ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
ԱՐԽԻՒ - 07 ՅՈՒՆԻՍ 2016

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

HUIĞRUĞ?UMUZ GZE$ YN:UZNĞE UĞUS İĞÇUÖUZ

ZUSUM NDPUĞMŞJ ZU:UÜUA TĞINPUZRZ

İğçuöuz Auwğg wuwızşj nğ Huığruğ=uğuzz nd auw ausuwz=g mg çuczşz

 kndğ= cnpnfndğerz öüuju, judg% üşğsuzzşğnd gzendzu, nğnbndsr muhumjndkşusç

Kndğ=rnw Auwnj Huığruğ=uğuztz uwi uxud+ı iıujuz= aupnğeuüğndkrdz sg ndğ mg wuwızndtğ kt Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Üşğbz$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz şğtm zusum sg ndpuğmu, t Auzğuhşındkşuz Zu.uüua Ğtoth Kuwwrh Tğınpuzrz nd wuwızu, t nğ sşz=% Kğ=uauwşği ul mg çuczşz= Kndğ= cnpnfndğerz öüuju, judg% Üşğsuz :nğağeuğuzr mnpst gzendzndu, çuzuqşdr muhumjndkşusç! Uğus İğçuöuz rğudusç erışl ındu, t nğ Huığruğ=uğuzg şd sşğ cnpnfndğeg srbı mg huat hşındkşuz zmuısusç auduıuğsndkşuz mşjndu,= şd uimt uxu<nduz Huığruğ=zşğg srbı muzüzu, şz uwi ü,r fğuw! {Sşz= 1915-r npçşğüumuz eth=şğt ındcu,zşğndz knxzşğz şz= nd arsu jud mg öüuz= nğ uwihrir judnı .zerğ sg sr<uöüuwrz =upu=umuz ağuhuğumzşğnd fğuw mg ünğ,u,ndr nğhti =upu=umuz zu.uzrdk´^ gindu, t Uğus İğçuöuzrz zusumrz st<! Uğus İğçuöuz erışl ındu, t nğ Huığruğ=uğuzg up+knp t nğhtiör Kndğ=rnw nd Auwuiıuzr sr<şd çuğr wuğuçşğndkrdzzşğ auiıuındrz! İğçuöuz Auwğg wu<npndkrdz supku, t zuşd Zu.uüuarz nd hşıumuz uduüuzrrz!

İınğşd mg ağuıuğumşz= zusumrz çzuürğ huıotzg$

-----------------------------------

«Sayın Cumhurbaşkanımız,

Birinci Dünya Savaşı’nın trajik dönemlerinde cereyan etmiş olaylar hakkında Almanya Cumhuriyeti Millet Meclisi’nin aldığı karar, Milletimiz nezdinde derin bir üzüntü yaratmıştır. Türkiye Ermenileri Cemaati olarak bu üzüntüye paydaş olduğumuzu, kalbi ve samimi duygularımızın bir ifadesi olarak Yüksek Makamınıza arz ediyoruz.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, vatandaşlık bağlarıyla bağlı olduğu Devlet’e karşı yükümlülüklerini kusursuz yerine getiren, ve kendisini bu ülke insanlarından farklı görme kompleksinden sıyrılmış, gerektiğinde kanun ve nizam çerçevesi dahilinde hakkını korumasını bilen Hıristiyan-Ermeni Türk vatandaşlarının duygularına tercüman olmayı kendisine şiar edinmiş dini bir kurumdur. Patriklik Makamı, geleneksel çizgide kalınarak dengeli bir duruş sergilenmesinin bazılarının hoşuna gitmeyeceğinin de bilincindedir. Bu kutsal makamda görev yapan merhum Patriklerimiz, gerek ifadeleri, gerekse takındıkları yapıcı tavırlarla önderlik ettikleri cemaate dini hizmet vermeleri dışında, onlara örnek olacak olumlu davranışlarıyla tarihe geçmişlerdir. Bu büyüklerimizin örnek davranışları günümüzde de rehberimiz olmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda, Alman vatandaşlarının oylarıyla teşkil edilmiş bir meclisin, kendilerini seçmiş olan milletin huzuru, refahı, güvenliği ve özet olarak selamet ve esenliği için yasalar çıkarmak olan görevinin yanında, hakkı olmadığı bir konuda fikir beyan etmesi ve bu beyanını yasallaştırması ve bunu da tüm Alman Milleti adına yapması ve kendisini yargıç mevkiinde görmesi kadar hatalı bir davranışta bulunması kabul edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Türkiye Ermeni toplumu o acılı ve de kederli günleri yaşayanların torunlarıdır. Zat-ı Alilerinizin bu yıl yayınladıkları taziye mesajında “Tarih bilinci ve insanlık hukuku gereğince, Osmanlı Ermenilerinin hatıralarına sahip çıkmaya devam edileceği, Türklerle Ermenilerin bin yıla uzanan ortak yaşam kültürünün hatırlatılmasının sürdürüleceği” dile getirilmişti. Müteaddit vesilelerle bu ifade doğrultusunda hareket etmiş olan Patriklik Makamı, bu tutumunu gelecekte de sürdürmeye devam edecektir.

