ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
ԱՐԽԻՒ -  07 Դեկտեմբեր 2015

ԳԻՐՔ

© NorMARMARA 2001 - 2015
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

AUWUİIUZR ST>

İUASUZUEĞUMUZ ÇUĞŞYN:NDSZŞĞND AUZĞU?NDT

Suizumrjzşğnd 63$35 Inmnig Uwn_ Giud Auzğu=ndtrz^

Ets Uğıuwuwındşjud 32$35 Inmnig

Şğtm^ 6 Eşmışsçşğrz^ Auwuiıuzr st< ışpr ndzşjud İuasuzueğumuz Çuğşyn.ndszşğnd zu.uü,rz zndrğndu, auzğu=ndtz^ rsuzulnd ausuğ kt cnpnfndğeg uznzj kş#ğ t kt ets^ uwl .+i=nf {Uwn#´ kt {N_v´ m'git İuasuzueğumuz ynyn.ndkrdzzşğndz!

*ğnduz gzkuj=rz^ =ndtuğmndkrdzg gzeauzndğ uxsusç gzkujud .upup skznlnğır st<^ şkt znwzrim huıuau, trz .u.ındsr çuösukrd nd çxzndkşuz nğnb eth=şğ! 6 Eşmışsçşğr şğşmnwşuz ındşulzşğnf^ .u.ındszşğnd muhumjndkşusç şpu, trz 234 uauöuzüşğ! Rim {Cuxuzündkrdz´ mndiumjndkşuz yn.-zu.uüua Uğstz Suğırğnişuz ul şğşmnwşuz wuwıuğuğşj nğ rğ huımuzu, mndiumjndkşuz fuğvndkşuz uzeuszşğtz Ağuwğ Suzndmşuz şzkuğmndu, tğ )rör=umuz çxzndkşuz^ nğnfaşışd .u.ındszşğ auiıuıu, tğ!

Işpr ndzşju, trz zuşd =ndtuındyşğg zu.uhuığuiındu, çuösukrd =ndtzşğnf lşjzşlnd ynğqşğ! Muwrz zuşd hzendszşğ^ kt çuösukrd gzığnpzşğ ,uz+k rim vtrz =ndtuğmndkşuz rğşzj =uğırz fğuw zbndu, auijtrz^ uwl .+i=nf% imöçndz=nf rğşzj işyumuz auijtrz!

Şğşmnwşuz auiu, uxu<rz uğerdz=zşğg uxudşluçuğ zhuiıudnğ mg kndtrz {N_v´rz^ çuwj wu<nğenp cusşğndz^ wuwızr euğqud nğ uğerdz=zşğg {Uwn_´r r zhuiı trz! Fşğ<rz ındşulzşğnd ausuquwz^ auzğu=ndtrz suizumju, şz 1 srlrnz 303 auöuğ 221 auwuiıuzuahuıumzşğ^ uwirz=z gzığşlnd rğudndz= ndzşjnp çzumvndkşuz 50$77 ınmnig! Suizumrjzşğnd 63$35 ınmnig kşğ uğıuwuwındu, t^ rim 32$35 ınmnig% ets! Uzfuğşğ ouzvjndu, şz 50 auöuğ 323 =ndtukşğkrmzşğ!

Wrbşjzşz= nğ uwi ynyn.ndkrdzzşğnf^ Auwuiıuz uzjnds muıuğu, m'glluw ethr :nğağeuğuzumuz fuğvumuğür eğndkrdz! Şğmğr Zu.uüuag m'gzığndr :nğağeuğuzrz mnpst^ rim Fuğvuhşıg mg euxzuw {şğmğr uxu<rz ets=g´

