ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
77. Տարի ԱՐԽԻՒ - 13 ՅՈՒԼԻՍ 2016

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

Znğ ıuüzuh Şdğn.nğağeuğuzr aşı

ŞDĞN:NĞAĞEUĞUZG UAUÇŞMVUMUZ PŞMUFUĞZŞĞND LNDİUZMUĞZŞĞNF  JNDJUAUZETİ ÇUJUD  RĞ BTZ?RZ ST>

Şdğn.nğağeuğuzg Hğrd=itlr rğ mşeğnzumuz btz=rz st< çujud lndiuzmuğzşğnd  jndjuauzeti sg nğ sş, öuwğnwk wuxu<ujndj Kndğ=rnw st<! Lndiuzmuğvumuz  jndjuauzetig m'gzeüğmt Y??-r pşmufuğ Uhındllua T+ouluzr nd Kndğ=rnw  mnpst Y??-r stm ordpg zmuındu, Yt-Şt-Itr pşmufuğzşğndz ersuzmuğzşğg!  Jndjuauzetig^ nğ çujndu, t Şdğn.nğağeuğuzr Gzmşğfuğumuz Its+=ğukzşğnd  pşmufuğ^ şğşiyn.uz C+öt) Fuwıtzanljtğr ardğuirğndkşusç^ Kndğ=rnw mnpst  zmuındşjud uauçşmvumuz muösumşğhndkrdzzşğnd r zhuiı ünfuiuz=r jndjuauzeti!  Rzvhti susndlg mg wrbşjzt^ uirmu rğ ışiumrz st< şğmğnğez t! Uimt uxu<  ul Şdğn.nğağeuğuzg uğı+zu, tğ nğ Y??umuzzşğ fğuzzşğ çuzuz :nğağeuğuzr  ıuğu,=rz fğuw nd rğşzj =uğnövndkrdzg gzşz mu.şlnf uauçşmvumuz suğsrzzşğnd  eğ+bumzşğ^ nğnz= Kndğ=rnw pşmufuğndkşuz mnpst {?ndğ<r mınğ´zşğ wnğ<nğ<ndşjuz!

Znğ jndjuauzetir suirz uxu<rz uxuğmndkrdzg şmud Kndğ=rnw Auzğuhşındkşuz  Zu.uüuandkşuz .+izum Rhğuars ?ulgzt^ nğ wuwızşj kt Kndğ=ru mg ecnduğuzuw  auimzulnd kt Şdğn.nğağeuğuzg rzvhrir zhuıum sg mg aşıuhzet zsuz+ğrzum  jndjuauzetir sg çujndsg uğı+zşlnf! {Uirmu wiıum znğ yuiı t kt Şdğn.nğağeuğuzg  şğmnd vuy şğmnd mbrx mg ünğ,u,t! Ndğşsz uwi jndjuauzetirz muösumşğhrvzşğg  Zndiğuwrz^ Aröhndlluarz nd uğrdzuğçnd Htbuğ Tiuırz ul lndiuzmuğzşğnfg  jndjuauzeti sg knp çuzuz´^ giud  ?ulgz!

Kndğ=rnw Uğıu=rz Zu.uğuğndkrdzz ul hubı+zuhti hu.uğumşj jndjuauzetirz  çujndsg şd erışl ındud nğ uwihrir jndjuauzeti sg mg zbuzumt suizumjrl  uauçşmvumuz muösumşğhndkrdzzşğg =u<ulşğşlnd nd uznzj ünfuöeg gzşlnd  zhuıumrz!

Çşğrzvt= giu, tğ$ {Üşğsuzru şkt gzendzr jşpuihuzndkrdzg^

 şi hrır ağmröşs  rz=örz=i´

{İTW(* İTZKGĞ´ MŞEĞNZG LNDJMRR JHRMZŞĞ NDPUĞMŞJ ÇŞĞRZVT?RZ

{Tğstzrauhtğ´ muw=t<r st< mg muğeuz= nğ Uinğrzşğg^ jşpuihuzndkşuz  auğjnf buı .riı =zzueuındkrdzzşğ gğu, şz Kndğ=rnw auijtrz! Muw=t<g  mg üğt$-

