժարանէն՝ Մարալ Չաքըր, Վերա Հէմէնկիւլ եւ Թամար Մանկասար, Էսաեան Վարժարանէն՝ Մէլիսա Տիւլկէրօղլու, Մարալ Բարլաք, Եւա Պիւյիւքսիմքէշեան, Տալիտա Էքպէնլի, Էլիզապէթ Սայկըլը եւ Սէրլի Էրտինչ, Թարգմանչաց Վարժարանէն՝ Ժէրմէն Քանթարճըօղլու, Լիզա Չոլաքօղլու եւ Մարի Գալայճը, Ֆէրիգիւղի Մէրա¬մէթճեան Վարժարանէն՝ Մէլիսա Ֆէրահեան, Այլին Ճըրըլ եւ Լիզա Չաքարօղլու, Գարակէօզեան Վարժարանէն՝ Նատին Գասըմօղլու, Լարա Տէլիմելքոնօղլու, Լեւոն Վարդուհեան Վարժարանէն՝ Մատլէն Արզուման, Եշիլգիւղի Հայոց Վարժարանէն՝ Անի Գալայլը, Արմաւենի Չաքարօղլու, Էմէլ Հէգիմօղլու, Ժանին Մարազեան եւ Ալիս Սուսամ, Սահակեան Նունեան Վարժարանէն՝ Անի Տէլիմելքոնօղլու, Այտա Թանտըրճը, Այլին Եիւճէ, Ֆունտա Էօզէնմիշ եւ Մարի Տիւվէնճի ու Պէզճեան Մայր Վարժարանէն՝ Գարին Աֆաճան:

Համագումարի աւարտին ուսուցիչները մտերմիկ զրոյցներ ունեցան իրարու հետ եւ նորանոր գիտելիքներով տոգորուած մեկնեցան Տատեան Վարժարանէն:

KNDĞ? NDİNDJVNDARZ SIUERĞ T

AŞ;UZRDNF AUİZŞLND AUWUİIUZ ŞD RĞUZ

Թուրքիոյ մէջ անգլերէնի 28-ամեայ ուսուցչուհի Մէրվէ Զէնկին մտադիր է հեծանիւով անցնիլ Վրաստան, Հայաստան, ապա հասնիլ Իրան:

Վկայակոչելով թրքական Իսթանպուլ Հապէր լրատուական կայքէջը, Ermenihaber լրատու գործակալութիւնը գրեց, որ ուսուցչուհին հեծանիւով ճանապարհորդութիւնը սկսած է մօտաւորապէս մէկ շաբաթ առաջ Գոճաէլիէն եւ այժմ հասած է Օրտու:

Սեւ Ծովու երկայնքով ճամբորդութիւնը աւարտելէ ետք՝ Զէնկին պիտի շարունակէ իր ճամբան դէպի Վրաստան, այնուհետեւ՝ Հայաստան: Ճանապարհորդութեան վերջնակէտը պիտի ըլլայ Իրանը:

Թուրք ուսուցչուհին լրագրողներու հետ խօսելու ընթացքին, նշեց, որ հեծանիւ կը քշէ փոքր տարիքէն եւ ատիկա իրեն համար կենսաձեւ է, իսկ երկարատեւ ճանապարհորդութեան դիմած է, քանի որ կ՝ուզէ տեսնել այլ մշակոյթներ, կենցաղավարութիւն եւ ծանօթանալ տարբեր մարդոց հետ:

MUÖENDĞSUZ MUWUZG FUPG

RĞ EXZŞĞG MG ÇUZUW

;$:SÇ$- Fuğr w+endu,g üğr uxzndu, t şğtm^ +ğnduz uzjndeuğqşğtz uxu<! Ktşd mg ağuıuğumşz= w+endu,g^ çuwj mg zbşz= nğ çujndsg wşıuqündu, t fşğ<rz uzjndeuğqşğnd aşışduz=nf!  