IRĞUSUWĞ

SUĞR SNDKU(ŞUZR WUWIUĞUĞNDKRDZG

Hnliuauwnj Huığruğ= Usşz$ I$ Sşiğnh Uğ=$ Sndku)şuzr ırğus+ğ% Suğr Sndku)şuzr iınğuüğndkşusç^ ausujuzjr t<şğndz st< kğ=şğtznf ağuıuğumndu, t wuwıuğuğndkrdz sg^ nğndz st< Irğusuwğg m'git kt fşğ<şği sşğ ausuw=tz muğü sg uzqşğ Huığruğ= A+ğ .zusumul &kğ=şğtz% fuir/ gzığşlnd ausuğ huımuz rb.uzndkrdzzşğnd s+ı ersnds muıuğu, şz! Rim nğhti .zusumul rğ uzqg zşğmuwujndu, t! Irğusuwğg mg bşbıt nğ rz= uwehrir uzauıumuz qşxzuğmt sg lndğ vndzr! S+ıudnğuhti 10 ıuğrt r fşğ Kndğ=rnw Auwnj 84ğe Huığruğ=g Sşiğnh Sndku)şuz ,uzğ arduzendkşzt mg ıuxuhr! Rz= şdi nğ 80umuz ıuğr=r st< mg üızndr^ mndğ,= ıul mg <uzuw uwi ,uzğ şd npçşğüumuz ıuxuhuz=rz! Rz= ışpşum vt uwi ışium öuğüujndszşğt şd iışp,ndu, mujndkrdzg örz=g şd gzıuzr=g vuyuöuzj mg frğudnğt!

Irğusuwğg mg bşbıt nğ mğ+zuhşır sg uzqzudnğndkrdzg şd rğudumuz mujndkrdzg rğ gzıuzr=tz uxu< rğ zşğmuwujndju, Uknxrz rb.uzndkrdz mg çşxjzt! Uırmu vr zbuzumşğ nğ gzıuzr=g endği htı= t szuw! Sruwz kt zşğmuw mujndkşuz st< Huığruğ=r rğudumuğüz nd rğşz auzeti jnwj ığndu, .zusuıuğndkşuz zu.uhuındndkrdzg zu. şd uxu< Huığruğ=uğuzr huıui.uzuındndkşuz zşğ=şd mg üızndr!

Irğusuwğ Suğr Sndku)şuz mg üğt$ {Huığruğ=umuz Yn.uznğe Üşğb$ I$ Uğus Uktbşuz şd Üşğb$ I$ İuaum Uğ=$ Subulşuz şd çnlnğ anüşdnğumuzzşğg qşx= qşx=r ıulnf sşğ Huığruğ=uğuzg jzjndszşğt şd uz<uınpumuzndkrdzzşğt aşxnd huaşl mg <uzuz! İ$ Yğmrv Uöü$ Arduzeuznjr Anüuçuğqndkrdzz ul Hşığni Brğrz+plndr ül.udnğndkşusç^ uwi ecnduğrz mujndkşuz st<^ auduiuğumbxşul erğ=udnğndsnf^ sşğ ausuwz=r ausşğub. ausumşjndkrdzg uhuanfşlnd ndppndkşusç <uz= mg fuızt´!

İınğşd mg ağuıuğumşz= Irğusuwğ Suxr Sndku)şuzr wuwıuğuğndkrdzg$

\\\

ZORUNLU AÇIKLAMA

Annesi bulunduğum Türkiye Ermenileri 84. Patriği Başepiskopos Mesrop Mutafyan uzunca bir süredir amansız bir hastalığın pençesindedir. Yaklaşık on yıllık bu süreç, kuşkusuz, beni ve tüm ailemi ileri derecede yıpratmış bulunmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, metanetimizi ve dayanma gücümüzü Kutsal Ruh'tan almaktayız. En büyük manevi desteğimiz cemaatimiz mensuplarının ve Ermeni Kilisesi inananlarının oğlum olan Kadasetli Patrik Hazretleri için Yüce Allah'a dua ettiğini bilmektir. O'na karşı sergilenen bu sevecen tavır en büyük tesellimizdir. 

Bu zorunlu açıklamayı son günlerde kitle iletişim araçlarında yankı bulmuş olan bazı haberleri dikkate alarak yapmayı uygun görmüş bulunmaktayım. Benim de dolaylı olarak, yani kitle iletişim araçlarından vakıf olmuş olduğum üzere, cemaatimizin birkaç mensubu yargı makamlarımız nezdinde Kadasetli Patrik Hazretlari'ne vasi belirlenmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Vasi adayı olarak da şahsım önerilmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki, tamamen bireysel bu girişimden kesinlikle haberdar olmadığım gibi, muvaffakat vermiş olmam da söz konusu değildir. Öte yandan, Kadasetli Patrik Hazretleri'nin ağır sağlık durumuna bağlı olarak göğüs germeye çalıştığımız mevcut dramatik ortamda bu tür girişimler bizleri hem şaşırtmakta, hem de çok üzmektedir. Seksenli yaşlarımda karşı karşıya bulunduğum büyük duygusal sarsıntıyı dengelemeye çabalarken, bilgim dahi olmadan bu tip gelişmelerin içinde adımın geçmesi ve girişimlerde bulunmaları,en hafif ifadeyle, beni ve ailemi gerçekten yaralamaktadır.