Öndrjşğrnw  {İtw)+ İtzkgğ´r &Uinğrzşğnd Jşpuihuzndkşuz Ndindszuirğndkşuz  Mşeğnz/ zu.uüuag% İuhğr Uksuz^ jşpuihuzndkrdzzşğnd uğcşdnğndsg muıuğşj!  Giud nğ İtw)+ çuxg Uinğrzşğnd lşöndrz st< {indğ´r rsuiız ndzr şd mg  ünğ,u,ndr nğhti 1914-1915 kndumuzzşğndz Auwmumuz-Uinğumuz Jşpuihuzndkrdzzşğnd  ausuğ^ {İndğt uzjgzşl´nd rsuiınf! İuhğr Uksuz wuwızşlnf nğ İtw)+ İtzkgğg  rğ arszuğmndkşuz kndumuztz imişul Uinğrzşğnd Jşpuihuzndkşuz fşğuçşğşul  çnlnğ suğöşğnd st< ünğ,+z ub.uıuz=zşğ mg ıuzr^ giud$ {Suğemndkşuz  ets huğı= sg ndzrz=! Jşpuihuzndkşuz zsuz euxz ynğquxndkrdz sg uhğşjuz=!  Uirmu sruwz sşğ huısndkrdzg vt^ srucusuzum suğemndkşuz huısndkrdzz  t! Jşpuihuzndkşuz ünğ,ueğndkşztz uierz 101 ıuğr uzjzşlnf auzeşğq^  uwi wuzjuz=g ndğujndsr m'şzkuğmndr! Sşğ huğıumuzndkrdzz t suğemuwrz  uwi uptır ünğ,ueğndkşuz eth=g sbıuğ,uğ, huaşl! Jşpuihuzndkrdz ünğ,ueğnpzşğt  aubrd htı= t huauz<şl^ nğhtiör znğ jşpuihuzndkrdzzşğ vhuıuarz! Rğ  ünğ,ueğu, jşpuihuzndkşztz aubrd vhuauz<ndu, gllulndz ausuğ t nğ Kndğ=ru  ıumudrz v,uz+kujud cnpnfğeufuğndkşuz aşı! Aubrd huauz<ndu, vgllulndz  ausuğ t nğ Kuwwrh Tğınpuz şd uwl fuğrvzşğ ustz uzüus nğ uxrkg mg üızşz  mg mğmzşz {srum hşındkrdz^ srum lşönd^ srum eğ+bum^ srum uöü´ wuzmşğüg´!

Uksuz zbşj nğ ub.uğar nğşdt stm mnpsg şğç m'ndöşz İtw)nwr wndbuğquz  sg muzüzşl^ Kndğ=ru uzhuwsuz uınğ uğüşl= gllul mg <uzuw! Uwe huıouxnf  t nğ şğç rğşz= wndbuğquz sg muzüzşlnd nğnbndsg m'uxzşz^ fşğ<rz huandz  t nğ wuwıuğuğndkrdz m'gzşz! Şkt muz.ud wuwıuğuğşz^ Kndğ=rnw eşihuzuındzşğg  uzsr<uhti buğcsuz m'uzjzrz şd mg <uzuz qşxzuğmg .uyuzşl! {İtw)+ İtzkgğr´  zu.uüuag wuwızşj nğ İrıztwr^ Hşlcrnw^ Öndrğşjrnw st< şğç yuyu=şjuz  zsuz+ğrzum wndbuğquzzşğ muzüzşl^ kğ=umuz mnpst ihuxzulr=zşğ^ iuğiuyuöend  uğıuwuwındkrdzzşğ iıujuz^ uwzndauzeşğq wndbuğquzzşğnd ub.uıuz=g vmuişjndjrz!  Giud nğ iu huandz İtw)nwr wndbuğquzzşğ muz Udiığrnw ül.udnğndkşusç^  Usşğrmuwr^ Xndiuiıuzr^ Auwuiıuzr^ Wndzuiıuzr^ (ğuziuwr^ Hşlcrnw^ Bndtır  şd Öndrjşğrnw st<! Ub.uıuz= mg ıuğndr Usşğrmuwr şd Üuzuıuwr st< znğ  wndbuğquzzşğ muzüzşlnd ausuğ!

Uksuz uzeğueuğqud Üşğsuzrnw mnpst 1915r auwmumuz jşpuihuzndkrdzg gzendzşlnd  nğnbndsr uğerdz=zşğndz!  Giud nğ mg auduıuw kt usşzumuğo cusuzumusr<njr  st< uwi zrdkg ışp hrır üızt euiuürğ=zşğnd st<! Üşğsuzrnw st< auiznp  znğ işğndzezşğg htı= t obsuğrı ışpşmndkrdz iıuzuz Ausub.uğauwrz U$  Huışğuösr gzkuj=rz huıuau, jşpuihuzndkşuz suirz! Üşğsuzru^ nğ Kndğ=rnw  aşı ızışiumuz şd =upu=umuz çzuüuduxzşğt zşği usndğ muhşğ ndzr^ ouzvzulnf  1915r jşpuihuzndkrdzg^ ousçuw hrır çuzuw nğ uwl şğmrğzşğ şdi uwi ndppndkşusç  obüğrı =uwlşğ uxzşz! Uksuz bşbışj nğ şğç Üşğsuzrnw mnpst gzendzndşjud  Auwnj Jşpuihuzndkrdzg^ Kndğ=rnw muxufuğndkrdzg wndöndszulrj aumuöeşjndkrdzzşğ  jnwj ındud^ iumuwz muğo sr<nj sg şı= fşğuüıud rğ hupuğrdzndkrdzg!