Alman İmparatorluğu’nun bu trajik olaylardaki menfi rolünün iki satırla geçiştirilmesi, Osmanlı Türkiyesi’nin suçlanmasından da öte, tamamen suçlu ilan edilmesi etik açıdan tartışılacak bir olgudur. Ayrıca yasallaşan tasarının Alman kamuoyunun hissiyatına ne derece tercüman olduğu gerçekten tartışmalıdır.

Birçok vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, Ermeni milleti nezdinde bir travma yaratmış bu acının uluslararası siyaset arenasında kullanılması gerçekten bir hüzün ve bir acı kaynağıdır. Kabul edilen bu yasa ve bununla aynı niteliği haiz yasalar bizleri derinden yaralamaktadır. Ermeni milletinin tarih sayfalarındaki bu acısı, ne yazık ki uluslararası siyaset platformunda Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni suçlamak ve cezalandırmak için bir araç olarak algılanmakta ve bu sakil anlayış nedeniyle Türkiye Ermeni toplumunun üst ve alt kimliklerinin yara almasına neden olmaktadır. Bu ve bu gibi yasaları coşkulu alkışlarla kutlayanların araladıkları pencereden, bir gerçek yaşam manzarasının varlığını gözlemliyoruz. Duymak ve dinlemek için kulakları olanlar, bu manzaradan yansıyan Ermeni Milletinin emperyalist güçler tarafından nasıl kullanıldığı gerçeğinin yankılarını duyabilirler.

Türk ve Ermeni halkları aynı coğrafyayı paylaşmak durumundalar. Bu iki kadim ve komşu halk nefret ve düşmanlık söylemleriyle birbirinden uzaklaştırılmamalı, tarihin siyasileştirilmesi yerine dostluk ve barış hedefiyle çalışılmalıdır. Ortak tarihi ve benzer gelenekleri olan iki komşu halk, bir gün dostluk atmosferini birlikte soluyacaklardır. Yeter ki, bunun gerçekleşmesi imkânsız görülmesin ve yararı olmayan tohumlar ekilmesin. Bir gün gelecek bu iki halk birlikte tarlalarındaki zehirli otları temizleyecek ve arınmış tarlalara buğday ekecekler. Bununla da yetinmeyecekler. Bu tarlaların buğdaylarından hazırlanmış ekmeği bir sevgi ve dostluk nişanesi olarak tuza banıp paylaşacaklardır.

Siyaset adamlarının kendi anladıkları şekilde ve siyasi hesapları doğrultusunda, halkımızın bu acıları hakkında fikirlerini beyan ettikleri bir dünyada, Patriklik Makamı olarak Türkiye ve Ermenistan’ın dostluğu ve iyi komşuluk ilişkileri içersinde olmaları için dua etmeye devam edeceğiz. Bu duruşumuz bizler için inancımızın bir gereği olduğu kadar, vatandaşlık duygularımızın da ifadesidir. Aynı zamanda biliyoruz ki bazıları bu duruşumuza olumlu gözle bakmayacak. Allah her iki ülkenin vatandaşlarının yüreklerinde işlesin. Allah, iyiyi ve güzeli inşa etmeye azmetmiş kullarına yardım etsin.

Bu vesileyle duyduğumuz teessürü bir kez daha dile getiriyor, Zat-ı Alilerinize sağlık, başarı ve mutluluk ihsan etmesini Allah’tan diliyoruz. Ayrıca, yurdumuz insanına yararlı hizmetlerde bulunan Devlet Ricalini çalışmalarında başarılı kılmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.