--------------------

Üzulg Mpörr Muöendğsuz Muwuzg fupg rğ exzşğg hrır çuzuw sşğ irğuindz  ıpnj ausuğ! Uğetz +ğşğt r fşğ çujndu, trz exzşğg^ çuwj fupg hrır çujndr  hubı+zuhti! Muöendğsuz Muwuzr exzşğg uğetz srbı çuj trz! Wrindz ıuğrt  r fşğ çuj trz şd fupg 50ğe uzüusz t nğ Muwuzg rğ exzşğg hrır çuzuw  sşğ irğuindz ıpnj!

Sşğ ausuwz=rz çu.ıudnğndkrdzzşğz stmz ul Üuğumt+öşuz Iuz uzndznf smğındu,  Muöendğsuz Muwuzg ndzşzulz t! Nğ=uz şğu.ıuhuğı şz= çnlnğ uznzj nğnz=  uxu<rz uzüus wpujşğ şz uwihrir muwuz sg çuzulnd üupuyuğg nd öuwz rğumuzujndjşğ  şz! Nğ=uz lud muğüueğndkrdz t nğ Muöendğsuz Muwuzr ausuğ^ ndğrb öuzuöuz  kupşğt şı=^ gzığndşğ t Üzulg Mpörz^ nğ sşğ ausuwz=rz cusueğufuwğ mpörz  t şd ndğ sşğ ıpu=g rğşz= örğşz= hrır öüuz nğhti rğşzj ıuz st<!

Çuwj ustz uzüus nğ Wndlrig mndüuw nd Muöendğsuz Muwuzg mg çuzuw rğ  exzşğg^ sşğ işğndzeg uzhuwsuz mg wrbt şğ<uzmuwrbuıum Bznğa= Üulndiışuz  Huığruğ=g^ nğ uwz=uz irğı nd itğ eğu, tğ uwi auiıuındkşuz fğuw! Mğzuz=  uzfuğuz gişl nğ Huığruğ=ndkşuz bğ<uzr ecnduğrz +ğşğndz Bznğa= Huığruğ=  s.rkuğndkrdz mg üıztğ zuwşlnf Muöendğsuz Muwuzr st< ndğu.-önduğk hnxvıujnp  suzndmzşğndz! Muöendğsuz Muwuzr usçnp< huısndkşuz nd zşğmuwrz fğuw  ıumudrz eğnbsndu, mg szuw Bznğa= Huığruğ=rz ets=g! Sşz= mg wrbşz=  nğ Bznğa= Huığruğ=^ Üzulgr rğ usuğuznjrz st<  wuımuhti huğıtörz srzvşd  ,uwğusuig m'şğkuğ nğhtiör şğmuğ şğmuğ sırm gztğ Muöendğsuz Muwuzr  .upufuwğrz st< ndğu. önduğk hnxvıujnp suzndmzşğndz upsndmg! N_v stm  upsndm uwz=uz auoşlr tğ rğşz ausuğ nğ=uz uwi stmg! Bznğa= Huığruğ=  ustz usux m'ndğu.uzuğ nğ ıpu=g m'ndğu.uzuwrz Muöendğsuz Muwuzr huğıtörz  st<!

Rzv lud nğ uwi+ğ ul ndzrz= zndrğşul uöüuwrzzşğ nğnz= zsuzuhti rğşzj  irğıg mg ezşz uwi auiıuındkşuz fğuw^ nğhtiör sşğ ıpu=g^ suizudnğuçuğ  uz+üzumuz gzıuzr=zşğnd öudumzşğg^ usuxzuwrz ndğu. uğqumndğe sg uzjgzşz  Üzulg Mpörr st<! Fupg sşğ uöüuwrzzşğg hrır çnlnğndrz Oushuöşuz huğıtörz  st< iuğ=ndu, İrğnw İşpuzrz bndğ< şd {Çuğr uğqumndğe´ hrır gişz Muöendğsuz  Muwuzr uwi ıuğnduz çzumrvzşğndz! Sşz= ul animt sşğ quwzg mg srujzşz=  uznzj quwzrz nd m'gişz=$

{Çuğr uğqumndğe^ irğşlr ıpu=! Muöendğsuz Muwuzg qşör ausuğ t^ muöendğndşjt=  uxudşluünwz vuynf^ nğhtiör şğmnd usri fşğ< wu<npndkşusç ersuüğudt=  ndisuz znğ ıuğr sg´!

X$ A$