Bugün varmış olduğumuz noktada ifade etmek isterim ki, bir dini önderin kişiliği ve hukuku ailesinden de önce, başında bulunduğu Makam'a ait addedilir. Bu ailenin devre dışı olduğu anlamına gelmez, ancak mevcut durumda Kadasetli Patrik Hazretleri'nin hukuku ve kendisine gösterilen özenin tasarrufu öncelikle Patriklik Makamı'nın uhdesindedir. Toplumsal yaşantımızdaki tüm sorunların çözümü ilkesel temelde cemaatimizin birliğiyle doğru orantılıdır. Herkesin malumu olduğu üzere, patrik seçimi süreci cemaatimizde bir konsensüs sağlanamaması nedeniyle çıkmaza girmiştir. En yüzeysel yaklaşımla, yeni patriğimizin Patriklik Makamı'nın iradesinden bağımsız bir şekilde, ya da Patrikhanemiz'in öngörülerinin dışında bir süreçle seçilebileceğini var saymak abesle iştigaldir. Bu bağlamda, patriklik seçimi meselesinin cemaatimiz dahilinde nüfuz mücadelelerine alet edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bilgimiz dışında adımızı kullanmak suretiyle sergilenen manipülatif ırların ise bizi son derece üzdüğünü bu aşamada cemaatimizle paylaşmak durumundayız. Oğlum olan Kadasetli Patrik Hazretleri'nin benzer açmazların Kilisemizin köklü gelenek ve kadim hukuku çerçevesinde aşılması yönündeki hassasiyetleriyse, tabiatıyla, belki de herkesten önce bizim malumumuzdur.

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan Hazretleri'nin önderliğinde, Episkopos Sahak Maşalyan Hazretleri tüm değerli ruhanilerimiz bugün el ele vererek Patrikliğimiz'i istikrarsızlıklardan muhaf, cemaatimizi de sarsıntı ve bölünmelerden uzak tutmak için gayret esirgememekteler. Mevcut durumda tek legal mekanizmamız olan Başepiskopos Aram Ateşyan Hazretleri'nin yüksek riyasetlerindeki Ruhani Kurulumuz seçim sürecini yönlendirmek bakımından, dolayısıyla da Kadasetli Patrik Hazretleri'nin hukukunu her bakımdan güvenceye alınması anlamında yegane referans kaynağımızdır. 

Yine yakından tanıklık etmiş olduğumuz üzere, Kadasetli Patrik Hazretleri'nin konuk edildiği ve her özenin sergilendiği ortamda, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu ve arkadaşları tarafından sergilenmekte olan dengeli tutum da mevcut zor şartlarda cemaatimizin bekaasının teminatlarındandır. 

Dualarımız hepsiyle birliktedir. 

Cemaatimize saygıyla duyurulur.

XNDİUMUZ XUÖSUZUDRZ ZRDKG UPSNDM İIŞP;ŞJ


4 Eşmışsçşğrz^ xndiumuz xuösuzud sg^ nğ Rikuzhndlr zşpndjtz m'uzjztğ^ rğ st< ndztğ örzndnğ sg^ nğ rğ ndirz fğuw mg mğtğ rz=zusndp ağkrx sg! Uwi ışiuğuzg ,uzğ <puüğüxndkrdz iışp,şj Kndğ=rnw örzndnğumuz rb.uzndkrdzzşğnd s+ı! Fuiıumudnğ ;nfumul Rl=tğ Mrdftz wuwızşj nğ üğüxndkrdz iışp,şlnd srınds muw uwi ışiuğuzrz st<! Uwihrir jndjueğndkşusç sg Zşpndjzşğtz uzjzrl Snzkğt+-r ausuquwzndkşuz mg aumuit^ ndiır htı= t Xndiuiıuzr muxufuğndkşuz uöeuğuğumuz wndbuürğ ıul!

27 IUĞR FŞĞ> AUWUİIUZR ST> MG WRBŞZ

1988R İHRIUMR ŞĞMĞUBUĞCR ÖNAŞĞG

27 ıuğr uxu<^ 7 Eşmışsçşğ 1988r cusg 11$41rz^ Auwuiıuzg jzjndşjud İhrıumr udşğrv şğmğubuğcnf! İınğüşızşuw aö+ğ jzjndszşğg mti fuwğmşuzr gzkuj=rz udşğum euğqndrz auzğuhşındkşuz ardiriuwrz usçnp< auındu,g^ gzeüğmşlnf s+ıudnğuhti stm srlrnz çzumvndkşusç anpuıuğu,= sg! Şğmğubuğcr mşeğnzrz st< jzjndszşğnd ndcüzndkrdzg muösşj 10 çul &12 çulr iuzepumnf/! İınğüşızşuw jzjndszşğg öüulr euğquz zuşd Şğşduzr nd Kr)lrir st<!