En derin saygılarımızla,

Başepiskopos Aram Ateşyan

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili»


{ŞZR U?RK´ KŞĞKRZ ST> HZENDS%

UĞUS İĞÇUÖUZRZ ETS

Üşğsuzrnw :nğağeuğuzrz mnpst gzendzndu, jşpuihuzndkşuz çuzuqşdg Kndğ=rnw st< Üşğsuzrnw ets ecünandkşuz ,uzğ ynknğrm iışp,u, t şd uirmu buı çzumuz t! Ecnduğ vtğ iumuwz şzkueğşl nğ Üşğsuzrnw mnpst gzendzndu, nğnbndsg huıoux hrır euxzuğ zuşd nğ muğü sg bğ<uzumzşğ =zzueuındkşuz krğu. euğqztrz zuşd auwşğg^ zşğuxşul Kndğ=rnw st< uhğnp auwşğg! Uwi muhumjndkşusç mg ışizşz= nğ uwi+ğ {Şzr U=rk´ kşğkrz st< (uğnd= Uiluzr inğuüğndkşusç ağuıuğumndu, t Uğus İğçuöuzr ets ,uzğ w+endu, sg ndğ Uğus İğçuöuz mg zşğmuwujndr nğhti ustz uxkrd auwnj jşpuihuzndkşuz hzendszşğndz hubıhuz muzüznp anüşdnğumuz^ nğ uwi mşğhnf .nbnğ ündsuğzşğ ul mg buar nd kuzmuğct= mulndu,zşğ mg üzt Brblrr st<! W+endu,rz st< mg hzendr nğ Uğus İğçuöuz =zzueuındkrdzzşğ ndppu, t zuşd Zu.uüua Tğınpuzr auijtrz!

Wuwızr vt kt rzv arsuz fğuw t nğ w+endu,uürğg Uğus İğçuöuzg mg sşpueğt jşpuihuzndkşuz hzendsg hubıhuzu, gllulndz ausuğ! Srdi mnpst fşğr hzendsrz mg aumuit uwz zusumg önğ şğtm Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Uğus İğçuöuz pğmşğ t Auzğuhşındkşuz Zu.uüua Tğınpuzrz şd nğndz st< Uğus İğçuöuz^ wrbşjzşlnf nğ sşğ ausuwz=g srbı auduıuğrs t hşındkşuz ü,rz^ jud wuwızşğ t Üşğsuz :nğağeuğuzrz gzendzu, çuzuqşdr muhumjndkşusç &Işi sşğ lğuındndkrdzg =nfr irdzumzşğndz st</!

Uwi uxud+ı muh auiıuışjrz= Uğus İğçuöuzrz aşı! Wuwızr tğ nğ İğçuöuz Auwğg .nğ jud öüuju, tğ rğşz zmuısusç şpu, uwi fşğuüğndsrz ausuğ nd giud nğ ıumudrz nğnbndsr sg vt wuzüu, kt rzvhrir aumuöeşjndkrdz sg jnwj hrır ıuw uwe ağuıuğumndkşuz ets!

UWİ UXINDUZ HUWKNDSG HTWUÖGI%

FTÖZTORLTĞ KUPUSUİR ST>$ 11 SŞXŞUL^ 36 FRĞUDNĞŞUL

Uauçşmvumuz znğ nd judulr uğuğ= sgz ul uwi uxud+ı huıuaşjud Rikuzhndl% Htwuögı^ Ftöztorltğ kupusuir st<! Xsçuwrz wuğqumnds ünğ,ndşjud niırmuzumuz auzğubuğcr sg fğuw nğ m'uzjztğ auzğubuğcr muwuztz! Mg muğ,ndr nğ xndsç çşxjndu, mux= sg huwkşjud orbe uwz huandz şğç niırmuzzşğg m'uzjztrz! Huwkndsrz aşışduz=g ,uzğumbrx t! Şğç mg üğndtrz uwi ınpşğg^ aupnğendşjud nğ rğşzj mşuz=g mnğizjndjrz 7 niırmuzzşğ^ 4 .upup =upu=ujrzşğ! Frğudnğndu, şz 36 uzqşğ^ şğş=rz froumg ,uzğ!