Uksuz uzeğueuğqud zuşd I+pnd Çşğrzvt=r .+i=rz! Çşğrzvt= giu, tğ nğ  şkt Üşğsuzru gzendzr jşpuihuzndkrdzg^ uz rz=örz=g hrır ağmröt! Uksuz  giud nğ Çşğrzvt= vwuğüşj rğ .niındsg^ şd rğşz= nğhtiör ünğ,ueğt rğ  .niındsg^ lndjmrr jhrmzşğ pğmşjrz rğşz!

Uksuz wrbşjndj nğ Bndtır ül.udnğndkşusç^ Uinğrzşğnd jşpuihuzndkrdzg  gzendzu, şğmrğzşğz şz% Auwuiıuz^ Udiığru^ Anluzıu^ Fuırmuz^ Üşğsuzru^  Vş.nilnfu=ru! Ub.uıuz= mg ıuğndr^ nğhtiör uwi jşpuihuzndkrdzg gzendzrz  zuşd (ğuziu^ Üuzuıu^ Usşğrmuwr Knğnzk+ zuauzüg!

ÜZULGR MUÖENDĞSUZ MUWUZR

HUBI*ZUMUZ ÇUJNDSG% UWİ MRĞUMR

Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան Էլ Մայատի հեղինակաւոր հեռատեսիլի կայանին հարցազրոյց մը տալով յայտարարեց որ Հայաստան կողմնակից է որ Ղարապաղի ժողովուրդը ինք որոշէ իր վերջնական կարգավիճակը, այնպէս ինչպէս ամբողջ աշխարհի մէջ կը պատահի։

«Լեռնային Ղարապաղի բնակիչներն է որ պէտք է որոշեն թէ ի՛նչ կարգավիճակով կşուզեն ապրիլ. ըլլալ անկախ պետութիւն թէ ոչ միանալ Հայաստանին։ Ինծի համար ամէնէն կարեւորն այն է որ ապահովուի Ղարա¬պաղի բնակչութեան անվտանգութիւնը եւ ղարա-պաղցիները կարելիութիւնն ունենան ապրիլ իրենց պատմական հայրենիքի մէջ այնքան, որքան աշխարհը գոյութիւն կşունենայ։ Իսկ Ղարապաղի անվտանգու¬թիւնը կարելի է ապահովել միայն ու միայն Ատրպէյճանի կազմէն դուրս, նշեց Հայաստանի Նախա¬գահը։ Ոեւէ մէկու համար կասկած չկայ որ եթէ չար կատակով մը գոնէ օր մը Ղարապաղը յայտնուի Ատրպէյճանի կազմի մէջ, Ղարապաղէն ներս մէկ հատ հայ իսկ չի մնար։ Ամենակարեւորն այն է որ Ղարապաղը Ատրպէյճանի կազմէն դուրս ըլլայ», ըսաւ Սերժ Սարգսեան։

Հայաստանի Նախագահը դիտել տուաւ որ Ղարապաղի մէջ հազարամեակներ շարունակ հայեր ապրած են ու Ղարապաղ երբեք մաս չէ կազմած Ատրպէյճանին։  

«Երբ Ռուսաստանի մէջ Խորհրդային կարգեր հաստատուեցան ու խորհրդային գաղափարները տարածուեցան դէպի Կովկասեան տարածքաշրջան՝ Հայաստան անկախ երկիր էր, թէեւ փոքր ժամանակով, նոյնը՝ Ատրպէյճան: Կուսակցական մարմնի՝  համայնավար կուսակցութեան կովկասեան պիւրոյի որոշումով Ղարապաղ բռնի կերպով կցուեցաւ Ատրպէյճանին, հասարակաց որեւէ կէտ չունենալով այդ պետութեան հետ։ Ի մէջ այլոց այդպէս վարուեցան նաեւ Նախիջեւանի հետ։ Ներկայիս Նախիջեւանի մէջ հայ չէ մնացած, այդ ինքնավար պետութիւնը ամբողջովին հայաթափուած է, հայկական պատմամշակութային ժառանգութիւնը քանի մը տարի առաջ ամբողջովին ոչնչացուած է», շեշտեց Հայաստանի Նախագահը։