Suizuütızşğnd ausuquwz^ şğmğubuğcr huandz^ şğmğumşpşdr huıxndu,=r ü+ırz yğku, t Arğnbrsuwr fğuw zşındu, uknsuwrz xndsçr zsuz^ 10 uknsuwrz xndsçr huwkndsrz auduiuğuö+ğ ndcuzrdknf! Şğmğubuğcr ulr=g ıuğu,ndşjud usçnp< Şğmrğ snlnğumnf şd uğquzuüğndşjud Şdğnhuwr^ Uirnw^ Usşğrmuwr nd Udiığulrnw ürıumuz ıuğğulnd,uğuzzşğnd st<!

Hubı+zumuz ışpşmndkrdzzşğnf önandşjuz udşlr =uz 25 auöuğ uzqşğ^ 19 auöuğ çzumrvzşğ aubsuzeus euğquz^ uz+kşduz szujrz 530 auöuğ çzumrvzşğ!

Şğmğubuğcr aşışduz=nf arsznfrz udşğum euğqud İhrıum =upu=g! İhrıumr nd s+ıumuw ürdpşğnd aşı sruirz çzndkşuz ıuğşğ=g yluıum euğqndj 21 =upu= nd uduz^ 324 ürdp^ nvzvujndj Auwuiıuzr şğmğnğe =upu= Lşzrzumuzr &uwcs Mrdsğr/ çzumşlr^ gzmşğuwrz nd uğerdzuçşğumuz hubuğr 80 ınmnig! Sş, udşğzşğ mğşj zuşd Mrğnfumuzg &uwcs Fuzuqnğ/! Şğmğubuğcg buğ=tz auzşj şğmğr uğerdzuçşğumuz zşğnwcr s+ıudnğuhti 40 ınmnig! 1988r uwe +ğşğndz usçnp< ub.uğaz nd :nğağeuwrz Srndkrdzg +üzndkşuz qşx= şğmuğşj Auwuiıuzrz!

Uwcs auium zşıu, t usçnp< işğndze sg^ nğ ,zu, t iuğiuyşlr şğmğubuğctz şı=! İumuwz uznz=^ nğnz= fşğuhğu, şz 7 Eşmışsçşğ 1988g^ şğçş= hrır vsnxzuz uwz lndiuzmuğzşğg^ nğnz= jndjueğndu, trz ub.uğar çnlnğ aşxuışirluwrz muwuzzşğtz! Uznzjst stmndz st<^ ynpnjr sg st< öşışpndu, tğ euüupzşğnd şğmuğ buğ= sg^ rim srdirz st< yluıumzşğnd ıumtz endği jjndu, tğ irdz sg^ nğndz fğuw cusujnwjr ilu=zşğg muzü uxu, trz 11$41r fğuw$ uwe fuwğmşuzrz t nğ İhrıum =upu=z nd 58 ürdpşğ <z<ndşjuz şğmğr şğşitz!

Giı Rğuzr Pşmufuğndkşuz Wuwıuğuğndkrdzzşğndz

FŞĞ>RZ NDK USRİZŞĞNDZ

 GBRI 800 SRLRNZ INLUĞR ?UĞR#DP FUOUXU; T KNDĞ?RNW$$$

GBRIr mnpst Kndğ=rnw =uğrdp fuouxşlnd hzendszşğg vşz eueğrğ şd ustz +ğ stıruz luwz+ğtz sşluz mg anişjzt uwi ktsuwr bndğ<! Uwcs znğ hzendszşğg mndüuz Rğuztz! Uğeuğşd Rğuzr st< muğü sg uöeşjrm ets=şğ wuwıuğuğndkrdzzşğ azvşjndjrz uwz suirz nğ Kndğ=ru =uğrdp mg üzt GBRIr örzşulzşğtz! Wuwıuğuğndkrdzzşğndz st< mg zbndr nğ Kndğ=ru =uğrdpr rğ muğr=zşğnd stm suig mg ünauw GBRItz üzndu, =uğrdpnf! GBRI +ğumuz 700-900 auöuğ ıumux =uğrdpg mti ürznf mg fuouxt Kndğ=rnw^ hzeşjrz rğuzjr hubı+zşuzşğ^ udşljzşlnf kt uwe huıouxnf t nğ humiu, t Rğuztz =uğrdpr uğıu,ndsg ethr Kndğ=ru! {?uğrdpr uxşdındğg +er hti uzağucşbı t GBRIrz nd şkt uwe fuoux=g eueğr^ uhu uauçşmrvzşğg huğöuhti mg .şpendrz! İşd bndmuwr st< fşğ<rz ndk usrizşğndz uğetz 800 srlrnz ınluğr =uğrdp fuouxndu, t Kndğ=rnw´^ girz Rğuzjr pşmufuğ ets=şğ!