ANLUZIU HRIR VÜNĞ;U;T {JŞPUİHUZNDKRDZ´ ÇUXG

Üşğsuzrnw mnpst gzendzndu, jşpuihuzndkşuz çuzuqşdr bndğ< muğ,r=r ıuğçşğndkrdzzşğ muz zuşd şdğnhumuz şğmrğzşğnd pşmufuğzşğnd sr<şd! Şğtm {Ardğğrwtk´ uğquüuzü mg auzeriuzuğ Anluzıuwr Yn. Fuğvuhşı L+ıtfrb= Ubbtğr stm wuwıuğuğndkşuz^ giı nğnd wuwızr mg euxzuğ nğ Anluzıu buı aşxnd t 1915r huıuauğzşğnd suirz {jşpuihuzndkrdz´ çuxg ünğ,u,şlt! Ubbtğ quwzuiyrdxr wuwıuüğr sg suizumjşlnf erışl ındud nğ Anluzıuwr muxufuğndkrdzg {jşpuihuzndkrdz´ çuxg hrır vünğ,u,t 1915r huıuauğzşğnd ausuğ! 2004 kndumuzrz ul uğetz gzendzndu, tğ çuzuqşd sg nğndz st< ünğ,u,ndu, tğ {.zerğ´ çuxg^ yn.uzum {jşpuihuzndkrdz´ çuxrz!

Ubbtğ wrbşjndj nğ uzjşulr st< ütb huıuauğzşğ uhğndşjuz^ auöuğudnğ suğerm rğşzj mşuz=g mnğizjndjrz şd uwi huıuauğrz judg uwi+ğ rim öüulr t! Çuwj uwe eth=şğndz uzndz sg ıulg nğşdt +ündı hrır vndzşzuw auğjr lnd,suz ausuğ! Giı Ubbtğr^ sr<uöüuwrz euıuğuzzşğz şz nğ htı= t zuwrz uwi auğjrz!

Ubbtğ udşljndj nğ uwi auğjg şğmnd şğmrğzşğnd st< ul çuju, t ftğ=şğ nğnz= mg buğndzumşz mnııul^ rim Anluzıu mnpszumrj t nğ yn.uzum rğudumuz ftoşğnd st< rwzulnd^ ub.uıuz= ıuğndr nğhtiör Kndğ=rnw şd Auwuiıuzr sr<şd şğm.+indkrdz auiıuındr!

Uwi uxkrd Uzuı+lnd ünğ,umulndkrdzg erışl mndıuw nğ uzjşul ıuğr Anluzıuwr :nğağeuğuzr zşğmuwujndjrvzşğnd .nğandğeg sşğcu, tğ gzeersuerğ mndiumjndkrdzzşğnd mnpst 1915r suirz huığuiındu, çuzuqşdg!

LNĞIŞĞND HULUIZ UL

HRIR ?ZZUĞMT AUWNJ JŞPUİHUZNDKŞUZ AUĞJG

Çğrıuzrnw :nğağeuğuzr muw=t<r ışpşmuındndkşuz fğuw arszndşlnf^ {Uhuxuc´ muw=t<g mg aupnğet kt Sş,z Çğrıuzrnw Srujşul Kuüudnğndkşuz nd Ardiriuwrz Rğluzıuwr Lnğışğnd huluıg wuxu<rmuw 16 Wndzrirz hrır =zzuğmt Auwnj jşpuihuzndkrdzg ouzvzulnd auğjg!

1915rz auwşğnd^ uinğrzşğnd şd wnwzşğnd ihuzndkşuz auğjg% rçğşd jşpuihuzndkrdz^ zşğmuwujndu, t Üuğnluwz ?n=ir mnpst!

Hnliuauw şğşiyn.uzndar İtlrzu Inpuzr ausuquwz

{KNDĞ?RNW :NĞAĞEUĞUZRZ ÜNĞ;G UWL ŞĞMRĞZŞĞND :NĞAĞEUĞUZZŞĞG M'GZŞZ´

:nğağeuğuzr Ot-At-Ytjr şğşiyn.uzndar İtlrzu Inpuz Üşğsuzrnw :nğağeuğuzr gzendzu, nğnbsuz lnwirz ıum^ auğjuöğnwj sg ındu, t Auwuiıuzr {Kşğk´ lğuındumuz muw=t<rz^ wuwıuğuğşlnf kt =uzr nğ Kndğ=rnw :nğağeuğuzg rğ qşx=g vr fşğjzşğ Auwnj jşpuihuzndkşuz auğjg lnd,şlnd .zerğg^ uırmu m'gzşz uwl şğmrğzşğnd :nğağeuğuzzşğg!

Uz zbşj nğ Kndğ=rnw :nğağeuğuzrz st< mg çujumuwrz .+i=r uöuındkrdzz nd çuösumuğ,ndkrdzg^ kt gzeersuerğ mndiumjndkrdzzşğg mg ecnduğuzuz .+irl örğşz= sıuanünp auğjşğnd suirz!