Սերժ Սարգսեանի խօսքով՝ եթէ նոյնիսկ ամբողջ աշխարհի հիմնական բոլոր ուժերը միաւորուին ու Ղարապաղի բնակչութեան համոզեն որ պէտք է ապրիլ Ատրպէյճանի կազմի մէջ, անկարելի է որ մարդիկ համաձայնութիւն յայտնեն։ Կարելի է ոչնչացնել, բայց համոզել որ ապրին Ատրպէյճանի կազմի մէջ, անկարելի է, եզրակացուց Սերժ Սարգսեան։

LUFĞNF HU?NDR^ ?TĞĞR SNİMNDUWR ST>

MG ?ZZUĞMŞZ PUĞUHUPŞUZ AUĞJG

Ղարապաղեան հարցի լուծման գործընթացը իսկապէս կ՛ընթանայ. Նախագահ Վլատիմիր Փութին բաւարարուած է Սէնթ Փէթէրսպուրկի հանդիպումով։ Պաքուի մէջ այսպիսի յայտարարութեամբ հանդէս եկաւ  Ռուսաստանի Արտաքին Գործոց Նախարար Սէրկէյ Լավրով ՝ Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիյեւի հետ հանդիպման ընթացքին։ Լուրը հաղորդեց «Անի» հայկական ուսումնասիրութիւններու կեդրոնը:

«Կը գնահատենք Ատրպէյճանի Նախագահի վերա¬բերմունքը Ղարապաղեան հարցով ռուսաստանեան նախաձեռնութիւններուն հանդէպ: Գործընթացը իսկապէս կ՛ընթանայ, եւ նախագահ Փութին բաւարարուած է Փէթէրսպուրկի հանդիպումով. Անոր կար-գադրութեամբ ես կ՛այցելեմ երկու մայրաքաղաքներ՝ Պաքու եւ Երեւան: Կ՛ակնկալեմ, որ այսօրուայ հանդիպումը թոյլ կու տայ մեզի աւելի յստակեցնելու յետագայ քայլերը»,  յայտարարեց Լավրով։

Իլհամ Ալիյեւ իր կարգին   բարձր գնահատեց  Ռուսաստանի ջանքերը Ղարապաղեան հակամարտութեան լուծման  ուղղութեամբ: «Այժմ Ղարապաղեան հարցի շուրջ բանակցութիւններուն մէջ կը նկատուի ամենաբարձր տեղաշարժը»։ ԱՓԱ գործակալութիւնը կը մէջբերէ Ալիյեւի խօսքերը: Իր խօսքով‘ այս այցելութիւնը ցոյց կու տայ Ռուսաստանի հետաքրքրութիւնը հակամարտութեան լուծման նկատմամբ: «Մենք նոյնպէս շահագրգռուած ենք հակամարտութեան շուտափոյթ լուծումով», աւելցուց Ալիյեւ:

Միւս կողմէ, Ամերիկայի Արտաքին Նախարար Ճոն Քէրրի 14-15 Յուլիսին պիտի այցելէ Մոսկուա, ուր պիտի քննարկէ իրադրութիւնը Սուրիոյ, Լեռնային Ղարապաղի եւ Ուքրանիոյ մէջ, յայտարարեց Ամերիկայի Արտաքին Նախարարութիւնը։  

Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարարութիւնը հաստատեց այս տեղեկութիւնը, յայտարարելով. «Կ՛ակնկալենք, որ Ճոն Քէրիի այցելութիւնը Ռուսաստան‘ չորրորդը 2015 թուականի Մայիսէն ի վեր, պիտի նպաստէ ռուս-ամերիկեան յարաբերութիւններու բարելաւման, որոնցմէ մեծապէս կախում ունի համաշխարհային կայունութեան պահպանումն ու միջազգային խնդիրներու լայն շրջանակի լուծումը»:

ŞĞMĞUBUĞC AUWUİIUZ-FĞUİIUZ İUASUZR FĞUW


Հայաստանի մէջ այսօր‘ 12 Յուլիսին, ցերեկուայ ժամերուն արձանագրուեցաւ հզօր երկրաշարժ մը, մօտաւորապէս 6-7 բալ սաստկութեամբ։ Երկրաշարժի կեդրոնը կը գտնուէր Վրաստանի սահմանի վրայ։ Հայաստանի հիւսիսային շրջաններու մէջ երկրաշարժի սաստկութիւնը կը կազմէր 4-5 բալ, իսկ Երեւանի մէջ սաստկութիւնը կազմեց մօտաւորապէս 3-4 բալ։ Երկրաշարժը արձանագրուեցաւ 10 քիլոմեթր խորութեան վրայ,։