Srdi mnpst^ Riğuwtlr ünğ,uğuğ bğ<uzzşğnd {Iag Mlnhi´ muw=t<g mg üğt nğ kndğ= şd =rdğı su=iuzşzüzşğ GBRItz üzndu, =uğrdpg mg ışpuyn.şz İndğrnw şd Rğu=r ıuğu,=nf^ uhu öuwz mg fuouxşz Riğuwtlr nd uwl şğmrğzşğnd! Muw=t<r aşprzumzşğnd ausuquwz^ GBRI ustz +ğ mg fuouxt 20-40 ıumux =uğrdp^ fuiımşlnf 1-1$5 srlrnz ınluğ! Lndğg iuhti mg buğndzumndr$

{?uğrdpg m'uğerdzuauzndr Itğ Ö+ğr nd rğu=şuz şğmnd auz=ufuwğşğnd st<^ uwzndaşışd mg yn.ueğndr Kndğ=rnw şd İndğrnw iuasuzrz sşğqumuw =ğıumuz Öu.+ =upu=! Anz t nğ mg audu=ndrz riğuwtljr nd kndğ= sr<znğezşğg^ nğnz= ışpdnwz fğuw ausuquwzndkrdz mg ünwujzşz iumuüzr bndğ<! Uwe yndlrz stm ıumux =uğrdpg mg fuouxndr 15-18 ınluğnf^ srzveşx ausub.uğauwrz iumuğuzzşğnd st< =uğrdpr ıumuxg mg fuouxndr 41-45 ınluğnf!

Uımt şı= su=iuzşzüzşğnd lud muösumşğhndu, juzjg Kndğ=rnw ıuğu,=nf =uğrdpg mg auijzt zuduauzüriızşğ^ ndğmt uzrmu mg pğmndr huındrğuındr zuduauzüriızşğ! Gze nğnds Riğuwtl uh+ğtz =uğrdpr ül.udnğ üznğezşğtz stmz t´^ mg zbt kşğkg!

KNDĞ?RU XUÖSU:UĞRİ: MG ARSZT

ARDİRİUWRZ RĞU?R ST>

Kndğ= örzşul ndcşğg Rğu=r Sndindl bğ<uzr Hubr=u =upu=r st< m'gzeuğqumşz rğşzj xuösuousçuğr ö+ğu=uzumg nd mg huığuiındrz arszşl 600 anürznj ö+ğumuösnf .uğri. sg! Ausuhuıui.uz ausuquwzuürğg mz=ndu, tğ 4 Znwşsçşğrz^ Kndğ=rnw zu.mrz Uğıu=rz Zu.uğuğ (tğrıdz İrzrğlr+plndr nd Rğu=şuz ?rdğıriıuzr pşmufuğ Sşindı Huğöuzrr auzerhsuz gzkuj=rz!

Giı qşx= çşğndu, ausuquwzndkşuz^ Kndğ=rnw İrprğk zuauzütz 400 anürznj ö+ğu.ndsç sg 25 ağuiuwlşğnd buğuirdznf ousçuw şlu, t ethr Hubr=u!

Ardiriuwrz Rğu=r st< kğ=umuz ö+ğu.ndsçr uwi znğ zşğmuwndkrdzg^ ecünandkşuz ulr= çuğqğujndj Rğu=r rb.uzndkrdzzşğnd s+ı! Şğmğr :nğağeuğuzr uzfıuzündkşuz auğjşğnf wuzqzucnpnfr pşmufuğ Au=rs Tl Öusrlr Uzüuğuwr uwi =uwlg nğumşj nğhti {kğ=umuz zşğ.ndcnds´ nd huauz<şj nğ kndğ= örzndnğg uzsr<uhti endği auzndr uwe ıuğu,=ubğ<uztz!