{Ub.uğar çnlnğ .nğağeuğuzzşğg vndzrz jşpuihuzndkşuz ouzuvsuz auğj şd =uzr nğ Kndğ=ru^ nğ uwehrir auğj sg ndzr^ vr yuyu=rğ lnd,şl rğ .zerğg^ uırmu m'gzşz uwl :nğağeuğuzzşğ´^ giud uz! Inpuz suızuzbşj Kndğ=rnw =upu=umuzndkşuz c.ındsr +ğrzumzşğg$ şğç şı mg muzvndr şğmğr eşihuzg^ mg =zzueuındr sr<uöüuwrz auzğndkrdzg!

İtlrzu Inpuz erışl ındud nğ Kndğ=ru mg =zzueuıt sr<uöüuwrz auzğndkrdzg^ çuwj sşz= htı= t auğjzşz= kt r#zv m'gzt Kndğ=ru!

{Kndğ=rnw st< mg ırğşz cnpnfğeumuz ığusueğndkrdzzşğ uwi şd ıuğçşğ uwl auğjşğnd fşğuçşğşul! Şğmğr muxufuğndkrdzg srbı auzeti mndüuw rğ uöüuwzumuz şlnwkzşğnf^ giud uz^ muğşdnğ zmuışlnf Üşğsuzrnw :nğağeuğuzr mnpst jşpuihuzndkşuz ouzuvndsg!

{Üşğsuzrnw :nğağeuğuzrz nğnbndsg iırhşj nğ Kndğ=rnw cnpnfndğeg zuwr rğ huısndkşuz^ zuwr Kndğ=rnw suizumjndkşuz uwe wuzjuünğ,ndkşuz^ nğndz Üşğsuzru znwzhti eubzumrj şpu, t! Şi mg auduıus nğ uirmu suğıuağudtğ tğ Kndğ=rnw muxufuğndkşuz ausuğ^ uwi .zerğg lnd,şlnd .upup şd +üıuçşğ ouzuhuğanf´^ gzeü,şj şğşiyn.uzndarz!

İtlrzu Inpuz bşbışj nğ Kndğ=ru zşğmuwri Şdğnsrndkrdz sızşlnd n_v stm ışilumuz ndzr$ {Ürışz= nğ çuzufto muw Şdğnsrndkşuz uzeusumjşlnd huwsuzzşğndz bndğ<^ uwiışp aumuindkrdzzşğ muz wuımuhti uauçşmvndkşuz suirnz ausub.uğauwrz iuasuzndsr auğjr bndğ<´^ giud hnliuauw şğşiyn.uzndarz^ zmuışl ıulnf nğ Kndğ=rnw pşmufuğndkrdzg uxuzqzuhti aumndu, vt gzendzşlnd Şdğnsrndkşuz uğct=zşğg% .+i=r uöuındkrdzg^ çuösumuğ,ndkrdzg^ uöuındkrdzg^ şdlz! Auimzulr t nğ uznğ zu.gzığndkrdzg Şdğnsrndkrdzg vt´^ giud Inpuz^ wrbşjzşlnf Uğıu=rz Zu.uğuğr .+i=g uwz suirz kt Şdğnsrndkrdzg Kndğ=rnw ausuğ srum gzığndkrdzg vt! Uwi ,rğtz zşği İtlrzu Inpuz giud nğ Üşğsuzruz ul uxuzqzuhti aumndu, vt Kndğ=ruz Şdğnsrndkşuz muösrz st< ışizşlnd!

Giı Inpuzrz^ Üşğsuzrnw :nğağeuğuzr nğnbndsg udşlr buğndzumumuz hrır euğqzt auwşğnd şd szujşul yn=ğusuizndkrdzzşğnd zmuısusç uışlndkşuz ıuğu,ndsg Kndğ=rnw pşmufuğzşğndz mnpst^ =uzr nğ Kndğ=rnw st< {uışlndkşuz .+i=´rz ets mrğuğmndu, huıcusr<njzşğ vmuz$ Kndğ=rnw st< uöüuwrz .ığumuzndkşuz auğj muw!

Hnliuauw şğşiyn.uzndarz judnf zbşj nğ :nğağeuğuzrz st< uwihrir auğjşğnf mg öçuprz sruwz Ot-At-Ytjr şğşiyn.uzzşğg^ szujşulzşğg% nvr_zv m'ndöşz gzşl :nğağeuğuzrz st<!